Droog-Azië - Portfolio aardrijkskunde Arno Lenaerts

advertisement
Droog-Azië
Cursus p. 15 – 19
PROBLEEMSTELLING:
 Welke invloed heeft het klimaat op de
bevolkingsspreiding in het Midden-Oosten?
 Wat zijn de oorzaken van de
waterconflicten in het Midden-Oosten?
Fysisch kader en situering
Qatar
Cursus
p. 15
Bevolkingsspreiding MiddenAtlas kaart
Oosten
160 A
Geef aan de hand van je atlas een overzicht van de
bevolkingsspreiding in het Midden-Oosten.
- dun- of dichtbevolkt?
- noorden vs. zuiden?
- dunst bevolkte gebieden?
Bevolkingsdichtheid Midden-Oosten
Fysisch milieu: neerslag
Atlas kaart
149 C
Fysisch milieu: neerslag
Fysisch milieu: reliëf
Atlas
kaart 88
Verklaar deze ligging a.d.h.v. het fysisch milieu.
- neerslag: noorden vs. zuiden
- landbouw mogelijk of niet?
- reliëf: plateaus en gebergten vs. laagvlakten
Midden-Oosten
• Voor 95% afhankelijk van
de Nijl voor drinkwater,
irrigatie en nijverheid
• Wat wilt Egypte?
o 55,5 miljard m³ van het
Nijlwater (=75%)
o geen dammen
stroomopwaarts zonder
toestemming van Egypte
(militaire bedreiging)
• 84% van het Nijlwater is
afkomstig uit Ethiopië
• Wat wilt Ethiopië?
o Bouwen van de Great
Ethiopian Renaissance Dam:
(afgewerkt in juli 2017,
vermogen van 6000 MW,
prijs: €3,6 miljard)
Blauwe Nijl
Water in het Midden-Oosten:
olie op het vuur? Nijl
Cursus
p. 16
• Tussen welke landen is er een conflict over de rivier?
• Egypte, Ethiopië
• Wat is het conflict/probleem?
• De staten aan de benedenloop (Egypte en Soedan) bepaalden
dat staten aan de bovenloop hun waterconsumptie niet
mochten uitbreiden. Ethiopië behoort niet tot de betrokken
staten en mag dus volgens het verdrag het waterdebiet niet
wijzigen.
• Is er al een akkoord? Zo ja, wat houdt dit in? Zo neen,
waarom niet?
• Ja, het Nile Basin Initiative: tegenstrijdige belangen van de
oeverstaten op elkaar afstemmen.
Download