PowerPoint-presentatie

advertisement
Seminarie UCC
18 april 2016
Oei …
Bronnen
CRSNP
VEA
VIL
Portilog
Douanecongres
Documentatie op website
federale overheid
Bronnen
Logicus
Nationaal forum
UPS
Informatie via klanten
Clustermeetings
(industrie, havens, express carriers, EDC’s…)
Noël Colpin
Bronnen
De informatie die we presenteren kan
onvolledig zijn of onderhevig zijn aan
veranderingen op basis van de
lopende negotiaties, interpretaties en
guidelines
Pfffff …
Goed nieuws!
Agenda
Historiek
De theorie
De praktijk en impact op OLS Customs
Demo’s en planning
Extra’s
Vragen & antwoorden
Agenda
Historiek
De theorie
De praktijk en impact op OLS Customs
Demo’s en planning
Extra’s
Vragen & antwoorden
Historiek
De theorie
Historiek
De praktijk
Demo’s en planning
DA - IA
Extra’s
Vragen & antwoorden
29-12-2015
- Gedelegeerde verordening
- Uitvoeringsverordening
UCC
Douanewetboek
van de unie
ED
ED voor de
Europese douane
unie
CDW
Communautair
douanewetboek
RV
09-10-2013
Raadsverorde
ning
•
•
TDA (Transitional Delegating Act)
•
Overgangsmaatregelen = het legale platform terwijl de IT
systemen van de EU lidstaten worden ontwikkeld
•
Nieuwe systemen die niet operationeel zijn verder laten
werken volgens de huidige procedures
•
Hangt nauw samen met het werkprogramma
UCC werkprogramma
•
Uitvoeringsbesluit van 29/04/2014
•
Streefdata voor de ontwikkeling van de nieuwe
elektronische systemen
•
Elk jaar wordt dit herzien
Historiek
Doel UCC
De theorie
De praktijk
Demo’s en planning
Extra’s
Gemoderniseerde wetgeving
Vereenvoudiging van de wetgeving
Effectievere douanecontroles
Gestandaardiseerde uitvoering (Europese
harmonisatie en standaardisatie)
Digitalisering berichtenverkeer (100%
elektronische afhandeling van de
douaneformaliteiten)
Vragen & antwoorden
Historiek
Historiek UCC
De theorie
De praktijk
Demo’s en planning
Extra’s
Vragen & antwoorden
Historiek
Historiek UCC
De theorie
De praktijk
Demo’s en planning
Extra’s
Vragen & antwoorden
Historiek
De theorie
Planning UCC
De praktijk
Demo’s en planning
Extra’s
Vragen & antwoorden
Vergunningen
Tegen 01-05-2019 moeten
de vergunningen
herbeoordeeld zijn
2019
2018
2017
2016
GO-LIVE
01-05-2016 is
de startdatum
van UCC
IT
2020
Tegen 01-01-2021
moeten alle
Europese IT
systemen
operationeel zijn
Historiek
Planning UCC (praktijk)
De theorie
De praktijk
Demo’s en planning
Extra’s
Testen zouden mogelijk zijn vanaf
05/04/2016
Realiteit is vanaf 11/04/2016
14/04/2016: CRSNP meeting samen met de
douane om te testen
Live vanaf 02/05/2016
Vragen & antwoorden
Historiek
Aanvangsfase UCC
De theorie
De praktijk
Demo’s en planning
Extra’s
De aangevers worden geacht de documenten
juist op te stellen en gebruik te maken van
de nieuwe codes
Echter zullen niet altijd specifieke
validatieregels ter beschikking zijn op deze
nieuwe codes bij de douane (bij GO-LIVE)
Op de oude codes wordt er wel
gecontroleerd en kunnen dus niet gebruikt
worden
Info CRSNP
Vragen & antwoorden
Historiek
The proof of …
De theorie
De praktijk
Demo’s en planning
Extra’s
Vragen & antwoorden
Agenda
Historiek
De theorie
De praktijk en impact op OLS Customs
Demo’s en planning
Extra’s
Vragen & antwoorden
Historiek
Terminologie UCC
De theorie
De praktijk
Demo’s en planning
Extra’s
Vragen & antwoorden
Voor 30/04/2016
Na 01/05/2016
Europese Gemeenschap
Europese Unie
Communautaire goederen
Uniegoederen
Niet-communautaire goederen
Niet-Uniegoederen
Economische douaneregelingen
Bijzondere regelingen
AEO certificaat
AEO vergunning
Historiek
Vergunningen
De theorie
De praktijk
Demo’s en planning
Extra’s
Vergunningen zonder einddatum blijven
geldig tot 01/05/2019 of herziening
Dit geldt niet voor vergunningen van
tijdelijke duur, die blijven slechts geldig tot
de einddatum van de vergunning
Lidstaten hebben op die manier de tijd om
de vergunningen te herzien
Er kunnen eerdere herzieningen ingepland
worden
Vragen & antwoorden
Historiek
Vergunningen
De theorie
De praktijk
Demo’s en planning
Extra’s
De lidstaten kunnen kiezen hoe ze de
vergunningen herzien

Plannen en herzien van de vergunningen over
de hele overgangsfase

Toestaan dat de vergunning geldig blijft tot
30/04/2019 en daarna intrekken

Tijdens de overgangsfase nieuwe UCC
vergunningen voorzien na een audit maar
met een uitvoeringsdatum vanaf 01/05/2019
Los van de vergunningen zijn wel de nieuwe
UCC procedures van toepassing!
Vragen & antwoorden
Historiek
AEO
De theorie
De praktijk
Demo’s en planning
Extra’s
Belangrijkste wijziging is bewijs van
praktische vakbekwaamheid ten aanzien van
de douane
Alle AEO vergunningen zullen herbeoordeeld
worden tegen 01/05/2019
Vragen & antwoorden
Historiek
AEO
De theorie
De praktijk
Demo’s en planning
Extra’s
Benaming AEO-F verdwijnt, de 2
vergunningen wordt 1 gecombineerde
vergunning met 1 referentienummer
De faciliteit beperkte dataset ENS vervalt
(wordt nauwelijks gebruikt in de praktijk)
Indienen self-assessment zal verplicht zijn
bij aanvraag
Vragen & antwoorden
Historiek
AEO-C voorwaarden
De theorie
De praktijk
Demo’s en planning
Extra’s
Marktdeelnemer
Gevestigd in douanegebied van de unie
Vakbekwaamheid


3 jaar praktische ervaring
Of beroepskwalificaties door opleiding
Passende staat van dienst op gebied van
naleven douanevereisten.
Ook de belastingwetgeving mag niet ernstig
overtreden zijn!
Vragen & antwoorden
Historiek
AEO-C voorwaarden
De theorie
De praktijk
Demo’s en planning
Extra’s
Deugdelijke handels- en
vervoersadministratie.
Activiteiten en goederen goed onder controle
hebben tijdens logistiek proces
Financiële solvabiliteit
Vragen & antwoorden
Historiek
AEO-S voorwaarden
De theorie
De praktijk
Demo’s en planning
Extra’s
Marktdeelnemer
Gevestigd in douanegebied van de unie
Passende staat van dienst op gebied van
naleven douanevereisten.
Ook de belastingwetgeving mag niet ernstig
overtreden zijn!
Deugdelijke handels- en
vervoersadministratie.
Activiteiten en goederen goed onder controle
hebben tijdens logistiek proces
Vragen & antwoorden
Historiek
AEO-S voorwaarden
De theorie
De praktijk
Demo’s en planning
Extra’s
Financiële solvabiliteit
Waarborgen van de veiligheid(snormen) van de
internationale supply chain
Vakbekwaamheid is hier geen voorwaarde
Vragen & antwoorden
Historiek
AEO voordelen
De theorie
De praktijk
Demo’s en planning
Extra’s
Mogelijkheid tot doorlopende zekerheid voor
een verminderd bedrag van rechten of
ontheffing van borgstelling
Centralised clearance
EiDR als douaneaangifte door inschrijving in
eigen boekhouding en vrijstelling van
kennisgeving aan douane
Self-assessment
Vragen & antwoorden
Historiek
AEO voordelen
De theorie
De praktijk
Demo’s en planning
Extra’s
Bij AEO-S dient er bij (weder)uitvoeraangiftes
geen safety & security gegevens meer
opgenomen te worden
Overbrengen tussen RTO’s van verschillende
douane-autoriteiten
Bananenweger
Toegelaten geadresseerde (TIR)
Vragen & antwoorden
Historiek
BTI
De theorie
De praktijk
Demo’s en planning
Extra’s
Geldigheid verlaagd van 6 jaar naar 3 jaar
Geldigheid voor BTI’s toegewezen voor
01/05/2016 blijft behouden
Geldig voor alle douane-autoriteiten
Dient verplicht vermeld te worden in de
aangifte met bijgevoegd document C626 in
vak 44
Het is dus niet meer vrijblijvend maar
bindend!
Vragen & antwoorden
Historiek
Oorsprong
De theorie
(niet-preferentieel)
De praktijk
Demo’s en planning
Extra’s
Betere definitie van wat als toereikende beof verwerking wordt beschouwd
Definitie van list rules (bijlage 22-01 DA)
Vragen & antwoorden
Historiek
Oorsprong
De theorie
(preferentieel)
De praktijk
Demo’s en planning
Extra’s
Registered Exporter System (REX)


Vanaf 01/01/2017
Overgang tussen 01/01/2017 en 01/07/2020
Op termijn (2018?) zou de EUR1, FORM A en de
oorsprongsverklaring komen te vervallen
Vragen & antwoorden
Historiek
Oorsprong
De theorie
(preferentieel)
De praktijk
Demo’s en planning
Extra’s
Als REX-geregistreerde mag een uitvoerder
zelf een verklaring omtrent de oorsprong van
de goederen opstellen
Dit zou op termijn een belangrijke positieve
impact kunnen hebben op de
goederenflow/supply chain
Vragen & antwoorden
Historiek
Oorsprong
De theorie
(preferentieel)
De praktijk
Demo’s en planning
Extra’s
Kwijtschelding door te bewijzen dat er te
weinig invoerrechten werden geheven te
wijten aan


Een vergissing van de bevoegde autoriteiten

Waarbij de schuldenaar te goeder trouw
heeft gehandeld
Die de betrokken schuldenaar rederlijkerwijze
niet zelf had kunnen ontdekken
Vragen & antwoorden
Historiek
Oorsprong
De theorie
(preferentieel)
De praktijk
Demo’s en planning
Extra’s
Rederlijkerwijze kan aangetoond worden door
als importeur bezoeken af te leggen bij de
exporteur en de nodige verslaggeving
hieromtrent op te stellen
Zie document Q&A
Vragen & antwoorden
Historiek
Douanewaarde
De theorie
De praktijk
Demo’s en planning
Extra’s
De transactiewaarde wordt bepaald op basis van de
verkoop die heeft plaatsgevonden onmiddellijk
voordat de goederen in het douanegebied zijn
binnengebracht
Als de goederen niet worden verkocht voor uitvoer
naar de Unie vooraleer ze het douanegebied van de
Unie worden binnengebracht, zal de transactiewaarde
bepaald worden aan de hand van de verkoop ten tijde
van hun verblijf onder de regeling tijdelijke opslag,
entrepot, actieve veredeling…
Vragen & antwoorden
Historiek
Douanewaarde
De theorie
De praktijk
Demo’s en planning
Extra’s
First sale is dus niet meer toegestaan
Last sale komt in de plaats
Case by case bepalen!
De huidige manier van bepaling kan verder
gebruikt worden tot en met 31/12/2017
Vragen & antwoorden
Historiek
Douanewaarde
De theorie
De praktijk
Demo’s en planning
Extra’s
In het douanedocument kan bij inslag in
entrepot geen douanewaarde worden
ingebracht!
DV1 gebruiken totdat de nationale
invoersystemen zijn aangepast
Voor interpretatie vatbaar!
Vragen & antwoorden
Historiek
Douanewaarde – case
De theorie
De praktijk
Demo’s en planning
Extra’s
Fabrikant in China verkoopt aan Zwitserse
firma
Zwitserse firma verzendt de goederen naar
België en slaat ze op in een douane-entrepot.
Tijdens de opslag worden de goederen
verkocht aan een Belgische firma
Alle verkopen vinden plaats vóórdat de
goederen in het vrije verkeer zijn
gebracht
Vragen & antwoorden
Historiek
Douanewaarde – case
De theorie
De praktijk
Demo’s en planning
Extra’s
De verkoop van de Chinees aan de Zwitser
dient gebruikt te worden voor het bepalen van
de douanewaarde bij invoer aangezien dit de
verkoop is die heeft plaatsgevonden
onmiddellijk voordat de goederen het
douanegebied van de Unie zijn binnengebracht
Vragen & antwoorden
Historiek
Douanewaarde – case
De theorie
De praktijk
Demo’s en planning
Extra’s
Fabrikant in Vietnam brengt goederen over
naar België en slaat ze op in een douaneentrepot
Tijdens de opslag worden de goederen door de
Vietnamees verkocht aan een Noorse koper
Tijdens de opslag verkoopt de Noor de
goederen aan een Belgische koper
Alle verkopen vinden plaats vóórdat de
goederen in het vrije verkeer zijn
gebracht
Vragen & antwoorden
Historiek
Douanewaarde – case
De theorie
De praktijk
Demo’s en planning
Extra’s
Voor de verkoop zijn er 2 mogelijkheden


Factuur van de Vietnamees aan de Noor
Factuur van de Noor aan de Belg
Afhankelijk van welke transactie (factuur) bij
de invoeraangifte wordt overgelegd, mits
controleerbaar
Vragen & antwoorden
Historiek
Douanewaarde – weet
De theorie
De praktijk
Demo’s en planning
Extra’s
Transactiewaardes kunnen tussen verkoper en
koper vastgelegd worden op voorwaarde dat
hiervoor een afgesloten overeenkomst was
opgesteld vóór 18/01/2016
Vragen & antwoorden
Historiek
Royalties
De theorie
De praktijk
Demo’s en planning
Extra’s
Royalties en licentierechten

De verkoopsvoorwaarden worden gepreciseerd
in UCC

Zie informatiedocument omtrent het
douanewetboek van de Unie
Vragen & antwoorden
Historiek
Zekerheidsstelling
De theorie
De praktijk
Demo’s en planning
Extra’s
Zekerheidsstelling

100% zekerheidsstelling verplicht voor alle
douaneregelingen en tijdelijke opslag

Zekerheid kan gelinkt worden aan één of
meerdere lidstaten

Vermindering of ontheffing wordt toegestaan
onder bepaalde voorwaarden (artikel 84 DA)

Bestaande zekerheden kunnen verder
gebruikt worden tot de herbeoordeling
(deadline 01/05/2019)
Vragen & antwoorden
Historiek
Tijdelijke opslag
De theorie
De praktijk
Demo’s en planning
Extra’s
Vragen & antwoorden
Zee


90 dagen geldig
Voor beweging: CUSCAR, voorlopig enkel
mogelijk door de verantwoordelijke
scheepsagent
Lucht


90 dagen geldig
Voor beweging: er wijzigt ‘niks’
Er zal maandelijkse rapportering zijn van
de douane op de 15e van de maand
Historiek
RTO
De theorie
De praktijk
Demo’s en planning
Extra’s
Bij een overbrenging start de termijn van 90
dagen niet opnieuw, deze loopt gewoon door
Het lijkt als terminal operator onontbeerlijk
om een RTO vergunning aan te vragen
Om goederen te verplaatsen tussen lidstaten
onder RTO is AEO-C vergunning vereist
Bestaande convenanten komen te vervallen
vanaf 01/05/2016
Vragen & antwoorden
Historiek
Centralised clearance
De theorie
De praktijk
Demo’s en planning
Extra’s
Gecentraliseerde vrijmaking

Indienen van een douaneaangifte bij het
douanekantoor van de plaats waar de aangever
gevestigd is terwijl de goederen fysiek worden
aangeboden bij een ander douanekantoor
Enkel indien AEO-C vergunning
Vragen & antwoorden
Historiek
Centralised clearance
De theorie
De praktijk
Demo’s en planning
Extra’s
Enkel voor regelingen vrij verkeer, douaneentrepot, tijdelijke invoer, bijzondere
bestemming, actieve veredeling, passieve
veredeling, uitvoer, wederuitvoer
Raadplegingsprocedure is vereist indien meer
dan 1 lidstaat betrokken is
Verschillende vormen zijn mogelijk (standaard
aangifte, vereenvoudigde aangifte, kennis
van aanbrengen, douaneaangifte in de
vorm van EiR)
Vragen & antwoorden
Historiek
De theorie
Entrepots
De praktijk
Demo’s en planning
Extra’s
Vragen & antwoorden
Vak 49
Voor 30/04/2016
Na 01/05/2016
A
R (publiek entrepot type I)
B
S (publiek entrepot type II)
F
T (publiek entrepot type III)
C, D, E
U (particulier entrepot)
Historiek
Entrepots
De theorie
De praktijk
Demo’s en planning
Extra’s
Regeling K vervalt, alles wordt regeling J

Zowel voor entrepot D als voor entrepot E
volgens principes D
Voor entrepot D en E (principes D) is het
momenteel toegestaan om de douanewaarde
te hanteren berekend op het moment van
inslag in het entrepot
Samengevat: voor de entrepots verschillend
van D en E (principes D) verandert enkel de
benaming, niet het onderliggend concept
Vragen & antwoorden
Historiek
Entrepots
De theorie
De praktijk
Demo’s en planning
Extra’s
Inslagaangifte gemaakt na 01/05/2016

Bij uitslag (aanzuivering): nieuwe codes
gebruiken

Bij regularisatie: nieuwe codes gebruiken
Vragen & antwoorden
Historiek
Entrepots
De theorie
De praktijk
Demo’s en planning
Extra’s
Inslagaangifte gemaakt vóór 01/05/2016


Bij uitslag (aanzuivering)

Uit entrepot D en E (principes D): vak 49 dient
D of E zijn

Bij regularisatie nieuwe codes gebruiken
Uit entrepot A, B, C, E, F: vak 49 dient R, U, S
of T te zijn
Vragen & antwoorden
Historiek
Actieve veredeling/BDO
De theorie
De praktijk
Demo’s en planning
Extra’s
Terugbetaling verdwijnt
Wederuitvoer van de ‘behandelde producten’
is niet langer vereist als voorwaarde om
gebruik te maken van de regeling AV
Geen compenserende interest meer
verschuldigd
De bestaande vergunning met terugbetaling
of behandeling onder douanetoezicht worden
automatisch vergunningen onder
schorsingssysteem
Vragen & antwoorden
Historiek
Passieve veredeling
De theorie
De praktijk
Demo’s en planning
Extra’s
De hoofdregel voor ontstaan van de
douaneschuld is de toegevoegde waarde

De veredelingskosten van buiten de EU vormen
de basis van de douaneschuld
De methode die onder het huidige CDW als
basisregel wordt gebruikt, zijnde het verschil
tussen rechten op uitgevoerde en ingevoerde
goederen, verdwijnt
Vragen & antwoorden
Historiek
Tijdelijke invoer
De theorie
De praktijk
Demo’s en planning
Extra’s
Basisprincipes blijven bijna onveranderd
De hoofdregel voor het ontstaan van de
douaneschuld wijzigt

De douaneschuld wordt berekend op het
moment van de vrijgave voor het vrije verkeer
Afschaffing compenserende interest
Vragen & antwoorden
Historiek
Bijz. bestemmingen
De theorie
(T5)
De praktijk
Demo’s en planning
Extra’s
Basisprincipes blijven onveranderd
T5 wordt niet langer gebruikt als
controleformulier voor de overdracht van
rechten en plichten
De overdracht zal gecontroleerd worden aan
de hand van de administratie van de
vergunninghouder
De douaneautoriteiten zullen voorwaarden
omschrijven zodat deze aanvaardbaar
zijn voor transfer
Vragen & antwoorden
Historiek
Uitvoer
De theorie
De praktijk
Demo’s en planning
Extra’s
Begrip uitvoerder (artikel 1.19 DA)

De persoon gevestigd in het douanegebied van de
Unie die, op het ogenblik van de aanvaarding van
de aangifte, houder is van het contract met de
geadresseerde in het derde land en de
bevoegdheid heeft om te beslissen dat de
goederen naar een bestemming buiten het
douanegebied moeten worden gebracht

In de andere gevallen, de persoon gevestigd in
het douanegebied van de Unie die de
bevoegdheid heeft om te beslissen dat de
goederen naar een bestemming buiten het
douanegebied moeten worden gebracht
Vragen & antwoorden
Historiek
Uitvoer – case
De theorie
De praktijk
Demo’s en planning
Extra’s
Een Belgische firma verkoopt aan een ZuidAfrikaanse firma met incoterm EXW
In principe kan de Belgische firma geen
uitvoerder zijn door de incoterm
De Zuid-Afrikaanse firma kan ook geen
uitvoerder zijn want die heeft geen vestiging
in de Europese Unie
Vragen & antwoorden
Historiek
Uitvoer – case
De theorie
De praktijk
Demo’s en planning
Extra’s
Dit betekent dat er een vertegenwoordiger
zou moeten gebruikt worden
Volgens de BTW zou de Belgische firma
uitvoerder moeten zijn om vrijstelling van
BTW te kunnen genieten
Conflict tussen douanewetgeving en BTW
wetgeving?
Vragen & antwoorden
Historiek
Uitvoer – aanvullend
De theorie
De praktijk
Demo’s en planning
Extra’s
Papieren versie van het
uitvoergeleidedocument dient niet langer
aangeboden te worden bij kantoor van uitgang
Enkel MRN is voldoende
T5 komt te vervallen (zie eerder)
Zekerheid van uitvoercertificaat AGREX wordt
vrijgegeven op het moment van de bevestiging
van de uitgang
Vragen & antwoorden
Historiek
Uitvoer - EMCS
De theorie
De praktijk
Demo’s en planning
Extra’s
Bij PLDA uitvoer voorafgegaan door een EMCS
uitvoer dient er ook een bewijs van exit
geleverd te worden voor het EMCS uitvoer
document zelf
De exit confirmation van de PLDA uitvoer
wordt niet als voldoende beschouwd voor exit
van EMCS uitvoer
Vragen & antwoorden
Historiek
Uitvoer – charge report
De theorie
De praktijk
Demo’s en planning
Extra’s
Luchtvracht

Testen zijn ongoing (User Acceptance Testing is
begonnen op 08/01/2016)


Had in principe al opgeleverd moeten zijn

Go-LIVE voorzien voor juni 2016 maar niet
verplicht voor de firma’s

Datum van verplichting is niet gekend
Actueel nog problemen bij de douane (opnieuw
opbouwen testomgeving)
Vragen & antwoorden
Agenda
Historiek
De theorie
De praktijk en impact op OLS Customs
Demo’s en planning
Extra’s
Vragen & antwoorden
Historiek
Algemeen OLS Customs
De theorie
De praktijk
Demo’s en planning
Extra’s
De effectieve wijzigingen zijn
geïmplementeerd op basis van een parameter
met datumstempel
Bij uitstel door de douane kan Organi
eenvoudig die parameter aanpassen zodat de
nieuwe wijzigingen nog niet actief zijn.
Vragen & antwoorden
Historiek
Entrepots
De theorie
De praktijk
Demo’s en planning
Extra’s
De entrepotdefinities laat Organi voorlopig
ongewijzigd
De ID van het entrepot zal de nieuwe codes
krijgen bij gebruik in een aangifte
Organi bekijkt of het mogelijk is om de BTI te
voorzien in de fiches van het entrepot
Vragen & antwoorden
Historiek
Entrepots
De theorie
De praktijk
Demo’s en planning
Extra’s
Organi voorziet een procedure voor het
aanpassen van de defaults, sjablonen en
goederencodes zodat de nieuwe bijgevoegde
documenten voorzien zijn
Alle codetabellen zijn aangepast


Nieuwe codes zijn toegevoegd
Geschrapte codes zijn voorzien van een
vermelding ‘! Niet na 01/05/2016 !’
Organi voorziet geen conversie bij verwerking
van XML’s ter integratie
Vragen & antwoorden
Historiek
Regelingen
De theorie
De praktijk
Demo’s en planning
Extra’s
Nieuwe omschrijvingen
Regeling
Omschrijving
C
Wederuitvoer na plaatsing van goederen onder de regeling
actieve veredeling of tijdelijke invoer
G
Douanestatus van Uniegoederen
I
Plaatsing van goederen onder de regeling actieve veredeling of
tijdelijke invoer
J
Opslag in een douane-entrepot
K
Opslag in douane-entrepot type D => wordt geschrapt!
Vragen & antwoorden
Historiek
Regelingen
De theorie
De praktijk
Demo’s en planning
Extra’s
Volgende codes mogen enkel nog gebruikt worden als
voorafgaande regeling en niet meer als nieuwe
regeling!




02
41
78
91
Dit gaat over actieve veredeling met
terugbetalingssysteem en over behandeling onder
douanetoezicht
Vragen & antwoorden
Historiek
Regelingen
De theorie
De praktijk
Demo’s en planning
Extra’s
Code 07 komt in de plaats als nieuwe regeling
en werkt in combinatie met 0A6 als nationale
code
Vragen & antwoorden
Historiek
Vak1,
de
2
deelvak
De theorie
De praktijk
Demo’s en planning
Extra’s
Nieuwe omschrijvingen
Regeling
Omschrijving
A
Blijft een gewone aangifte
B of C
Vereenvoudigde aangifte
E of F
Vereenvoudigde aangifte (zoals bedoeld onder code B of C) die
wordt ingediend voordat de aangever de goederen heeft
kunnen aanbrengen
X of Y
Aanvullende aangifte in het kader van een vereenvoudigde
procedure zoals bedoeld onder de codes B, C, E of F
Z
Aanvullende aangifte in het kader van een vereenvoudigde
procedure overeenkomstig de artikelen 166, 167 en 182 van het
UCC
Vragen & antwoorden
Historiek
Verpakkingscodes
De theorie
De praktijk
Demo’s en planning
Extra’s
Volgende verpakkingscodes worden geschrapt
Dit heeft ook invloed op OLS zelf
Overzicht verpakkingscodes
AV (capsule)
BD (plaat)
CD (blik, met handvat en tuit)
HN (houder, hanger)
IG (verpakking, ingepakt in papier)
PG (plaat)
PY (platen, gebundeld of
samengevoegd)
QC (vat, van aluminium, nietafneembaar deksel)
QJ (vat, van hout, met afneembaar
deksel)
QQ (doos, van hout, echt hout, met
stofdichte wanden)
SX (set)
TI (vat)
VI (flesje)
VS (los gestort, schroot)
Vragen & antwoorden
Historiek
Bijgev. documenten
De theorie
De praktijk
Demo’s en planning
Extra’s
Nieuwe bijgevoegde documenten
Code
Omschrijving
C501
Vergunning voor status van geautoriseerd marktdeelnemer –
douanevereenvoudigingen
C502
Vergunning voor status van geautoriseerd marktdeelnemer –
veiligheid
C503
Vergunning voor status van geautoriseerd marktdeelnemer –
douanevereenvoudigingen/veiligheid
C504
Vergunning voor vereenvoudiging van de bepaling van bedragen
die deel uitmaken van de douanewaarde van goederen
C505
Vergunning voor doorlopende zekerheidstelling, inclusief
eventuele verlaging of ontheffing
Vragen & antwoorden
Historiek
Bijgev. documenten
De theorie
De praktijk
Demo’s en planning
Extra’s
Nieuwe bijgevoegde documenten
Code
Omschrijving
C506
Vergunning voor uitstel van betaling
C507
Beschikking betreffende terugbetaling van bedragen aan
invoer- of uitvoerrechten
C508
Beschikking betreffende kwijtschelding van bedragen aan
invoer- of uitvoerrechten
C509
Vergunning voor beheer opslagruimten voor de tijdelijke opslag
van goederen
C510
Vergunning voor het onderhouden van een lijndienst
Vragen & antwoorden
Historiek
Bijgev. documenten
De theorie
De praktijk
Demo’s en planning
Extra’s
Nieuwe bijgevoegde documenten
Code
Omschrijving
C506
C511
Vergunning voor uitstel
vanvan
betaling
de status
de toegelaten afgever ten
bewijze van betreffende
de douanestatus
van uniegoederen
Beschikking
terugbetaling
van bedragen aan
C507
C512
C508
C513
C514
C509
C510
C515
invoerof uitvoerrechten
Vergunning
voor het gebruik van de vereenvoudigde aangifte
Beschikking
betreffende
kwijtschelding
van bedragen aan
Vergunning voor
gecentraliseerde
vrijmaking
invoer- of uitvoerrechten
Vergunning voor het doen van een douaneaangifte door
Vergunning
opslagruimten
voor de tijdelijke
inschrijving voor
in debeheer
administratie
van de aangever,
inclusiefopslag
voor
va
de ngoederen
regeling uitvoer
Verginning
onderhouden
een lijndienst zelf
Vergunningvoor
voorhet
beoordeling
door van
de marktdeelnemer
Vragen & antwoorden
Historiek
Bijgev. documenten
De theorie
De praktijk
Demo’s en planning
Extra’s
Nieuwe bijgevoegde documenten
Code
Code
Omschrijving
Omschrijving
C506
C511
C516
Vergunning
vanvan
betaling
de
dede
toegelaten
afgever ten
Vergunning voor
voor uitstel
hetstatus
gebruik
van
regeling tijdelijke
invoer
bewijze
vanvoor
de douanestatus
vanopslagruimten
uniegoederen
Beschikking
betreffende
terugbetaling
van bedragen
aanopslag
Vergunning
het beheer
van
voor de
C507
C517
C512
C508
C513
C518
C514
C509
C519
C510
C520
C515
invoerof uitvoerrechten
Vergunning
voor
van douane-entrepot
de vereenvoudigde aangifte
van goederen
in het
een gebruik
particulier
Beschikking
betreffende
kwijtschelding
van bedragen
Vergunning voor
gecentraliseerde
vrijmaking
het beheer
van opslagruimten
voor deaan
opslag
invoerof uitvoerrechten
van goederen
in een
douane-entrepot
type I door
Vergunning
voor
hetpubliek
doen van
een douane-aangifte
Vergunning
beheer
opslagruimten
de tijdelijke
opslag
Vergunning voor
voor
het
beheer
van opslagruimten
voorinclusief
de opslag
inschrijving
in de
administratie
van devoor
aangever,
va
vanngoederen
goederen
in een
publiek douane-entrepot type II
voor
de regeling
uitvoer
Verginning
onderhouden
van
een geadresseerde
lijndienst zelf
de status
vandoor
toegelaten
TIR
Vergunningvoor
voorhet
beoordeling
de marktdeelnemer
regeling
Vragen & antwoorden
Historiek
Bijgev. documenten
De theorie
De praktijk
Demo’s en planning
Extra’s
Nieuwe bijgevoegde documenten
Code
Code
Omschrijving
Omschrijving
C506
C511
C521
C516
Vergunning
vanvan
betaling
de
de
toegelaten
toegelaten
afzender
afgever ten
Vergunning voor
voor uitstel
hetstatus
gebruik
van
de
regeling
tijdelijke
invoer
bewijze
Uniedouanevervoer
van betreffende
de douanestatus
van
Beschikking
terugbetaling
van bedragen
aan
Vergunning
voor
het beheer
van uniegoederen
opslagruimten
voor
de
C507
C517
C512
C522
C508
C513
C518
C523
C514
C509
C519
C524
C510
C520
C515
C525
C526
invoerof uitvoerrechten
Vergunning
voor het
de status
gebruik
van
van
toegelaten
de vereenvoudigde
geadresseerde
aangifte
opslag van
goederen
in een
particulier
douane-entrepot
Uniedouanevervoer
Beschikking
betreffende
kwijtschelding
van bedragen
Vergunning
Vergunningvoor
voorgecentraliseerde
het beheer
van vrijmaking
opslagruimten
vooraan
de
invoerof uitvoerrechten
Vergunning
voor
van
verzegelingen
van eendoor
opslag van
goederen
in eenvan
publiek
douane-entrepot
type I
Vergunning
voorhet
hetgbruik
doen
een douane-aangifte
bijzonder
model
Vergunning
voor
beheer
opslagruimten
de tijdelijke
Vergunning
voor
het
beheer
vanvan
opslagruimten
voor
deopslag
inschrijving
in de
administratie
devoor
aangever,
inclusief
va
ngoederen
Vergunning
voor het
gebruik
de aangifte
douanevervoer
opslag
goederen
in een van
publiek
douane-entrepot
type II
voor
devan
regeling
uitvoer
met een beperkte
Verginning
voor
onderhouden
van
een geadresseerde
lijndienst zelf
degegevensset
status
vandoor
toegelaten
TIR
Vergunning
voorhet
beoordeling
de marktdeelnemer
Vergunning
voor het gebruik van een elektronische
regeling
vervoersdocument als douaneaangifte
Vergunning voor de status van erkende weger van bananen
Vragen & antwoorden
Historiek
Bijgev. documenten
De theorie
De praktijk
Demo’s en planning
Extra’s
Blijven behouden
Code
Omschrijving
C506
C511
C019
Vergunning voor uitstel
van
betaling
de
gebruik
status
van
van
dederegeling
toegelaten
passieve
afgever
veredeling
ten
bewijze
vanvoor
de douanestatus
vanregeling
uniegoederen
Beschikking
betreffende
van
bedragen
aan
Vergunning
gebruik terugbetaling
van de
actieve
veredeling
C507
C601
C512
C626
C508
C513
C514
C627
C509
N990
C510
C515
4009
invoerof uitvoerrechten
Vergunning
het gebruik
de vereenvoudigde
aangifte
Beschikkingvoor
betreffende
een van
bindende
tariefinlichting
(BTIBeschikking
betreffende
kwijtschelding
van bedragen aan
Vergunning
gecentraliseerde
vrijmaking
beschikking)voor
invoer- of uitvoerrechten
Vergunning
Beschikking voor
betreffende
het doen
eenvan
bindende
een douane-aangifte
oorsprongsinlichting
door
Vergunning
voor
beheer
opslagruimten
de tijdelijke
opslag
inschrijving
(BOI-beschikking)
in de
administratie
van devoor
aangever,
inclusief
va
ngoederen
voor
de regeling
uitvoer
Vergunning
voor het
gebruik van de regeling bijzondere
Verginning
voor
onderhouden
een lijndienst zelf
Vergunning
bestemming
voorhet
beoordeling
door van
de marktdeelnemer
Domiciliëringsprocedure bij het in vrij verkeer brengen na
opslag in particulier douane-entrepot
Vragen & antwoorden
Historiek
Bijgev. documenten
De theorie
De praktijk
Demo’s en planning
Extra’s
Ter info: bijgevoegd document 4009 mag (en
moet) enkel gebruikt worden als de 1e letter
van het ID entrepot een D of E is
Met andere woorden, vanaf 01/05/2015 is dit
in principe niet meer van toepassing
Vragen & antwoorden
Historiek
Bijgev. documenten
De theorie
De praktijk
Demo’s en planning
Extra’s
Blijven behouden, maar naamsverandering
Code
Code
Omschrijving
Omschrijving
3030
C506
C511
C516
Bewijs
van douanestatus
van
Uniegoederen
een toegelaten
Vergunning
voor
van
betaling
de
van
dede
toegelaten
afgever
ten
Vergunning
voor uitstel
hetstatus
gebruik
van
regelingdoor
tijdelijke
invoer
afgever
bewijze
van betreffende
de douanestatus
van
Beschikking
terugbetaling
van bedragen
aan
Vergunning
voor
het beheer
van uniegoederen
opslagruimten
voor
de
C507
C517
3033
C512
C508
C513
C518
C514
3040
C509
C519
3046
C510
C520
C515
3047
Vergunning
bijzonder
bestemming
meer dan aangifte
één
invoerof uitvoerrechten
voor het gebruik
dewaarbij
vereenvoudigde
opslag van
goederen
in een van
particulier
douane-entrepot
lidstaat
is betrokken,
afgeleverd
door een
buiten de
Beschikking
betreffende
kwijtschelding
vanlidstaat
bedragen
Vergunning
Vergunningvoor
voorgecentraliseerde
het beheer
van vrijmaking
opslagruimten
vooraan
de
Benelux
invoerof uitvoerrechten
opslag van
goederen
in eenvan
publiek
douane-entrepot
type I
Vergunning
voor het doen
een douane-aangifte
door
Vergunning
douane-entrepot
waarbij meer
dan
één lidstaat
is
Vergunning
beheer
opslagruimten
de tijdelijke
Vergunningvoor
voor
het
beheer
vanvan
opslagruimten
voor
deopslag
inschrijving
in de
administratie
devoor
aangever,
inclusief
betrekking,
afgeleverd in een anderen lidstaat
va
ngoederen
opslag
goederen
in een publiek douane-entrepot type II
voor
devan
regeling
uitvoer
Actieve
veredeling,
klassieke typevan een lijndienst
Verginning
onderhouden
de status
vandoor
toegelaten
geadresseerde
TIR
Vergunningvoor
voorhet
beoordeling
de marktdeelnemer
zelf
Actieve
regelingveredeling, globalisatie
Vragen & antwoorden
Historiek
Bijgev. documenten
De theorie
De praktijk
Demo’s en planning
Extra’s
Blijven behouden, maar naamsverandering
Code
Omschrijving
3051
Vergunning actieve verdeling waarbij meer dan één lidstaat is
betrokken, afgeleverd in een andere lidstaat
3057
Vergunning tijdelijke invoer waarbij meer dan één lidstaat is
betrokken, afgeleverd in een andere lidstaat
3058
Vervaardiging van goederen onder douanetoezicht en douane
controle voorafgaande aan de uitvoer en betaling van een
uitvoerrestitutie
3068
Vergunning passieve veredeling waarbij meer dan één lidstaat
is betrokken, afgeleverd in een andere lidstaat
4009
Domiciliëringsprocedure
4012
Actieve veredeling (met globalisatie)
Vragen & antwoorden
Historiek
Bijgev. documenten
De theorie
De praktijk
Demo’s en planning
Extra’s
Niet meer gebruikt en geen vervanging
Code
Omschrijving
Omschrijving
3051
C600
Vergunning
Vergunning
actieve
beheer
verdeling
douane-entrepot
waarbij meer dan één lidstaat is
afgeleverd
in terugbetaling
een andere lidstaat
3016, 3017, betrokken,
Actieve
veredeling
3057
Vergunning tijdelijke invoer waarbij meer dan één lidstaat is
3018
afgeleverd
in douanetoezicht
een andere lidstaat
3022, 3023, betrokken,
Behandeling
onder
3058
Vervaardiging van goederen onder douanetoezicht en douane
3024
controle
aan de uitvoer en betaling van een
3041
Vrijvoorafgaande
entrepot
uitvoerrestitutie
3048, 3049
Actieve veredeling, terugbetaling – klassieke type +
3068
Vergunning
passieve veredeling waarbij meer dan één lidstaat
globalisatie
is betrokken, afgeleverd in een andere lidstaat
3054, 4054
Behandeling onder douanetoezicht – klassieke type +
4009
Domiciliëringsprocedure
globalisatie
4012
veredeling (met globalisatie)
3055, 4055 Actieve
Grensoverschrijdende
vergunning behandeling onder
douanetoezicht
Vragen & antwoorden
Historiek
Bijgev. documenten
De theorie
De praktijk
Demo’s en planning
Extra’s
Niet meer gebruikt en vervanging door C512
Code
Omschrijving
3004
In vrij verkeer brengen
3005
In vrij verkeer brengen met globalisatie
3007
Douane-entrepot
3008
Douane-entrepot met globalisatie
3010
Tijdelijke invoer
3011
Tijdelijke invoer met globalisatie
Vragen & antwoorden
Historiek
Bijgev. documenten
De theorie
De praktijk
Demo’s en planning
Extra’s
Niet meer gebruikt en vervanging door C512
Code
Omschrijving
3004
3013
In
Actieve
vrij verkeer
veredeling
brengen
3005
3014
In
Actieve
vrij verkeer
veredeling
brengen
met met
globalisatie
globalisatie
3007
3019
Douane-entrepot
Passieve veredeling
3008
3020
Douane-entrepot
Passieve veredeling
met
met
globalisatie
globalisatie
3010
3025
Tijdelijke
Uitvoer invoer
3011
3026
Tijdelijke
Uitvoer met
invoer
globalisatie
met globalisatie
Vragen & antwoorden
Historiek
Bijgev. documenten
De theorie
De praktijk
Demo’s en planning
Extra’s
Niet meer gebruikt en vervanging door C514
Code
Omschrijving
4008
Domiciliëringsprocedure
4010
Domiciliëringsprocedure EiR
Vragen & antwoorden
Historiek
Bijgev. documenten
De theorie
De praktijk
Demo’s en planning
Extra’s
Mag niet meer gebruikt worden en wordt
vervangen door C518

3038 = entrepot type A
Mag niet meer gebruikt worden en wordt
vervangen door C519

3039 = entrepot type B
Vragen & antwoorden
Historiek
Bijgev. documenten
De theorie
De praktijk
Demo’s en planning
Extra’s
Niet meer gebruikt en vervanging door C517








3034 = entrepot type C
4034 = entrepot type C grensoverschrijdend
3035 = entrepot type C
4035 = entrepot type D grensoverschrijdend
3036 = entrepot type D
4036 = entrepot type E grensoverschrijdend
3037 = entrepot type E (principes D)
4037 = entrepot type E (principes D)
grensoverschrijdend
Vragen & antwoorden
Historiek
Nationale codes
De theorie
De praktijk
Demo’s en planning
Extra’s
Blijven behouden maar veranderen van naam
Code
Omschrijving
0D1
Wederuitvoer van veredelingsproducten waarvoor een bewijs
van oorsprong is afgegeven of opgesteld naar de landen die te
maken hebben met de “no drawback” regel
2A4
Veredelingsproducten die terugkeren naar een andere lidstaat
na passieve veredeling (driehoeksverkeer wordt geschrapt in de
uitleg)
5A5
Plaatsing onder de regeling actieve veredeling in de lokalen van
een douane-entrepot
5A7
Overbrenging van onder de regeling actieve veredeling
geplaatste goederen of producten
7A1
Inslag in douane-entrepot van niet-communautaire goederen
7A3
Inslag in douane-entrepot van communautaire goederen
Vragen & antwoorden
Historiek
Aanvullende codes
De theorie
De praktijk
Demo’s en planning
Extra’s
Blijven behouden








B01 tot en met B04
B51 tot en met B54
C01 tot en met C04
C06 tot en met C41
C51 en C52
D01 tot en met D29
D51
E01 en E02
Vragen & antwoorden
Historiek
Aanvullende codes
De theorie
De praktijk
Demo’s en planning
Extra’s
Blijven behouden









E51 tot en met E53
E61 tot met E63
E71
F01 tot en met F04
F06
F21 en F22
F41
F51
F61 tot en met F64
Vragen & antwoorden
Historiek
Nationale codes
De theorie
De praktijk
Demo’s en planning
Extra’s
Niet meer gebruikt en geen vervanging
Code
Omschrijving
0E1
Wederuitvoer van behandelde producten waarvoor een bewijs
is afgegeven of opgesteld naar de land die te maken hebben
met de “no drawback” regel
0F1
Aangifte behandeling onder douanetoezicht geldt eveneens als
aangifte ten verbruik BTW
0F2
Aangifte behandeling onder douanetoezicht geldt niet als
aangifte ten verbruik BTW
4A6
In vrij verkeer brengen in kader van regeling actieve veredeling
(terugbetalingssysteem) in de lokalen van een douane-entrepot
Vragen & antwoorden
Historiek
Nationale codes
De theorie
De praktijk
Demo’s en planning
Extra’s
Niet meer gebruikt en geen vervanging
Code
Omschrijving
4A7
In vrij verkeer brengen in kader van regeling actieve veredeling
(terugbetalingssysteem) in een vrije zone of vrij entrepot
5A6
Plaatsing onder de regeling actieve veredeling
(schorsingssysteem) in een vrije zone of vrij entrepot
7A4
Inslag in het entrepot van type D van niet-communautaire
goederen
7A6
Inslag in entrepot van het type D van communautaire goederen
Vragen & antwoorden
Historiek
Nationale codes
De theorie
De praktijk
Demo’s en planning
Extra’s
Niet meer gebruikt en geen vervanging
Code
Omschrijving
7A8
Opslag van goederen in een vrije zone waar
controlevoorschriften van het type II van toepassing zijn
7B8
Opslag van goederen in een vrije zone waar
controlevoorschriften van het type II van toepassing zijn
8C1
Definitieve uitvoer in het kader van AV terugbetaling
Vragen & antwoorden
Historiek
Aanvullende codes
De theorie
De praktijk
Demo’s en planning
Extra’s
Blijven behouden maar veranderen van naam
Code
Omschrijving
A01 tot en In de omschrijving zal schorsingssysteem verdwijnen
met A05 en
A08
A51 tot en
met A53
In de omschrijving zal schorsingssysteem verdwijnen
Vragen & antwoorden
Historiek
Aanvullende codes
De theorie
De praktijk
Demo’s en planning
Extra’s
Nieuwe aanvullende codes
Code
Omschrijving
B07 tot en In
A01
Voorgaande
de omschrijving
invoer zal
vanschorsingssysteem
veredelingsproducten
verdwijnen
in het kader van
met A05 en passieve veredeling
A08
F44
In het vrije verkeer brengen van veredelingsproducten
A51 tot en waarvoor
In de omschrijving
het bedrag
zalvan
schorsingssysteem
invoerrechten wordt
verdwijnen
berekend
met A53
overeenkomstig artikel 86, lid 3 van het UCC
Vragen & antwoorden
Historiek
Aanvullende codes
De theorie
De praktijk
Demo’s en planning
Extra’s
Niet meer gebruikt en geen vervanging
Code
Omschrijving
B07
A01
A06 tot en
met A05 en
A08
F44
Voorgaande
In
Onder
de omschrijving
een regeling
invoer zal
van
AV schorsingssysteem
terugbetalingssysteem
veredelingsproducten
verdwijnen
in
geplaatste
het kader van
passieve
goederenveredeling
bestemd om in het buitenland voor militaire
doleinden
wordenbrengen
gebruiktvan veredelingsproducten
In
het vrijeteverkeer
A51
A07 tot en
met A53
waarvoor
In
Onder
de omschrijving
eenhet
regeling
bedrag
zal
AVvan
schorsingssysteem
terugbetalingssysteem
invoerrechten wordt
verdwijnen
geplaatste
berekend
overeenkomstig
goederen bestemd
artikel
voor86,
uitvoer
lid 3 naar
van het
het UCC
continentaal plat
B05
Met gedeeltelijke vrijstelling van invoerrechten terugkerende
veredelingsproducten met gebruik veredelingskosten voor de
berekening
F11
Behandeling onder douanetoezicht in gevallen waarin de
economische voorwaarden worden geacht te zijn vervuld
Vragen & antwoorden
Historiek
Aanvullende codes
De theorie
De praktijk
Demo’s en planning
Extra’s
Niet meer gebruikt en geen vervanging
Code
Omschrijving
B07
A01
F42 tot en In
Voorgaande
de
hetomschrijving
vrij verkeer
invoer zal
brengen
vanschorsingssysteem
veredelingsproducten
van veredelingsproducten
verdwijnen
in het kader
waarop
van
met A05 en passieve
invoerrechten
veredeling
van toepassing zijn
A08
F44
F43
In het vrije
vrij verkeer
verkeerbrengen
brengenvan
vanonder
veredelingsproducten
een regeling AV
A51 tot en waarvoor
In
geplaatste
de omschrijving
het
goederen
bedrag
zalof
van
schorsingssysteem
van
invoerrechten
verdelingsproducten
wordt
verdwijnen
berekend
zonder
met A53
overeenkomstig
compenserende artikel
interesten
86, lid 3 van het UCC
823
Controle-exemplaar T5
Vragen & antwoorden
Historiek
Bijzondere vermelding
De theorie
De praktijk
Demo’s en planning
Extra’s
Wordt toegevoegd

10800 = bijzondere regel voor de berekening
van de invoerrechten voor
veredelingsproducten (wettelijke basis artikel
86, lid 3, van het UCC)
Wordt geschrapt


10400 = goederen AV/T
30400 RET-EXP = wens om exemplaar nr. 3
terug te ontvangen
Vragen & antwoorden
Historiek
Bijzondere vermelding
De theorie
De praktijk
Demo’s en planning
Extra’s
Blijven bestaan maar veranderen van naam

10200 en 10300 = Goederen AV/S wordt
vervangen door AV-goederen
Vragen & antwoorden
Historiek
Type belasting
De theorie
De praktijk
Demo’s en planning
Extra’s
Zal niet meer gebruikt worden

A10 – douane rechten op landbouwproducten
Vragen & antwoorden
Agenda
Historiek
De theorie
De praktijk en impact op OLS Customs
Demo’s en planning
Extra’s
Vragen & antwoorden
Historiek
Demo
De theorie
De praktijk
Demo’s en planning
Extra’s
Scenario 1: inslag in entrepot U (vroeger D)


Regeling K moet regeling J worden


C600 als bijgevoegd document verwijderen

3035 als bijgevoegd document verwijderen en
vervangen door C517
Prijs van de goederen mag niet meer ingevuld
worden!
4008 als bijgevoegd document verwijderen en
vervangen door C514
Vragen & antwoorden
Historiek
Demo
De theorie
De praktijk
Demo’s en planning
Extra’s
Scenario 2: uitslag in entrepot U (vroeger D)

4008 als bijgevoegd document verwijderen en
vervangen door C514

Dit betekent dat er geen prijs van de goederen
meer moet ingevuld worden bij inslag noch bij
wederuitvoer!
Vragen & antwoorden
Historiek
Demo
De theorie
De praktijk
Demo’s en planning
Extra’s
Scenario 3: inslag in entrepot S (vroeger B)


C600 verwijderen

Preferentie invullen in tarieflijn
3039 als bijgevoegd document verwijderen en
vervangen door C519
Vragen & antwoorden
Historiek
Demo
De theorie
De praktijk
Demo’s en planning
Extra’s
Scenario 4: inklaring in entrepot S (vroeger B)

Voorafgaand document opvullen met het MRN
document en datum van het eerder gevalideerd
document
Vragen & antwoorden
Historiek
Demo
De theorie
De praktijk
Demo’s en planning
Extra’s
Scenario 5: EX Z document

4008 als bijgevoegd document verwijderen en
vervangen door C514
Vragen & antwoorden
Historiek
Demo
De theorie
De praktijk
Demo’s en planning
Extra’s
Scenario 6: Actieve veredeling

4008 al bijgevoegd document verwijderen en
vervangen door C514
Vragen & antwoorden
Historiek
Demo
De theorie
De praktijk
Demo’s en planning
Extra’s
Scenario 7: Manipulatie

C519 met vermelding van het ‘herverpakte’
aantal colli
Vragen & antwoorden
Historiek
Planning
De theorie
De praktijk
Demo’s en planning
Extra’s
Updates zijn ingepland om alle klanten naar
een recente versie/patch te krijgen
Laatste week april komt er nog een kleine
update met alle aanpassingen in functie van
UCC
Eerste week van mei verdubbeling bezetting
customer care is voorzien
Vragen & antwoorden
Historiek
Planning
De theorie
De praktijk
Demo’s en planning
Extra’s
Let op

Maandag 02/05/2016 zijn veel havenbedrijven
gesloten


Donderdag 05/05/2015 is een feestdag
Vrijdag 06/05/2016 is een brugdag voor Organi
Vragen & antwoorden
Agenda
Historiek
De theorie
De praktijk en impact op OLS Customs
Demo’s en planning
Extra’s
Vragen & antwoorden
Historiek
Extra’s
De theorie
De praktijk
Demo’s en planning
Extra’s
Vragen & antwoorden
DV1

Geen verplichting om die gegevens mee te
sturen





Organi wil dit wel implementeren
EDIFACT – vroeger implementatie eerst
XML – nu eerst en enige
Mogelijks te testen vanaf 01/06/2016
Juli – augustus 2016
Elektronische globalisatie
CCRM
Historiek
Extra’s
De theorie
De praktijk
Demo’s en planning
Extra’s
Nieuwe UX
Vragen & antwoorden
Historiek
Extra’s
De theorie
De praktijk
Impact op OLS Customs
Extra’s
Nieuwe UX
Vragen & antwoorden
Historiek
Extra’s
De theorie
De praktijk
Impact op OLS Customs
Extra’s
Nieuwe UX
Vragen & antwoorden
Historiek
Extra’s
De theorie
De praktijk
Demo’s en planning
Extra’s
Portbase


Landingsinformatie 2.0
Domproc
Rappelbeheer
AEO Module
Vragen & antwoorden
Historiek
Extra’s
De theorie
De praktijk
Demo’s en planning
Extra’s
Willen jullie hier meer over weten, spreek ons
gerust hierover aan!
Vragen & antwoorden
Historiek
Documentatie
De theorie
De praktijk
Demo’s en planning
Extra’s
Q&A (meertalige kennis is vereist )
Aanpassingen PLDA document (presentatie)
Informatiedocument omtrent het
douanewetboek van de Unie
Wijzigingen van de toelichting van het Enig
Document
De presentatie zelf
Vragen & antwoorden
Agenda
Historiek
De theorie
De praktijk en impact op OLS Customs
Demo’s en planning
Extra’s
Vragen & antwoorden
Historiek
Vragen & antwoorden
De theorie
De praktijk
Demo’s en planning
Extra’s
Vragen & antwoorden
Download