SPF - PensioenFonds TNO

advertisement
STICHTING SOCIAAL PERSONEELSFONDS TNO
JAARVERSLAG – 2015
Stichting Sociaal
Personeelsfonds TNO
Schoemakerstraat 97
Postbus 6098
2600 JA Delft
Postbanknummer 738408
Het Bestuur
Het bestuur SPF bestaat uit 7 leden. Drie van de leden zijn benoemd op
voordracht van de Raad van Bestuur TNO (RvB), drie leden benoemd op
voordracht van de Ondernemingsraad TNO (OR) en één lid op voordracht van
eTNOs namens de gepensioneerden.
Samenstelling bestuur eind 2015, op voordracht van:
Raad van Bestuur:
DB Hailey Cheung
DB Constant Gevers Deynoot
DB Jan Olijslager
penningmeester
secretaris
communicatie & PR
Ondernemingsraad:
AB Raymond Creusen
AB vacature (was Ariëtte Hespen)
DB Jan Willem Streefkerk
lid algemeen bestuur
lid algemeen bestuur
voorzitter
Datum
4 april 2016
E-mail
[email protected]
Doorkiesnummer
08886 66104
06 3179 2880
Afschrift:
eTNOs namens de TNO gepensioneerden:
AB Ria Hooftman
lid algemeen bestuur
Het dagelijks bestuur (DB) bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester
en de vacante plaats met portefeuille communicatie & PR.
Verantwoording
Het fonds heeft in 2015 in totaal 19 aanvragen voor een lening of een schenking
ontvangen (17 leningen en 2 schenkingen). Daarnaast zijn 6 kwijtscheldingen
gedaan i.v.m. afloop van terugbetaling die correct heeft plaatsgevonden. Van de
17 aanvragen voor een lening, zijn 5 aanvragen afgewezen dan wel door de
aanvrager teruggetrokken. Dus 12 aanvragen toegekend. Dat is iets meer
vergeleken met 2014. Zie bijgaand overzicht van geanonimiseerde aanvragen
2015. Ook in dit boekjaar heeft het SPF weer dankbaar gebruik gemaakt van onze
budgetcoach Saldosupport voor West Nederland en de budgetcoach Bobeldijk
budget coaching die vanuit Zeist opereert voor Midden, Noord en Zuid Nederland.
De rapporten die deze bureaus na onderzoek opleveren, zijn voor het bestuur een
goede leidraad om de juiste hulp te kunnen bieden.
In totaal is voor een bedrag van € 78.000,- aan leningen en voor een bedrag van
€10.550,- aan schenkingen / kwijtscheldingen toegekend:
Leningen:
€ 78.000,-schenkingen:
€ 2.500,-kwijtscheldingen:
€ 8.050,--
Postbanknummer
NL31 INGB 0000 7384 08
Ingeschreven bij het
Stichtingenregister onder
nummer S 149418 bij
de Kamer van Koophandel
te ’s-Gravenhage.
In 2015 zijn 15 aanvragen voor vakantiefaciliteit binnengekomen. Toegekend is
een totaalbedrag van € 17.426,--.
Één aanvraag is afgewezen.
Datum
4 april 2016
Communicatie uitingen
In 2015 is twee maal gepubliceerd in het blad van eTNOs. De formulieren voor
aanvraag van financiële hulp en voor de vakantiefaciliteit zijn aangepast. Deze
formulieren zijn beschikbaar via TNO City.
Daarnaast is vanuit oogpunt van communicatie veel contact geweest met een
aantal grote TMB bedrijven en met de vereniging van TNO gepensioneerden,
eTNOs. Resultaat hiervan is dat wij op het spoor van Ria Hooftman (bestuurslid
eTNOs) zijn gekomen die in de vergadering van 5 november 2015 is benoemd als
lid van het algemeen bestuur.
Blad
2/2
Vergaderingen
Het algemeen bestuur heeft op 2 april 2015 haar voorjaarsvergadering en op 5
november 2015 haar najaarsvergadering gehouden. Daarnaast is het DB 5 maal
bij elkaar geweest.
Bestuursmutaties
Per 1 april 2015 is Jolanda Dros (lid algemeen bestuur) afgetreden in verband met
het feit dat het MARIN de financiële diensten zoals het SPF die levert zelf gaat
verzorgen en aanbieden aan nieuwe MARIN medewerkers. Bestaande SPF leden
die werkzaam zijn bij het MARIN blijven de ondersteuning van het SPF ontvangen
zoals dat gebruikelijk is.
Medio 2015 heeft het DB besloten om de vacante functie namens de TMBmedewerkers beschikbaar te stellen voor een bestuurslid namens de TNO
gepensioneerden. Reden tot dit besluit is het feit dat na een gerichte zoekactie
geen geschikte TMB-medewerker voor betreffende vacante functie is gevonden.
Daar komt bij dat het contingent TMB-medewerkers onder de SPF-leden veel
kleiner is dan het aantal TNO-gepensioneerden. Ria Hooftman is, zoals gezegd
per 5 november 2015 toegetreden als bestuurslid. De Statuten zijn
dienovereenkomstig aangepast.
*******
Onze referentie
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards