Adviescommissie Parkbeheer

advertisement
Adviescommissie
Duurzaam en Toekomstbestendig Parkbeheer
Bestuur
T.V. de Eemslag
1 februari 2017
[email protected]
Titel
Aanleiding
T.V. de Eemslag is een actieve vereniging
van 800 leden en in het comfortabele bezit
van een prachtige accommodatie geschikt
voor het beoefenen van de tennissport op
een recreatieve of competitieve wijze. De
accommodatie is gesitueerd aan de
Bikkersweg in de gemeente Bunschoten Spakenburg. Vanwege het feit dat er zo wel
binnen als buiten banen beschikbaar zijn,
kan er het gehele jaar door getennist
worden. De vereniging staat open voor
jong en oud en is sterk in het organiseren
van gezellige en sfeervolle toernooien. Van
“het Open Jeugd Toernooi” in het voorjaar,
de “Onderlinge” in de nazomer tot en met
het “Candlelight” in de winter, elk toernooi trekt keer op keer vele tennisliefhebbers naar
het park, de hal en de Bickerie van T.V. de Eemslag.
T.V. de Eemslag is eveneens een goed georganiseerde club. Onder aanvoering van het
bestuur zijn er diverse commissies actief die op een zelfstandige wijze hun werkzaamheden,
op vrijwillige basis verrichten. Dit organisatievermogen door, en onder leiding van,
vrijwilligers heeft de vereniging geen windeieren gelegd. Mede door eigen inzet bezit de club
een hoogwaardig accommodatie tegen relatief lage exploitatielasten en daardoor een
betaalbare contributie. Dit is waar wij als vereniging voor staan en dat is ook waar wij in de
toekomst voor gaan.
Datum
1
Titel
Inhoud
Aanleiding ....................................................................... 1
Inhoud ............................................................................ 2
Inleiding .......................................................................... 3
Duurzaam en toekomstbestendig parkbeheer .............. 4
Adviescommissie parkbeheer......................................... 4
Gevraagd …………. door het bestuur van T.V. de Eemslag4
Stappenplan.................................................................... 5
Planning .......................................................................... 5
Datum
2
Titel
Inleiding
Een tennispark met een veelzijdige
accommodatie in beheer van vrijwilligers met een
betaalbare contributie voor de leden komt niet
als een (tennis)bal uit de lucht vallen. Om tot
deze comfortabele situatie te komen is er hard
gewerkt en verstandig nagedacht door
opeenvolgende generaties van T.V. de Eemslag.
Het huidige bestuur van T.V. de Eemslag werkt en
denkt ook na over de toekomst van het park.
Naast het aansturen van de sportieve en recreatieve kant van de vereniging wordt er, na de
opleveringen van de nieuwe banen, door het bestuur veel gesproken over onderwerpen die
het beheer van het park aangaan. Het bestuur heeft vanwege deze discussies behoefte aan
advies/input op het gebied van duurzaam en toekomstbestendig parkbeheer.
Datum
3
Titel
Duurzaam en toekomstbestendig parkbeheer
Het bestuur staat voor een aantal vraagstukken aangaande het parkbeheer die keer op keer
op de bestuurstafel liggen en keer op keer praktisch worden opgelost. Een oplossing tot een
ieders tevredenheid, maar amper een seizoen verder ligt het zelfde vraagstuk wederom op
tafel om vervolgens weer praktisch (voor 1 seizoen) te worden opgelost. Deze vraagstukken
betreffen voornamelijk het parkbeheer in relatie tot de kwaliteit en de betaalbaarheid van
dit beheer. De betaalbaarheid van het beheer heeft weer een relatie tot de exploitatielasten,
welke lasten vervolgens weer vertaald moeten worden in een prijs voor het lidmaatschap
van T.V. de Eemslag.
In de jaren 2013 tot en met 2015 heeft het bestuur en met name de banencommissie zich
gebogen over de de renovatie van de banen. In deze commissie zijn besluiten voorbereid
aangaande de soort en kwaliteit van de ondergrond, het aantal te renoveren banen, de
methode en intensiviteit van het onderhoud en de financiering van de renovatie. Dit heeft in
maart 2016 geresulteerd in een compleet nieuw gravelbed voor alle banen van T.V. de
Eemslag. Dit evaluerend is het bestuur bijzonder tevreden over dit voorbereidend onderzoek
van de banencomissie. Het bestuur heeft de commissie geinnitieerd en gefacilliteerd en de
commissie heeft in haar rapport de resultaten aan het bestuur overhandigd, waarna het
bestuur een breed gedragen besluit kon nemen.
Adviescommissie parkbeheer
Met de ervaring van het bestuur van T.V. de Eemslag zoals hiervoor omschreven, heeft het
bestuur het voornemen om opnieuw een commissie in te stellen om voorbereidend
onderzoek te doen en hierover te rapporteren aan het bestuur van T.V. de Eemslag. Het
onderzoeksgebied van de commissie heeft het bestuur ingekaderd op het onderwerp
“duurzaam het toekomstgericht parkbeheer”. Duurzaam als het gaat over materiaalgebruik,
maar ook waar het betreft de exploitatielasten en daarmee de financiële continuïteit.
Toekomstgericht omdat de volgende generatie leden hetzelfde plezier aan de tennissport
kan beleven als de huidige. Parkbeheer omdat het om meer dan enkel de banen gaat. Het
betreft het park in al zijn facetten. Het park moet schoon, fris, kwalitatief goed te bespelen
en voldoende ruimte bieden voor al onze leden van jong tot oud. Speels en educatief voor
de jeugd, recreatief en competitief voor iedereen. Het is de wens van het bestuur dat het
park onderhouden wordt door vrijwilligers met ondersteuning van professionals daar waar
de vrijwilligheid geen ruimte biedt. Waarbij de gedachte is dat het prijskaartje (de
contributie) de resultante is van veel zelfwerkzaamheid of weinig zelfwerkzaamheid.
Gevraagd …………. door het bestuur van T.V. de Eemslag
Leden voor de adviescommissie duurzaam en toekomstgericht parkbeheer, welke leden
tezamen de commissie vormgeven en welke commissie in overleg treedt met het bestuur
om vraagstukken aangaande het parkbeheer uit te werken. Het bestuur verwacht dat op
deze wijze een adviesrapport tot stand komt, welk uitgewerkt advies wordt voorgelegd aan
het bestuur en eventueel de leden. Het advies in de vorm van een rapport moet minimaal
inhouden:
Datum
4
Titel
-
-
Hoe kan een vereniging van en voor vrijwilligers haar park aantrekkelijk houden en
onderhouden. Waarbij te denken valt aan het speelklaar maken van de banen en het
gedurende het seizoen speelklaar houden van de banen;
Welke methode van onderhoud is het meest duurzaam;
Hoe kan deze vorm van onderhoud georganiseerd worden;
Hoe en in welke vorm kan een commissie parkbeheer functioneren;
Kan er een begroting over meerdere jaren opgesteld worden in tijd, activiteiten en
geld;
Wat is de gewenste duur van het seizoen. Het gehele jaar rond of begrenzing in een
seizoen van zeg 40 weken;
Etc.…….
Er zijn nog heel veel aanvullingen nodig, maar afhankelijk van de bezetting van de
adviescommissie kan de vraagstelling meer de diepte in. Tot zo ver ………….
Stappenplan
Selecteren leden voor de adviescommissie
Instellen adviescommissie
Scherpstellen onderzoeksvraag in overleg met bestuur
Activiteiten onderzoekscommissie
Conceptadvies
Definitief advies
Planning
De werkzaamheden van de adviescommissie zijn van een beperkte duur. De
adviescommissie is van tijdelijke aard, ten behoeve van het formuleren van een advies aan
het bestuur inzake het parkbeheer. De werkzaamheden dienen te zijn afgerond in november
2017. Op basis van het definitieve advies zal het bestuur dit advies gebruiken voor haar
besluitvorming ten aanzien van het instellen van een definitieve commissie (operationeel)
parkbeheer.
Datum
5
Download