Extra Pensioen Inkomen en Garantie Inkomen

advertisement
Extra Pensioen Inkomen en Garantie Inkomen
De verschillen
Bankproduct
Verzekeringsproduct
Extra Pensioen Inkomen
Garantie Inkomen
Wat voor soort
Uitkeringsproduct. Lijfrentespaarrekening.
Uitkeringsproduct. Lijfrenteverzekering.
product is het?
Dit is een geblokkeerde spaarrekening.
Dit is een levensverzekering waarbij de uitkering
afhankelijk is van het leven van de verzekerde(n).
Wat is de looptijd
Heeft u de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet
Bij een lijfrenteverzekering kunt u kiezen voor een
voor een (tijdelijke)
bereikt? De minimale looptijd van uw uitkeringen
levenslange uitkering of een tijdelijke uitkering.
oudedagslijfrente?
is dan 20 jaar. De looptijd verhogen wij met het
aantal jaar dat u op dat moment jonger bent dan
De tijdelijke uitkering mag pas ingaan in het jaar
de AOW-gerechtigde leeftijd.
waarin u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.
De uitkering moet een looptijd hebben van
Heeft u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt?
minimaal 5 jaar.
Dan loopt uw uitkering minimaal 5 jaar. Kiest u
En de uitkering is maximaal € 21.312,-
voor een looptijd tussen de 5 en 20 jaar? Dan mag
per jaar (maximum 2017).
de uitkering niet meer dan € 21.312,- per jaar zijn
(maximum 2017). Bij een looptijd van meer dan
20 jaar geldt dit maximum niet.
Een levenslange uitkering is niet mogelijk.
Wat gebeurt er bij
Bij uw overlijden gaat de uitkering naar
U heeft bij het afsluiten 3 keuzes:
overlijden?
uw erfgenamen. Dat is de regel van de
1. U sluit de verzekering op uw leven.
Belastingdienst. Wij stoppen tijdelijk de uitkering
Dit noemen we een lijfrente op 1 leven.
totdat duidelijk is wie uw wettelijke erfgenamen
De uitkeringen stoppen als u overlijdt.
zijn. De erfgenamen moeten ten minste
2. U sluit de verzekering op uw leven en op het
4 maanden in Nederland wonen en ingeschreven
leven van een 2e verzekerde.
staan in een Nederlandse gemeente.
Dit noemen we een lijfrente op 2 levens.
Overlijdt u of de 2e verzekerde? Dan maken we
de uitkering over naar de langstlevende.
3. Wilt u dat deel van de lijfrente dat nog
niet is uitgekeerd op het moment van
overlijden nalaten aan uw nabestaanden?
Dan kunt u hiervoor een speciale
overlijdensrisicoverzekering sluiten.
Uw nabestaanden ontvangen dat deel als
1/2
27002 17.02
eenmalige uitkering.
Bankproduct
Verzekeringsproduct
Extra Pensioen Inkomen
Garantie Inkomen
Is de uitkering
Ja, de bruto uitkering uit Extra Pensioen Inkomen
Ja, de bruto uitkering uit het Garantie Inkomen is
altijd een vast
blijft de gehele looptijd gelijk. Een indexatie
vast. U kunt als u dit wilt een jaarlijkse stijging van
bedrag?
(jaarlijkse stijging van de uitkering) is niet
de uitkering meeverzekeren.
mogelijk.
Dit kan tot 3% stijging per jaar. We noemen dit
indexering. Als u indexatie meeverzekert is de
jaaruitkering bij aanvang lager, maar stijgt jaarlijks
met het afgesproken percentage.
Wat is mijn
Uw Extra Pensioen Inkomen wordt aangeboden
Bij faillissement van Achmea Pensioen-
garantie bij
door Achmea Bank N.V. en valt onder het
en Levensverzekeringen N.V. geldt geen
faillissement van
depositogarantiestelsel van
garantiestelsel. Voordat een verzekeraar failliet
de aanbieder
De Nederlandsche Bank (DNB).
dreigt te gaan, probeert De Nederlandsche
van het
Het depositogarantiestelsel garandeert een
Bank (DNB) de verzekeringsverplichtingen
lijfrenteproduct?
bedrag van € 100.000,- per rekeninghouder per
over te dragen aan een financieel gezonde
instelling. Ongeacht het aantal rekeningen.
verzekeringsmaatschappij.
Dit bedrag geldt voor het totale spaargeld dat u
heeft bij Centraal Beheer, Avéro en FBTO.
De kans is erg klein dat een verzekeraar failliet
gaat. De eisen die DNB aan verzekeraars stelt om
op lange termijn aan de verplichtingen te voldoen,
zijn hoger dan voor een bank.
Kan ik een Gouden
Dat is niet mogelijk.
Dat is mogelijk.
Handdruk/
Heeft u voor 2013 een Gouden Handdruk
ontslagvergoeding
ontvangen? Dan kunnen wij uw bestaande
omzetten in een
Gouden Handdrukverzekering of –rekening
uitkering?
omzetten in een perio dieke uitkering.
Heeft u in 2013 of 2014 een Gouden Handdruk
ontvangen? En bent u dit vóór 1 januari 2014
met uw ex-werkgever overeengekomen? Dan
kunnen wij de Gouden Handdruk alleen omzetten
in een periodieke uitkering als uw verzekering of
rekening is afgesloten vóór 1 juli 2014.
Kan ik uitkeringen
Dat is niet mogelijk.
Dat kan als de lijfrenteverzekering is afgesloten
belasting-
vóór 1992.
vriendelijk
schenken?
Kan ik een
Dat is niet mogelijk.
Dat is mogelijk.
overbruggings­
U mag daarvoor alleen de waarde van uw lijfrente
lijfrente afsluiten?
op 31 december 2005 gebruiken. Heeft u geen
premies meer betaald na 31 december 2005?
Dan kunt u de volledige, vrijkomende waarde
gebruiken voor een overbruggingslijfrente.
Twijfelt u of de waarde van uw lijfrente kunt
gebruiken voor een overbruggingslijfrente?
Lees dan de belastingregels die gelden voor uw
vrijgekomen kapitaal. Of neem contact op met de
aanbieder waar u uw lijfrente heeft afgesloten.
Centraal Beheer is een handelsnaam van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V., K.v.K.nr. 08077009, statutair gevestigd te Apeldoorn en Achmea Bank
N.V., K.v.K.nr. 27154399, statutair gevestigd te Den Haag. Achmea Bank heeft een bankvergunning van De Nederlandsche Bank en is opgenomen in het register
van de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12000011.
2/2
Download