Vrije beroepen en mededinging

advertisement
Masterproef 2011-2012
door
Charles Claeys
Is het mededingingsrecht van
toepassing op de vrije
beroepen?
 In welke mate?
 Is er ruimte voor zelfregulering?
 Wat zegt België? Wat zegt
Europa?

Uit standpunt van vrije beroepen
 Wat zijn de problemen?
 Wat heeft dat te maken met
mededingingsrecht?

Rechtsleer, rechtspraak
 Wetgeving over het onderwerp
voornamelijk op Europees
niveau


-
Verscheidene werken over
mededingingsrecht:
Onderneming – vrije beroepen
D. Vandermeersch, J. Ysewijn,
K. Geens

-
-
-
Veel tijdschriftartikelen:
Tijdschrift voor Privaatrecht
Handelspraktijken en
Mededinging
Tijdschrift voor Belgische
Mededinging

-
-
Veel tijdschriftartikelen:
Enkele artikels in Rechtskundig
Weekblad
Van den Bossche Anne-Marie in
jaarboek Handelspraktijken en
Mededinging
Arrest Wouters:
- Zijn vrije beroepen
ondernemingen?
- Hebben ze een economische
activiteit?

Tambue-zaak:
- Stagair doet beroep op Raad
van Mededinging
- Vraagt voorlopige maatregelen
tegen Orde van Advocaten o.b.v.
Wet 5 augustus 1991

Tambue-zaak:
- Orde werpt onbevoegdheid op
want mededingingsregels niet van
toepassing op hen
- Gevolg: prejudiciële vraag aan
Arbitragehof

Clarysse-zaak:
- Geen rechtscollege kan de
uitoefening van een tuchtrecht
door een administratief orgaan
belemmeren

Voornamelijk Europees:
- Resolutie Europees Parlement over
marktregelingen en
mededingingsregels voor de vrije
beroepen – 16/12/2003
- Act: Commission communication of
9 february 2004 entitled “Report on
Competition in Professional
Services”.

Inleiding
- Wat zijn vrije beroepen? Waarom
zijn ze belangrijk? Wat is hun
economische impact? Waarover
gaat mijn masterproef?


-
-
Definities
Vrije beroepen
Mededinging

-
-
Soorten regulering
Zelfregulering
Overheidsregulering

-
-
Zelfregulering:
Vrije beroepen zijn technisch en
snel ontwikkelend
Zelfregulering kan daardoor
nuttig zijn

-
-
-
Zelfregulering:
Advocaat: waarborgt rechten en
principes van de rechtsstaat
Arts: wil in eerste plaats de
algemene volksgezondheid
bevorderen
Dierenarts: dierenwelzijn

-
-
Overheidsregulering:
Democratischer
Controle
Macht inperken

-
Overheidsregulering:
Orde van Architecten door
Europa op de vingers getikt
inzake hun erelonen

-
-
Besluit na beperkt onderzoek:
Niet zwart of wit
Beperkte toepassing van
mededingingsrecht want
algemeen belang kan soms
primeren
Download