Inhoudsopgave - Huisartsenpraktijk van Die

advertisement
Huisartsenpraktijk
van Die en Teunissen
Jaarverslag 2013
1
Inhoudsopgave
Introductie (blz 4)
Inleiding (blz 5)
-
Visie huisartsenzorg
-
Historie en profiel van de praktijk
-
Locatie van de praktijk
Medewerkers (blz 6)
Praktijkorganisatie (blz 7)
-
Openingstijden en Bereikbaarheid
-
Automatisering
-
Samenwerking met andere praktijken
Kwaliteitsbeleid (blz 8)
-
Klachtencommissie’
-
Praktijkaccreditatie
-
Opleiding
-
Zorgprogramma’s
Patiënten (blz 10)
-
Algemeen
-
Aantallen en verdeling
-
Mutaties
-
Zorgverzekeraar
2
Verleende zorg (blz 12)
-
Consulten, telefoon en visites
-
Verrichtingen
-
Verrichtingen POH
-
Receptuur
-
Verwijzingen
Preventie (blz 15)
-
Griepvaccinatie
-
Baarmoederhalskanker
-
Borstkanker
-
Diabetes Mellitus
-
Astma-COPD
Receptuur (blz 19)
-
Antibiotica
-
Meest voorgeschreven
Verwijzingen (blz 21)
Evaluatie verbeterplannen (blz 23)
Nieuwe verbeterplannen (blz 23)
Extra activiteiten 2012 (blz 23)
Slotwoord (blz 24)
3
Introductie
Dit is het tweede jaarverslag van huisartspraktijk van Die en Teunissen. Dit stuk dient om
een indruk te krijgen van wat de werkwijze in de huisartspraktijk en zijn medewerkers is.
Welke aandachtspunten zijn er geweest binnen de praktijkvoering in 2013, we lke
kwaliteitsverbeteringen zijn er in 2013 gerealiseerd en welke plannen voor
kwaliteitsverbetering zijn er voor het komende jaar?
In het jaarverslag zal het alleen gaan om de inhoudelijke bedrijfsvoering en de
kwaliteitsverbetering. Een jaarverslag zal per komend jaar betrekking hebben op het
afgelopen jaar.
De ambitie was en is om een kwalitatief goede praktijk te hebben waarin constant aandacht
is voor verbetering van kwaliteit van zorg, praktijkvoering en efficiëntie. De accreditering
van de NHG paste daarom goed in de lijn van de praktijkvoering. In 2013 is de praktijk
voor het tweede jaar geaccrediteerd.
4
Inleiding
Visie op de huisartsenzorg
De missie van onze praktijk is het aanbieden van optimale huisartsenzorg aan patiënten
met problemen en vragen over hun gezondheid. Dit betekent:
-
diagnosticeren en behandelen van klachten en ziektes dicht bij huis,
-
goede samenwerking met andere zorgverleners in de eerste en tweede lijn,
-
laagdrempelig,
-
patiëntvriendelijk en
-
rekening houdend met de persoonlijke behoeften en verwachtingen van de
patiënten en hun naasten.
Naast het behandelen van al aanwezige klachten is ook voorkómen van ziekte een taak
Uiteraard dient ons handelen te voldoen aan de kwaliteitseisen van de beroepsgroep.
Historie en profiel van de praktijk
De huisartsenpraktijk van Kees van Die en Doreth Teunisssen is sinds 1998 gevestigd in het
Praktijkpand aan de Dudokstraat 16a in Deventer. Aanvankelijk werd de praktijk gerund
door Kees van Die maar sinds 2005 vormt hij samen met Doreth Teunissen een maatschap.
Alle patiënten staan op beide namen ingeschreven dat betekent dat beide artsen de zorg
dragen voor alle patiënten.
Samen met de andere huisartsen in Colmschate vormen zij een waarneemverband.
Locatie van de praktijk
5
De praktijk bevindt zich in een nieuwbouwwijk aan de rand van de stad, het is verstedelijkt
platteland zonder achterstandswijken.
Het praktijkgebied (het geografisch gebied dat in 15 minuten aanrijtijd vanuit de praktijk
bereikbaar is) bevat de postcodes 7421 t/m 7429 De postcodelijst geeft ook aan uit welke
postcodegebieden nieuwe patiënten ingeschreven kunnen worden.
Medewerkers
In de praktijk werken de volgende medewerkers:
Kees van Die, huisarts sinds 1992 en huisartsopleider aan de universiteit van Groningen
sinds 2000. In 2007 heeft hij de masteropleiding medische ethiek afgerond. Hij werkt 0,7
FTE als huisarts.
Doreth Teunissen, huisarts sinds 1998. Huisartsenopleider aan de universiteit van
Groningen, kaderarts uro-gynaecologie, docent en senior onderzoek aan het UMC St.
Radboud vakgroep eerstelijnsgeneeskunde Sinds september 2012 coördinator van de
kaderopleiding uro-gynaecologie en sinds 2013 voorzitter van de expertgroep UgynHAG. In
2006 promoveerde ze op het proefschrift 'urinary incontinence in the elderly in general
practice'. Ze werkt 0,6 FTE als huisarts.
Sabina Paalman werkt vanaf het begin 1994 in de praktijk. Aanvankelijk als praktijk
assistente maar sinds 2007 als POHer. Ze houdt zich met name bezig met de zorg voor
astma/COPD, diabetes mellitus, begeleiding van urine-incontinentie, stoppen met roken en
cardiovasculaire risico management. Ze werkt 0,4 FTE in de praktijk. Naast haar werk als
POHer is ze ook werkzaam op de huisartsenpost als assistente.
Nancy Draaijer werkt sinds juni 2002 in de praktijk. Behalve het aannemen van de telefoon
en het plannen van afspraken houdt ze zich op medisch gebied bezig met het maken van
uitstrijkjes, wondverzorging, urineonderzoek, meten van RR en glucose. D aarnaast verricht
ze administratieve taken zoals het inplannen en uitnodigen van patiënten voor uitstrijkjes,
het invoeren en verwerken van de post. Gezien de geleidelijke toename van het aantal
patiënten is ze in 2012 een halve dag extra gaan werken. Ze werkt nu 0,5 FTE.
6
Diny Westerweel werkt sinds december 2009 in de praktijk. Zij doet dezelfde
werkzaamheden als Nancy Draaijer. Ze werkt ook 0,5 FTE. Naast haar werk in de praktijk
werkt ze ook als assistente op de huisartsenpost.
In 2013 heeft Nicole van de Kamp als AIOS meegewerkt in de praktijk.
Praktijkorganisatie
Openingstijden en bereikbaarheid
De praktijk is dagelijks geopende van 8.00 tot 17.00 uur. Voor het maken van afspraken kan
er tot 10.30 uur gebeld worden. Daarna is er een kort overleg tussen de assistentes en de
huisarts waardoor kortdurend een antwoordapparaat opstaat met de vraag om voor niet
spoed op een later moment terug te bellen. Bij spoed kan men direct contact krijgen. Tussen
12.30 en 13.30 is er lunchpauze waarbij de assistente alleen voor spoed en intercollegiaal
overleg te bereiken is. Vanaf 13.30 tot 15.00 kan men bellen voor het opvragen van
uitslagen. Na een kort moment van overleg waar bij het antwoordapparaat weer even op
staat is de praktijk weer bereikbaar voor diverse vragen.
De telefooncentrale beschikt over een keuzemenu namelijk contact met de assistente,
intercollegiaal overleg, spoed en receptenlijn. Naast de receptenlijn hebben patiënten ook
de mogelijkheid om recepten aan te vragen via de email of gewoon tijde ns telefonisch
contact. Per email kunnen soms ook kleine vragen worden gesteld. .
Spreekuurverdeling
Beide huisartsen werken parttime in de praktijk. De spreekuurverdeling is als volgt:
C. van Die
TA.M. Teunissen
Maandag
8.00-11.30 en 13.30-17.00
8.00-11.30
Dinsdag
vrij
8.00-11.30 en 13.30-17.00
Woensdag
8.00-11.30 en 13.30-17.00
vrij
Donderdag
8.00-11.30
8.00-11.30 en 13.30-17.00
Vrijdag
8.00-11.30 en 13.30-17.00
vrij
7
Automatisering
Het Huisarts Informatie Systeem (HIS) is Medicom. In het Sallandse gebied is dit het
systeem dat de meeste praktijken gebruiken. Dat is plezierig, omdat zo alle medische
gegevens op de huisartsenpost in Deventer beschikbaar zijn (uiteraard alleen voor
bevoegden en omgeven door inlogcodes, wachtwoorden, en logboeken). De ICT afdeling van
het Deventer Ziekenhuis is een belangrijke partner bij het beheer van de ICT in de praktijk.
Via het beveiligde glasvezelnetwerk "Datanet Salland" worden ook gegevens uit het
medisch dossier van het Deventer Ziekenhuis aan de huisarts van de patiënt ter
beschikking gesteld.
Naast dit systeem zijn we in 2013 Care Sharing als gemeenschappelijk systeem voor het
monitoren van diabetes en COPD.
De huisartsenpraktijken zijn ook gekoppeld aan de openbare apotheken in Deventer en
omstreken,en de dienstapotheek in het Deventer Ziekenhuis, zodat een sluitend medischfarmaceutisch systeem ontstaat. Dit is bij ongeveer een kwart van de Nederlandse
praktijken het geval.
Verder is het mogelijk om in de praktijk de röntgenfoto’s te bekijken en met de patiënt te
bespreken. Ook maken we gebruik van teledermatologie: een foto van een huidafwijking
wordt naar de huidarts verstuurd, die binnen één of twee dagen een advies geeft. Deze
mogelijkheid hadden we al langer maar in 2013 zijn we daar gebruik van gaan maken.
Samenwerking met andere praktijken
Samen met de andere huisartsen in Colmschate vormen zij een waarneemverband voor het
opvangen van de vakantie en afwezigheidwaarneming.
Kwaliteitsbeleid
Klachtencommissie
De praktijk is aangesloten bij de Klachtenregeling Huisartsen Stedendriehoek.
Klachtenformulieren kunnen opgevraagd worden bij de assistente. In 2012 werden geen
klachten ingediend. Meer informatie over de klachtenregeling kunt u vinden op
http://www.archiatroszorg.nl.
8
Praktijkaccreditatie (NPA)
Sinds 2012 is de praktijk geaccrediteerd. We doorlopen een traject van drie jaar, gericht op
analyse van de eigen praktijksituatie en een doorlopend verbeteringstraject, steeds op drie
onderwerp-groepen: medisch inhoudelijk, praktijkorganisatie en dienstverlening cliënten.
De accrediterende organisatie is de NPA (NHG Praktijk Accreditering,
www.npa.artsennet.nl ) , een door de beroepsgroep ingestelde accrediteringsorganisatie
die op onafhankelijke wijze de kwaliteit van huisartsenpraktijken toetst en bevo rdert.
In het eerste jaar van de praktijkaccreditering waren de verbeterprojecten: verbetering van
de bereikbaarheid, het in kaart brengen en maken van een protocol voor de COPD patiënten
en het maken van een jaarverslag.
In het tweede van de praktijkaccreditering waren de verbeterprojecten: inventariseren van
de informatie behoefte van de patiënt, invoeren van functioneringsgesprekken en het in
kaart brengen en maken van een protocol voor de ASTMA patiënten.
Opleiding / nascholing
De praktijk doet mee aan een aantal opleidingen als stage- of opleidingsplaats:
- Voortgezette medische opleiding tot specialisme huisartsgeneeskunde via de universiteit
van Groningen,
- Stageplaats co-assistenten Universiteit Groningen,
-Stageplaats eerstejaars studenten geneeskunde, Universiteit Nijmegen
-Stageplaats praktijkassistente via ROC Deventer
9
Patiënten
Algemeen
De praktijk is gevestigd in de nieuwbouwwijk ‘de vijfhoek’. Deze wijk bestaat vooral uit
eengezinswoningen en enkele flatwoningen met een redelijke doorstroming.
Aantallen en verdeling
Op 1 januari werd begonnen met patiënten 3177 patiënten, dat is 19 minder dan vorig jaar
en 47 noni’s. Het aantal noni’s is toegenomen tov 2012, dit komt waarschijnlijk omdat we
de patiënten die volgens vecozo niet verzekerd zijn op noni zetten, totdat we meer weten
over hoe men verzekerd is.
De in tabel 1 is de leeftijdsverdeling per geslacht weergegeven van de patiënten die op
naam staan ingeschreven. De gemiddelde leeftijd is ongeveer 50 jaar. In vergelijking met
de landelijke cijfers van het CBS hebben we een relatief jonge praktijk, dit is in vergelijking
met afgelopen jaar nagenoeg gelijk gebleven.
Tabel 1
LEEFTIJDSVERDELING
Leeftijdscluster
0-4
5-14
15-24
25-34
35-44
45-54
55-59
60-64
65-74
75-84
85-94
95+>
< 5 jaar
> 65 jaar
Titelblad:
Man
72
270
282
125
199
340
88
76
104
40
10
0
Totaal
1606
4,47%
9,82%
Patiënten
Vrouw
70
238
254
128
226
349
88
60
101
44
13
0
1571
Subtotaal
142
508
536
253
425
689
176
136
205
84
23
0
3177
%-man
2,3%
8,5%
8,9%
3,9%
6,3%
10,7%
2,8%
2,4%
3,3%
1,3%
0,3%
0,0%
50,55%
%-vrouw
2,2%
7,5%
8,0%
4,0%
7,1%
11,0%
2,8%
1,9%
3,2%
1,4%
0,4%
0,0%
49,45%
10
Mutaties
In 2013 is de praktijk met 31 patiënten gegroeid (tabel 2), gelijk aan 2012. Er zijn in totaal
18 kinderen geboren en 7 patiënten gestorven, dit in vergelijking met respectievelijk 28 en
9 in 2012. Verder zijn en meer nieuwe patiënten ingeschreven dan uitgeschreven. Het
aantal uitschrijvingen is in 2013 minder dan de helft van 2012. Dit komt omdat we in 2012
de patiënten die buiten het praktijkgebied wonen actief hebben aangeschreven om een
andere huisarts te zoeken. Ook het aantal inschrijvingen in 2012 is minder omdat de
praktijk een periode gesloten is geweest voor nieuwe patiënten. Het sterftecijfer van 7 is
landelijk gezien laag (CBS 8 per 1000 patiënten) maar dit heeft waarschijnlijk te maken me t
de relatief jonge praktijk.
Tabel 2: MUTATIES
Inschrijvingen Uitschrijvingen
Mutaties
Geboorte/Sterfte
Totaal
Mobiliteitspercentage
2013
76
18
94
2012
140
28
168
2013 4,94%
2013
56
7
63
2012
128
9
137
Totaal
Saldo
verslagjaar
2013 2012 2013 2012
132 268
20
12
25
37
11
19
157 305
31
31
2012 9,54%
11
Zorgverzekeraars
De meeste patiënten hebben Salland (tegenwoordig Eno geheten) als zorgverzekeraar,
gevolgd door Zilveren Kruis Achmea en CZ (tabel 3). Bij volw VGZ zijn de minste patiënten
verzekerd. Het aantal verzekerden bij de meeste zorgverzekeraars na een klein beetje af
behalve het aantal bij Menzis en IZZ, dat aantal steeg
Tabel 3: aantal patiënten per zorgverzekeraar
VERZEKERING top 10
ENO VERZEKERINGEN
ACHMEA ZORG
CZ GROEP
ZORGVERZEKERA
MENZIS
ZORGVERZEKERAAR
IZZ ZORGVERZEKERAAR
NV
UNIVE ZORG NV
965
473
IZA-GEMEENTEN(vng)
FBTO
ZORGVERZEKRINGEN
VGZ
ZORGVERZEKERAAR NV
AGIS
ZORGVERZEKERINGEN
110
350
187
178
135
81
75
67
Verleende zorg
Consulten en visites, overige verrichtingen
Aantal totale aantal patiëntcontacten van 2013 bedroeg 16326 (tabel 4). Dit betekent
gemiddeld 74 contacten per dag (obv 220 werkdagen op jaarbasis). Dit komt neer op 6.4
contacten per patiënt per jaar. Landelijk gezien hebben we weinig visites en consul ten.
Vorig jaar waren en 6000 contacten niet gelabeld, gelukkig is dat dit jaar niet meer zo.
Bij het totaal aantal zitten ook de consulten, telefoontjes en visites van de waarneming. Dit is
de reden waarom het totaal aantal niet altijd overeenkomt met de som van de desbetreffende
rij.
12
Tabel 4: Consulten, telefoontjes en visites
Van Die
Teunissen
ass
AIOS
POH
totaal
C Consult
25
2897
1284
601
1423
7
6591
DC Dubbel consult
0
202
226
0
330
0
765
V Visite
5
110
65
0
72
0
304
DV Dubbele visite
0
35
1
0
18
0
56
DZ Dubbele visite intensieve zorg
0
0
0
0
0
0
0
R Herhalingsrecept
2
0
9 4391
0
0
4464
TC Telefonisch consult
22
198
304 1653
253
27
2717
totaal per dag (obv 220 werkdagen)
74,2
aantal contacten per patient excl. NONI's
5,1
aantal contacten per patient incl. NONI's
6,3
M&I verrichtingen
In 2013 zijn de volgende M&I verrichtingen geboekt (tabel 5): 52 keer een chirurgische
ingreep verricht, 39 keer een therapeutische injectie gegeven en 35 keer een IUD of
implanon ingebracht. Tevens is er 7 keer een tape aangelegd en is er 21 keer een
polyfarmacie overleg geweest met de apotheek. Ten opzichte van 2012 zijn deze getallen
nagenoeg gelijk gebleven, alleen het aantal polyfarmacie declaraties is dit jaar
verdrievoudigd. Ook zijn we dit jaar teledermatologie gaan doen.
De assistentes hebben in 2013 in totaal 143 keer N2 gedeclareerd en 65 keer een displide. Er
is dit jaar geen compressieverband aangelegd.
Tabel 5: M&I Verrichtingen
totaal Van Die
Teunissen
assistentes
AIOS
CHI 13012: Chirurgie
52
9
23
0
20
INJ 13023: Therapeutische injectie (Cyriax)
39
17
16
0
6
IUD 13042: IUD/Implanon in/uit
35
4
27
0
3
TAPEN 13014: Tapen
7
3
1
0
3
specialistenbezoek
265
10
1
13
1
POLYFARM 13049: Polyfarmacie
21
10
5
0
6
histofreeze
143
2
0
143
0
UCONTR 12903: Dipslides (urineweginfecties)
65
0
0
65
0
URINE 12008: Urineteststrip
22
0
5
22
0
COMP 13015: Ambulante comp. bij ulcus cruris
0
0
0
0
0
VERVSP 13018: Verr. vervang.
STIKSTOF 12905: Vloeibaar stikstof of
13
BLD24 13008: 24 uurs bloeddrukmeting
1
0
0
0
0
TELEDERMATOLOGIE
6
0
0
6
0
Verrichtingen door de POHer
De POH somatiek heeft zich in 2013 met name met de diabetes zorg en de CVRM bezig
gehouden. In totaal zijn er 367 diabetische contacten geweest (tabel 6). Voor CVRM zijn er
Daarnaast zijn we in 2013 406 CVRM contacten geweest, 7 keer is er een Holterritme registratie, 7 keer een stoppen met roken begeleiding en 2 keer een incontinentie consult
en 3 keer een doppler.
Tabel 6: Verrichtingen van de POH
DIAE Diabetes Extra consult
37
DIAJ Diabetes Jaarcontrole
50
DIAK Diabetes Kwartaal controle
202
DIAMON 13029: Diabetes begeleiding per jaar
5
DIAR Diabetes Recept
39
DIAT Diabetes Telefonisch consult
23
DIAV Diabetes Visite
08
DOP 13001: Diagn. m.b.v. Doppler
3
RITME 13011: Hartritmestoornissen
7
SPI 13004: Spirometrie
36
XCOPDC copd consult
3
XCVRMK cvrm kort consult
388
XCVRML cvrm lang consult
9
XCVRMT cvrm tel consult
9
XINCO1 1e afspraak incontinentie spreekuur
1
XINCO2 2e afspraak incontinentiespreekuur
1
XSMR stoppen met roken consult
7
829
TOTAAL
829
14
Preventie
Algemeen
Preventie van ziekte vormt in deze praktijk een belangrijk deel van de werkzaamheden. Het
betreft preventie van baarmoederhalskanker (secundair), influenza (primair), hart- en
vaatziekten (primair en secundair), diabetes mellitus II (secundair en tertiair) en astma en
COPD (secundair en tertiair).
Het aantal per categorie is in 2013 iets toegenomen vergeleken met 2012.
Figuur 1: aantal patiënten een chronische aandoening waarvoor preventie
Griepvaccinatie
In oktober werden 866 patiënten volgens de criteria van de NHG geselecteerd voor de
griepprik opgeroepen, in 2012 waren dat 827 patiënten. Behalve de patiënten die in het
verleden aangegeven hadden geen prijs te stellen op deze vaccinatie ('weigeraars').
Op 17 oktober was er tussen 16.00-18.00u de gelegenheid om de griepvaccinatie te halen.
Patiënten die verhinderd waren werden op een ander tijdstip gepland. In totaal hebben 424
patiënten de griepvaccinatie gehaald.
15
Tabel 7: geselecteerde patiënten voor de griepvaccinatie
GRIEPPREVENTIE
Totaal
Patiënten < 60 jaar met MI
418
Patiënten > 60 jaar
448
Totaal
866
Baarmoederhalskanker
In het kader van de cervixsmears werden door de assistente vrouwen opgeroepen voor een
uitstrijkje die ook door de assistentes gemaakt werden of -op verzoek van de patiënt- door
de huisarts.
In geheel 2013 vielen 156 vrouwen in de op te roepen jaargangen. Hiervan bleken er 10
zwanger te zijn of net te zijn geweest of geen baarmoeder meer te hebben, zodat er 146
vrouwen werden opgeroepen. In totaal is er bij 123 vrouwen een uitstrijkje gemaa kt
(78,8%) (tabel 8). Van deze 162 uitstrijkjes (waarook de uitstrijkjes bij zitten op medische
indicatie) was de uitslag bij 8 een pap2/3 hadden en 12 een pap 0.
Tabel 8: CERVIXPREVENTIE
Totaal vrouwelijke patiënten 30-65 jaar in verslagjaar
Geen indicatie op grond van uterus extirpatie
geen indicatie op grond van zwangerschap
Geen indicatie op grond van andere redenenen
Weigeraar
totaal opgeroepen
Totaal niet geweest
Totaal geweest
Beschermingsgraad
156
7
2
0
1
156
33
123
78,8%
Borstkanker
16
Door de stichting SBOV (Stichting Bevolkingsonderzoek Borstkanker,
www.bevolkingsonderzoekborstkanker.nl : werden in 2013 vrouwen boven de 50 opgeroepen
voor screeningsonderzoek. Helaas is het door een verandering van het informatiesysteem van
de Stichting niet mogelijk om te achterhalen hoeveel vrouwen er zijn uitgenodigd en hoeveel
vrouwen hebben deelgenomen. In 2013 werden er twee nieuwe gevallen van borstkanker
bekend.
Preventie hart- en vaatziekten (HVZ)
In 2013 werden er in het HIS 506 hoog risicopatiënten geïdentificeerd (tabel 9). Dit aantal is
iets hoger dan in 2012. Het risicoprofiel noteren we niet volgens het medicom protocol, dat is
de reden waarom we in deze categorie op 0 zitten.
Tabel 9: aantal patiënten met een chronische aandoening waardoor
Preventie
Aandoening
Angina Pectoris
Hartinfarct
Hartfalen
Hypertensie
TIA
CVA
Perifeer arterieel vaatlijden
Diabetes
Vetstofwisselingsstoornis
Tabaksmisbruik
Totaal unieke hoogrisico HVZ
ICPC
K74
K75, K76
K77
K86, K87
K89
K90
K92
T90
T93
P17
Overige hartafwijkingen K71,73,83
Ritmestoornissen K78-80
Cor Pulmonale K82
Patiënten gecontroleerd
Glucose
RR
Cholesterol
Risicoprofiel
aantal
31
40
18
331
0
23
16
122
52
55
506
1,0%
1,3%
0,6%
0,1%
0,0%
0,7%
0,5%
3,8%
1,6%
1,7%
15,9%
Per 100
9,8
12,6
5,7
0,6
0,0
7,2
5,0
38,4
16,4
17,3
159,3
22
58
0
0,7%
1,8%
0,0%
6,9
18,3
0,0
251
300
208
0
49,6%
59,3%
41,1%
0,0%
79,0
94,4
65,5
0,0
%
17
Hoog risico HVZ
Rokende hoog risicopatiënt
Hypercholesterolemie
met statine:
C10AA01 tot C10AA07
Hypertensie
met diureticum
Angina Pectoris
met antistolling
PAV
met antistolling:
B01AC06
B01AC08
B01AA
aantal
506
55
%
52
31
331
118
31
26
16
7
59,6%
33,0%
83,9%
43,8%
Diabetes mellitus type II
De praktijk is deelnemer aan de Huisartsenzorg Diabetes Regio Deventer, een zorggroep in
het gebied rond Deventer. Alle 64 praktijken nemen deel. De prestaties van de deelnemende
praktijken worden jaarlijks doorgelicht.
In totaal hebben we 108 type 2 diabeten in de praktijk die behandeld worden onder het
regime van de zorggroep, dit zijn er 4 meer dan in 2012 .
Aantal
Tabel 9: diabetes mellitus
Patienten
%
12
0,4%
108
3,4%
2
0,1%
Totaal DM
122
3,8%
Per 1000 patiënten
38,4
Rookgedrag bekend
95
Diabetes mellitus, type 1:
T90.01
Diabetes mellitus, type 2:
T90.02
Type 1 of 2: (T90)
77,9%
18
Astma en COPD
In 2013 hadden 36 patiënten de code COPD en 229 patiënten met de code ASTMA. Beide
iets hoger dan in 2012. Volgens de LINH ligt het gemiddeld aantal COPD patiënten bij een
praktijkgrootte als wij rond de 42. Maar omdat we een vrij jonge praktijk hebben lij kt het
getal van 36 redelijk te kloppen. Omdat astma nog niet echt goed in kaart is gebracht
hebben we dit als huidig verbeterplan gemaakt.
Het aantal spirometrieen en het aantal patiënten waarbij rookgedrag bepaald is kan niet geheel
betrouwbaar uit Medicom gehaald worden omdat Caresharing ons registratiesysteem is.
Tabel 10: astma en COPD
Astma (R96)
Waarvan kinderen < 12 jaar
Diagnose met spirometer of PEF
Rookgedrag bekend
COPD (R95)
Diagnose bevestigd met
spirometer
Spirometrie afgelopen jaar
Rookgedrag bekend
Aantal
patiënten
229
30
19
44
%
13,1%
8,3%
19,2%
36
15
6
24
41,7%
16,7%
66,7%
Receptuur
Antibiotica
In totaal zijn er in 2013 634 antibiotica recepten uitgeschreven wat voor iets meer dan de helft
een smalspectrum antibioticum betrof.
19
Tabel 11: antibiotica
Antibiotica
waarvan smalspectrum:
Totaal
per 1000 Pt
634
199,6
336
105,1
1424
448,2
1305
410,8
doxycycline: J01AA02
ciprofloxacine: J01MA02
nitrofurantoïne: J01XE01
trimethoprim: J01EA01
feneticilline: J01CE05
fenoxymethylpenicilline: J01CE02
flucloxacilline: J01CF05
cloxacilline: J01CF02
Maagmiddellen
waarvan protonpompremmer:
A02BC
Meest voorgeschreven middelen
De protopompremmers zijn in 2013 het meest voorgeschreven op de voet gevolgd door de
bètablokkers en de ACE remmers. Alle voorgeschreven aantal is voor alle drie in geringe
mate gestegen. Ook de cholesterolverlagers en bloedverdunners zijn het afgelopen jaar
toegenomen. Het aantal voorschriften thiazide is gedaald. Orale anticonceptie is uit de top 10
gevallen en er zijn bijgekomen benzodiazepines en corticosteroiden. Het aantal recepten voor
een benzodiazepine is mogelijk zo hoog omdat we altijd kleine hoeveelheden uitschrijven.
Tabel 11: top 10 middelen
Top 10 geneesmiddelen:
Aantal
ATC-code
voorschriften
A02BC Protonpompremmer
1305
C07AB Beta blocker,
1124
C09AA Ace-remmer
1063
C10AA cholesterol verlager
977
N06AB SSRI
692
C03AA Thiazide preparaat
602
B01AC bloedverdunner
631
Benzo’s
568
Cortioco’s
511
20
Verwijzingen
In 2013 is er het meest verwezen naar de fysiotherapie (52 per 1000 patiënten),
dermatologie (46 per 1000 patiënten) en orthopaedie (40,3 per 1000). Vorig jaar stond
KNO arts op de derde plek. Kort daarachter komt KNO en oogheelkunde, respectievelijk 37
en 33 per 1000 patiënten). Als we deze getallen vergelijken met de LINH 2008 dan
verwijzen we net als vorig jaar weinig naar de interne en chirurgie. Volgens dit landelijk
registratie systeem verwijzen huisartsen het meeste naar de chirurgie 100 per 1000
patiënten gevolgd door de interne 55 per 1000 patiënten. In totaal is er bij 1 verwijsbrief
geen specialisme vernoemd. Dat is gelukkig een stuk minder dan vorig jaar.
Tabel 12: verwijzingen
specialisme
FYS fysiotherapie
DER dermatologie
ORT orthopaedie
KNO keel-, neus- en oorheel
OOG oogheelkunde
CHI chirurgie
PSY psychiatrie
NEU neurologie
GYN gynaecologie
URO urologie
PED kindergeneeskunde
INT interne geneeskunde
MDL maag-, darm- en leverzi
PCH plastische chirurgie
CAR cardiologie
PSL psychologische zorg
REU rheumatologie
ANE anaesthesie
VER verzekeringsgeneeskundi
POT podotherapie
LNG longziekten
APO apotheek
DIE dietiek
REV revalidatiegeneeskunde
LOG logopaedie
HUT huidtherapie
AMW alg.maatschappelijk wer
GER geriatrie
ELP eerste-lijnspsychologie
PTH psychotherapie
PDC pedicure-behandeling
KCH kaakchirurgie
CES cesartherapie
CAD cons. bureau alcohol&dr
Totaal
167
146
128
120
107
95
68
67
66
53
48
38
34
31
31
30
22
20
17
16
13
12
11
8
7
7
7
6
6
5
4
4
4
4
per 1000 Pt
52,6
46,0
40,3
37,8
33,7
29,9
21,4
21,1
20,8
16,7
15,1
12,0
10,7
9,8
9,8
9,4
6,9
6,3
5,4
5,0
4,1
3,8
3,5
2,5
2,2
2,2
2,2
1,9
1,9
1,6
1,3
1,3
1,3
1,3
21
RIA RIAGG
PIJ pijnbestrijding
HAG huisartsgeneeskunde
XXX overig
VLK verloskunde (eerste lij
SPO sportgeneeskunde
RON rontgenologie
PHL phlebologie
ORP orthopaedagogiek
ORO orthoptist
MEN mensendiecktherapie
KGC klinisch genetisch cent
EZH eerste hulp
VCH vaatchirurgie
QQQ onbekend
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
0,9
0,9
0,9
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,3
0,3
Evaluatie verbeterplannen
Onderwerp
Doel
Uitgangssituatie
Voorlichting
Informatie
Folders in
Voorlichting beter
patiënten
behoefte van de
wachtkamer.
aansluiten bij behoefte
patiënt
Website met
van patiënt. Patiënten
achterhalen
weinig
mn behoefte aan info
aanvullende
via internet. Website
info
aanpassen
In kaart brengen
Astma patiënten
Een groot deel van de
Het was erg veel.
Astma patiënten
niet goed in
astma patiënten
Niet alle patiënten
en maken
beeld, geen
gecodeerd en een
met longmedicatie
protocol
protocol
werkzaam protocol
hebben we geheel
ASTMA
Gewenste resultaat
Gerealiseerd
Ja
kunnen screenen.
Functionerings-
Gestructureerde
Geen
gesprek
functioneringsge functionerings-
medewerker een
sprekken
functioneringsgesprek
gesprekken
Met iedere
Ja
gevoerd
22
Nieuwe plannen komend jaar
Onderwerp
Doel
Uitgangspunt
Gewenste resultaat
Aanpassen website
Ook medische
De huidige website
Er is behoefte aan
informatie op de
beval alleen
medische informatie
website
praktijkinfo
Vastleggen protocollen
80% van alle medische
Er zijn nog een
Van 80% van het
medisch handelen
verrichtingen
protocollen medisch
medisch handelen is een
handelen
protocol
In 2015 is er meer
Er is nog geen
Een beleidsplan
jaren beleidsplan
beleidsplan
Inrichten beleidsplan
Extra activiteiten 2013
1 We zijn aangesloten bij de keten COPD en hebben afspraken gemaakt over de protocollen
zoals we die in de praktijk hanteren
2 We zijn gebruik gaan maken van teledermatologie
3 We hebben stansjes aangeschaft voor het maken van stansbiopten
4 We hebben een aantal langere specu la gekocht en een extra IUD inbrengset.
23
Slotwoord
Het tweede jaarverslag is voltooid. Nu we de gegevens van twee jaar hebben kunnen vergelijken
en kijken of er dingen veranderd zijn. Ik grote lijnen is de opbouw van de praktijk gelijk
gebleven en ook de verrichtingen die gedaan worden. Wel is er een kleine verschuiving geweest
in verwijzingen en de top 10 van meest voorgeschreven medicijnen. Opvallend is het
verschijnen van de benzodiazepines in de top 10 meest voorgeschreven medicijnen. Hier
moeten we het komende jaar extra aandacht aan gaan geven.
24
Download