Overarching Aim for Living with Climate Change in the East of England

advertisement
Voorgestelde beginselen met betrekking tot
klimaatverandering voor een
regionale ruimtelijke strategie
("The South East Plan")
De hiernavolgende tekst werd door de SECCP samengesteld als een bijdrage aan de
ontwikkeling van het "South East Plan", en werd in juni 2004 aan de adviesgroep
natuurlijke rijkdommen & klimaatveranderingen van het "South East England Regional
Assembly" voorgedragen.
South East Climate Change Partnership
Proposed climate change principles for the South East Plan:
1. De overbruggende doeleinden met betrekking tot klimaatverandering dienen voor
plaatselijke en regionale beleidsmakers en belanghebbenden in het zuidoosten het
volgende te omvatten:
a. werken aan het verminderen van de omvang van wereldklimaatverandering
in de toekomst, door middel van effectieve maatregelen voor de
vermindering van de netto emissie van broeikasgassen binnen de regio;
b. samenwerken met een veranderend klimaat, door middel van aanpassing
aan de effecten hiervan (aan zowel de gevaren als de mogelijkheden) binnen
de regio en het beheer van deze ten goede van de huidige en toekomstige
generaties.
2. Het leidend beginsel voor 1a) dient de vermindering van de netto emissie van
broeikasgassen binnen de regio te zijn, door middel van
a. het ontwerpen van nieuwe ontwikkelingsprojecten tot een hoog niveau van
energie-efficiëntie, laag niveau van ingebed koolstofdioxide and goede
toegankelijkheid voor openbaar vervoer [bijv. een hoog isolatieniveau;
minimaal gebruik van plastics; plannen voor groen vervoer voor belangrijke
bedrijven, ziekenhuizen enz.];
b. het stimuleren van veranderingen in bestaande projecten welke de efficiëntie
van energiegebruik in de stroomvoorziening, verwarmingssystemen en
vervoer zal doen toenemen [bijv. isolatie];
c. het stimuleren van plaatselijke diensten om de efficiëntie van het gebruik van
natuurlijke rijkdommen te doen toenemen [bijv. plaatselijke winkels,
recyclingdiensten enz.];
d. het bevorderen van landgebruik als koolstofdioxideopslag [bijv. bossen].
e. het aanmoedigen van ontwikkeling en gebruik van hernieuwbare
energiebronnen, bij voorkeur plaatselijk [bijv. zonnepanelen, windkracht,
biomassa enz.];
f. het verminderen van de hoeveelheid afval (met name biodegradabel afval),
zodat de hoeveelheid die naar de vuilstort gezonden wordt zal afnemen en
het maximaliseren van de opvang en het gebruik van broeikasgassen, met
name methaan [bijv. afvalminimalisering, composteren enz.]
3. Het leidend beginsel voor 1b) dient de vermindering van de gevaren van
klimaatveranderingen te zijn, door
a. het begeleiden van nieuwe projectontwikkelingen naar locaties die de beste
bescherming bieden tegen de mogelijke effecten – zoals overstromingen en
droogte, het stijgend zeeniveau, stormachtigheid, verzakking en bewegen van
de grond en implicaties voor vraag en aanbod van essentiële diensten [de
voorkeur gaat bijvoorbeeld meer uit naar locaties die een bestaande
duurzame watervoorraad hebben dan naar locaties die een toevoer over een
grote afstand vereisen]
b. er voor te zorgen dat het ontwerp en de indeling van nieuwe
projectontwikkelingen (waaronder ook de gebouwen, open ruimtes en
infrastructuur vallen) zich kunnen herstellen of aanpassen aan de mogelijke
effecten tijdens de levensduur van het project [bijv. het inbrengen van
oeververdediging en waterbesparende eigenschappen in het ontwerp; een
ligging die voordelig is voor zonnepanelen enz.];
June 2004
2
South East Climate Change Partnership
Proposed climate change principles for the South East Plan:
c. het stimuleren van veranderingen in bestaande projecten welke het herstel of
aanpassing aan de mogelijke effecten tijdens de levensduur zullen verbeteren
[bijv. verbetering van de drainering van het project; aansluiting op
nabijgelegen "SuDS" (Duurzame stedelijke drainagesystemen); introductie
van het recyclen van grijs water enz.].
4. Binnen deze leidende beginselen bestaan een aantal aanvullende beginselen welke
belangrijk zijn doordat zij planners en andere beleidsmakers bij zullen staan bij het in
overweging nemen van de oorzaken van klimaatverandering en de gevaren en
mogelijkheden die ontstaan door de effecten hiervan. Beleid en plannen dienen:
a. Bestaand landgebruik alleen te beschermen tegen de effecten van de
verhoging van het zeeniveau en overstromingen wanneer het sociaal en
economisch gezien en met betrekking tot het milieu gerechtvaardigd kan
worden, en hierbij dienen zowel de kosten als de voordelen in beschouwing
worden genomen;
b. Nieuwe projectontwikkeling te vermijden in locaties welke de effectiviteit van
mogelijkheden voor aanpassing in de toekomst zullen beperken of
verminderen [bijv. het vermijden van een project dat overstromingsbeheer in
de toekomst waarschijnlijk zal verhinderen];
c. Nieuwe projectontwikkeling in gebieden die een risico lopen alleen toe te
staan wanneer de projectontwikkeling zich kan herstellen of aanpassen aan
de mogelijke effecten van klimaatverandering, andere plaatselijke aanpassing
hieraan kan verbeteren en de effecten niet naar elders verplaatsen [bijv. door
het verhogen van het niveau van de vloeren in gebieden met een
overstromingsgevaar];
d. Technische oplossingen voor effecten (bijvoorbeeld kwesties met betrekking
tot overstroming en watertoevoer) alleen toe te passen wanneer nodig en
nadat andere aanpassende mogelijkheden zijn overwogen, zoals alternatieve
locaties in gebieden met minder gevaar;
e. Nieuwe projectontwikkelingen zodanig te plaatsen zodat het aanbod van
water en andere voorzieningen op een duurzame wijze onder veranderende
en variabele klimatologische omstandigheden kan plaatsvinden. Duurzaam
aanbod dient ook de vereisten voor water en andere voorzieningen binnen de
natuurlijke omgeving te omvatten;
f. Nieuwe projecten en veranderingen aan bestaande projecten te ontwerpen
welke zich kunnen herstellen van de effecten van klimaatverandering (bijv.
verzakking);
g. Waar nieuwe of bestaande projectontwikkeling ontstaan als een reactie op
klimaatverandering, dienen bestaande aardse, zoetwater en zoutwater
habitats tegen nadelige effecten beschermd te worden;
h. Er naar te streven om verlies van habitat als gevolg van klimaatverandering of
nieuwe projectontwikkeling te compenseren door middel van de creatie van
gelijksoortige habitats in gebieden die hiervoor geschikt zijn onder de
veranderende klimatologische omstandigheden;
i. De negatieve effecten op de gezondheid welke geassocieerd worden met
klimaatverandering te minimaliseren [bijv. door het voorzien in schaduw];
j. De betrekkingen tussen verschillende natuurlijke en menselijke activiteiten te
herkennen, waaronder ook de implicaties van de reacties op
June 2004
3
South East Climate Change Partnership
Proposed climate change principles for the South East Plan:
klimaatverandering (aanpassen en matiging) in een bepaald gebied, voor het
vermogen voor de ontwikkeling van de reacties van andere gebieden.
5. Het is ook van belang dat beleid en plannen projectontwikkeling stimuleren die de
natuurlijke omgeving verbetert en gebruik maakt van de sociale en economische
mogelijkheden en mogelijkheden met betrekking tot het milieu, die zich voor kunnen
doen door de effecten van klimaatverandering of door de behoefte aan matiging.
Aanvullende beginselen zijn hier:
a. Het stimuleren van plaatselijk goederenaanbod, diensten en faciliteiten; en de
stimulatie van de toegankelijkheid tot deze door middel van openbaar vervoer
en transportinfrastructuur welke zich kan herstellen van de effecten van
klimaatverandering [bijv. boerenmarkten, entrepreneuriele reacties op de
verandering in consumentenvraag];
b. Er naar streven om mogelijkheden tot migratie te creëren welke de
verschillende soorten in staat zullen stellen om te migreren of zich aan te
passen als een reactie op klimaatverandering;
c. Het stimuleren van landbouwpraktijken welke compatibel zijn met en aan te
passen aan de effecten van klimaatverandering [bijv. opslag van winterwater,
nieuwe gewassen, diversificatie van boerderijen enz.);
d. Het bevorderen van de sociale en economische voordelen van de
mogelijkheden van nieuwe habitats [bijv. toerisme] en andere veranderingen
in landgebruik [bijv. recreatie bij waterreservoirs]
June 2004
4
Download