cognitieve revalidatie therapie voor kinderen

advertisement
HERSENWERK
COGNITIEVE REVALIDATIE THERAPIE
VOOR KINDEREN, ADOLESCENTEN EN VOLWASSENEN
CURSUS VOOR ERGOTHERAPEUTEN
OPLEIDING TOT CPCRT-GECERTIFICEERD THERAPEUT
Scholing en advies op het gebied van hersenletsel
Cursus omschrijving
De cursus “Cognitieve Revalidatie Therapie” is bedoeld voor ergotherapeuten, die werken met
kinderen, adolescenten en volwassenen met cognitieve problemen ten gevolge van hersenletsel. De
cursus richt zich op de ergotherapeutische diagnostiek, benadering en behandeling van cliënten met
cognitieve problemen. Doel van de cursus is het verschaffen van een evidence-based referentiekader
van waaruit de ergotherapeut cliënten met cognitieve stoornissen kan behandelen.
De cursus “Cognitieve Revalidatie Therapie” is opgebouwd uit drie deelcursussen. Voor
kinderergotherapeuten is een aanvullende dag te volgen over de cognitieve ontwikkeling van
kinderen en adolescenten.
 Deel 1; Ergotherapeutische Diagnostiek (5 dagen) en Aanvulling; Cognitieve Ontwikkeling (1 dag)
 Deel 2; Ergotherapeutische Benaderingen (5 dagen)
 Deel 3; Ergotherapeutische Behandeling (5 dagen)
Per cursusdeel vindt u op de volgende pagina’s de uitgebreide beschrijving.
Certificering
Elk cursusdeel beslaat vijf dagen, met uitzondering van deel 1 waar voor kinderergotherapeuten een
aanvullende dag te volgen is. Voor ieder cursusdeel is een deelcertificaat te behalen. De kennis van
de deelnemers wordt getoetst doormiddel van een examen. Het examen bestaat uit een toets en een
ingeleverde casus.
Wanneer alle cursusdelen binnen 3 jaar met een voldoende zijn afgerond, wordt het internationale
certificaat “Certified in the Practice of Cognitive Rehabilitation Therapy” (CPCRT) uitgereikt. Dit
certificaat wordt uitgegeven in naam van de Society of Cognitive Rehabilitation, een toonaangevende
internationale organisatie op het gebied van cognitieve revalidatie therapie.
Accreditatie
Per cursusdeel ontvangt u bij het behalen van het examen een certificaat met daarop het aantal
studiebelastinguren. Het slagen voor de gehele cursus levert 210 studiebelastinguren op. Deze cursus
is niet geaccrediteerd door de Stichting ADAP.
Voorwaarde voor deelname
De cursusdelen dienen in de aangegeven volgorde doorlopen te worden. Het is niet mogelijk deel te
nemen aan deel 2 zonder het deelcertificaat van deel 1, en het is niet mogelijk deel te nemen aan
deel 3 zonder de deelcertificaten van deel 1 en 2.
WWW.HERSENWERK.NL
HERSENWERK
COGNITIEVE REVALIDATIE THERAPIE
ERGOTHERAPEUTISCHE DIAGNOSTIEK
Scholing en advies op het gebied van hersenletsel
Cursus omschrijving
De cursus “Cognitieve Revalidatie Therapie” is
bedoeld voor ergotherapeuten, die werken met
kinderen, adolescenten en volwassenen met
cognitieve problemen ten gevolge van
hersenletsel.
In dit cursusdeel wordt de ergotherapeutische
diagnostiek behandeld. Er worden evidencebased testen en observatiemethodes
gepresenteerd van waaruit cognitieve
problemen kunnen worden gediagnosticeerd
en een behandeling kan worden ingezet.
Doelen van de cursus:
 de cursist is bekend met de anatomie van
de hersenen en de lokalisatie van functies.
 de cursist is bekend met wetenschappelijke
modellen voor cognitieve processen.
 de cursist kan de keuze voor een
diagnostisch instrument beargumenteren.
 de cursist kan op basis van de
uitgevoerde diagnostiek profielen opstellen
met betrekking tot het handelen en de
handelingscomponenten.
Materiaal:
Naast het cursusmateriaal wordt gebruik
gemaakt van het boek “Cognitieve Revalidatie
Therapie; Ergotherapeutische Diagnostiek” van
E. van Schouwen (2de druk). Dit boek is
verkrijgbaar in de webshop van Hersenwerk.
De cursist dient dit boek zelf aan te schaffen.
Deelcertificaat
Voor het behalen van het deelcertificaat wordt
op dag drie van de cursus een toets
afgenomen en dient vier weken na afloop van
dit cursusdeel een casusbeschrijving
ingeleverd te worden. Het deelcertificaat is
nodig om voor het internationale certificaat
“Certified in the Practice of Cognitive
Rehabilitation Therapy” (CPCRT) in
aanmerking te komen.
WWW.HERSENWERK.NL
Inhoud van de cursus
Introductie: Waarom is goede diagnostiek nodig?
Terminologie, richtlijnen en protocollen.
De hersenen: Wat doen de hersenen? De anatomie
van de hersenen. Hersenletsel, stoornissen en
beperkingen. Storende factoren in de
diagnostiek.
Cognitie: Het klinische model voor cognitie;
aandacht, (visuele) informatieverwerking,
geheugen en executieve functies.
Diagnostiek: Wat is het doel? In welke
revalidatiefase is welke informatie relevant? Het
maken van keuzen in de diagnostiek. Het componentenprofiel. Het opzetten van een
baseline. Behandelen en meten.
Diagnostiek van cognitieve processen: Hoe worden
cognitieve processen in kaart gebracht? In
groepsverband wordt geoefend met de
casuïstiek.
Diagnostiek van de executieve processen: Hoe
worden executieve processen in kaart
gebracht? In groepsverband wordt geoefend met
de casuïstiek.
Doelen, leervermogen en benadering: Welke doelen
kunnen er geformuleerd worden? Welk
leervermogen heeft de cliënt? Welke benadering
zou aansluiten?
De rapportage: Welke informatie bevat de
rapportage? Voor wie wordt deze geschreven?
Het belang van een goede overdracht.
Duur: 5 dagen
Accreditatie
Het slagen voor dit deel van de cursus levert 60
studiebelastinguren op. Deze cursus is niet
geaccrediteerd door de Stichting ADAP.
HERSENWERK
COGNITIEVE REVALIDATIE THERAPIE
AANVULLENDE DAG VOOR KINDERERGOTHERAPEUTEN
COGNITIEVE ONTWIKKELING
Scholing en advies op het gebied van hersenletsel
Cursus omschrijving
De cursus “Cognitieve Revalidatie Therapie” is
bedoeld voor ergotherapeuten, die werken met
kinderen, adolescenten en volwassenen met
cognitieve problemen ten gevolge van
hersenletsel.
In deze aanvullende dag op het cursus deel
“Ergotherapeutische Diagnostiek” wordt de
cognitieve ontwikkeling van kinderen en
adolescenten behandeld.
Doelen van de cursus:
 de cursist is bekend met de anatomie van
de hersenen en de lokalisatie van functies.
 de cursist is bekend met de cognitieve
ontwikkeling van kinderen en adolescenten.
Materiaal:
Naast het cursusmateriaal wordt gebruik
gemaakt van het boek “Cognitieve Revalidatie
Therapie; Ergotherapeutische Diagnostiek” van
E. van Schouwen (2de druk). Dit boek is
verkrijgbaar in de webshop van Hersenwerk.
De cursist dient dit boek zelf aan te schaffen.
Duur: 1 dag
Accreditatie
Het volgen van dit deel van de cursus levert 7
studiebelastinguren op. Deze cursusdag is niet
geaccrediteerd door de Stichting ADAP.
WWW.HERSENWERK.NL
Inhoud van de cursus
De hersenen: De anatomie van de hersenen. De
ontwikkeling van de hersenen. Hersenletsel,
stoornissen en beperkingen.
Cognitieve ontwikkeling: Hoe ontwikkelen cognitieve
processen zich? Is de ontwikkeling
domeingeneriek of domeinspecifiek?
Naive physics: De fysieke wereld van objecten en
gebeurtenissen. Wat is er aangetoond in de
wetenschap?
Naive psychology: De sociale cognitie met eigen en
vreemd. Wat is er aangetoond in de wetenschap?
Naive biology: De dingen en hun concepten. Wat is er
aangetoond in de wetenschap?
Ontwikkelingstheorieën: De theorie van Piaget, de
theorie van Vygotsky, het neuroconstructivisme
en het connectionisme. Wat betekenen de
theorieën voor het leren van
handelingsvaardigheden?
Kinderen en leren: Wat is zintuiglijk statisch leren?
Wat is verklaringsgericht leren? Wat is imitatie?
Wat is analogisch leren? Wat is leren gebaseerd
op taal, gebaren, naspellen en voorstellingsvermogen? Welke kennis wordt vergaard?
Cognitieve hiërarchie: welke cognitieve vaardigheden
zijn nodig om andere cognitieve vaardigheden te
kunnen ontwikkelen en gebruiken? Welke rol
speelt de therapeut?
HERSENWERK
COGNITIEVE REVALIDATIE THERAPIE
ERGOTHERAPEUTISCHE BENADERINGEN
Scholing en advies op het gebied van hersenletsel
Cursus omschrijving
De cursus “Cognitieve Revalidatie Therapie” is
bedoeld voor ergotherapeuten, die werken met
kinderen, adolescenten en volwassenen met
cognitieve problemen ten gevolge van
hersenletsel.
In dit cursusdeel worden de
ergotherapeutische benaderingen voor
diagnostiek en behandeling uiteengezet.
Doelen van de cursus:
 de cursist is bekend met wetenschappelijke
modellen voor cognitie.
 de cursist is bekend met ergotherapeutische
benaderingen voor het behandelen van
cliënten met hersenletsel.
 de cursist kan op basis van de theorie zijn
behandelplan vormgeven.
 de cursist kan de keuze voor een
benadering beargumenteren.
Materiaal:
Naast het cursusmateriaal wordt gebruik
gemaakt van het boek “Cognitieve Revalidatie
Therapie; Ergotherapeutische benaderingen”
van E. van Schouwen (2de druk). Dit boek is
verkrijgbaar in de webshop van Hersenwerk.
De cursist dient dit boek zelf aan te schaffen.
Deelcertificaat
Voor het behalen van het deelcertificaat wordt
op dag vier van de cursus een toets
afgenomen en dient vier weken na afloop van
dit cursusdeel een casusbeschrijving
ingeleverd te worden. Dit deelcertificaat is
nodig om voor het internationale certificaat
“Certified in the Practice of Cognitive
Rehabilitation Therapy” (CPCRT) in
aanmerking te komen.
WWW.HERSENWERK.NL
Inhoud van de cursus
Introductie: Het vormgeven van de therapie. Wat is
cognitieve revalidatie therapie op
ergotherapeutische basis?
Het bevorderen van aanwezige vaardigheden: Het
werken aan vertrouwen. De eerste ziekteinzichten. Rouwverwerking en behandelen.
Cognitive Disabilities Model: Hoe ziet het model
eruit? Hoe is het model tot stand gekomen?
Evidence-based instrumenten. Meetmomenten
en interventies.
Neuro-occupational approach: Hoe ziet deze
benadering eruit? Evidence-based instrumenten.
Meetmomenten en interventies.
Multicontext Treatment Approach: Hoe ziet deze
benadering eruit? Evidence-based instrumenten.
Meetmomenten en interventies.
Counseling en coachen: Wat is counseling? Welke
vormen zijn er? Hoe ziet een coachtraject eruit?
Werken aan herstel: Feuerstein Approach en de
Retrain Approach. Hoe zien de behandeltrajecten
eruit? Hoe zijn ze tot stand gekomen? Evidencebased instrumenten en interventies.
Mantelzorgers: Welke benaderingen zijn er voor
mantelzorgers? Counseling en coachen, training
on the job en Multiple Family Discusion Groups.
Duur: 5 dagen
Accreditatie
Het slagen voor dit deel van de cursus levert 60
studiebelastinguren op. Deze cursus is niet
geaccrediteerd door de Stichting ADAP.
HERSENWERK
COGNITIEVE REVALIDATIE THERAPIE
ERGOTHERAPEUTISCHE BEHANDELING
Scholing en advies op het gebied van hersenletsel
Cursus omschrijving
De cursus “Cognitieve Revalidatie Therapie” is
bedoeld voor ergotherapeuten, die werken met
kinderen, adolescenten en volwassenen met
cognitieve problemen ten gevolge van
hersenletsel.
In dit cursusdeel wordt de ergotherapeutische
behandeling van cliënten met hersenletsel
toegelicht en handvatten geboden voor het
maken van keuzen in de behandeling.
Doelen van de cursus:
 de cursist kan op basis van
wetenschappelijke modellen voor cognitie
en een ergotherapeutische benadering een
behandeling vormgeven en uitvoeren.
 de cursist is bekend met de verschillende
behandelinterventies en maakt gebruik van
interne en externe strategieën volgens de
laatste inzichten van wetenschappelijk
onderzoek.
 de cursist kan met gebruik van een cliëntgerichte aanpak het handelen stimuleren.
 de cursist geeft systematisch instructies en
kan de keuzen hierin beargumenteren.
Materiaal:
Naast het cursusmateriaal wordt gebruik
gemaakt van het boek “Cognitieve Revalidatie
Therapie; Ergotherapeutische Behandelingen”
van E. van Schouwen. Dit boek is
verkrijgbaar in de webshop van Hersenwerk.
De cursist dient dit boek zelf aan te schaffen.
Deelcertificaat
Voor het behalen van het deelcertificaat wordt
op dag drie van de cursus een toets
afgenomen en dient twaalf weken na afloop
van dit cursusdeel een casusbeschrijving
ingeleverd te worden. Dit deelcertificaat is
nodig om voor het internationale certificaat
“Certified in the Practice of Cognitive
Rehabilitation Therapy” (CPCRT) in
aanmerking te komen.
WWW.HERSENWERK.NL
Inhoud van de cursus
Introductie: Het zoeken naar een rode draad in de
behandeling. Richtlijnen en protocollen.
De voorbereiding: Wie wordt er behandelt? Wat is het
doel van de behandeling? Voor welke methode,
opbouw en begeleiding wordt er gekozen? In
welke leerfase bevindt zich de cliënt?
De uitvoering: Uitleg van de oefening, het motiveren
en kennis geven. Er wordt geoefend met
rollenspelen.
De inhoud van de behandeling: De oefening,
oefenvorm, variatie, grading en opbouw.
De begeleiding: Welke instructies sluiten aan?
Systematisch instructie geven, bekrachtigen en
het maken van fouten. Er wordt geoefend met
rollenspelen.
De evaluatie: nabespreken van de oefening,
reflectie, inzicht en feedback. Er wordt geoefend
met rollenspelen.
Compensaties: Strategieën en hulpmiddelen. Welke
technische hulpmiddelen dragen bij? De rol van
mantelzorgers.
Evaluatie van de behandeling; het resultaat, de
impact, de effectiviteit en de rapportage.
Duur: 5 dagen
Accreditatie
Het slagen voor dit deel van de cursus levert 90
studiebelastinguren op. Deze cursus is niet
geaccrediteerd door de Stichting ADAP.
Download