Overeenkomst tussen kerkvoogdij en stichting

advertisement
OVEREENKOMST
De ondergetekenden:
1. de heer…………………………, geboren op ……………, wonende te …………………… aan de
……………………… (…………………), in zijn functie van voorzitter van het college van
kerkvoogden van de hierna te noemen gemeente, en
de heer………………………..., geboren op……………, wonende te …………………… aan de
……………………… (…………………), in zijn functie van secretaris van het college van
kerkvoogden van de hierna te noemen gemeente,
in deze rechtsgeldig handelend als daartoe krachtens besluit van het college van
kerkvoogden van de te ………………… (plaats), ……………………………… (………………)
gevestigde
kerkelijke
rechtspersoon
HERSTELD
HERVORMDE
GEMEENTE
te
………………………………………, hierna te noemen: "de gemeente" – en als zodanig
rechtsgeldig de gemeente vertegenwoordigend;
2. de heer…………………………, geboren ……………, wonende te …………………… aan de
……………………… (…………………), in zijn functie van voorzitter van de hierna te
noemen stichting, en
de heer…………………………, geboren ……………, wonende te …………………… aan de
……………………… (…………………), in zijn functie van secretaris van de hierna te
noemen stichting,
in
deze
rechtsgeldig
handelend
als
bestuursleden
voor
en
namens
de
te
…………………………… (plaats), ………………………… (……………) gevestigde stichting
STICHTING ……………………………, inschr.nr. Hrg. ………………………, hierna te
noemen:
"de
stichting"
–
en
als
zodanig
het
gehele
bestuur
der
stichting
vertegenwoordigend;
Overwegende:

dat
aan
de
stichting
in
het
verleden
door
de
gemeente
gelden
en
vermogensbestanddelen zijn toevertrouwd met als doel o.m. het verkrijgen, beheren
en administreren van alsmede het beschikken over vermogenswaarden inclusief
(register)goederen op een zodanige wijze dat de belangen van de gemeente op een
evenwichtige wijze en duurzaam worden behartigd en voorts al hetgeen daarmee
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het
woord;

dat de stichting haar doel tracht te verwezenlijken o.m. door anders dan met enig
winstoogmerk de aan haar toebehorende vermogenswaarden en (register)goederen
duurzaam ter beschikking te stellen aan de gemeente ten behoeve van het eigen
gemeentelijk kerkelijk werk in de ruimste zin van het woord, al dan niet tegen een
ten hoogste kostprijsdekkende vergoeding;

dat om die reden de stichting is opgericht;

dat de stichting geen andere activiteiten verricht dan voornoemde;
Komen overeen als volgt:
1. De stichting is een stichting die zich ter beschikking van de gemeente heeft gesteld,
zoals bedoeld in Ordinantie 16 van de geldende kerkorde, vastgesteld op 15 en 16
juni 2012 door de Generale Synode van de Hersteld Hervormde Kerk.
2. De stichting stelt zich hierbij tot borg en hoofdelijk medeschuldenaar jegens en naast
de gemeente en haar (te beroepen) predikant voor de nakoming van alle
verplichtingen voortvloeiend uit de met de te beroepen predikant af te sluiten ligger
en alles wat de predikant jegens de gemeente als te vorderen heeft of zal krijgen uit
hoofde van het aannemen van een beroep naar deze gemeente hetgeen hierbij door
de stichting wordt aanvaard en erkend. Afzonderlijke ingebrekestelling van de
stichting door de gemeente is na ondertekening van deze overeenkomst niet meer
vereist.
3. De gemeente en de stichting komen overeen zich over en weer te zullen houden aan
hetgeen in de geldende kerkorde van de Hersteld Hervormde Kerk is bepaald.
4. Betaling van (een gedeelte van) de schuld door de stichting voordien geldt als
kwijting voor dat gedeelte van het verschuldigde bedrag van de gemeente. Niet
nakoming door de gemeente van de verplichtingen jegens haar (te beroepen)
predikant laat de rechten van de predikant jegens de stichting onverlet om daarvan
mede nakoming te kunnen vorderen. Dit beding is derhalve mede gemaakt ten
behoeve van de (te beroepen) predikant die wettig aan de gemeente verbonden
wordt/is, zodat ook hij daar rechtsgeldig en zelfstandig een beroep jegens de
stichting op kan en mag doen.
5. De stichting doet hierbij in het kader van voornoemde garantstelling afstand van alle
door de wet aan hoofdelijk (mede)schuldenaren of borgen toegekende voorrechten.
6. De gemeente en de predikant zullen jegens de stichting niet tot meer bewijs
gehouden zijn dan de predikant jegens de gemeente.
2
7. Partijen staan ieder voor zich in voor hun bevoegdheid om deze overeenkomst te
mogen sluiten en dat geen statutaire, kerkordelijke of andere wettelijke beperking
aanwezig is die hen belet deze overeenkomst rechtsgeldig aan te gaan. Voor zover
nodig doen zij uitdrukkelijk afstand van de bevoegdheid zich daarop te beroepen.
8. Deze overeenkomst wordt beheerst door de geldende kerkorde van de Hersteld
Hervormde Kerk op het moment van ondertekening van deze overeenkomst en voor
het overige door het Nederlands Recht.
9. Van iedere tussentijdse wijziging in deze overeenkomst en van ontbinding van de
overeenkomst moet door partijen vooraf kennis worden gegeven aan het breed
moderamen van de Hersteld Hervormde Kerk.
Hersteld Hervormde Gemeente te ………………………
Getekend in tweevoud te ………………… op … …………… 2013
Namens de gemeente
De heer …………………
De heer …………………
……………………………
……………………………
(handtekening)
(handtekening)
Namens de stichting
De heer …………………
De heer …………………
……………………………
……………………………
(handtekening)
(handtekening)
3
Download