Factsheet project `Werkdruk in Balans` bij het Rijk

advertisement
Factsheet project ‘Werkdruk in Balans’ bij het Rijk
Succesvol project ‘Werkdruk in Balans’: van
analyse naar constructieve oplossingen
Belangrijke
succesfactoren
Vier belangrijke succesfactoren bepalen resultaat
Werkdruk succesvol aanpakken betekent:
1. Op drie niveaus aangrijpen: management, teams en individuele
medewerkers.
2. ‘Gezonde’ balans bewaken tussen belasting en belastbaarheid.
3. Regelmogelijkheden op organisatie-, team- en individueel niveau beter
benutten.
4. Energiebronnen aanboren, kracht en kwaliteiten inzetten.
Werkplezier
Prestatie
Motivatie
Creativiteit
Samenwerking
stress
deprivatie
Belastbaarheid
Belasting
Regelmogelijkheden
Beschrijving van
het project
Uitdagende opdracht, op zoek naar de juiste balans
Werkdruk? Het kan ook anders. Met het project ‘Werkdruk in Balans’ van
het A+O fonds Rijk pakken medewerkers en leidinggevenden feitelijke en
ervaren werkdruk succesvol aan. Zij gaan zélf concreet aan de slag niet
alleen met analyseren van aard, omvang en oorzaken van werkdruk, maar
vooral ook met uitvoeren en evalueren van een vervolgprogramma. De
aanpak is altijd maatwerk. Op zoek naar de juiste balans tussen belasting
en belastbaarheid en het beter benutten van regelmogelijkheden.
Het project wordt begeleid door adviseurs van BMC. Dat kan met behulp
van een project werkdruk en/of een train-de-trainerprogramma. De
ondersteuning voor het project is onderdeel van de Kwaliteitsagenda Rijk.
Het A+O fonds Rijk verleent subsidie voor de projecten.
Kern en proces
van de aanpak
Projectgroep monitort proces, teams gaan zélf aan de slag
Elke organisatie stelt een projectgroep samen vanuit het management,
medewerkers en OR. Deze projectgroep begeleidt, monitort en evalueert
het project.
Factoren van ervaren werkdruk komen op verschillende niveaus voor: de
organisatie als geheel, teams en afdelingen binnen de organisatie en de
individuele medewerker. Voor een goede analyse is het noodzakelijk de
verbanden te kennen tussen deze drie niveaus, de knelpunten te
Factsheet Project ‘Werkdruk in Balans’
1
analyseren en oplossingen in samenhang aan te dragen. De adviseurs
voeren het onderzoek uit, stellen een rapportage op met concrete
aanknopingspunten en doen een voorstel voor vervolg. De projectgroep
bepaalt aan de hand van de ‘foto’ van de bestaande situatie aan welke
onderdelen het vervolgprogramma extra aandacht zal schenken en legt de
analyse en het voorstel voor aan het managementteam ter besluitvorming.
Het gekozen vervolgprogramma verschilt dan ook per project. Maar er is
één belangrijke overeenkomst. In alle projecten gaan teams of afdelingen
concreet aan de slag met een belangrijke kernvraag of kernthema om
samen te zoeken naar oplossingen en verbeteringen.
Belangrijke
resultaten en
toegevoegde
waarde
Deelnemende organisaties enthousiast over bereikte resultaten
Zonder uitzondering geven de deelnemende organisaties aan dat
medewerkers en leidinggevenden scherp en beter inzicht krijgen in de
factoren van werkdruk en regelmogelijkheden. Het project geeft hen de
tools om wat rond werkdruk leeft concreet te maken en op te pakken.
Ook is er sprake van een omslag in het denken. Het proces werkt als een
katalysator, waarbij mensen in de organisatie anders leren kijken én doen.
Er ontstaan constructieve dialogen tussen medewerkers vanuit
verschillende geledingen, rollen, invalshoeken en belangen. Een mooi
samenspel van verschillende kwaliteiten en inzichten om het ‘meerkoppige
monster werkdruk’ te lijf te gaan.
Doorlooptijd
De doorlooptijd van het project varieert van 9 tot 12 maanden.
Belangstelling
Hebt u belangstelling voor het project ‘Werkdruk in Balans’ en wilt u
deelnemen aan een project werkdruk en/of train-de-trainerprogramma,
neem dan contact op met Lida Flesschedrager, projectleider:
(070) 376 57 77 of [email protected].
voor een project
Inmiddels zijn vele projecten uitgevoerd bij verschillende rijksonderdelen. Dit zijn
onder meer: Inspectie der Rijksfinanciën (ministerie van Financiën), Directie
Voorlichting en Communicatie (ministerie van VWS), Penitentiaire Inrichtingen De
Marwei, Ooyerhoek, De Grittenborgh en De Karelskamp (Dienst Justitiële
Inrichtingen, ministerie van Veiligheid en Justitie), Dienst Uitvoering Onderwijs
(DUO) en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (ministerie van OCW), Directoraat
Generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk (ministerie van BZK), Belastingdienst
Haaglanden en BelastingTelefoon Groningen. Op dit moment begeleidt BMC
projecten bij de Dienst Geestelijke Verzorging (Dienst Justitiële Inrichtingen,
ministerie van Veiligheid en Justitie), de Rechtbank Utrecht en de Raad voor de
Kinderbescherming Amsterdam.
Procesbegeleiding
Het project ‘Werkdruk in Balans’ wordt begeleid door adviseurs van BMC.
Dit bureau ondersteunt sinds 1986 overheidsinstellingen en nonprofitorganisaties. De projectleider van BMC is Katherine Boon:
06 - 53 969 007 of [email protected].
Factsheet Project ‘Werkdruk in Balans’
2
Download