Hoofdstuk 8 - Noordhoff Uitgevers

advertisement
Business Marketing Management
© 2008 Noordhoff Uitgevers bv
Direct of indirect klantencontact?
• Gewenste mate van beheersbaarheid
– eigen verkoopstaf en eigen distributeurs zijn goed beheersbaar,
maar erg duur
– onafhankelijke distributeurs zijn goedkoper, maar minder goed
beheersbaar
• Aard van de doelgroep
– sommige kanalen zijn heel erg gericht op een bepaalde
doelgroep (eigen verkopers)
– anderen zijn veel breder van aard (Internet)
• Meeste leveranciers kiezen voor direct klantencontact (is
door het gebruik van Internet alleen maar toegenomen)
Business Marketing Management
© 2008 Noordhoff Uitgevers bv
Persoonlijke verkoop
• Duur instrument, vooral geschikt bij:
–
–
–
–
klein aantal klanten
technisch complexe producten
complex koopcentrum bij de klant
product gebaseerd op nieuwe technologie
• Gespecialiseerde verkopers
–
–
–
–
per branche
per klantgrootte
per productgroep
werven van klanten vs onderhouden van relatie
Business Marketing Management
© 2008 Noordhoff Uitgevers bv
Taken van een verkoper
• Informatie verstrekken en verkopen
– houden van verkooppresentatie, uitbrengen van offerte,
identificeren van koopcentrum, verlenen van nazorg,
bespoedigen van orders
• Relatiebeheer
– ontwikkelen van persoonlijke relaties, opbouwen van
vertrouwen, inventariseren van behoeften
• Marktinformatie verzamelen en verspreiden
– verzamelen en intern verspreiden van informatie
• Coördineren van het verkoopteam
– als account manager inschakelen van mensen
Business Marketing Management
© 2008 Noordhoff Uitgevers bv
Business Marketing Management
© 2008 Noordhoff Uitgevers bv
Verkoopbenaderingen
• Scriptgebaseerde verkoop
– vaste verkooppresentatie voor afnemers met dezelfde behoeften
• Adaptieve verkoop
– bij beperkt aantal verschillende behoeften: identificeren van
behoefte en kiezen van de bijbehorende benadering
• Consultatieve verkoop
– maatwerk bij unieke behoeften
• Strategische partnerverkoop
– beide partijen investeren in het proces en doen aanpassingen;
meerdere bedrijfsfuncties betrokken
Business Marketing Management
© 2008 Noordhoff Uitgevers bv
Ethische dilemma’s
• Relaties met klanten
–
–
–
–
verstrekken van onjuiste informatie
achterhouden van relevante informatie
geven van cadeaus
doorgeven van vertrouwelijke informatie
• Relatie met eigen organisatie
– declareren van onkosten
– gerapporteerde werkuren en activiteiten
• Relaties met concurrenten
– doen van onjuiste beweringen over concurrenten
– bekritiseren van producten van de concurrent
Business Marketing Management
© 2008 Noordhoff Uitgevers bv
Verkoopmanagement
• Keuze van het soort verkooporganisatie
– geografische organisatie
– productgerichte organisatie
– marktgerichte organisatie
• Account management
– grote klanten krijgen een individuele marketingbenadering
• national accounts, key accounts
• Werving, training en motivatie
Business Marketing Management
© 2008 Noordhoff Uitgevers bv
Alternatieven voor persoonlijke verkoop
• Kosten van persoonlijke verkoop zijn sterk gestegen
• Effectief, maar zeer kostbaar instrument
• Goedkopere alternatieven
– catalogi
– internet
– customer contact center
Business Marketing Management
© 2008 Noordhoff Uitgevers bv
Catalogi
• Ter ondersteuning van persoonlijke verkoop (the silent
salesperson)
• Steeds vaker op CD-ROM en internet
–
–
–
–
vooral online lage kosten
grote flexibiliteit
gemakkelijker zoeken voor klanten
eenvoudiger bestellen
Business Marketing Management
© 2008 Noordhoff Uitgevers bv
Internet
• Mogelijkheden voor klanten om rechtstreeks bij de
leverancier te bestellen
– elimineert geografische locatie
– altijd bereikbaar
– eimineert transportkosten
• Internet is niet zozeer vervanging van duurdere kanalen
– meer gebruikt ter ondersteuning van andere kanalen
• Nog steeds volop in ontwikkeling
Business Marketing Management
© 2008 Noordhoff Uitgevers bv
Customer contact center
• Telemarketing
– inbound: opnemen van bestellingen, beantwoorden van vragen,
registreren van klachten etc.
– outbound: verkoopacties, introduceren van nieuw product
• Van call center uitgegroeid tot customer contact center
• Geschikt voor uiteenlopende producten
Business Marketing Management
© 2008 Noordhoff Uitgevers bv
Veelgebruikte distribuanten
• Distributeurs en dealers
– distributeurs bieden meer toegevoegde waarde
– algemene, gespecialiseerde, gecombineerde distributeurs
• Agenten
– onafhankelijk, werkt voor meer fabrikanten
– gedegen marktkennis en relaties met klanten
• Value-added resellers
– combineren producten tot systeem
• Jobbers en makelaars
Business Marketing Management
© 2008 Noordhoff Uitgevers bv
Distributiesysteem
• Keuze uit drie strategieën
– enkelvoudig systeem met slechts één kanaal
– meervoudig systeem met meerdere kanalen
– hybride systeem, waarbij diverse partijen verschillende functies
vervullen voor dezelfde klanten
• Ontwerpen van een nieuw systeem, c.q. aanpassen
bestaand systeem
• Door klanten toegekende waarde aan distributieelementen vormt het uitgangspunt
Business Marketing Management
© 2008 Noordhoff Uitgevers bv
Business Marketing Management
© 2008 Noordhoff Uitgevers bv
Ontwerp van een distributiesysteem
1. Inschatten van waarde van distributie-elementen voor klanten
2. Analyse van randvoorwaarden
3. Evaluatie van huidig distributiesysteem
4. Analyse van noodzaak tot aanpassing
5. (Her)ontwerp van distributiesysteem
6. Implementatie van distributiesysteem
7. Ontwikkeling en implementatie van ondersteunend programma
Business Marketing Management
© 2008 Noordhoff Uitgevers bv
Business Marketing Management
© 2008 Noordhoff Uitgevers bv
Management van distributiesysteem
• Management van conflicten
– horizontaal en verticaal
– vaak over omgaan met grote klanten, gehanteerde prijzen,
verzorgingsgebied en concurrentie
• Stimuleren van samenwerking
– uitgangspunten vastleggen in distributiebeleid
– management van persoonlijke relaties
– dealerdagen
• Verbetering van distributiesysteem
– verbeteren van prestaties bestaande kanalen
– zelf meer waarde creëren voor klanten
– inschakelen van nieuwe kanalen
Business Marketing Management
© 2008 Noordhoff Uitgevers bv
Logistieke servicegraad
• Invulling van fysieke distributie wordt bepaald door de
gewenste logistieke servicegraad
• Op diverse manieren te meten
–
–
–
–
orderdoorlooptijd
mate waarin producten aan specificaties voldoen
mate waarin bestelde producten geleverd zijn
schade bij ontvangst
• Vaak geformuleerd in termen van leverbetrouwbaarheid
• Integrale logistiek: minimaliseren van totale logistieke
kosten
Business Marketing Management
© 2008 Noordhoff Uitgevers bv
Voorraadbeheer
• Voorraadkosten
– kosten van bestellen
– kosten van voorraad houden
– kosten van risico lopen
• Just-in-time inkoop
– lagere voorraadkosten
– betere bezettingsgraad
– lagere transportkosten
• ABC-analyse
– 20% van producten levert 80% van omzet
Business Marketing Management
© 2008 Noordhoff Uitgevers bv
Vestiging van productiefaciliteiten
• Vestiging in de nabijheid van grondstoffen
– bijv. in mijnbouw en suikerindustrie om transportkosten van
grondstoffen te minimaliseren
• Vestiging in nabijheid van afnemers
– als eindproduct bederfelijk is of transportkosten hoog zijn
• Vestiging in nabijheid van transportfaciliteiten
– bijv. olieverwerkende bedrijven in Rotterdam
Business Marketing Management
© 2008 Noordhoff Uitgevers bv
Magazijnen en depots
• Interne magazijnproblematiek
–
–
–
–
inrichting van magazijnen
keuze van geschikte opslagmethodiek
keuze van hulpwerktuigen
keuze van orderverzamelingssysteem
• Externe magazijnproblematiek
–
–
–
–
wel of niet opzetten van magazijnen
vaststellen aantal magazijnen
bepalen van de functie van magazijnen
keuze vestigingsplaats
Business Marketing Management
© 2008 Noordhoff Uitgevers bv
Transport
• Diverse transportmiddelen
–
–
–
–
–
vrachtauto
trein
schip
vliegtuig
pijpleiding
• Keuze afhankelijk van factoren als snelheid, reikwijdte,
variabiliteit, frequentie en kosten
• Kangoeroevervoer (piggyback): combinatie van
transportmiddelen
Business Marketing Management
© 2008 Noordhoff Uitgevers bv
Orderverwerking
• Complex proces dat loopt van orderplanning tot en met
de after sales service
• In de praktijk vaak problemen
– gebrekkige interne afstemming tussen bedrijfsfuncties
– geen prioritering en selectie van orders
– geen orderspecifieke prijszetting
• Oplossing: systeemdenken dat het orderverwerkingsproces ziet als integraal proces dat waarde creëert voor
de klant
Business Marketing Management
© 2008 Noordhoff Uitgevers bv
Verpakkingen
• Kosten van diverse soorten verpakkingen
• Mate waarin distributiepartners en klanten de verpakking
kunnen handlen
• Creatief gebruik van verpakkingen
• Verpakkingen afstemmen op wensen van de klant
Business Marketing Management
© 2008 Noordhoff Uitgevers bv
Download