Psychische problemen verdienen meer aandacht

advertisement
Psychische problemen verdienen meer
aandacht
Nederlandse bedrijven moeten meer aandacht besteden aan werknemers met psychische
problemen. De overheid moet controleren dat werknemers voldoende worden ondersteund.
Dat schrijft de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD) in
het rapport Mental Health and Work Netherlands. Werkgevers kunnen volgens de OECD veel
meer doen om mensen met psychische problemen te ondersteunen. Dat dat nog onvoldoende
gebeurt, ligt volgens de organisatie aan een gebrek aan kennis bij werkgevers, het
taboe dat nog altijd rust op psychische aandoeningen en het feit dat bedrijfsartsen te
weinig gebruik maken van beschikbare richtlijnen.
De OECD noemt het zorgwekkend dat werkgevers steeds meer vrijheid krijgen om zelf te
besluiten hoe zieke werknemers worden gere-integreerd. “Waar in het verleden
bedrijfsartsen de aangewezen persoon waren om zieke werknemers weer terug op de
werkvloer te krijgen, kan een werkgever nu een willekeurige casemanager aanwijzen. Dat
kan ook een leidinggevende of een HR-manager zijn. Dit heeft geleid tot een kleinere
rol voor de bedrijfsarts en een teloorgang aan gespecialiseerde kennis binnen
bedrijven van arbeidsgezondheid en zaken betreffende re-integratie.”
Volgens de OECD kosten psychische aandoeningen de Nederlandse economie elk jaar 3,3
procent van het bruto binnenlands product. Dit prijskaartje wordt vooral veroorzaakt
door het verlies aan prestaties en productiviteit op het werk of zelfs het verlies van
werk en in mindere mate door directe zorgkosten. Het percentage werknemers dat
verzuimt vanwege matige of ernstige psychische problemen ligt in Nederland 30 tot 50
procent hoger dan in de andere bij het OECD aangesloten landen.
Er zijn verschillende redenen waarom psychische problemen zo zwaar op de Nederlandse
economie drukken, schrijft de OECD. Ten eerste hebben de financiële prikkels om
werknemers gezond te houden nog onvoldoende geleid tot preventieve maatregelen om het
ziekteverzuim bij mentale aandoeningen terug te dringen. Ten tweede is er te weinig
aandacht voor ZZP’ers en werklozen met psychische problemen, waardoor zij sneller in
een uitkeringssituatie belanden. Daarnaast ligt de focus te veel op mensen met zware
psychische aandoeningen, waardoor de werkenden met lichte of matige mentale problemen
– en dat is een veel grotere groep – aan de aandacht ontsnappen.
De OECD adviseert om problemen al op een jonge leeftijd te signaleren en aan te
pakken. De organisatie prijst het feit dat er op de meeste Nederlandse scholen
ondersteuning wordt geboden aan leerlingen met sociaal-emotionele problemen en
gedrags- of leermoeilijkheden. Maar, zo voegt zij eraan toe, deze teams hebben een
veel te hoge werkbelasting en te weinig middelen om hun werk te doen. Bovendien werken
zij onvoldoende samen met andere instanties.
Download