400€ premie - TreeTop Asset Management

advertisement
REGLEMENT VAN DE ACTIE « EERSTE VERJAARDAGSBONUS VOOR NIEUWE
CLIENTEN »
1. Organisator van de actie
De actie « EERSTE VERJAARDAGSBONUS VOOR NIEUWE CLIENTEN » (hierna « de Actie »)
wordt georganiseerd door TreeTop Asset Management Belgium N.V., met hoofdzetel gevestigd te
Frankenstraat 79 bus 7, B-1040 Brussel, ondernemingsnummer 0838.480.272 (hierna genoemd «
TreeTop »).
2. Definities
In het kader van onderhavig reglement hebben volgende termen de hierna gegeven betekenis :

Contantenrekening : rekening geopend bij TreeTop op naam van de Deelnemer, waarop zijn
tegoeden in contanten worden gestort;

Effectenrekening : elke effectenrekening geopend bij TreeTop op naam van de Deelnemer ;

Openingsdatum van de Actie : 1 oktober 2016;

Sluitingsdatum van de Actie : 15 december 2016;

Aandelenfondsen : De compartimenten die deelnemen aan de actie worden gekenmerkt door
het volgende icoon
in de lijst van de fondsen voorgesteld onder de secties « De TreeTop
actieve fondsen » en « De TreeTop indexfondsen » van de website www.treetopam.com.
De documenten van de Essentiële beleggersinformatie, de prospectussen en de laatste
jaarlijkse of halfjaarlijkse rapporten horend bij de Aandelenfondsen zijn beschikbaar op de
website www.treetopam.com of op eenvoudig verzoek bij TreeTop Asset Management
Belgium op het hierboven genoemde adres.

Nieuwe cliënt : elke natuurlijke persoon, gedomicilieerd in België, die een rekening opent bij
TreeTop tussen de Openingsdatum van de Actie en de Sluitingsdatum van de Actie en die
voordien geen overeenkomst heeft afgesloten met TreeTop voor een beheersmandaat, een
beleggingsadvies of ontvangst/doorgeven van orders;

Deelnemer : elke natuurlijke persoon die voldoet aan de onder punt 3 hierna vermelde
voorwaarden;
3. Deelnemers
Nemen deel aan de Actie: de Nieuwe cliënten die vóór de Sluitingsdatum van de Actie voor een
bedrag van minstens 10 000 EUR (tienduizend euro) hebben ingetekend op deelbewijzen van de
Aandelenfondsen die vervolgens bewaard worden op één van deze Effectenrekeningen.
4. Voorwerp en voorwaarden van de Actie
Mits de Deelnemer de deelbewijzen van de Aandelenfondsen, aangekocht vóór de Sluitingsdatum van
de Actie ter waarde van een eerste schijf van 10 000 EUR, op zijn Effectenrekening heeft
aangehouden tot 15 december 2017, verbindt TreeTop zich ertoe een premie van 400 EUR (hierna
genoemd de “Premie”) te storten op de Contantenrekening van de Deelnemer tussen 16 december
2017 en 30 december 2017.
Indien de Deelnemer meerdere Effectenrekeningen heeft of indien een Effectenrekening meerdere
titularissen heeft, wordt één enkele Premie per Deelnemer en per Effectenrekening betaald. De
Effectenrekening waarop de premie wordt toegepast, is de eerste rekening waarop de Deelnemer heeft
ingetekend voor een som van minstens 10 000 EUR (tienduizend euro) op deelbewijzen van
Aandelenfondsen.
De Actie is cumuleerbaar met de andere promotieacties georganiseerd door TreeTop, behoudens
andersluidende bepaling in het reglement betreffende deze promotieacties. De Actie is namelijk
cumuleerbaar met de actie “Aandelenfondsen – Getrouwheidsbonus 1%” zodat Nieuwe cliënten die
10 000 EUR zouden beleggen in Aandelenfondsen en de voorwaarden van de twee promotieacties
zouden vervullen, in totaal 500 EUR zouden ontvangen, ofwel 400 EUR krachtens de Actie en 100
EUR krachtens de actie “Aandelenfondsen – Getrouwheidsbonus 1%”. De voorwaarden van de actie
“Aandelenfondsen – Getrouwheidsbonus 1%” zijn beschikbaar op de website www.treetopam.com.
5. Betalingsmodaliteiten van de bonus
Het bonusbedrag zal gecrediteerd worden, onder eventuele aftrek van de heffingen opgelegd door de
toepasselijke reglementering, tussen 16 december 2017 en 30 december 2017 op de
Contantenrekening van de Deelnemer, op voorwaarde dat de Deelnemer nog steeds houder is van een
Contantenrekening en dat hij zijn contractuele relatie met TreeTop op datum van de uitbetaling niet
heeft ontbonden.
De sluiting van de Contantenrekening of de ontbinding van de contractuele relatie tussen de
Deelnemer en TreeTop vóór de datum van de uitbetaling van de bonus heeft van rechtswege het
verlies van het recht op de bonus tot gevolg.
6. Waarschuwing
De Actie mag niet worden geïnterpreteerd als een advies van TreeTop om in de Aandelenfondsen te
beleggen. De transacties op de financiële instrumenten, met inbegrip van de Aandelenfondsen, houden
bepaalde risico’s in. Er staat een algemene beschrijving over de aard en de risico’s van de financiële
instrumenten in de brochure “Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële
instrumenten”
beschikbaar
op
https://www.treetopam.com/resources/pdf/kenmerken_risicos_financiele_instrumenten.pdf
of op
verzoek bij TreeTop. Alvorens in een Aandelenfonds te beleggen, wordt de Deelnemer verzocht om
kennis te nemen van dit overzicht, alsook van het document Essentiële Beleggersinformatie, van het
prospectus en van het laatste jaarlijks of halfjaarlijks verslag met betrekking tot het Aandelenfonds.
7. Aansprakelijkheid van TreeTop
De aansprakelijkheid van TreeTop in het kader de Actie is onderworpen aan de bepalingen van artikel
17
van
de
Algemene
voorwaarden
van
TreeTop,
beschikbaar
op
https://www.treetopam.com/resources/pdf/treetop_asset_management_general_conditions_nl.pdf
TreeTop behoudt zich het recht voor om de bonus niet uit te keren als blijkt dat de cliënt te kwader
trouw is en/of duidelijk de regels van dit reglement overtreedt met de bedoeling deze bonus op te
strijken.
TreeTop heeft bovendien het recht om de opening van een rekening of overdracht van contanten of
van alle of bepaalde financiële instrumenten naar de bij haar geopende rekeningen te weigeren (onder
meer om operationele, wettelijke of reglementaire redenen) en dit zonder haar beslissing te moeten
motiveren.
8. Juridisch kader
De actie wordt geregeld door onderhavig reglement alsook door de Algemene voorwaarden van
TreeTop,
beschikbaar
op
https://www.treetopam.com/resources/pdf/treetop_asset_management_general_conditions_nl.pdf,
voor zover hierin niet uitdrukkelijk van dit Reglement wordt afgeweken.
TreeTop behoudt zich het recht voor om de duur of de voorwaarden van de Actie te allen tijde te
wijzigen, of de Actie volledig af te sluiten. Eventuele wijzigingen aan de Actie zullen worden
meegedeeld op de website www.treetopam.com.
Download