Geïntegreerde thuisservice - Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen

advertisement
Geïntegreerde thuisservice
Geïntegreerde thuisservice maakt medische, farmaceutische en verpleegkundige
zorg tot één geheel. De patiënt krijgt de benodigde geneesmiddelen thuis
geleverd en toegediend. Meestal gaat het om specialistische middelen voor
(chronische) aandoeningen die door een geneeskundige moeten worden
Geïntegreerde thuisservice, waarbij
medische, farmaceutische en
geïnjecteerd. Ook alle noodzakelijke administratieve handelingen worden de
verpleegkundige zorg één geheel
patiënt (en de arts) uit handen genomen. Zo draagt geïntegreerde thuisservice
vormen, bevordert het verantwoord
bij aan de kwaliteit en de doelmatigheid van de gezondheidszorg. Het leidt
gebruik van geneesmiddelen.
bovendien tot besparing van de kosten.
Thuisservice-organisaties ontlasten de
Hoe werkt het in de praktijk?
arts en de patiënt door de
Arts en patiënt kiezen in samenspraak voor een behandeling met een
administratieve handelingen op een
geneesmiddel en bepalen of de patiënt gebruik zal maken van geïntegreerde
thuisservice. De patiënt is in die keuze vanzelfsprekend vrij; hij kan ook de
voorkeur geven aan een andere wijze van zorgverlening.
Wanneer de patiënt kiest voor geïntegreerde thuisservice, schrijft de arts het
centrale plek te verrichten. Het
bevordert therapietrouw bij patiënten,
terwijl artsen zich volledig kunnen
recept uit en vult hij de artsenverklaring en de schriftelijke opdracht voor de
richten op hun medische taken en
verpleegkundige zorg in.
verantwoordelijkheden. Geïntegreerde
Dit geheel gaat naar de thuisservice-organisatie. Deze neemt vervolgens contact
op met de patiënt, de verpleegkundige en indien nodig de zorgverzekeraar. Het
recept gaat naar de apotheek, wordt daar gecontroleerd (medicatiebewaking) en
gereed gemaakt voor aflevering en toediening. Afhankelijk van de keuze wordt
thuisservice laat zien dat samenwerking
tussen de farmaceutische bedrijven en
andere partijen in de zorgsector leidt
het geneesmiddel vervolgens geleverd bij de patiënt thuis of afgehaald bij de
tot verbetering van de
plaatselijke apotheek.
gezondheidszorg.
Bij een korte behandeling zal de verpleegkundige tot het eind van de behandeling
op bezoek komen om het geneesmiddel toe te dienen. Gaat het om chronische
behandelingen, dan geeft de verpleegkundige ook instructies. Na verloop van tijd
kan de patiënt zelf het geneesmiddel toedienen. De patiënt bepaalt in overleg
met de arts welke ondersteuning nodig en gewenst is.
Zelf kiezen
Er bestaan uiteenlopende manieren om de thuisservice uit te voeren. De patiënt
kan kiezen voor levering van de geneesmiddelen via een bezorgdienst door één
centrale apotheek, door een plaatselijke apotheek of door de verpleegkundige
zelf. Ook bij de medische begeleiding heeft de patiënt keuzevrijheid.
Verschillende organisaties bieden de service aan: gespecialiseerde thuisserviceorganisaties, gespecialiseerde apotheken en samenwerkingsverbanden.
Fabrikanten van geneesmiddelen maken afspraken met deze organisaties over de
praktische uitvoering en de betaling van de dienstverlening. Ze doen dat omdat
op deze wijze het geneesmiddel onder optimale omstandigheden en op het juiste
moment wordt gebruikt en toegediend.
Administratieve verlichting
Geïntegreerde thuisservice zorgt voor administratieve verlichting van arts, patiënt
en zorgverzekeraar. Voor de meeste geneesmiddelen is de vergoeding gebonden
aan strikte voorwaarden. Dit betekent dat de voorschrijver, meestal een
specialist, verplicht is via een artsenverklaring een machtiging voor vergoeding te
krijgen. Deze administratieve taken worden, net als het regelen van de thuiszorg,
centraal afgehandeld.
Wat betekent geïntegreerde thuisservice voor …
… de patiënt
De patiënt wordt ontlast omdat hij de thuiszorg niet meer zelf hoeft te regelen.
Ook hoeft hij zich niet meer te bekommeren om het papierwerk rondom de
eventuele eigen bijdrage voor de thuiszorg en andere administratieve
handelingen. Daarnaast is hij verzekerd van een optimale behandeling. Een
gediplomeerd verpleegkundige zorgt voor de juiste toediening, goede informatie
en begeleiding. Dit draagt bij aan een optimale therapietrouw.
… de voorschrijver
De voorschrijver kan zich volledig richten op zijn of haar medische
verantwoordelijkheden en hoeft zich niet bezig te houden met de administratieve
en logistieke kanten van de gekozen behandeling. De voorschrijver houdt wel de
regie met de thuisservice-organisatie en de betrokken verpleegkundigen.
… de apotheker
De medicatiebewaking is geborgd doordat informatie-uitwisseling plaatsvindt
tussen de centrale apotheek en de apotheek van de patiënt.
Download