Project planning - Het Begint met Taal

advertisement
http://www.tuxx.nl/
Project
Naam organisatie
Plaats, xx-xx-xxxx
Verantwoordelijkheid
Projectleider:
Projectperiode:
Aanvang:
Afronding:
1. Aanleiding
1.1 Situatieschets en probleemstelling
- Welk probleem ligt ten grondslag aan het project?
- Waarom is dit project nodig?
- Welk probleem wil dit project oplossen
1.2 Doelstelling van het project (SMART)
Doelstelling:
Specifiek
Meetbaar
Acceptabel
Realistisch
Tijdgebonden
1.3 Verwachte projectresultaten
- Wat hoop je te bereiken met dit project?
Voordelen resultaten:
1.4 Uitgangspunten
http://www.tuxx.nl/
1.5 Projectafbakening
- Waar ga je je in je project mee bezighouden?
-
Waar ga je je niet mee bezighouden?
1.6 Randvoorwaarden
- Wat heb je nodig om dit project uit te kunnen voeren? (niet alleen geld, maar ook goede mankracht (heb je die?),
huisvesting, voldoende deelnemers en vrijwilligers, etc)
1.7 Relatie met andere projecten en/of initiatieven
- Hoe verhoudt dit project zich met andere projecten? (hoe versterkt dit project de projecten die er al zijn?/ hoe vul je elkaar
aan?)
1.8 Organisatie die het project aanvraagt (dit staat gedeeltelijk al in jullie verslag ‘Wat maakt onze
organisatie onmisbaar’)
- Wat doet de organisatie?
- Wie zijn betrokken bij de organisatie? (bestuursleden, vrijwilligers)
- Welke projecten voert de organisatie uit?
- Welke successen heeft de organisatie al bereikt?
- Waarom is deze organisatie zo belangrijk/uniek?
- Waarom past deze projectaanvraag zo goed bij deze organisatie?
2. Risicoanalyse
2.1 Projectrisico’s
- Door welke factoren zou het project niet door kunnen gaan?
- Hoe ga je dit opvangen?
http://www.tuxx.nl/
3. Projectorganisatie, inrichting en verantwoordelijkheden
3.1 Verantwoordelijke project
Naam:
Handtekening:
3.2 Projectgroepleden
Rol/functie binnen de projectgroep:
Naam:
Naam:
Naam:
3.3 Projectfasering
Wat:
Wanneer:
(Beschrijf hierin kort de fasen van het project. Doe dit
in chronologische volgorde. Je kunt bijv. 3 fasen
inzetten: opstartfase, uitvoering project en evaluatie.
Per fase heb je verschillende activiteiten. Sommige
activiteiten komen per fase terug.)
Bijv. werven van vrijwilligers, gesprekken met de
deelnemers, jaarlijks uitje, etc, etc)
3.4 Projectactiviteit
Wanneer:
Activiteit:
Fase 1:
Bijv. Werven van vrijwilligers
Fase 2:
Fase 3:
Fase 4:
Mogelijke interventies:
los van de fase waarin het
project zich bevindt
Advertentie in de krant,
contact vrijwilligerscentrale,
bijv
Uitgevoerd door:
Van
Tot
Resultaat
Verantw.
http://www.tuxx.nl/
3.5 Communicatie
Actie:
Uitgevoerd door:
Datum:
http://www.tuxx.nl/
4 Projectbegroting
4.1 Projectbegroting
4.2 Kosten per activiteit
Activiteit 1
Omschrijving kosten:
Euro:
Bijv. werven van
vrijwilligers
Advertentie in krant
100,- bijv
Contact vrijwilligerscentrale (personeelskosten 2 uur)
100,- bijv
Totale kosten activiteit 1
Activiteit 2
Totaal euro:
Omschrijving kosten:
Totale kosten activiteit 2
Activiteit 3
200,- bijv
Euro:
Totaal euro:
Omschrijving kosten:
Euro:
Totale kosten activiteit 3
Totaal euro:
Totale kosten van het project
Euro:
4.3 Overzicht van de totale projectbegroting
Totale kosten van het project
Euro:
Van de totale projectkosten wordt uit eigen middelen gefinancierd: (hierin kan je
bijvoorbeeld vrijwillige uren zetten. Stel dat de kosten voor een betaalde kracht bijv.
40,- per uur zouden zijn, als een vrijwilliger dit kosteloos doet scheelt dit 40,- per uur)
Euro:
Van de totale projectkosten wordt uit de subsidie gefinancierd:
Euro:
http://www.tuxx.nl/
5. Leerpunten en meerwaarde
5.1 Meerwaarden van het project
Waarom is dit project zo belangrijk?
5.2 Leerpunten
5.3 Nadere of tussentijdse afspraken
- Hierin kan je bijvoorbeeld afspraken inzetten over wat je doet als een projectmedewerker of vrijwilliger zich niet aan de
afspraken houdt (bijv. door ziekte), maar ook andere tussentijdse afspraken zoals een halfjaarlijkse evaluatie.
http://www.tuxx.nl/
6. Overzicht
6.1 Overzicht van de kosten van het project
Fase
Verwachte startdatum
Verwachte einddatum
1 (= activiteit
Totale kostenschatting
Euro:
Euro:
Euro:
Euro:
Euro:
Euro:
Totaal:
Euro:
6.2 Overzicht uren per maand
Naam:
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
Totaal
Download