Gij zult hen, in gevaren, zien

advertisement
Morgendienst 2 april
Voorzang: LB 177:1,5,6
1
Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten,
in deze zee verzinken mijn gedachten:
o liefde die, om zondaars te bevrijden,
zo zwaar moest lijden.
Ik ben altijd uw trouw indachtig,
mijn God, die als ik schreide
mij troostte en bevrijdde.
wet
Ps. 32:2
2
Nu heb ik, Heer, mijn zonde U beleden;
ik weet dat ik uw wet heb overtreden.
Ik was ontrouw, ik was van kwaad vervuld,
maar Gij vergaaft het, Gij verzoent mijn schuld.
Laat daarom tot U komen uw beminden,
stoot hen niet af, doch laat U door hen vinden.
Duistere vloeden stormen op hen aan,
Gij stelt een perk, Gij zult ons vast doen staan.
5
Dit breekt mijn trots. Waar zou ik nog op bogen?
Ik lig in 't stof, maar God komt mij verhogen,
nu ik van vijand Gods en tegenstander
in vriend verander.
6
Daar Ge U voor mij hebt in de dood gegeven,
hoe zou ik naar mijn eigen wil nog leven?
Zou ik aan U voor zulk een bitter lijden
mijn hart niet wijden?
Kinderen nar KND
gebed
Schriftlezing: Lukas 22:39-46
Hebreeën 5:4-10
Welkom en mededelingen
stil gebed, Votum en groet
Ps. 31:1,4
1
Op U vertrouw ik, Heer der Heren,
Gij die mijn sterkte zijt.
Om uw gerechtigheid
wil nimmer mij de rug toekeren.
Betoon mij uw nabijheid
en stel mij in de vrijheid.
Ps. 73:1 OB
1
Ja waarlijk, God is Isrel goed,
Voor hen, die rein zijn van gemoed;
Hoe donker ooit Gods weg moog' wezen,
Hij ziet in gunst op die Hem vrezen.
Maar ach, hoewel mijn ziel dit weet,
Mijn voeten waren in mijn leed,
Schier uitgeweken, en mijn treen
Van 't spoor der godsvrucht afgegleen.
4
In uwe handen, God almachtig,
beveel ik nu mijn geest.
Mijn hart is onbevreesd.
preek: Tekst: Lukas 22:43
1
Thema:
Hemelse versterking in de helse hof van Gethsemané
die dag in Jeruzalem
hoe soldaten U sloegen
hoe U mee werd gesleurd
en mensen schreeuwden: “Kruisig hem!”
1.waarom
2.door wie
3.hoe
Dan word ik stil
en denk ik eraan
dat U dit ook
voor mij hebt gedaan
Ps. 91:5,6 OB
5
Ik steun op God, mijn toeverlaat,
Dies heb ik niets te vrezen:
Wie God vertrouwt, die deert geen kwaad;
Uw tent zal veilig wezen.
Hij zal Zijn engelen gebien,
Dat z' u op weg bevrijden;
Gij zult hen, in gevaren, zien
Voor uw behoudnis strijden.
Dank U Jezus
dat U stierf voor mij
Dank U Jezus
dank U wel
En ik lees van de doornen
als een kroon op uw hoofd
hoe U werd bespot en veracht
En met spijkers gekruisigd
van het leven beroofd
en dat U riep: ‘Het is volbracht’
6
Zij zullen u, Gods gunstgenoot,
Naar 's Hoogsten welbehagen,
Opdat gij aan geen steen u stoot,
Op hunne handen dragen.
Gij zult op jonge leeuwen treen,
Op giftig' adders stappen,
En door gevaar noch vrees bestreen,
Den leeuw en draak vertrappen.
Dan word ik stil
en denk ik eraan
dat u dit ook
voor mij hebt gedaan
Collecte
Kinderen terug
Kinderlied
Als ik lees in de bijbel
wat er toen is gebeurd
Dankgebed
LB 182:1,2,6
1
Jezus, leven van ons leven,
2
Jezus, dood van onze dood,
Gij hebt U voor ons gegeven,
Gij neemt op U angst en nood,
Gij moet sterven aan uw lijden
om ons leven te bevrijden.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.
Thema:
2
Gij die alles hebt gedragen
al de haat en al de hoon,
die beschimpt wordt en geslagen,
Gij rechtvaardig, Gij Gods Zoon,
als de minste mens gebonden,
aangeklaagd om onze zonde.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.
Ps.100:2,3 OB
Collecte
Gebed
Ps. 66:5
geloofsbelijdenis
LB 473:1,2,3
Zegen
Wij willen als volk God dienen
1.God beveelt het
2.Farao verbiedt het
3.Israël verwerpt het
Zegen
Middagdienst
Voorzang: Opw. 222 geheel
Welkom en mededelingen
Stil gebed, Votum en groet
Ps.108:1,2 OB
Gebed
Schriftlezing: Exodus 5
Ps. 81:3,8,9
preek Tekst: Exodus 5:1,17,21
3
Download