(Standaard) Commissie voorbladen griffi - Provincie Noord

advertisement
Commissie voor
cultuur, onderwijs en stedelijke vernieuwing
Datum commissievergadering: DIS-stuknummer
Secretaris
Doorkiesnummer
Behandelend ambtenaar
Dienst/afdeling
Nummer commissiestuk
Status
Datum
Bijlagen
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
M.A.W. Verberk
073 6812242
M. Verberk
REW/WEC
COS-0117
ter advisering
ter bespreking
ter kennisneming
ter vaststelling
22 mei 2000
3
Onderwerp:
Reactie op toezegging 031: Voortgang Kunstbus ter informatie
Voorstel aan commissie:
Informatie ter kennisneming
Eventuele nadere opmerkingen:
Overeenkomstig het door Gedeputeerde Staten
van Noord-Brabant genomen besluit,
namens deze,
M.A.W. Verberk, secretaris
Commissie voor cultuur, onderwijs en
stedelijke vernieuwing
1. Brief aan GS van
Noordbrabants Genootschap
2. Nieuwe opzet Kunstbus voor
senioren
3. Uitslagen enquête 1999/2000
etc.
Provincie Noord-Brabant
2000
t.a.v. College van Gedeputeerde Staten
Postbus 90151
5200 MC Den Bosch
17 mei
betreft: project Kunstbus voor senioren
Geacht college,
Hierbij laten wij u weten dat de Kunstbus voor senioren ook in de
komende jaren in de provincie Noord-Brabant zal rijden.
Zoals wij al eerder aankondigden hebben wij in de afgelopen tijd
gezocht naar een nieuwe opzet voor het project Kunstbus voor
senioren. De opzet waarvoor in 1997 bij de start van het project was
gekozen zou in de nabije toekomst zowel qua organisatie als
financieel niet meer voldoen. De vier Ouderenbonden in het VBOB, het
VBOB, BBA Tours en het Noordbrabants Genootschap zijn er in geslaagd
in relatief korte tijd een nieuwe opzet te formuleren. Wij menen dat
deze nieuwe opzet garanties biedt voor het succesvol doorgroeien van
het project. In de afgelopen jaren hebben zo’n kleine 25.000
Kunstbusbezoeken plaats gevonden. Wij verwachten dat in de nieuwe
opzet dit aantal in snel tempo verder zal stijgen.
Wij sturen u hierbij de nieuwe opzet voor het project Kunstbus voor
senioren. Verder hebben wij eind 1999 een enquête afgenomen onder de
deelnemers. Wij waren zeer verheugd een zeer groot aantal enquêtes
retour te ontvangen, zo’n 35 % van het totaal. Hieruit hebben wij,
ook in het kader van het ontwikkelen van de nieuwe opzet, zeer veel
belangrijke informatie kunnen halen. Verder zijn wij zeer tevreden
over de stijging in het percentage deelnemers dat zonder de Kunstbus
niet aan cultuur zou deelnemen. Dit percentage is gestegen van 25%
(enquête 1997) naar 35 %.
Op het ogenblik brengen Annie Vrugt, directeur BBA Tours, en
ondergetekende bezoeken aan de diverse betrokken culturele
instellingen om de contacten over te dragen. De nieuwe opzet wordt
zeer positief gewaardeerd en de totnutoe bezochte instellingen
hebben allen wederom hun medewerking toegezegd. Na een afronding van
de bezoeken kan er voor het komende seizoen een definitieve
begroting opgesteld worden. BBA Tours houdt er al rekening mee dat
het project in de eerste jaren een verlies zal opleveren.
Wij zullen u op korte termijn een verzoek toesturen waarin wij u
vragen een percentage van het verlies voor de komende twee jaar voor
uw rekening te nemen.
Eind juni sturen wij u een afrekening van het culturele seizoen
2000/2001. Wij hopen u met bijgevoegde informatie een duidelijk
beeld te hebben gegeven van de zeer positieve ontwikkelingen binnen
het project Kunstbus voor senioren.
Met vriendelijke groet en hoogachting,
mede namens de vier ouderenbonden, het VBOB en BBA Tours,
Marlys Schild
directeur Het Noordbrabants Genootschap
bijlagen:
nieuwe opzet Kunstbus voor senioren
uitslagen enquête 1999/2000
Een alternatieve opzet voor het project Kunstbus voor
Senioren
Sinds januari 1997 rijdt in Noord-Brabant de Kunstbus voor senioren.
Het project is opgezet om de deelname van senioren, die hinder onder
vinden bij deelname aan cultuur, te faciliteren. Sinds het begin
hebben zo'n 25.000 Kunstbusbezoeken plaats gevonden. Een groot deel
hiervan zou zonder de Kunstbus niet hebben plaats gevonden. Van een
stijging in cultuurdeelname is dus sprake. Uit de enquête die eind
1999/begin 2000 onder de deelnemers is gehouden blijkt dat
deelnemers tevreden zijn over het project en de organisatie ervan.
Een meerderheid is bereid een extra bijdrage van 10 tot 15 gulden
voor het vervoer, een kopje koffie en een eventuele inleiding te
betalen. Voor de grote meerderheid is beperking in het aanbod de
reden om bij de vraag of men het als een gemis zou ervaren als de
Kunstbus een regionale opzet zou krijgen ‘ja’ in te vullen. De
deelnemers die hier ‘nee’ hebben ingevuld zijn voorstander van de
Kunstbus waar die ook rijdt. Een positieve ontwikkeling in de
samenstelling van de deelnemers van de Kunstbus is dat de Kunstbus
er in de afgelopen jaren in geslaagd is het percentage deelnemers
dat zonder Kunstbus niet aan cultuur deelneemt te verhogen van 25%
(enquête 1997) naar een percentage van 35%. De enquête heeft veel
informatie opgeleverd waar in de nieuwe opzet voor het project van
kan worden geprofiteerd. Deelnemers hebben veel informatie
aangeleverd over informatiekanalen die voor het verspreiden van
informatie over de Kunstbus een groter bereik opleveren, bijv.
verenigingen van huisvrouwen of de bond van alleenstaanden. Zie voor
meer informatie bijgevoegde resultaten.
Aangezien is gebleken dat de huidige opzet van het project qua
financiële en organisatorische inrichting van de organisatie niet
meer voldoet, is in de afgelopen tijd door de betrokken partijen
gezocht naar alternatieven. BBA Tours, de organisatie die totnutoe
het vervoer voor haar rekening nam, heeft aangegeven de organisatie
van het Kunstbusproject van het Noordbrabants Genootschap over te
willen nemen. BBA Tours realiseert zich dat het een project betreft
dat een speciale aanpak behoeft én een project is dat in de eerste
jaren een zekere verliespost voor het bedrijf zal opleveren. Toch
ziet BBA Tours mogelijkheden om het project op een structurele
manier verder te ontwikkelen. In overleg met het Noordbrabants Genootschap, de Ouderenbonden en het VBOB heeft BBA Tours toegezegd
het karakter van het project, in de komende jaren, ongewijzigd te
laten. Dit houdt in dat het Kunstbusproject, een project is voor
alle senioren die op de een of ander manier restricties ondervinden
bij cultuurdeelname, bijv. door een gebrek aan financiële middelen
of door gebrek aan vervoer of gezelschap. Het blijft een project met
een semi-commerciële inslag. Er wordt gestreefd naar dekking van de
kosten.
De karakteristieken van de nieuwe opzet voor de Kunstbus voor
senioren zijn de volgende:
*
De organisatie van het project is in handen van BBA Tours. Dit
houdt in dat de BBA de contacten onderhoudt met de plaatselijk
begeleiders, de deelnemende culturele instellingen en eventuele
andere partijen.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
De financiële organisatie is in handen van BBA Tours.
Het Kunstbusprogramma zal, in tegenstelling tot de oude opzet,
een regionale opzet krijgen. Kunstbussen zullen volgens vaste
routes rijden in de directe regio's van de deelnemende
culturele instellingen. Het programma zal ook op deze manier
aangeboden worden, bijvoorbeeld een concert, wordt direct
gekoppeld aan een bepaalde busroute en daarmee aan een aantal
vaststaande opstapplaatsen. Naast het reguliere programma
kunnen ook speciale ritten aangeboden worden, bijvoorbeeld voor
de grotere culturele producties, een en ander in overleg met de
deelnemende instellingen.
Het Kunstbusprogramma wordt in nauwe samenwerking met de deelnemende culturele instellingen samengesteld. Het Noordbrabants
Genootschap zal hierbij een adviserende rol vervullen.
Het programma zal hoofdzakelijk bestaan uit losse
voorstellingen.
BBA Tours zorgt voor een zg. Kunstbuskrant waarop het hele
Kunstbusprogramma (dus inclusief een overzicht van de
stopplaatsen per voorstelling) overzichtelijk wordt
gepresenteerd. In deze krant kunnen ook de deelnemende
culturele instellingen zich presenteren. Deze krant, 200.000
exemplaren, zal onder een breed publiek verspreid worden via
diverse kanalen. BBA Tours is verantwoordelijk voor de reclame
voor de Kunstbus.
De culturele instellingen reserveren de plaatsen voor de
producties binnen het Kunstbusprogramma. BBA Tours geeft drie
weken tot een maand vóór de voorstellingsdatum aan de culturele
instellingen door of de voorstelling doorgaat en om hoeveel
plaatsen het gaat. De plaatsen of een aantal plaatsen blijven
dan vervolgens gereserveerd of worden gecancelled.
In de oude opzet was een minimum van 40 deelnemers per Kunstbus
vereist. BBA Tours heeft toegezegd ook Kunstbussen met minder
dan 40 deelnemers te laten rijden, tot een minimum van 25
deelnemers. Ze acht dit noodzakelijk voor het verkrijgen van de
benodigde goodwill om het project verder te ontwikkelen. BBA
Tours beslist over het al dan niet doorgang vinden van Kunstbusritten.
De kaarten worden toegestuurd aan BBA Tours, die vervolgens
voor verdere distributie zorgt, hetzij rechtstreeks aan de
deelnemers, hetzij via de plaatselijk begeleiders. Indien
mogelijk vermelden de deelnemende instellingen de 65+-prijs op
het toegangskaartje.
De overgrote meerderheid van de Kunstbusroutes zal komen te
liggen in de landelijke gebieden. Er wordt van uitgegaan dat
mensen in stedelijke gebieden gebruik maken van openbaar
vervoer of bijvoorbeeld deeltaxi-regelingen.
De minimumleeftijd van 50 jaar blijft gehandhaafd. Deelname aan
de Kunstbus verzekert de deelnemers van een eerste-rangsplaats
tegen de 65+-prijs. In de nieuwe opzet zal de deelnemers een
vergoeding voor het vervoer gevraagd worden. De bestaande
prijsstaffel, de prijsafspraken met de deelnemende culturele
instellingen, blijft ongewijzigd. In de komende twee jaar wordt
er bij de provincie nog een ondersteunende bijdrage
aangevraagd. Doel is om het project over twee jaar
kostendekkend en zelfstandig te laten draaien.
De functie van de plaatselijk begeleiders blijft bestaan. Een
*
taakverlichting is voorzien. Naast publiciteit voor de
verschillende Kunstbusprogramma's door de plaatselijk
begeleiders wordt er ook door BBA Tours publiciteit verzorgd.
Deelnemers kunnen zich bij de plaatselijk begeleider aanmelden,
maar ook rechtstreeks bij BBA Tours. De plaatselijk begeleiders
blijven functioneren als contactpersoon en als gastvrouw/heer
in de bus en het theater. In de nieuwe opzet zou de plaatselijk
begeleider ook als coördinator voor eventueel carpoolen naar
opstapplaatsen kunnen functioneren. De vergoeding voor plaatselijk begeleiders blijft gehandhaafd.
Het Noordbrabants Genootschap, de Ouderenbonden en het VBOB
formeren in overleg met BBA Tours, voor onbepaalde tijd, een
adviesraad die BBA Tours met informatie uit het veld en raad
terzijde zal staan. Deze adviesraad zal aangevuld worden met
betrokken partijen uit het deelnemersveld.
Resultaten van de enquête onder deelnemers aan de Kunstbus voor
senioren
Van de 3450 enquêtes die in december 1999 zijn verstuurd zijn er
1266 retour gestuurd. Van deze 1266 zijn er 53 die zonder opening
retour zijn gezonden, omdat de adresinformatie incorrect was. Dit
betekent dat er 1213 te verwerken enquêtes retour zijn gestuurd.
Kunstbusaanbod
Een overgrote meerderheid van de inzenders zegt tevreden te zijn met
het Kunstbusaanbod. Als deelnemers hebben aangegeven niet tevreden
te zijn komt dit hoofdzakelijk doordat men zich bijvoorbeeld al een
aantal keer heeft opgegeven en de Kunstbus uiteindelijk niet rijdt
door een gebrek aan deelnemers, het aanbod te weinig gevarieerd, te
licht, te zwaar, te beperkt is. Informatieverstrekking,
programmering, bereikbaarheid van het vertrekpunt van de bus, de
kwaliteit van de instellingen, de reisleiding en het buscomfort
worden zeer positief beoordeeld. Bij een groot aantal van de
voorstellingen werd geen inleiding gegeven vandaar de hoge score
‘niet van toepassing’ bij deze vraag. Bij de waardering voor de
oriëntatie op het aanbod was er veel kritiek op de late melding van
het mogelijke aanbod en het gebrek aan informatie over de
voorstellingen die aangeboden werden.
Losse voorstellingen blijken duidelijk populairder dan abonnementen.
Het totaal van de voorstellingen in de abonnementen is wel groter
aangezien er in een abonnementen drie voorstellingen gaan. 852 losse
voorstellingen t.o. 486 abonnementen (= 1458 losse voorstellingen).
Deze voorkeur blijkt ook uit de antwoorden op vraag 6 waar 570
deelnemers (56%) een voorkeur aangeven voor losse voorstellingen en
maar 124 deelnemers (12%) voor abonnementen. Een aantal van 332
(32%) wil zelf graag kiezen en spreekt de voorkeur uit voor beide.
De duur van de voorstelling wordt precies goed genoemd. Dit geldt
ook voor de prijs. Kritiek op de duur van het programma had vooral
te maken met de duur van de rit naar en van de culturele instelling.
Prijzen
Een grote meerderheid zegt ‘ja’ tegen een Kunstbus waar ze meer voor
zouden moeten betalen. 617 (68%) antwoorden ‘ja’ en 297 (32%) ‘nee’.
Een maximumbedrag van 40 (31%) tot 50 (27%) gulden wordt door een
meerderheid als acceptabel aangegeven. Een verhoging van dit bedrag
met 10 (37%) tot 15 (32%) gulden voor vervoer, inleiding en kopje
koffie wordt eveneens als acceptabel aangegeven.
Persoonlijk
De enquête werd door een overgrote meerderheid van vrouwen
beantwoord. Werd de enquête door mannen beantwoord dan was dit in de
meeste gevallen ook voor hun partner. 789 vrouwen (69%) t.o. 361
mannen (31%). 848 (68%) van de deelnemers is 65 jaar en ouder en 404
(32%) van de deelnemers is tussen de 50 en 65 jaar (32%). De
deelnemers zijn of ‘gehuwd en samenwonend’ (51%) of hebben een
‘eenpersoonshuishouden’ (47%). 2% van de huishoudens is anders
samengesteld. In de meeste gevallen gaat het hier om vrouwen met
inwonende kinderen.
Een overgroot deel van de deelnemers woont in postcodegebied 5400
(Cuijk, Mill, Haps, Schijndel e.o.) en 5700 (Helmond, Asten, Deurne
e.o.). Daarna volgen 5200 (Den Bosch, Berlicum, Rosmalen e.o.) en
4700(Zevenbergen, Willemstad, Klundert, Fijnaart e.o.).
Het percentage deelnemers dat zonder de Kunstbus niet aan kunst
deelneemt is in de afgelopen jaren gestegen van 25% (uit enquête
1997) naar een percentage van 35%. 349 deelnemers (30%) brengt
zonder Kunstbus geen bezoek aan musea, 797 deelnemers (70%) wel, 406
deelnemers (37%) bezoekt zonder de Kunstbus geen concerten, 693
deelnemers (63%) wel, en 441 deelnemers (37%) gaat zonder de
Kunstbus niet naar het theater, 745 deelnemers (63%) wel.
Informatie
Deelnemers zijn op verschillende manieren op de hoogte gesteld van
het bestaan van de Kunstbus. Informatie ‘via anderen (vrienden,
familie en kennissen)’ (33%) en informatie ‘uit de krant, van radio
en tv’ (28%) scoren het hoogst. Verder hebben de ouderenbonden in de
afgelopen jaren ook een grote rol gespeeld in de
informatieverspreiding. In de toekomst willen de deelnemers ook
graag voornamelijk via hun ouderenbond van de Kunstbus op de hoogte
gehouden worden.
Kunstbus nieuwe opzetnieuwe opzet
Een groot percentage van de inzenders, 609 (56%), zegt het niet als
een gemis te ervaren als de Kunstbus in de toekomst alleen nog in de
directe regio van de culturele instellingen zal rijden. 476 (44%)
van de inzenders vindt het wel een gemis en geeft hiervoor
verschillende redenen aan: het aanbod wordt beperkter en een groot
aantal culturele instellingen zal onbereikbaar worden.
Service
Een groot aantal deelnemers gaf aan zeer tevreden te zijn over de
Kunstbus. Een selectie uit de opmerkingen over de verbetering van de
service: toegankelijkheid van de Kunstbus vergroten voor minder
validen, uitgebreidere informatie over het aanbod en een groter
aanbod, een overdekte opstapplaats, programmering van een hoger
niveau.
Bijlage bij enquête Kunstbus voor senioren 1999/2000
Vraag 1:
Waarom bent u niet tevreden?
Uitvallen/niet doorgaan van voorstellingen
Teleurstellingen over het niet doorgaan van voorstellingen
wegens een gebrek aan belangstelling (i.v.m. min. 40 deelnemers)
12x
ik had me opgegeven hiervoor maar nu gaat er in Someren geen
meer, sinds de Ruchte dit ook aanbied
Te snel uitverkocht/geen plaats meer
liever vaker aanbod van dezelfde uitvoering in meerdere
theaters. Meer kans en niet zo snel uitverkocht 7x
na de 1e keer kreeg ik geen kans meer omdat de bus te gauw vol
was. En ik heb als alleengaande geen andere mogelijkheden of
vervoer.
te laat voor het volledige theaterseizoen en te korte
reactietijd + 1 week voor inschrijving
Als gastvrouw krijgen wij te laat dat programma en van mijn
keuze is vaak alles al uitverkocht 3x
konden allen mee doen door loting (tel.)
Geen plaatselijk begeleider
geen p.b.g. in Veghel (idee?:samenwerking met Instituut Pieter
Breughel en/of losse inleg-info van het maandblad van de KBO- telt
1000 leden in Veghel)
vanuit de plaats Schaijk komen geen initiatieven
ontving laatste seizoen geen post van de Kunstbus
doet St.Michielsgestel niet meer aan
Wij hebben in Oss al een tijd geen Kunstbus meer. 3x
's Avonds laat terugrijden naar Eindhoven (hier is geen
opstapplaats) is reden om te stoppen. Ging tot nu toe naar
Helmond (vanuit Eindhoven. Heb 35 jaar in Helmond gewoond.)
deelname vanuit Nuenen is niet mogelijk
niet in seizoen 99-00 in omgeving Someren
Mensen uit Roosendaal en omgeving konden niet mee wegens gebrek
aan belangstelling
gastvrouw heeft zich teruggetrokken
geen gastvrouw/-heer in Oirschot
Geen keuze mogelijkheid/niet voldoende keus
aanbod eerste jaar en tweede jaar was veelal hetzelfde
dit seizoen niet, vorig jaar meer variatie 5x
programma goed, maar komt wel laat, eind september
te weinig variatie 41x
te weinig informatie
Er worden maar 3 programma's in één abonnement aangeboden,
hebben daar geen
inspraak bij, weinig keus dus 2x
meer aanbod, met name schouwburg opera - operette - musical toneel 2x
Graag wat meer concerten, opera, operette of een goed
toneelstuk. 5x
redelijk tevreden, graag groot aanbod waaruit gekozen kan worden
ook "toppers".
ken niet het hele aanbod
Niet voldoende niveau/beantwoordt niet aan eigen voorkeur
het is tweede keus, want particulier vis je minder snel achter
het net bij voorstellingen die snel uitverkocht zijn
eerste seizoen uitstekend, daarna afzwakkend qua inhoud/diepgang. Hogere eigen bijdrage m.i. geen bezwaar, liefhebber is
bereid te betalen voor kwaliteit
1998-1999 zeer goed, 1999-2000 zeer slecht
aangebodene viel tegen, zitplaatsen slecht. In Waalre(?) vorig
jaar op het schellinkje, trauma aan over gehouden
Wil graag iets anders als het gebodene 28x: te modern toneel,
meer operette, meer
cabaret, musicals, opera's, tentoonstellingen,
concerten, etc.
Kwaliteit van de aanbiedingen niet voldoende 22x
het eerste jaar ja, het tweede jaar minder omdat we het gevoel
kregen maar alleen de afdankertjes aangeboden te krijgen
te weinig hele/halve dagtochten 2x
voor mijn gevoel maken ze de zaal van de schouwburg vol met
aanvulling bejaarden. Zelfs een keer leek het op 'n generale
repetitie toen waren wij met onze bus alleen in de zaal (geen
sfeer)
Te hoog/zwaar niveau
de theatervoorstellingen die ik met de kunstbus heb bezocht
waren (voor mij) veel te zwaar en te moeilijk
Aanbod was te hoog gegrepen voor veel mensen, hierdoor was de
bus niet vol en moesten we op veel plaatsen stoppen om mensen op
te halen.
ik vind dat het hier in Oirschot slecht geregeld is en dat de
stukken die we te zien krijgen veel te moeilijke stukken waren
die we te zien kregen.
Geen informatie ontvangen (dit jaar)
Onbekend met aanbod
Te weinig bekendheid gegeven voor diegenen die er volgens mij
voor in aanmerking komen
geen informatie ontvangen
Programma Kunstbus is mij niet bekend
Reistijd te lang, te vroeg vertrokken
de reis heen en terug duurt te lang vanwege het ophalen van
mensen in andere plaatsen
aan- en afvoerroute te lang (liep door verschillende plaatsen)
de afstand tussen het dorp en het theater b.v. Raamsdonk Bergen op Zoom is veel te groot
Soms moet veel te vroeg vertrokken worden 2x
Te ver (soms).2x
Sommige voorstellingen zijn in Breda ook te zien en de bus gaat
dan naar Bergen op Zoom. Wij wonen in Oosterhout, jammer van die
reistijd.
lang onderweg, te laat bij schouwburg, slechte plaatsen
Divers
tijd tussen aanmelding en eerste bericht veel te lang
er zijn nogal veel theaters waar je erg veel trappen moet lopen
Het geluid liet te wensen over
teveel aanbod in de toch al drukke december maand
reisleiding is correct, maar omdat die mensen de weg niet weten
wordt er vaak verkeerd
gereden en de reistijden zijn onnodig lang
We kwamen te laat doordat de bus te laat kwam op de
parkeerplaats.
Probleem heb ik met het feit dat de meeste deelnemers voldoende
draagkrachtig genoeg zijn, terwijl het de opzet was dat deze
culturele aanbiedingen voor de minder draagkrachtigen bestemd
waren
te omslachtig, moet toch met eigen vervoer naar de opstapplaats
nee, overigens (met alle respect!) wij hebben de indruk dat men
probeert voorstellingen `vol' te krijgen. Is 't niet mogelijk om
alle voorstellingen b.v. in Eindhoven te presenteren? Of b.v.
Helmond
ik hoef geen goed plaatsen bij dit vrij goedkope en behoorlijk
aanbod, maar ik voel met
vaak `zaalvulling'
ik heb soms het idee dat het programma's zijn die een soort niet
verkochte voorstellingen zijn
Alles 's avonds of op zondag, liever overdag en in de week
Wel tevreden omdat het gemakkelijk is om theaterstukken te zien met
de Kunstbus
Het gaat wel (2x)
Was altijd goed verzorgd 2x
vraag 4:
rit te lang vanwege het ophalen van mensen bij diverse
opstapplaatsen. 2x was ---- chauffeur niet op de hoogte van locatie en
éénrichtingsverkeer
te lang
4x, teveel opstapplaatsen
jammer genoeg geen tijd voor nakaarten in theatersfeer
Vraag 5:
Kunstbus
Hoe bent u op de hoogte gebracht van het bestaan van de
(Anders dan aangegeven)
Ouderenbonden/-organisaties
KBO 145 x
KBB
KVG
SWOS
Ouderenbond 59 x
Seniorenraad 4x
Seniorenoverleg in Uden
Waarschijnlijk door de HEVO 7x
Senioren-soos 2x
Steunpunt
SWOB 2x
Twern Tilburg 2x
St. Welzijn Ouderen Drunen
BKA Wilberdoord
KVD (5386 BE)
Overige instituten/clubs, etc.
Bond alleenstaanden 5x (5831 XV)
Nederlandse Vereniging voor Huisvrouwen 22 x
Klockenweerde 4x (5231 AV)
Koor 2x
Bieb 5 x via een poster
Hertog Jan Centrum 8 x
55+ club 2x
bridgeclub en yogalessen 2x
Pieter Breugel, Veghel
buurthuis - gemeente
Verzorgingstehuis De Vossemeren(4681 BD)
Media
-
Wijkblad (5708 CR)
Plaatselijk krantje/Weekblad 18 x
de Ster
Parochieblad 2x
Wegwijzer Udenhout
via Ouderenbondenbladen zoals Nestor en KBO-actueel
boekje Onder Ons (5251 XL)
Nieuwsklok en kerkklok Oisterwijk 3x
Nestor
Parochieblad en affiche (5735)
Maadblad BVO (5451 BW)
Divers
Informatie op de dag voor de ouderen 3x
Informatie op de muziekschool 2x
Toevallig
Contacten in 's-Hertogenbosch
Persoonlijk 2x
mond-tot-mondreclame
via poster opgehangen in verzorgingstehuizen
Ouderenmarkt Veghel 2x
zelf contact opgenomen met organisator
Actueel 1997 (algemene info)
Vraag 7
Bedragen niet te hoog, maar te hoog voor mensen met alleen AOW
of klein pensioen
ligt aan aanbod
In Roosendaal en omgeving werd geen abonnement aangeboden.
vraag
-
9
afhankelijk van de voorstelling 6x
ligt aan het aanbod 3x
moeilijk te zeggen ligt aan het programma
hangt af van de kwaliteit
Vraag 13
-
Samenstelling huishouden, anders dan samenwonend/gehuwd of
eenpersoonshuishouden:
3 personen
Broer en zus
2 personen 2 x
Woont bij zoon in 4x
Woont bij zus
Klooster verzorgingshuis
religieuze gemeenschap 4x
3 gezusters 2 x
vrouw met drie zussen
Een ander gezin
weduwe met inwonend kind 5x
Vraag 16
Hoe wilt u in het nieuwe seizoen geinformeerd worden over
de Kunstbus
(Anders dan aangegeven)
Persoonlijk
Persoonlijke mailing 149 x
een overzicht persoonlijk bij abonnement 1x
e-mail 2x !
Via eigen organisatie
Via Nederlandse vereniging voor Huisvrouwen 13 x
Via Seniorenraad Zevenb. Hoek 2 x
seniorenaktief 1x
via ouderenbonden die dan extra aandacht besteden
onderwerp in hun mededelingen blad (plaatselijk) 4x
via Bond voor alleenstaanden 3x
via vrouwenorganisatie KVO (OVO)
BKA Wilberdoord
aan
dit
Via Centra voor Kunstzinnige vorming,bibliotheken, p.b.g.,etc.
Hertog Jan Centrum 12 x
Pieter Breugel Instituut Veghel 3x
via de Bieb 2x
door
de
kunstafdeling
van
Zevenbergen.
Verschillende
mogelijkheden
Via HNBG 17 x
Kunstbusorganisatie
via p.b.g. 30 x
Media
Via Harens Klokje (huis aan huisblad ?)
Huis aan huis-blad met invoegblaadje 5x
via de STER
Vraag 17
Ervaart u het als een gemis als de Kunstbus alleen nog in
de directe regio zou rijden?
NEE
huis
-
als het gebodene maar aan mijn verwachting voldoet
want de reis duurt heel lang en ik moet dan 's nachts nog naar
lopen
als ik maar een avondje uit ben
wanneer het aanbod kwalitatief goed is geen bezwaar 9x
er is in de omgeving van Eindhoven voldoende aanbod op hoog
niveau
omdat de reistijd te lang wordt 8x
Wel belangrijk om in een andere plaats te kijken wat daar
geboden wordt 2x
juist voordeel!
Kan niet zo goed tegen de bus
Stopt ermee vanwege de leeftijd
Directe regio is altijd voordeliger
Tenzij hele bijzondere voorstellingen buiten de regio zijn
het ligt eraan wat er geboden wordt, graag schouwburg
JA
Breder/beter aanbod
aanbod beter 249 x
omdat in Helmond geen opera's of musicals zijn. In Eindhoven
vaak alleen via abonnement
Naaste omgeving heeft te beperkt aanbod (huidige aanbod is ca.
50 km rond Den Bosch). Bij een eventueel dagbezoek aan een
museum mag het wel wat verder zijn, eventueel met meerprijs.
Wij, wonend in Best, aardige voorstellingen in Den Bosch,
Waalwijk en Helmond gehad te hebben. (overigens weet ik niet wat
het verschil in grootte is tussen `groot gedeelte van de
provincie' en directe regio's
Er zijn alleen kleinere schouwburgen in de regio
Er zijn bij ons in de buurt bijna geen culturele instellingen 3x
Er zijn meer mogelijkheden in grote plaats, maar als KB alleen
blijft bestaan in de directe regio's vind ik het niet erg
Grote evenementen missen 7x
De Bussel is een klein theater, niet zo geschikt voor concerten
omdat we ook graag het Chassé Theater te Breda op het programma
willen houden
tenminste regio Tilburg, Breda, Eindhoven en Den Bosch (komt uit
Oisterwijk)
ik gehandicapt ben en alleen in 't Speelhuis wordt saai, als ik
de kans heb om ook naar andere steden en schouwburgen te kunnen
dan grijp ik dat met twee handen aan
Extra dimensie
met de Kunstbus kom je soms in theaters waar je zelf niet komt
2x
ik als alleenstaande op deze manier mijn blik wat kan verruimen
(ik heb geen auto, ben
wel graag schouwburg de Maagd in het programma houden
Ik er zo blij mee ben en mijn leeftijd 78 jaar is en zo veel
mogelijk daarvan wil genieten
Het is zo gezellig
omdat ook de theaters bijdragen aan de diversiteit van een
avondje uit 13x
ik ben al 84 jaar en niet zo mobiel, zo kom ik nog eens ergens
Alleen iets in Amsterdam zou ik graag met de bus doen
voor mij deelname aan kunstbusvoorstellingen ook als een avond
uit gezien wordt.
Vervoer eigen regio lukt wel, daar buiten niet
omdat ik er met openbaar vervoer naar toe moet, slechte
verbindingen of helemaal niets `s avonds 59x
het vervoer per bus vind ik heerlijk. 's avonds met de auto zo
ver te rijden vind ik bezwaarlijk 15x
omdat ook op korte afstand b.v. Venraij, Weert, Roermond en
Venlo bereikbaar zijn
Het is prettig om in eigen woonplaats te kunnen opstappen voor
heel de provincie
Juist in de verder gelegen plaatsen zijn de parkeergelegenheden
moeilijker
Omdat ik zelf geen auto bezit 3x
dat net een drempel is, dit is veiliger en comfortabeler 22x
Vraag 18
Heeft u suggesties voor extra service?
Wat betreft de keuze
graag op tijd programma aanbieden 10x
graag inspraak in programma 8x
meer keuze 19x
meer info over aanbod 6x
graag meer: opera's, matineé's, stadswandelingen, musicals,
cabaret, concerten, operette,
museumbezoek,
goed
verstaanbaar
toneel 18x
graag naar grote culturele evenementen (tentoonstellingen,
musicals) buiten de Provincie,
Boymans van Beuningen, Mauritshuis,
etc. 5x
graag leuke evenementen in de omgeving (overdag)
graag met de bus naar een beurs of congres voor senioren
eventueel met etentje als een écht dagje uit.
betreffende de bus
Goede parkeerplaats voor de auto's bij de opstapplaats
Extra opstapplaats bij/in: bejaardenhuis De Eeuwsels in Helmond,
Vessem, Best,
Riethoven,Veghel,
Rijsbergen,
Vlijmen,
Liessel,
zevenbergen, Walik, Berkel-Enschot,
stop
op
de
Ginnekenmarkt,
Beneluxplein Drunen, Loeffplein (Den Bosch)
meer opstapplaatsen 27x. Vaak is de opstapplaats toch te ver van
het eigen huis en als alleenstaande moet je dan wel laat in de
avond terug naar huis. Je kunt geen taxi bestellen, omdat je
niet weet hoe laat je bij de opstapplaats terug bent.
meer vervoerscapaciteit
lagere instap 5x
Kunstbus-logo op de bus s.v.p.
is er een oplossing voor mensen die slecht ter been zijn?
even voor de ingang bejaardenhuizen stoppen, vooral bij
terugkeer in 't donker
wie het eerst wordt opgehaald ook het eerst weer afzetten
Plaatsen voor in de bus vrij houden voor mensen die slecht ter
been zijn.
bij 't naar huis gaan meerdere busstops op verzoek
temperatuur in bus veel te hoog
Als je bij de
laatste opstapplaats in stapt, moet
mindervalide helemaal achterin
gaan zitten.
graag op tijd rijden 3x
graag ook toegankelijk voor invaliden
je
als
Verbetering van de voorstelling
Vaker een inleiding/uitleg/voorbespreking organiseren 2x
In de bus korte inhoud van voorstelling uitreiken 13x
graag bekend maken of er audio-apparatuur voor slechthorenden in
de schouwburg
aanwezig is 5x en aanwezigheid van duwrolstoel
Toneelstuk meer vooraan i.v.m. slechte verstaanbaarheid en
ballet meer achteraan in de
zaal 2x
niet zo belachelijk vroeg vertrekken. Willemstad-Etten-Leur 2
uur reistijd!
Graag een chauffeur die goed de weg weet 5x
plaats voor lange benen
Klachten
prijzen zijn te hoog voor mensen met enkel AOW
berichten betr. keuze en data en mogelijkheden sneller
bevestigen Er zijn nog andere afspraken, die tijdig geregeld
dienen te worden. B.v. reizen vakantie en voorstellingen 3x
Enkele begeleidsters voor alleenstaande mensen met handicap,
b.v. lopen, helpen met de jas, lift, kopje koffie halen,
garderobe, brengen toilet enz. anderen zijn vaak door hun
beperkingen onzeker en erg langzaam. De alleenstaande (deze
vooral) ouderen gaat de koffie aan hun neus voorbij of durft
niet iemand te vragen bij het vinden van een toilet 3x.
graag ook theaterbonnen kunnen inleveren 2x
geen slechte plaatsen achterin de zaal 3x
graag plaatsen vooraan voor slechtzienden
vertrekpunt graag overdekt
Eén bus voor Boxmeer én Vierlingsbeek is te weinig 2x
In Chassé theater nooit meer op en om de galerijen
Divers
Aantal deelnemers minimum naar beneden s.v.p. 2x
meer reclame (plaatselijk) 11x
voorstellingen in de driehoek Venray-Cuijk-Nijmegen.
wil graag weten wanneer er jonge mensen vanaf 50 jaar bij de
groep komen
Het bakje koffie erin houden ! 3x
Na afloop nog een borreltje drinken ! Nu hollen voor toilet en
garderobe! 2x
Om de bus vol te krijgen moet men minder mikken op
voorstellingen met een te hoog cultureel gehalte.
IK BEN TEVREDEN....17 x
Ik vind het prima zo, vlakbij huis op de bus en terug naar
Drunen
Service is uitstekend/goed 29x
nee, de zes voorstellingen met het bijbehorend vervoer vonden
wij prima
-
Vooral te rijden in het winterseizoen
nee, ik heb er nog weinig ervaring mee, ik ben pas 1 x met de
bus mee geweest en was erg blij met het wat geboden was 2x
Opmerking
Ik vind het slecht dat de provincie stopt met de financiering
van de Kunstbus
1. zelf ga ik 's avonds niet naar een voorstelling i.v.m.
parkeren, stelen auto's etc. (reeds 4 keer
2. ken diverse mensen die nog nooit in een theater geweest waren
voordat de Kunstbus reed
3. Bezuinigingen goed, maar niet op de ouderen
Ik vind het een schande dat de provincie haar steun gaat
onthouden aan een initiatief dat bij ouderen zo goed aanslaat
omdat het hen in staat stelt daardoor toch deel te blijven nemen
aan het culturele leven in onze provincie. Ik verzoek u dringend
dit over te brengen aan het over grote financiële middelen
beschikkende provinciebestuur.
Waarom zou de huidige, voor mij uitstekende opzet in de toekomst
niet meer voldoen?
bus beide keren te laat voor de voorstelling, laatste maal drie
kwartier in de kou staan wachten door filevorming in Den Bosch
Waarom houdt de bestuurder hier geen rekening mee
Wij wonen in een uithoek (wel heel mooi). Geen openbaar vervoer,
geen auto's (de meeste ouderen hebben geen rijbewijs. Wij zijn
al 'n jaar of 3 met de Kunstbus op pad. De meesten van ons
(eenvoudige mensen, hebben nog nooit (hadden) 'n theater van
binnen gezien! Zoals 't nu geregeld was, ging 't goed. Zo laten!
Niet duurder, extra service hoeft niet, wordt alleen maar
duurder. Wel betere voorstellingen. (Venraij ligt ook redelijk
dichtbij. Als die opgenomen zou kunnen worden in 't bestand van
theaters? Onze 10 dames (tussen 70 en 80 jaar) alleenstaanden
gewone hardwerkende tuindersvrouwen van grote gezinnen, genieten
er voor 100% van.
Voorzitter KBO B. Janssen
Voor de vrijwilligers van de organisatie, `hoed af'
Doorgaan met wat veel ouderen uit de sleur en eenzaamheid haalt.
DANK U!
Download