Invulformulier Andere Subsidies - Jeugdraad Kapelle-op-den-Bos

advertisement
Aanvraag:
Betreft:
- Uitleendienst
- Vorming
- Culturele Manifestatie
- Informatieverspreiding
- Specifiek Project
- Intergemeentelijke Samenwerking
INDIENEN DOSSIER MBT:
(kies uit keuzelijst)
1. naam en adres van jeugdwerkinitiatief
naam:
adres:
telefoon
e-mail
2. voor subsidie in aanmerkingkomende kosten (uitgesplitst volgens factuur)
Dag
Bedrijf
Bedrag
€
€
€
€
€
€
1
2
3
4
5
TOTAAL (indien nodig bijlage bijvoegen)
3. projectgegevens (niet voor informatieverspreiding & uitleendienst)
datum
plaats
korte omschrijving:
4. Rekeningnummer waarop mag gestort worden:
Op welke naam staat het rekeningnummer?
5. Gelieve volgende documenten bij deze aanvraag te voegen:
 Factu(u)r(en)
 Document verzekering bij uitleendienst
Marktplein 29
1880 Kapelle-op-den-Bos
Tel: 015/71 32 71
KBC: 734-0113453-69
[email protected]
www.jeugdkapelle.be
Elke aanvraag voor tussenkomst wordt gericht aan het Gemeentebestuur uiterlijk
op 15 november van het werkjaar (loopt vanaf 16 november van het kalenderjaar
dat voorafgaat tot 15 november van het lopend kalenderjaar).
=> Voor Informatieverspreiding:
Het bedrag is beperkt tot €125.00 per werkjaar.. (cfr. Algemene Vergadering 23-aug-2007)
=> Voor uitleendienst:
Elke vereniging aangesloten bij de jeugdraad kan dossiers indienen voor ontleningen bij de provincie
waarbij zij een extra verzekering heeft moeten afsluiten. Het bedrag van deze verzekering zal de
jeugdraad terugbetalen. Dit bedrag is wel beperkt tot €25.00 per werkjaar.
Meer info uit te lenen materiaal: uitleendienst.vlaamsbrabant.be
Naam
Marktplein 29
1880 Kapelle-op-den-Bos
Datum
Tel: 015/71 32 71
KBC: 734-0113453-69
Handtekening
[email protected]
www.jeugdkapelle.be
Download