ELEKTROTECHNISCH VEILIGHEIDS VOORSCHRIFT

advertisement
ELEKTROTECHNISCH
VEILIGHEIDS
VOORSCHRIFT
(EVV, 2014)
Laatste versie: C
DMS: 90710
Datum: 9-1-2014
Pagina: 1 van 57
ELEKTROTECHNISCH
VEILIGHEIDS
VOORSCHRIFT
(EVV, 2014)
Laatste versie: C
DMS: 90710
Datum: 9-1-2014
Pagina: 2 van 57
0. INHOUD
0.
inhoud .............................................................................................................................................2
1.
AFKORTINGEN EN NORMEN .......................................................................................................7
2.
VERANTWOORDING EN TOEPASSINGSGEBIED ......................................................................8
2.1.
Toepassingsgebied ........................................................................................................................................ 8
2.2.
Normatieve verwijzing .................................................................................................................................. 8
3.
TERMEN EN DEFINITIES ..............................................................................................................9
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.1.7.
3.1.8.
3.1.9.
3.1.10.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.
3.3.6.
3.4.
3.4.1.
3.4.2.
3.4.3.
3.4.4.
3.4.5.
3.4.6.
3.4.7.
3.4.8.
3.5.
3.5.1.
3.5.2.
3.5.3.
3.6.
3.6.1.
3.6.2.
3.6.3.
Personen ........................................................................................................................................................ 9
Hoofd van de onderneming (werkgever)....................................................................................................... 9
Installatie Beheerder (IB) .............................................................................................................................. 9
Installatieverantwoordelijke (IV) [3.2.2]....................................................................................................... 9
Werkverantwoordelijke (WV) [3.2.1] ........................................................................................................... 9
Ploegleider (PL) [3.2.101]............................................................................................................................. 9
Vakbekwaam persoon (VP) [3.2.3] ............................................................................................................... 9
Voldoend onderricht persoon (VOP) ............................................................................................................ 9
Leek [3.2.5] ................................................................................................................................................. 10
Jeugdigen- praktikanten. ............................................................................................................................. 10
Installatie-(werk)verantwoordelijke Hoogspanning ( IWV HS ) ................................................................ 10
Werkzone .................................................................................................................................................... 10
Nabijheidszone [3.3.2] ................................................................................................................................ 10
Gevarenzone [3.3.3] .................................................................................................................................... 10
Nauw geleidende ruimten [NEN 1010, deel 7] ........................................................................................... 10
Vochtige ruimten [NEN 1010] .................................................................................................................... 10
Elektrische bedrijfsruimten ......................................................................................................................... 10
Laagspanningsruimte (LS-ruimte) .............................................................................................................. 10
Gecombineerde Hoog-Laag spannings ruimte (HS/LS-ruimte) .................................................................. 10
Hoogspanningsruimte (HS-ruimte) ............................................................................................................. 10
Elektrakast-(ruimte) (EK-ruimte) ................................................................................................................ 11
Schakelkast.................................................................................................................................................. 11
Schakelkast VOP......................................................................................................................................... 11
Arbeid ......................................................................................................................................................... 11
Werkzaamheden [3.4.1]. ............................................................................................................................. 11
Elektrotechnische werkzaamheden [3.4.2]. ................................................................................................. 11
Niet-elektrotechnische werkzaamheden [3.4.3]. ......................................................................................... 11
Onder spanning werken [3.4.4]. .................................................................................................................. 11
Werken in nabijheid van actieve delen [3.4.5]. ........................................................................................... 11
Scheiden [3.4.6]. ......................................................................................................................................... 12
Spanningsloos [3.4.7]. ................................................................................................................................. 12
Spanningsloos werken [3.4.8]. .................................................................................................................... 12
Spanningen .................................................................................................................................................. 12
Extra lage spanning (ELV) .......................................................................................................................... 12
Lage spanning (LV) .................................................................................................................................... 12
Hoge spanning (HV) ................................................................................................................................... 12
Afstanden .................................................................................................................................................... 12
Minimale werkafstand ................................................................................................................................. 12
Elektrische afstand ...................................................................................................................................... 12
Ergonomische component ........................................................................................................................... 12
ELEKTROTECHNISCH
VEILIGHEIDS
VOORSCHRIFT
(EVV, 2014)
Laatste versie: C
DMS: 90710
Datum: 9-1-2014
Pagina: 3 van 57
3.7.
3.7.1.
3.7.2.
3.7.3.
3.7.4.
3.7.5.
3.7.6.
4.
Procedures ................................................................................................................................................... 13
Schakelprogramma ...................................................................................................................................... 13
Algemene Vredestein aansluitvoorwaarden ................................................................................................ 13
Procedures voor onder spanning werken..................................................................................................... 13
Elektrische installaties ................................................................................................................................. 13
Vast opgestelde arbeidsmiddelen ( = machines ) ........................................................................................ 13
Verplaatsbaar arbeidsmiddel ....................................................................................................................... 13
TECHNISCH BEHEER E - INSTALLATIES .................................................................................14
4.1.
Algemeen .................................................................................................................................................... 14
4.2.
Doel ............................................................................................................................................................. 14
4.3.
Benoeming .................................................................................................................................................. 14
4.4.
4.4.1.
4.4.2.
4.4.3.
4.5.
Taken IB, IV en WV ................................................................................................................................... 14
Taken IB...................................................................................................................................................... 14
Taken IV ..................................................................................................................................................... 15
Taken WV. .................................................................................................................................................. 15
Communicatie ............................................................................................................................................. 15
4.6.
Verantwoordelijkheden ............................................................................................................................... 15
4.7.
Bevoegdheden ............................................................................................................................................. 16
4.8.
Organisatie: ................................................................................................................................................. 16
4.9.
Platform elektrotechnische veiligheid ......................................................................................................... 19
5.
UITGANGSPUNTEN ELEKTROTECHNISCHE VEILIGHEID ......................................................20
5.1.
Doelstelling veilige bedrijfsvoering ............................................................................................................ 20
5.2.
Personeel ..................................................................................................................................................... 20
5.3.
Bekwaamheden personeel ........................................................................................................................... 20
5.4.
Organisatie .................................................................................................................................................. 20
5.5.
Elektrotechnische installaties ...................................................................................................................... 20
5.6.
Verantwoordelijkheid elektrotechnische veiligheid .................................................................................... 21
5.7.
Communicatie ............................................................................................................................................. 21
5.8.
Werkomgeving ............................................................................................................................................ 22
5.9.
Uitrusting en gereedschappen ..................................................................................................................... 22
5.10.
Tekeningen en gegevens ............................................................................................................................. 22
5.11.
Waarschuwingsborden en labels ................................................................................................................. 22
6.
GEBRUIK VAN INSTALLATIES ...................................................................................................23
6.1.
Algemeen .................................................................................................................................................... 23
6.2.
Aansluiten aan een bestaande installatie ..................................................................................................... 23
6.3.
Verantwoordelijkheden tijdens de uitvoering van werkzaamheden. ........................................................... 23
6.4.
Ingebruikname van installaties .................................................................................................................... 23
6.5.
In bedrijf stelling werkzaamheden .............................................................................................................. 24
6.6.
Tijdelijk buiten gebruik stelling .................................................................................................................. 24
6.7.
6.7.1.
6.7.2.
6.8.
Afschakelen in noodgevallen (calamiteiten) ............................................................................................... 25
Afschakelen laagspanning installaties ......................................................................................................... 25
Afschakelen hoogspanning installaties ....................................................................................................... 25
Koppelen van transformatoren .................................................................................................................... 25
6.9.
Afschakelen van ls-installaties in verband met werkzaamheden ................................................................ 26
6.10.
Opleidingseisen ........................................................................................................................................... 26
ELEKTROTECHNISCH
VEILIGHEIDS
VOORSCHRIFT
(EVV, 2014)
Laatste versie: C
DMS: 90710
Datum: 9-1-2014
Pagina: 4 van 57
6.11.
Elektrotechnisch toezicht ............................................................................................................................ 26
7.
AANWIJZINGEN VAN BEVOEGDE PERSONEN ........................................................................27
7.1.
Algemeen .................................................................................................................................................... 27
7.2.
Aanwijzing .................................................................................................................................................. 27
7.3.
Bevoegdheden in relatie tot de aanwijzing/ benoeming .............................................................................. 27
7.4.
7.4.1.
7.4.2.
7.5.
7.5.1.
7.5.2.
7.6.
7.6.1.
7.6.2.
7.6.3.
7.6.4.
8.
Werkzaamheden ( kolom werkzaamheden in bijlage B ) ............................................................................ 29
Noodzakelijke opleiding en ervaring m.b.t. aangewezen personen............................................................. 29
Verantwoordelijkheden ............................................................................................................................... 30
Initiatie aanwijzing eigen medewerkers. ..................................................................................................... 30
Technisch Personeel: ................................................................................................................................... 30
Productie personeel: .................................................................................................................................... 32
Personeel van derden................................................................................................................................... 34
Ingeleend personeel ..................................................................................................................................... 34
Ingeleend personeel voor storingsdienst in de ploeg. .................................................................................. 34
Uitbestede werkzaamheden ......................................................................................................................... 34
Aanwijzing van personeel van derden......................................................................................................... 34
TOEGANG TOT ELEKTRISCHE BEDRIJFSRUIMTEN (SLEUTELSYSTEEM) ..........................35
8.1.
Doel ............................................................................................................................................................. 35
8.2.
Elektrische bedrijfsruimte ........................................................................................................................... 35
8.3.
Sleutelsysteem ............................................................................................................................................. 35
8.4.
Verantwoordelijkheden en bevoegdheden .................................................................................................. 35
8.5.
Opleiding en instructie ................................................................................................................................ 36
8.6.
Sleuteldiscipline .......................................................................................................................................... 36
9.
ELEKTRISCHE VEILIGHEIDSMAATREGELEN ..........................................................................37
9.1.
Doel ............................................................................................................................................................. 37
9.2.
Vakmanschap .............................................................................................................................................. 37
9.3.
Aandacht punten voor aanvang werkzaamheden. ....................................................................................... 37
9.4.
Laagspanning. ............................................................................................................................................. 37
9.5.
Hoogspanning. ............................................................................................................................................ 37
9.6.
9.6.1.
9.6.2.
10.
E-Werkprocedures....................................................................................................................................... 38
Spanningsvrij maken. .................................................................................................................................. 38
Onderspanning werken................................................................................................................................ 38
PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMAATREGELEN. ................................................................39
10.1.
Doel. ............................................................................................................................................................ 39
10.2.
Handgereedschap. ....................................................................................................................................... 39
10.3.
Spanningsmeting. ........................................................................................................................................ 39
10.4.
Elektrocutiegevaar....................................................................................................................................... 40
10.5.
Verbrandingsgevaar. ................................................................................................................................... 40
10.6.
Standaarduitrusting ls-ruimte. ..................................................................................................................... 41
11.
VERWIJDEREN EN/OF AANBRENGEN VAN SMELTVEILIGHEDEN........................................42
11.1.
Doel. ............................................................................................................................................................ 42
11.2.
Schroefpatronen. ......................................................................................................................................... 42
11.3.
Mespatronen. ............................................................................................................................................... 42
11.4.
Gebruikte materialen. .................................................................................................................................. 42
12.
VEILIGSTELLEN ELEKTROMOTOREN. .....................................................................................43
ELEKTROTECHNISCH
VEILIGHEIDS
VOORSCHRIFT
(EVV, 2014)
Laatste versie: C
DMS: 90710
Datum: 9-1-2014
Pagina: 5 van 57
12.1.
Doel. ............................................................................................................................................................ 43
12.2.
Installaties. .................................................................................................................................................. 43
12.3.
Veiligstellen elektromotoren t.b.v. mechanische handelingen. ................................................................... 43
12.4.
Veiligstellen elektromotoren t.b.v. elektrische handelingen. ...................................................................... 43
12.5.
Veiligstellen elektromotoren t.b.v. betreden inwendige van een MENGER EN OP WALSWERKEN. .... 44
12.6.
In bedrijf stellen. ......................................................................................................................................... 44
13.
SPANNINGSVRIJ MAKEN E-INSTALLATIES OF DELEN ERVAN. ............................................45
13.1.
Doel. ............................................................................................................................................................ 45
13.2.
Basisregel. ................................................................................................................................................... 45
13.3.
13.3.1.
13.3.2.
13.4.
Volledige uitschakeling. .............................................................................................................................. 45
Volledige uitschakeling verdeelinrichtingen. .............................................................................................. 45
Volledige uitschakeling arbeidsmiddelen. .................................................................................................. 46
Beveiligen tegen weder inschakelen. .......................................................................................................... 46
13.5.
Controle of de installatie spanningsloos is. ................................................................................................. 46
13.6.
Aanbrengen van aarding en kortsluiting. .................................................................................................... 46
13.7.
Afscherming tegen aanraking van naastgelegen actieve delen. .................................................................. 46
13.8.
Toestemming voor aanvang van de werkzaamheden. ................................................................................. 47
13.9.
Weder inschakeling. .................................................................................................................................... 47
14.
AARDEN. ......................................................................................................................................48
14.1.
Doel. ............................................................................................................................................................ 48
14.2.
14.2.1.
14.2.2.
14.3.
Plaatsen van de aardverbinding. .................................................................................................................. 48
Aarding laag spanningsinstallaties. ............................................................................................................. 48
Aarding hoogspanningsinstallaties. ............................................................................................................. 48
Bevoegdheid................................................................................................................................................ 49
14.4.
Aardverbinding. .......................................................................................................................................... 49
14.5.
Losnemen. ................................................................................................................................................... 49
15.
WERKEN AAN ONDER SPANNING STAANDE INSTALLATIES. ...............................................50
15.1.
Doel. ............................................................................................................................................................ 50
15.2.
Beperkingen. ............................................................................................................................................... 50
15.3.
15.3.1.
15.3.2.
15.4.
15.4.1.
15.4.2.
15.5.
Storing zoeken............................................................................................................................................. 50
Storing zoeken hoog spanning. ................................................................................................................... 50
Storing zoeken laag spanning. ..................................................................................................................... 50
Verantwoordelijkheden. .............................................................................................................................. 51
Verantwoordelijkheden Storing zoeken hoog spanning. ............................................................................. 51
Verantwoordelijkheden Storing zoeken laag spanning. .............................................................................. 51
Bevoegdheden. ............................................................................................................................................ 51
15.6.
Veiligheidsmaatregelen. .............................................................................................................................. 51
16.
WERKZAAMHEDEN AAN MACHINES EN APPARATEN. ..........................................................52
16.1.
Doel. ............................................................................................................................................................ 52
16.2.
Algemeen. ................................................................................................................................................... 52
16.3.
Coördinatieverplichting............................................................................................................................... 52
16.4.
Veiligheidsmaatregelen. .............................................................................................................................. 52
17.
WERKZAAMHEDEN AAN BESTAANDE KABELS EN MOFFEN. ...............................................54
17.1.
Doel. ............................................................................................................................................................ 54
ELEKTROTECHNISCH
VEILIGHEIDS
VOORSCHRIFT
(EVV, 2014)
Laatste versie: C
DMS: 90710
Datum: 9-1-2014
Pagina: 6 van 57
17.2.
Bevoegdheid................................................................................................................................................ 54
17.3.
Grondregels. ................................................................................................................................................ 54
17.4.
Inschakelen.................................................................................................................................................. 54
17.5.
Wijziging van het kabeltracé. ...................................................................................................................... 55
17.6.
Codering en markering van kabels. ............................................................................................................. 55
18.
Verwijderen van niet meer in gebruik zijnde installatie delen / kabels..........................................56
18.1.
Doel. ............................................................................................................................................................ 56
18.2.
Procedure. ................................................................................................................................................... 56
18.3.
Meldingsplicht. ........................................................................................................................................... 56
19.
Bijlagen. ........................................................................................................................................57
19.1.
Bijlage A Voorbeeld van een aanwijzing .................................................................................................... 57
19.2.
Bijlage B Bevoegdheden tabel ................................................................................................................... 57
19.3.
Bijlage C Toepassings gebieden diverse normen ....................................................................................... 57
19.4.
Bijlage D Globale werkgebieden IV en WV ( layout ) ............................................................................... 57
19.5.
Bijlage E Algemene aansluitvoorwaarden .................................................................................................. 57
19.6.
Bijlage F In bedrijfname installaties ........................................................................................................... 57
19.7.
Bijlage F In bedrijfname installaties voorbeeld........................................................................................... 57
19.8.
Bijlage G Koppelen van transformatoren .................................................................................................... 57
19.9.
Bijlage H Veiligheids aspecten tijdens inspectie......................................................................................... 57
19.10.
Bijlage I Toegangsverlening tot schakelruimtes ......................................................................................... 57
19.11.
Bijlage J Bliksemschicht ............................................................................................................................. 57
19.12.
Bijlage K EHBO bij ongevallen met elektriciteit ........................................................................................ 57
19.13.
Bijlage L Vervallen ..................................................................................................................................... 57
19.14.
Bijlage M Veiligwerken bij Vredestein voor eigen pesoneel ...................................................................... 57
19.15.
Bijlage N Veiligwerken bij Vredestein voor extern personeel .................................................................... 57
19.16.
Bijlage O Globale werkgebieden IB IV WV ( installatie ).......................................................................... 57
ELEKTROTECHNISCH
VEILIGHEIDS
VOORSCHRIFT
(EVV, 2014)
DMS: 90710
Laatste versie: C
Pagina: 7 van 57
Datum: 9-1-2014
1. AFKORTINGEN EN NORMEN
NEN EN 50110-1/2
=
Bedrijfsvoering van elektrische installaties, algemene bepalingen en
nationale bijlagen
e
NEN 3140 3
=
Bedrijfsvoering van elektrische installaties,
aanvullende Nederlandse bepaling voor
laagspanningsinstallaties
e
NEN 3840 1
=
Bedrijfsvoering van elektrische installaties, algemene Nederlandse
bepalingen van hoogspanningsinstallaties
Netwerk bedrijf
=
Netwerk bedrijf energie distributie:
Essent netwerk
NEN-EN-IEC 60079-14
=
Elektrisch materieel voor plaatsen waar gasontploffingsgevaar kan
heersen – Deel 14: Elektrische installaties in gevaarlijke gebieden
(anders dan in mijnen) (nl.)
NEN-EN-IEC 60079-17
=
Elektrisch materieel voor plaatsen waar gasontploffingsgevaar kan
heersen – Deel 17:
Inspectie en onderhoud van elektrische installaties in gevaarlijke
gebieden (anders dan in Mijnen) (nl.)
NEN-EN-IEC 60204-1
=
Veiligheid van machines-Elektrische uitrusting van machines deel 1
NEN 1010
=
Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties
VOP
=
Voldoend Onderricht Persoon
VP
=
Vakbekwaam Persoon
PL
=
Ploegleider
WV
=
Werkverantwoordelijke
IV
=
Installatie verantwoordelijke
IB
=
Installatie Beheerder
ELEKTROTECHNISCH
VEILIGHEIDS
VOORSCHRIFT
(EVV, 2014)
DMS: 90710
Laatste versie: C
Datum: 9-1-2014
Pagina: 8 van 57
2. VERANTWOORDING EN TOEPASSINGSGEBIED
2.1. Toepassingsgebied
Dit voorschrift is van toepassing op alle activiteiten en werkzaamheden aan of in de nabijheid van
1
elektrotechnische installaties van Vredestein Banden, voor zowel de Laagspannings installaties, als
de hoogspannings installatie.
Dit voorschrift geeft eisen betreffende de veilige bedrijfsvoering van de werkzaamheden aan, met of
nabij elektrische installaties betrekkinghebbend op de locaties zoals hierboven aangegeven.
De eisen zijn van toepassing op de normale bedrijfsvoering -, als ook onderhoud - en inbedrijfstelling
- werkzaamheden.
Dit voorschrift is van toepassing op alle elektrotechnische werkzaamheden alsook niet
elektrotechnische werkzaamheden, zoals b.v. het leggen van grondkabels, bouwkundige
werkzaamheden in de nabijheid van elektrische installaties, etc.
Dit voorschrift is deels van toepassing op:
•
telecommunicatie installaties
•
voertuigen.
2.2. Normatieve verwijzing
Binnen Vredestein Banden zijn de elektrotechnische veiligheidsvoorschriften (EVV) van toepassing.
Voor onvoorziene situaties en/of handelingen die niet zijn opgenomen in dit voorschrift, dient volgens
e
de Europese norm NEN-EN 50110-1 aangevuld voor laagspanning de NEN 3140 3 druk en
e
aangevuld voor hoogspanning de NEN 3840 1 druk te worden gehandeld.
In het kader van explosieveiligheid zijn de volgende normen van toepassing NEN-EN-IEC 60079-14
en 17
In geval van twijfel dient contact opgenomen te worden met de Installatie Beheerder of diens
vervanger.
1
Elektrotechnische installaties: een samenstel van elektrisch materieel, leidingen of bijbehoren van leidingen.
ELEKTROTECHNISCH
VEILIGHEIDS
VOORSCHRIFT
(EVV, 2014)
Laatste versie: C
DMS: 90710
Datum: 9-1-2014
Pagina: 9 van 57
3. TERMEN EN DEFINITIES
3.1. Personen
3.1.1. Hoofd van de onderneming (werkgever)
Een natuurlijk of rechtspersoon die in een onderneming de hoogste verantwoordelijkheid draagt voor
de naleving van de Arbeidsomstandighedenwet.
3.1.2. Installatie Beheerder (IB)
Een persoon die is benoemd tot Installatie beheerder van de gehele elektrische installatie inclusief
de infrastructuur hoog- en laagspanning. Deze is verantwoordelijk voor het technisch beheer van de
hierboven genoemde installatie. Tevens is hij installatie verantwoordelijk voor de hoogspannings
installatie.
3.1.3. Installatieverantwoordelijke (IV) [3.2.2]2
Aangewezen persoon voor een gedeelte van de elektrische installatie. Iemand die is aangewezen
als direct verantwoordelijk persoon voor de bedrijfsvoering ( zonder inbegrip van werkzaamheden )
van de elektrische installaties. Voor zover noodzakelijk, mogen delen van deze verantwoordelijkheid
worden overgedragen aan anderen.
3.1.4. Werkverantwoordelijke (WV) [3.2.1]
Aangewezen persoon, voor een gedeelte van de elektrische installatie, voor de werkzaamheden.
Iemand die is aangewezen als direct verantwoordelijke persoon voor de leiding over
werkzaamheden. Voor zover noodzakelijk, mogen delen van deze verantwoordelijkheid worden
overgedragen aan anderen.
3.1.5. Ploegleider (PL) [3.2.101]
Een vakbekwaam persoon die ter plaatse met de leiding van werkzaamheden is belast ( = letterlijke
norm tekst ).
Bij Vredestein gaan we hier anders mee om. Hier is een ploegleider iemand met een relevante
elektro technische opleiding en ervaring waardoor hij of zij in staat is gevaren te voorkomen voor
zichzelf en anderen.
Tijdens grotere werkzaamheden en of werkzaamheden die dit verlangen kan de ploegleider
aangewezen worden door de werkverantwoordelijke als ploegleider als bedoeld in de norm tekst,
dus een persoon die ter plaatse en voor een bepaalde klus is belast met de leiding van
werkzaamheden.
De werkzaamheden die een ploegleider mag uitvoeren zijn vermeld in hoofdstuk 7.
3.1.6. Vakbekwaam persoon (VP) [3.2.3]
Iemand met relevante opleiding en ervaring waardoor hij of zij in staat is gevaren door elektriciteit te
voorkomen. De werkzaamheden die een vakbekwaam mag uitvoeren zijn vermeld in hoofdstuk 7.
3.1.7. Voldoend onderricht persoon (VOP)
Iemand die voldoende is geïnstrueerd door minimaal een vakbekwame personen waardoor hij of zij
in staat is gevaren te voorkomen die door elektriciteit kunnen worden veroorzaakt. De
werkzaamheden die een voldoend onderricht persoon mag uitvoeren zijn vermeld in hoofdstuk 7.
2
Verwijzing naar rubriek NEN 3140 3e
ELEKTROTECHNISCH
VEILIGHEIDS
VOORSCHRIFT
(EVV, 2014)
Laatste versie: C
DMS: 90710
Datum: 9-1-2014
Pagina: 10 van 57
3.1.8. Leek [3.2.5]
Ieder ander die hiervoor niet genoemd is.
3.1.9. Jeugdigen- praktikanten.
Jeugdigen zijn volgens de ARBO-wet personen jonger dan 18 jaar. Voor de meeste werkzaamheden valt de
jeugdige onder een leek. Wel is geregeld dat jeugdigen alleen werkzaamheden mogen uitvoeren als door
toezicht ongevallen worden voorkomen.
3.1.10.
Installatie-(werk)verantwoordelijke Hoogspanning ( IWV HS )
De installatie beheerder is bij Vredestein de installatie verantwoordelijk H.S.
Voor de werkverantwoordelijke wordt geen verschil gemaakt tussen H.S. en L.S. bij Vredestein. Is (
zijn ) dezelfde perso(o)n(en).
3.2. Werkzone
3.2.1. Nabijheidszone [3.3.2]
Een beperkte zone rondom de gevarenzone.
3.2.2. Gevarenzone [3.3.3]
Een bepaalde ruimte rondom actieve delen waarin het isolatieniveau ter voorkoming van elektrisch
gevaar niet is gewaarborgd, wanneer deze ruimte zonder beschermingsvoorzieningen wordt
binnengegaan.
3.2.3. Nauw geleidende ruimten [NEN 1010, deel 7]
Een ruimte voornamelijk begrensd door metalen of andere geleidende delen waarin de
bewegingsvrijheid van een persoon zo is beperkt dat voortdurend of vrijwel voortdurend contact met
deze geleidende delen niet is te vermijden.
3.2.4. Vochtige ruimten [NEN 1010]
Een ruimte waarin gerekend moet worden met het, bij herhaling en gedurende langere tijd, optreden van
vochtige oppervlakken.
3.3. Elektrische bedrijfsruimten
3.3.1. Laagspanningsruimte (LS-ruimte)
Een ruimte waarin laagspanningshoofdverdelers staan opgesteld en welke alleen betreden kan
worden met behulp van een LS-sleutel.
3.3.2. Gecombineerde Hoog-Laag spannings ruimte (HS/LS-ruimte)
Een ruimte waarin naast hoogspanningsschakelaars of afgeschermde transformatoren, zich tevens
laagspanningsverdelers bevinden.
Voorbeelden van deze ruimte zijn de stations 1, 2 ,6 ,9 en 10. Deze ruimte zijn alleen te betreden
met behulp van een LS-sleutel.
3.3.3. Hoogspanningsruimte (HS-ruimte)
Een ruimte waarin hoogspanningsschakelaars en of transformatoren staan opgesteld.
ELEKTROTECHNISCH
VEILIGHEIDS
VOORSCHRIFT
(EVV, 2014)
Laatste versie: C
DMS: 90710
Datum: 9-1-2014
Pagina: 11 van 57
Onder open hoogspanningsruimten vallen alle transformatorcellen ( en dus station 8 de
hoogspannings ruimte volledig ). Deze ruimte zijn alleen te betreden met behulp van een HS-sleutel.
3.3.4. Elektrakast-(ruimte) (EK-ruimte)
Een ruimte als zijnde een schakelkast (besturingskast) of een kastenwand waarachter
laagspannings-verdelers (sub-verdelers) kunnen zijn geplaatst of een ruimte waar meerdere
schakelkasten staan opgesteld. Deze elektrakasten (ruimten) kunnen alleen geopend cq. betreden
worden middels een sleutel.
3.3.5. Schakelkast.
Een kast die een hoofdschakelaar met daar bij behorende stuur-, meet-, beveiligings-, signalering en
regelcomponenten bevat. Deze kast bevat tevens alle inwendige elektrische verbindingen,
mechanische verbindingen en constructiedelen.
3.3.6. Schakelkast VOP.
Een kast die gelijk is aan een schakelkast alleen is deze ook toegankelijk voor een V.O.P. Deze kasten zijn dan
ook aangeduid als V.O.P. kast.
3.4. Arbeid
3.4.1. Werkzaamheden [3.4.1].
Elke vorm van elektrotechnische of niet-elektrotechnische werkzaamheden waarbij een elektrische
gevarenbron aanwezig kan zijn
3.4.2. Elektrotechnische werkzaamheden [3.4.2].
Werkzaamheden aan, met of nabij een elektrische installatie. Zoals beproeven en meten, repareren,
vervangen, aanpassen, uitbreiden, installeren en inspecteren. ( Zie tevens 5.6 van dit EVV ).
3.4.3. Niet-elektrotechnische werkzaamheden [3.4.3].
Werkzaamheden nabij een elektrische installatie, zoals bouwen, graven, schoonmaken en
schilderen.
3.4.4. Onder spanning werken [3.4.4].
Alle werkzaamheden waarbij een persoon actieve delen kan aanraken, of met delen van zijn of haar
lichaam of met gereedschappen, hulpmiddelen of (persoonlijke) beschermingsmiddelen, waarmee
wordt gewerkt, terechtkomt in gevarenzone.
LET OP. Er wordt bij APOLLO VREDESTEIN NIET onder spanning gewerkt.
3.4.5. Werken in nabijheid van actieve delen [3.4.5].
Alle werkzaamheden waarbij een persoon met delen van zijn of haar lichaam, met gereedschap of
met andere voorwerpen terechtkomt in de nabijheidszone zonder nog binnen te dringen in de
gevarenzone.
ELEKTROTECHNISCH
VEILIGHEIDS
VOORSCHRIFT
(EVV, 2014)
Laatste versie: C
DMS: 90710
Datum: 9-1-2014
Pagina: 12 van 57
3.4.6. Scheiden [3.4.6].
Volledig vrijmaken (zichtbaar) van een toestel of stroomkring van andere toestellen of
stroomkringen.
3.4.7. Spanningsloos [3.4.7].
Een spanningswaarde van (vrijwel) 0V, dat wil zeggen zonder aanwezigheid van spanning en/of
lading.
3.4.8. Spanningsloos werken [3.4.8].
Werkzaamheden aan een elektrische installatie die zonder spanning of lading is, die worden
uitgevoerd nadat alle maatregelen ter voorkoming van elektrisch gevaar zijn genomen.
3.5. Spanningen
3.5.1. Extra lage spanning (ELV)
Spanning die normaal niet hoger is dan 50V bij wisselspanning of 120 V rimpelvrij bij gelijkspanning
tussen de geleiders of naar aarde; hieronder vallen SELV-, PELV- en FELV-ketens.
3.5.2. Lage spanning (LV)
Spanning die normaal niet hoger is dan 1000 V bij wisselspanning of 1500 V bij gelijkspanning.
3.5.3. Hoge spanning (HV)
Spanning die normaal hoger is dan 1000 V wisselspanning of 1500 V bij gelijkspanning.
3.6. Afstanden
3.6.1. Minimale werkafstand
De afstand in lucht die moet worden aangehouden tussen elk deel van het lichaam van een persoon
of een geleidend stuk gereedschap dat direct wordt vastgehouden en enig deel op een verschillend
potentiaal, actief of geaard. De minimale werkafstand is de som van de elektrische afstand en de
ergonomische component.
3.6.2. Elektrische afstand
De afstand in lucht die bescherming biedt tegen elektrische doorslag bij onder spanning werken. In
algemene zin is de elektrische afstand de minimale afstand tussen twee elektroden (die actieve
en/of geaarde delen vertegenwoordigen) die ertoe dient dat de waarschijnlijkheid van elektrische
doorslag bij blootstelling aan de meest ongunstige elektrische lading, die aannemelijker wijs onder
de voorgeschreven omstandigheden mogelijk is, verwaarloosbaar is.
3.6.3. Ergonomische component
De afstand in lucht waarbij beperkte afwijkingen zijn toegelaten met betrekking tot beweging en de
beoordeling van de afstand tijdens werkzaamheden die op de minimale werkafstand moet worden
uitgevoerd. Hierbij moet rekening worden gehouden met de handelingen van de personen alsmede
met de gereedschappen waarmee moet worden gewerkt.
ELEKTROTECHNISCH
VEILIGHEIDS
VOORSCHRIFT
(EVV, 2014)
Laatste versie: C
DMS: 90710
Datum: 9-1-2014
Pagina: 13 van 57
3.7. Procedures
3.7.1. Schakelprogramma
Dit is een stappenplan van de te verrichte handelingen. De werkverantwoordelijke bepaald of dit een
schriftelijk plan moet zijn. Een schakelprogramma moet worden opgemaakt bij de volgende acties:
• spanningsloos maken van installaties i.v.m. werkzaamheden
• Koppelen van transformatoren
• hoogspanning schakelwerkzaamheden [NEN 3840]
Zie ook 5.7 Communicatie.
3.7.2. Algemene Vredestein aansluitvoorwaarden
Deze aansluitvoorwaarden dienen vooral het beheren van de installatie inclusief machine park.
Deze aansluitvoorwaarden dienen ook ter voorkoming van problemen in het elektrische net bij het
aansluiten van nieuwe apparatuur aan het bestaande net.
Onder problemen wordt hier verstaan de beïnvloeding van het net en de aangesloten gebruikers als
gevolg van het gedrag van een specifieke gebruiker.
Doel hiervan is alle relevante informatie in 1 formulier vast te leggen van een installatie deel en of
machine. Denk hierbij aan bijvoorbeeld ontwerpeisen aan rail systemen en aanloopstromen van
motoren.
Een voorbeeld hiervan is gegeven in bijlage E ( = zowel een ingevulde als blanco formulier ).
3.7.3. Procedures voor onder spanning werken
Bij Vredestein wordt NIET onder spanning gewerkt, dus zijn eventuele procedures hier niet van
toepassing.
3.7.4. Elektrische installaties
Elektrische infrastructuur
Dat deel van de installatie dat vast verbonden is met het gebouw, niet zijnde een machine (
arbeidsmiddel ). Voorbeeld van elektrische infrastructuur is: Licht- en Krachtinstallaties met de
bijbehorende verdelers.
3.7.5. Vast opgestelde arbeidsmiddelen ( = machines )
Dit zijn installaties die kant en klaar worden aangeleverd en alleen hoeven te worden voorzien van
de noodzakelijke media, zoals elektriciteit, water en perslucht etc.
3.7.6. Verplaatsbaar arbeidsmiddel
Elk op de arbeidsplaats gebruikte verplaatsbare machine, gereedschap, apparaat, hulpmiddel en
persoonlijk beschermingsmiddel dat, door de aard van hun gebruik of omgevingsomstandigheden
een elektrisch veiligheidsrisico opleveren.
ELEKTROTECHNISCH
VEILIGHEIDS
VOORSCHRIFT
(EVV, 2014)
Laatste versie: C
DMS: 90710
Datum: 9-1-2014
Pagina: 14 van 57
4. TECHNISCH BEHEER E - INSTALLATIES
4.1. Algemeen
Het technisch beheer van de elektrotechnische installaties (hoog- en laagspanning), betreffende
Vredestein Banden is neergelegd bij de Installatie Beheerder. ( IB ).
4.2. Doel
Doelstelling is om een eenduidig beleid te voeren t.a.v. bedrijfsvoering (elektrische installaties).
Onder bedrijfsvoering wordt verstaan, de bewaking en aansturing m.b.t. de:
•
beschikbaarheid van het netwerk en installaties,
•
capaciteit van het netwerk en installaties,
•
veiligheid tijdens normaalbedrijf maar ook tijdens werkzaamheden aan de installaties en tijdens
inbedrijfstellingswerkzaamheden
•
kwaliteit van het netwerk en de elektrische installatie
•
Power quality.
4.3. Benoeming
De IB dient benoemd te worden door het hoofd van de onderneming.
4.4. Taken IB, IV en WV
4.4.1. Taken IB
•
•
•
•
•
Verantwoordelijk voor het initiëren van een veilige en verantwoorde elektro technische
installatie.
1) Controle op het zich in een veilige staat bevinden van de elektro technische
installatie.
2) Het beheren van de inspecties van de elektro technische installatie. Eventueel
gebruik makende van externe adviseurs ( uitvoering is de verantwoordelijkheid van
de IV ),
3) Het beheren van de inspecties van de arbeidsmiddelen. Eventueel gebruik makende
van externe adviseurs ( uitvoering is de verantwoordelijkheid van de IV ),
4) Het beheren van de aanwijzingen in het kader van de NEN-EN 50110.
Verantwoordelijk voor het beheer van de hoogspannings installatie.
Coördinatie met betrekking tot de bedrijfsvoering van de Installatie Verantwoordelijken.
Het beheer van tekeningen en documenten behorende bij de elektrische distributie.
Het beheren van de instructies. ( Ondersteunende taak voor de Werk Verantwoordelijken ).
Is installatie verantwoordelijke voor de hoogspannings installatie.
•
Initieert voorstellen tot verbetering van bestaande installaties,
•
Initieert voorstellen (anticipeert) in investeringsprojecten,
•
Stelt interne veiligheidsvoorschriften op
•
•
Initieert onderhoudsprogramma’s en voert controle daarop uit, ter waarborging van de
continuïteit en veiligheid,
•
Geeft advies m.b.t. energie bezuiniging,
•
Doet voorstellen m.b.t. verbetering van de net kwaliteit,
•
Analyseert of laat storingsgegevens analyseren.
•
Geeft advies m.b.t. opleidingen - en instructieprogramma’s m.b.t. elektrotechnische veiligheid.
ELEKTROTECHNISCH
VEILIGHEIDS
VOORSCHRIFT
(EVV, 2014)
Laatste versie: C
DMS: 90710
Datum: 9-1-2014
Pagina: 15 van 57
4.4.2. Taken IV
•
•
•
•
•
Verantwoordelijk voor het zich in veilige staat houden en onderhouden van dat deel van
de elektro installatie waarvoor hij is aangewezen.
Verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van een bepaald deel van de installatie. Dit is
bedrijfsvoering zonder inbegrip van werkzaamheden
Verantwoordelijk voor verhelpen van gemelde onveilige situaties.
Verantwoordelijk voor het uitvoeren van inspecties.
Budgettair verantwoordelijk voor de hoogspannings installatie.
Je zou kort gezegd kunnen zeggen dat de installatie beheerder verantwoordelijk is voor alles met
betrekking tot een veilige verantwoorde installatie en de controle hierop.
De werkzaamheden om de installatie veilig en verantwoord te maken en te houden, zijn taken, die in
samenspraak met de installatie beheerder, onder verantwoording van de installatie
verantwoordelijken vallen.
De installatiebeheerder is in het kader van de NEN-EN 50110 verantwoordelijk voor o.a. alle
schakelhandelingen in de elektrische installatie. De werkverantwoordelijke is in deze
verantwoordelijk voor de veiligheid tijdens de uitvoering van werkzaamheden.
In bijlage D is globaal weergeven hoe de verdeling is over de totale layout van de diverse installatie
verantwoordelijken en werkverantwoordelijken.
In bijlage O is globaal weergeven hoe deze verdeling installatie technisch is. Een en ander loopt
echter door elkaar voor wat betreft de diverse onderverdeelinrichtingen.
4.4.3. Taken WV.
De taken van de Werk Verantwoordelijke zijn niet anders dan in de NEN-EN 50110 bedoeld.
4.5. Communicatie
Wijzigingen in elektrische installaties met betrekking op de infrastructuur moeten worden voorgelegd
aan de IB.
Alle installateurs die op de locatie werkzaam zijn dienen een kopie van hun eigen V&G- plan te
overleggen aan de IB. Dit geldt eveneens voor de schriftelijke aanwijzing van die personen die in het
kader van de veiligheid van belang zijn, hier wordt bedoeld de werkverantwoordelijke van de
betreffende bedrijven.
4.6. Verantwoordelijkheden
De IB is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering waaronder wordt verstaan: veiligheid tijdens
normale omstandigheden en tijdens werkzaamheden, bedrijfszekerheid, kwaliteit en continuïteit van
elektrotechnische installaties.
Als zodanig is de IB verantwoordelijk voor de toegangsverlening tot elektrotechnische ruimten en
beheerder van het sleutelsysteem van hiervoor genoemde ruimten.
ELEKTROTECHNISCH
VEILIGHEIDS
VOORSCHRIFT
(EVV, 2014)
DMS: 90710
Laatste versie: C
Pagina: 16 van 57
Datum: 9-1-2014
4.7. Bevoegdheden
In het kader van de verantwoordelijkheid m.b.t. de veiligheid is de IB volgens dit elektrotechnische
e
veiligheidsvoorschrift, de NEN 3140 3e, en de NEN 3840 1 , installatieverantwoordelijke (IV).
Tevens is deze bevoegd voor het nemen van gepaste maatregelen bij overtreding van de regels,
vastgelegd in dit EVV.
Tevens is de IB bevoegd tot het benoemen cq. aanwijzen van Installatieverantwoordelijken ( IV )
werkverantwoordelijken ( WV ), Vakbekwame Personen ( VP ), Voldoend Onderrichte Personen (
VOP ).
4.8. Organisatie:
De Apollo Vredestein welke in dit kader ( 50110 ) van belang is, is weergegeven in de volgende
afbeeldingen:
Als eerste de directie.
CEO
L.C.Ceneviz
Directeur Productie & Techniek
J.Wilbers
AM
AM VoorFabriek
AM Bouw & Vulcanisatie
AM Techniek
De CEO is het hoofd van de onderneming en dus diegene die een installatie verantwoordelijke als
bedoeld in de norm ( 50110 ) aanwijst.
Onder de CEO valt onder andere de afdeling productie en techniek.
Hieronder vallen de drie afdelingen die betreffende de norm medewerkers hebben die met de norm
te doen hebben.
Betreffende de aanwijzingen zit er verschil tussen de twee productie afdelingen ( VoorFabriek, Bouw
& Vulcanisatie ) en de afdeling techniek. De productie afdelingen hebben een eigen technische
dienst.
In de volgende afbeeldingen wordt dit weergegeven:
ELEKTROTECHNISCH
VEILIGHEIDS
VOORSCHRIFT
(EVV, 2014)
DMS: 90710
Laatste versie: C
Pagina: 17 van 57
Datum: 9-1-2014
AM
TM
IV
PM
WV
- VP
- VOP
afhankelijk van de persoon
- VP
- VOP
- VOP
- Leek
Senior Operator
Senior Operator
Operator
Assistent
afhankelijk van de persoon
De AM’er ( = Afdelings Manager ) in bovenstaande afbeelding is 1 persoon, de TM’er ( = Technisch
Manager ) is 1 persoon per productie afdeling, de PM’er ( = Productie manager ) is er per afdeling
per ploeg 1. Totaal dus 1 AM’er, 1 TM’er, en 5 PM’ers per productie afdeling.
Iedere PM’er in de voor fabriek heeft drie CPérs (= Coördinator productie ) onder zich, in de bouw en
vulkanisatie vier.
Afdeling Techniek:
AM
E&B
WTB
IV
CWU
Afdeling techniek bestaat uit 3 afdelingen, Enginering Elektro & besturing, Enginering
WerkTuigBouw, en de afdeling Centrale Werkplaats en Utility.
Verklaring van een en ander:
ELEKTROTECHNISCH
VEILIGHEIDS
VOORSCHRIFT
(EVV, 2014)
Laatste versie: C
DMS: 90710
Pagina: 18 van 57
Datum: 9-1-2014
Om tot een werkbare situatie te komen binnen Apollo Vredestein bv, ( één installatie en drie
technische diensten ), is de taak van de installatie verantwoordelijke als genoemd in de NEN-EN
50110 gesplitst in twee taken.
Dit hebben we genoemd de taken: Installatie Beheerder en Installatie Verantwoordelijke(n).
De IB, bij Vredestein is in het kader van de NEN-EN 50110 vergelijkbaar met de in deze norm
bedoelde installatieverantwoordelijke.
Installatie Beheerder
Gerrit Denneboom
Plaats Vervangend Installatie Beheerder
Bart Mekking
Installatie Verantwoordelijke
Installatie Verantwoordelijke
Installatie Verantwoordelijke
Herman Dekker
Manfred Dekker
Martijn Ter Haar
Voor Fabriek
Bouw Vulkanisatie
Centrale Werkplaats & Utility
De hierboven genoemde installatie verantwoordelijken en installatie beheerders hebben gezamenlijk
die taken die in de NEN-EN 50110 genoemd zijn bij de installatie verantwoordelijke.
Taken die bij de Installatie Beheerder horen zijn omschreven in 4.4.1.
Taken die bij de Installatie Verantwoordelijke horen zijn omschreven in 4.4.2.
Het volgende schema geeft nogmaals aan welke taak gedeeld is.
Voor de “buitenwereld” is de IB de IV voor Vredestein Banden.
Elke afdeling heeft zelf een werkverantwoordelijke.
Binnen de afdeling Bouw & Vulkanisatie is dit opgedeeld, is er een werkverantwoordelijk voor de afdeling Bouw
en voor de afdeling Vulkanisatie.
ELEKTROTECHNISCH
VEILIGHEIDS
VOORSCHRIFT
(EVV, 2014)
DMS: 90710
Laatste versie: C
Werk Verantwoordelijke
Werk Verantwoordelijke
Werk Verantwoordelijke
Werk Verantwoordelijke
Pagina: 19 van 57
Datum: 9-1-2014
Voor Fabriek
Bouw
Vulkanisatie
Centrale Werkplaats & Utility
Ko Kwakman
Hans Stegge
Adri Kamp
Theo Kranen
4.9. Platform elektrotechnische veiligheid
Het platform bestaat uit de IB, PVIB, IV en WV en de veiligheidsfunctionaris.
De IB is voorzitter van het platform is de IB.
De vergadering van het Platform elektrotechnische veiligheid staat onder voorzitterschap van de IB
of diens plaatsvervanger.
In het platform zijn alle installatieverantwoordelijken en werkverantwoordelijken vertegenwoordigd,
eventueel aangevuld met interne of externe specialisten. Het platform komt één à twee maal per jaar
bijeen voor een algemene vergadering.
ELEKTROTECHNISCH
VEILIGHEIDS
VOORSCHRIFT
(EVV, 2014)
DMS: 90710
Laatste versie: C
Pagina: 20 van 57
Datum: 9-1-2014
5. UITGANGSPUNTEN ELEKTROTECHNISCHE VEILIGHEID
5.1. Doelstelling veilige bedrijfsvoering
Te allen tijde voordat er met werkzaamheden (elektrotechnische) wordt begonnen, aan of in de
directe nabijheid van elektrische installaties, zullen de elektrische risico’s vastgesteld moeten
worden met als doel de elektrotechnische veiligheid te waarborgen.
Er wordt niet onder spanning gewerkt.
5.2. Personeel
Alle personen die bij werkzaamheden betrokken zijn aan - of in de nabijheid van - elektrotechnische
3
installaties moeten zijn aangewezen, dit is geregeld in hoofdstuk 7 .
Alle personen die bij werkzaamheden betrokken zijn aan - of in de nabijheid van - elektrotechnische
installaties moeten geïnstrueerd worden m.b.t. wettelijke veiligheidsregels en bedrijfsvoorschriften
c.q. instructies die van toepassing zijn op hun werk. Deze instructies zullen afhankelijk van de
werkzaamheden (complexiteit en lengte) regelmatig herhaald moeten worden. Het personeel is
verplicht om te handelen volgens de regels en instructies.
Het personeel is verplicht om de noodzakelijke PBM’s te gebruiken, zie hoofdstuk 10.
5.3. Bekwaamheden personeel
Deze zijn benoemd in hoofdstuk 7.
Gestreefd wordt naar een persoonscertificatie ( voor wat betreft de ingehuurde elektro technische
medewerkers ) m.b.t. de noodzakelijke kennis op het gebied van elektrotechnische veiligheid
e
volgens de NEN 3140 3 druk, zie idem hoofdstuk 7.
5.4. Organisatie
Alle elektrotechnische installaties, zowel laag- als hoogspanning, vallen onder de verantwoording
van de Installatie beheerder ( IB ).
De toegangscontrole tot elektrotechnische bedrijfsruimten is geregeld volgens de sleutelprocedure,
zie hoofdstuk 8. De hier bedoelde ruimten worden aangegeven met een zogenaamde
bliksemschicht (zie bijlage J)
5.5. Elektrotechnische installaties
Alle installaties dienen te voldoen aan de, op moment van plaatsen, geldende normen.
•
Voor elektrische installaties is dat de NEN 1010 en de NEN 1041.
•
Voor explosieveilige installaties is dat NEN-EN 60079-14.
•
Voor machines is dit NEN–EN 600204/1
3
Niemand mag werkzaamheden ter hand nemen waarvoor ter voorkoming van elektrisch gevaar of letsel,
technische kennis of ervaring noodzakelijk is. Tenzij de betreffende persoon beschikt over zodanige technische
kennis of ervaring of daarbij onder zodanig toezicht staat als voor de werkzaamheden vereist is.
ELEKTROTECHNISCH
VEILIGHEIDS
VOORSCHRIFT
(EVV, 2014)
Laatste versie: C
DMS: 90710
Datum: 9-1-2014
Pagina: 21 van 57
5.6. Verantwoordelijkheid elektrotechnische veiligheid
Alle werkzaamheden aan, in of in de nabijheid van elektrotechnische installaties vallen onder
verantwoording van de werkverantwoordelijke ( WV ), van de afdeling waarin de werkzaamheden
plaats vinden. Is niet duidelijk wie de werkverantwoordelijk op voor bepaalde werkzaamheden is,
bepaald de installatie beheerder wie de werkverantwoordelijk voor deze werkzaamheid is.
De norm ( NEN-EN 50110 ) is enigszins onduidelijk over de verantwoordelijkheid bij
elektrotechnische werkzaamheden.
Bij termen en definities ( in de norm ) lees je het volgende:
3.2.1 werkverantwoordelijke is iemand die direct verantwoordelijk is voor de leiding over
werkzaamheden.
Bij 3.2.2:
Installatie verantwoordelijke is direct verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van..
Bij 3.1.2 bedrijfsvoering
Alle handelingen met inbegrip van werkzaamheden die....
Bovenstaande lezend, lees je hier toch dat zowel de installatie- als werk-verantwoordelijke direct
verantwoordelijk zijn voor werkzaamheden.
Navraag bij de norm commissie leerde het volgende:
De norm is onduidelijk daarin door een foutieve vertaling van de oorspronkelijke (Engelse) tekst. De
IV is volgens de oorspronkelijke tekst verantwoordelijk voor de elektrische installatie en niet voor de
bedrijfsvoering van de elektrische installatie.
De werkverantwoordelijke is dus verantwoordelijk voor de werkzaamheden (in feite
verantwoordelijk voor het werkrisico).
( Zie tevens paragraaf 4.3 uit de norm 50110 ).
5.7. Communicatie
Voor aanvang van alle werkzaamheden, zal de werkverantwoordelijke ( of gedelegeerde
werkverantwoordelijke ) door de VP’er of PL’er op de hoogte gebracht moeten worden van wat de
aard is van de werkzaamheden en de mogelijke daaraan verbonden risico’s. Bij werkzaamheden
waaraan grote risico’s verbonden zijn voor mens en omgeving ( beoordeling door de werk
verantwoordelijke ), moeten de handelingen schriftelijk worden vastgelegd (schriftelijk
schakelprogramma) door de werkverantwoordelijke.
Voor aanvang van alle werkzaamheden moet de installatie beheerder geïnformeerd worden.
Ten behoeve van een veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties moet alle noodzakelijke
informatie, zoals de configuratie van het net, de toestand van schakelmaterieel (aan, uit, geaard) en
de stand van beveiligingstoestellen, door middel van aanduidingen duidelijk worden aangegeven.
Alle werkzaamheden van infrastructurele aard ( bijv. PIPO transformatoren ) mogen alleen met
toestemming van de installatie beheerder (of bij afwezigheid zijn plaatsvervanger) worden
uitgevoerd.
ELEKTROTECHNISCH
VEILIGHEIDS
VOORSCHRIFT
(EVV, 2014)
Laatste versie: C
DMS: 90710
Datum: 9-1-2014
Pagina: 22 van 57
Bij bepaalde werkzaamheden kan het noodzakelijk zijn dat beveiligingen moeten worden overbrugd.
Dit mag alleen met schriftelijke toestemming van de installatie beheerder (m.b.v. werkvergunning).
5.8. Werkomgeving
Er mag pas met de werkzaamheden worden begonnen als de werkplek voldoend veilig is.
5.9. Uitrusting en gereedschappen
Zie hoofdstuk 10 (persoonlijke beschermingsmiddelen).
5.10. Tekeningen en gegevens
Alle elektrotechnische tekeningen en gevens dienen as build gehouden te worden. Tevens dient er
één exemplaar van de as buit documentatieset bij de installatie aanwezig te zijn. Kleine wijzigingen
dienen met balpen in het aanwezige tekeningenpakket te worden aangbracht. Voor het juist
verwerken van deze wijzigingen wordt de gebruikelijke werkwijze gevolgd.
5.11. Waarschuwingsborden en labels
Alle afwijkende standen van schakelaars in verdeelinrichtingen ( = niet normale bedrijfstand ) dienen
voorzien te zijn van duidelijke labels.
ELEKTROTECHNISCH
VEILIGHEIDS
VOORSCHRIFT
(EVV, 2014)
DMS: 90710
Laatste versie: C
Datum: 9-1-2014
Pagina: 23 van 57
6. GEBRUIK VAN INSTALLATIES
6.1. Algemeen
Bij handelingen van in - en uit - bedrijf nemen van installaties zal gewerkt moeten worden volgens de
hier gegeven regels en procedures om de veiligheid te kunnen waarborgen.
6.2. Aansluiten aan een bestaande installatie
Er mogen geen activiteiten aan bestaande installatie worden uitgevoerd zonder toestemming van de
IB, diens plaatsvervanger, een installatieverantwoordelijke of een werkverantwoordelijke. Voor het
aansluiten van nieuwe installaties of machines dient vooraf overleg gepleegd te worden met de
installatie beheerder of diens plaatsvervanger. Deze machines dienen te voldoen aan de algemene
aansluitvoorwaarden.
6.3. Verantwoordelijkheden tijdens de uitvoering van
werkzaamheden.
Alle elektrotechnische werkzaamheden, die door de engineering afdelingen worden uitgevoerd,
vallen operationeel onder de verantwoordelijkheid van die werkverantwoordelijke van de betrokken
afdeling.
Alle elektrotechnische werkzaamheden in nieuwbouw projecten gebeuren onder verantwoording van
de werkverantwoordelijke van de installateur, zie inbedrijfstellingswerkzaamheden ( zie 6.5 ).
Voor werkzaamheden aan machines en apparaten gelden aanvullende veiligheidsmaatregelen
hiervoor wordt verwezen naar hoofdstuk 16.
6.4. Ingebruikname van installaties
Elektrotechnische installaties, met inbegrip van uitbreidingen en/ of wijzigingen, mogen niet in
gebruikgenomen worden voordat zij volgens deze voorschriften en NEN 1010 (deel 6) zijn
e
geïnspecteerd (1 keur) en de bij inspectie en beproeving gebleken relevante tekortkomingen of
defecten zijn verholpen.
Vast opgestelde arbeidsmiddelen moeten beproefd worden als bedoeld in hoofdstuk 20 van de
NEN-EN 60204-1.
Voor installaties in explosiegevaarlijk gebied dient een eerste keur uitgevoerd te worden volgens de
NEN-EN 60079-17.
Verder is de installateur verantwoordelijk voor het invullen van de noodzakelijke Elektro checklisten
installaties en meetrapporten.
Checklisten:
•
schakelkasten
•
schakel en verdeelinrichtingen
•
motorgegevens en bijbehorende bev.
•
instelgegevens van beveiligingen.
•
( nood-, vluchtweg-, ) verlichting.
ELEKTROTECHNISCH
VEILIGHEIDS
VOORSCHRIFT
(EVV, 2014)
Laatste versie: C
DMS: 90710
Datum: 9-1-2014
Pagina: 24 van 57
Meetrapporten:
•
aardverspreidingsweerstand van elektroden
•
lus - impedantie (i.v.m. indirect aanraakgevaar)
•
isolatietest
•
testen van de werking van aardlekschakelaars
•
e.e.a. volgen hoofdstuk 6.12 NEN 1010, NEN-EN 60079-14, deel 20 machine richtlijn.
6.5. In bedrijf stelling werkzaamheden
Nieuwbouwinstallaties worden van spanning voorzien (op de bestaande infrastructuur aangesloten)
onder verantwoording van de installatie beheerder, nadat de betreffende installateur het verzoek
hierom heeft gedaan aan de installatie beheerder. Al wat gedaan moet worden voor
ingebruikstelling ( b.v. inspectie deel 6 NEN 1010 ), is door de installateur uitgevoerd en overlegd
aan de installatie beheerder en installatie verantwoordelijke.
Nadat de betreffende installatie van spanning is voorzien wordt de werkverantwoordelijke van het
betreffende installatiebedrijf verantwoordelijk voor de elektrotechnische veiligheid. Dit bovenstaande
geldt totdat de officiële overdracht van de installatie aan de installatie beheerder is afgehandeld.
Voor de inbedrijfstelling van een installatie ( verdeelinrichtingen ) dient gebruik gemaakt te worden
van het in bedrijfname formulier (zie bijlage F), met eventueel daar aan toegevoegde checklisten.
Concreet betekent dit, dat na de inbedrijfstelling van een deel van de installatie de
verantwoordelijkheid schriftelijk wordt overgedragen aan de werkverantwoordelijke van de
installateur.
Uitgangspunten hier bij zijn:
•
Dat na de inbedrijfstelling, alle schakel- en verdeelinrichtingen en elektrische bedrijfsruimten
worden afgesloten voor onbevoegden (sleutelprocedure).
•
Het in bedrijf gestelde deel dient een eerste keur te ondergaan volgens de checklist van het in
bedrijfname formulier eventueel aangevuld met specifieke checklisten ( deel 6 NEN 1010 ).
•
Voor verdelers geldt dat deze alleen in bedrijf gesteld kunnen worden als alle afgaande velden
zijn uitgeschakeld en voorzien van een label. Voor schakelkasten geldt dat deze alleen in bedrijf
gesteld kunnen worden als alle beveiligingen zijn uitgeschakeld of alle smeltveiligheden zijn
verwijderd en uiteraard gelabeld.
•
Verder mogen er geen loshangende kabels in het veld aanwezig zijn welke aangesloten zijn op
een onder spanning staande schakelkast en/ of verdeelinrichting.
6.6. Tijdelijk buiten gebruik stelling
Tijdelijke buiten gebruikstelling van elektrische beveiligingstoestellen.
Voorgeschreven elektrische beveiligingstoestellen of delen van veiligheidsketens mogen tijdelijk
buiten gebruik worden gesteld bij meting, beproeving, inspectie en onderhoud, maar alleen:
•
na een daarvoor afzonderlijk verkregen schriftelijke toestemming ( werkvergunning ) van de
werkverantwoordelijke.
ELEKTROTECHNISCH
VEILIGHEIDS
VOORSCHRIFT
(EVV, 2014)
Laatste versie: C
•
DMS: 90710
Datum: 9-1-2014
Pagina: 25 van 57
indien er maatregelen zijn genomen om een veilig verloop te waarborgen ( na en tijdens de test
tijd )
•
indien er geen bijzonder gevaar kan ontstaan
•
indien het buiten gebruikstelling wordt opgeheven zodra de noodzaak daartoe niet meer
aanwezig is.
6.7. Afschakelen in noodgevallen (calamiteiten)
Hierbij dient onderscheid te worden gemaakt in het afschakelen van laag- en hoog-spannings
installaties.
In geval van een calamiteit mogen daartoe bevoegde personen afschakelen.
6.7.1. Afschakelen laagspanning installaties
Afschakeling zal te allen tijde door een daartoe bevoegd persoon moeten geschieden.
In het geval dat er sprake is van een calamiteit mag de daartoe bevoegde persoon in overleg met de
bedrijfsbrandweer afschakelen.
Gezien de huidige bedrijfsvoering zal er altijd minimaal 1 ploegleider op het fabrieksterrein aanwezig
zijn
Afschakelen moet ten aller tijden worden gemeld bij de installatie beheerder of de installatie
verantwoordelijke of de werkverantwoordelijke. Dit mag ook achteraf.
Zie tevens het document afschakelen bij calamiteiten ( = DMS nr. 88250 ).
6.7.2. Afschakelen hoogspanning installaties
In het hoogspanningsnet mag allen worden geschakeld na opdracht van de installatie beheerder of
diens vervanger.
In geval van calamiteiten mag uit geschakeld worden door de daartoe bevoegde personen zonder
eerst te wachten op toestemming van de installatie beheerder of diens vervanger, indien deze ( IB of
diens plaatsvervanger ) niet aanwezig is ( zijn ). Achteraf moet dit altijd gemeld worden bij de
installatie beheerder of de werkverantwoordelijke.
Een en ander als geïnstrueerd tijdens de instructie afschakelen bij calamiteiten. ( Zie tevens het
document afschakelen bij calamiteiten = DMS nr. 88250 ).
Indien de spanning van de aansluitpunten ( = inkomende voeding ), moet worden afgeschakeld
wordt contact opgenomen met Essent op de wijze die te vinden is in het bedrijfsnoodplan.
6.8. Koppelen van transformatoren
Voor het werken aan transformatoren en hoogspanningsschakelaars kan in een aantal gevallen de
laagspanningsvoeding intact gehouden worden middels een LS-koppeling. (zie bijlage G). Dit is
alleen toegestaan indien:
•
schriftelijk toestemming is verleend door de IB of diens plaatsvervanger
•
een schriftelijk schakelprogramma overlegd is aan de IB of diens plaatsvervanger.
•
Het schakelen door minimaal een werkverantwoordelijke en een ploegleider gebeurt
•
de procedure “instructie koppelen van transformatoren” gehanteerd wordt ( bijlage G )
ELEKTROTECHNISCH
VEILIGHEIDS
VOORSCHRIFT
(EVV, 2014)
Laatste versie: C
DMS: 90710
Datum: 9-1-2014
Pagina: 26 van 57
6.9. Afschakelen van ls-installaties in verband met werkzaamheden
Zie Hoofdstuk 13, Spanningsloos maken van installaties.
6.10. Opleidingseisen
Om het een en ander op een veilige manier te laten verlopen, worden er minimale eisen gesteld aan
het opleidingsniveau van hier genoemde bevoegde personen.
Dit geldt voor zowel eigen medewerkers als voor derden.
De opleiding niveaus zijn vastgelegd in Hoofdstuk 7.4.8.
6.11. Elektrotechnisch toezicht
Voor de goede bedrijfsvoering is het noodzakelijk dat er voldoende elektrotechnisch toezicht is op de
uitvoering van elektrotechnische werkzaamheden, zoals hierboven staat omschreven.
Voor derden geldt dat er minimaal een werkverantwoordelijke of een gedelegeerde
werkverantwoordelijke ( = iemand die door de opdracht nemer is aangewezen voor deze
werkzaamheden als de werkverantwoordelijk ) aanwezig moet zijn. De opdracht nemer geeft
schriftelijk aan wie de hier bedoelde persoon is.
ELEKTROTECHNISCH
VEILIGHEIDS
VOORSCHRIFT
(EVV, 2014)
DMS: 90710
Laatste versie: C
Datum: 9-1-2014
Pagina: 27 van 57
7. AANWIJZINGEN VAN BEVOEGDE PERSONEN
7.1. Algemeen
Het regelen van de aanwijzing en/of benoeming van eigenmedewerkers als bevoegd persoon.
7.2. Aanwijzing
De Installatie Beheerder is de enige persoon die medewerkers schriftelijk aanwijst.
In de bijlage A is een voorbeeld opgenomen van de aanwijzing.
7.3. Bevoegdheden in relatie tot de aanwijzing/ benoeming
De bevoegdheden voor een aangewezene liggen vastgelegd in de bevoegdheden tabel ( voorbeeld
Bijlage B ). Het tweede blad bij de schriftelijke aanwijzing bevat tevens de bevoegdheden tabel.
De actuele versie hiervan is altijd te vinden in de interactieve instructie op het netwerk.
Dit houd in dat de hier gebruikte tabel, de tabel is die actueel was in de zomer 2005.
Wijzigingen in deze tabel zullen minimaal zijn en zeker niet de indeling en het gebruik van deze lijst
wijzigen.
Hoe hebben we ( globaal ) gedacht welke aanwijzing bij welke persoon ( functie ) behoort:
Aanwijzing
Leek
VOP
VP
PL
WV
IV
IB
Omschrijving
Een ieder die geen aanwijzing heeft.
Voldoend Onderricht Persoon
Vakbekwaam Persoon
Ploegleider
Werkverantwoordelijke
Installatieverantwoordelijke
Installatiebeheerder
Wie
Zie omschrijving
Operators welke dit nodig hebben
W - monteurs
E - monteurs
1 per onderhouds afdeling
TM’ers
Medewerker enginering
Daarnaast zullen praktijk instructeurs worden aangewezen als VP. Dit zijn medewerkers die voor de
VOP’ers het “praktische” gedeelte behorend bij de instructie NEN-EN 50110 zullen verzorgen ( zie
bijlage L ). De bevoegdheid die deze medewerkers krijgen zijn dezelfde als de VOP’ers.
In onderstaande afbeelding staat het eerste stukje uit de bevoegd heden tabel:
ELEKTROTECHNISCH
VEILIGHEIDS
VOORSCHRIFT
(EVV, 2014)
Laatste versie: C
DMS: 90710
Pagina: 28 van 57
Datum: 9-1-2014
Werkzaamheden
leek
bijz. V.O.P.
bijz.
V.P. bijz.
Bediening normaal = Zonder gevaar
Bedienen schakelaars
Gebruik stopcontact
Lampen vervangen ( Alleen TL buizen )
Lampen vervangen
Monteren van steker aan buigzame leidingen
Vervangen van verlichtingsarmatuur
Vervangen schroefpatroon ≤ 25A in groep met groepschakelaar
X
X
X
*1
*1
X
X
X
X
X
X
X
*1
*1
*3
*3
*3
X
X
X
X
X
X
X
In de linker kolom staan de werkzaamheden die een aangewezene mag uitvoeren.
In de bovenste rij rechts staat welke bevoegdheid je gekregen kunt hebben ( hier staat de leek en de
V.O.P.’er ). Achter leek en V.O.P. staat bij beiden een kolom bijz. wat betekend welke
bijzonderheden er betreffende deze werkzaamheden zijn.
Onder in de tabel worden deze bijzonderheden toegelicht. Zie volgende afbeelding:
Bijzonderheden
1X = Mag 1 keer gedaan worden, schakelt weer uit dan TD waarschuwen
*1 = Alleen voor normale bediening
*2 = Waarden vastleggen
*3 = Alleen in opdracht van
*4 = Na instructie ter plaatse
*5 = Indien gescheiden van voedingsbron
*6 = Alleen als dit in de aanwijzing staat
*7 = Alleen onder toezicht van minimaal een PL bij onderhoud e.d.
*8 = Bij calamiteiten mag er zelfstandig uit geschakeld worden
Als je kijkt in de tabel dan zie je dat een leek een schakelaar mag bedienen met als uitzondering *1.
Dit betekend dat een leek schakelaars mag bedienen met als opmerking dat dit geld voor normale
bediening. Met normale bediening wordt zowel het schakelen van verlichting, als bedienen van
machines bedoeld. Een zelfde verhaal geld voor het gebruik van wand contact dozen.
Bij een V.O.P. zie staan dat hij o.a. verlichtingsarmaturen mag vervangen maar dit alleen in opdracht
van. Dit in opdracht van gaat niet over zijn direct leiding gevende, maar over iemand die bepalen kan
welk risico er is als de V.O.P.’er loopt bij het vervangen van het armatuur, dus minimaal een
ploegleider.
Voor een verdere uitleg over bevoegd heden kan men altijd terecht in de interactieve instructie.
Bij de vragen die er dan nog zijn kan men altijd terecht bij de WV, IV of IB.
ELEKTROTECHNISCH
VEILIGHEIDS
VOORSCHRIFT
(EVV, 2014)
Laatste versie: C
DMS: 90710
Pagina: 29 van 57
Datum: 9-1-2014
7.4. Werkzaamheden ( kolom werkzaamheden in bijlage B )
Deze hier genoemde werkzaamheden ( gehele kolom 1 van de tabel ) hoeven niet in
overeenstemming te zijn met de NEN-EN 50110.
De uitleg en invulling betreffende werkzaamheden en bevoegdheden binnen Vredestein wordt
verwezen naar de interactieve instructie waar dit volledig uit de doeken gedaan wordt.
7.4.1. Noodzakelijke opleiding en ervaring m.b.t. aangewezen personen
De ( minimale ) opleidingen van de hier bovengenoemde personen moeten voldoen aan de hier
minimaal technische opleiding
WEB nivo
1–2
3
4
>4
werkervaring
""
werkervaring E richting
""
I.B.
I.V.
W.V.
P.L.
V.P.
opleidings eisen
V.O.P.
leek
onderstaande opleidingsmatrix.
LBO
LBO / EMBI
MBO
HBO
1 jaar
5 jaar
1 jaar
5 jaar
installatie normen
NEN 1010 beperkt
NEN 1010 uitgebreid
NEN 3840 beperkt
NEN 3840 uitgebreid
Machine richtlijn NEN-EN 60204
Veiligheidscursussen
interactieve instructie VOP
Kennis van het EVV
NEN-EN 50110 beperkt
NEN-EN 50110 uitgebreid
Extra cursussen
afschakelen bij calamiteiten
hoogspanningscursus beperkt
hoogspannings cursus uitgebreid
Alle personeel van Vredestein die voor zijn of haar functioneren een aanwijzing nodig heeft, volgt de
interactieve cursus ( NEN-EN 50110 ).
Deze cursus is speciaal bedoeld voor de VOP’er. Echter zijn voor alle aangewezen de gevaren en
risico’s en de regelgeving normering het zelfde zijn. Daarnaast is het voor een ieder van belang te
ELEKTROTECHNISCH
VEILIGHEIDS
VOORSCHRIFT
(EVV, 2014)
Laatste versie: C
DMS: 90710
Datum: 9-1-2014
Pagina: 30 van 57
weten wat de VOP’er wel en niet mag. Deze cursus wordt afgesloten met een toets welke met goed
gevolg moet worden afgelegd.
Daarna volgt er instructie op de werkplek.
Pas na deze instructie ter plekke is aan alle voorwaarden voldaan om een aanwijzing te kunnen
krijgen.
7.4.2. Verantwoordelijkheden
Zie verantwoordelijkheden en bevoegdheden betreffende personen in bijlage B.
7.5. Initiatie aanwijzing eigen medewerkers.
Het aanwijzen van eigen medewerkers is op te delen in twee doelgroepen;
1 Alle technische personeel inclusief engineering;
2 Productie personeel.
Let op. Dit gaat niet enkel om de eerste initiatie maar ook over het volgen, organiseren, van de
vervolg instructies.
7.5.1. Technisch Personeel:
De installatie verantwoordelijken initieert en regelt dat alle technische personeel ( = inclusief de monteurs in
de ploegen ) die dit nodig hebben zijn of haar aanwijzing krijgt behorend bij zijn of haar functie, waarbij de IV
controleert of voldaan moet wordt aan het gestelde in 7.4.1.
In het volgende blokschema is aangegeven hoe een en ander uitgevoerd dient te worden en wie hierin wat doet.
Dit is voor al het technisch personeel, dus ook voor de ploegen monteurs.
ELEKTROTECHNISCH
VEILIGHEIDS
VOORSCHRIFT
(EVV, 2014)
Laatste versie: C
DMS: 90710
Datum: 9-1-2014
Pagina: 31 van 57
ELEKTROTECHNISCH
VEILIGHEIDS
VOORSCHRIFT
(EVV, 2014)
Laatste versie: C
7.5.2. Productie personeel:
DMS: 90710
Datum: 9-1-2014
Pagina: 32 van 57
ELEKTROTECHNISCH
VEILIGHEIDS
VOORSCHRIFT
(EVV, 2014)
Laatste versie: C
DMS: 90710
Datum: 9-1-2014
Pagina: 33 van 57
De AfdelingsManagers initiëren wie er een aanwijzing nodig heeft. In de praktijk zal dit betekenen
dat de PM’er of de CP’er dit doet ( zie 4.8 ), maar dat is aan de AfdelingsManager.
De AfdelingsManager regelt met de afdeling Opleiding dat de medewerker de interactieve instructie
moet gaan volgen en het vervolg zoals in 7.4.1 beschreven is.
Om een productie medewerker aan te kunnen wijzen als een VOP’er moet hij minimaal WEB nivo 12 (= LBO ) hebben ( zie 7.4.1 ).
Dit moet door de AfdelingsManager gecontroleerd worden.
7.5.2.1.
praktijk instructie VOP intern productie medewerkers.
Hoe is de praktijk instructie voor de VOPérs geregeld in productie?
Uitgangspunten:
De VOP’ers krijgen een aanwijzing welke enkel geldt voor de werkplek behorend bij hun
huidige functie ( werkplek ).
De VOP’ers hebben de theorie gehad ( wil zeggen zijn geslaagd voor de toets ).
In bijlage P zit een lijst ( Excel ) welke de WV in overleg met de AM ( of diens gedelegeerde )
gebruiken kan voor de praktijk instructie.
Eerst tekenen de cursisten aan het eind van de praktijk instructie op deze lijst.
Als laatste tekent de WV de lijst en levert dit in bij de IB.
De IB zorgt dan dat de aanwijzing geregeld wordt, en zorgt er voor dat deze bij de afdeling opleiding
komt.
De afdeling opleiding zorgt er voor dat de medewerker deze aanwijzing tekent en slaat vervolgens
digitaal een kopie van de getekende aanwijzing ( getekend door zowel IB als VOP ) op.
Op dat moment is de medewerker een aangewezen persoon als bedoeld in de ARBO wet.
7.5.2.2.
Herhalingsinstructie productie medewerkers:
De afdeling opleiding initieert de herhalingsinstructie voor de productie medewerkers, zie het
blokschema.
Is de productie medewerker geslaagd voor de toets na de herhalingsinstructie, dan kan hij op
verzoek een nieuw papier krijgen met zijn nieuwe aanwijzing.
Wil hij geen nieuwe aanwijzing, dan wordt een en ander enkel in de systemen verwerkt.
De afdeling opleiding draagt er zorg voor dat bekend gemaakt wordt aan de IB’er, welke productie
medewerkers de herhalingsinstructie gevolgd door de toets ( en uiteraard met succes ) hebben
gemaakt. Het verzoek voor een eventueel nieuwe papieren aanwijzing kan enkel via deze weg
verkregen worden ( productie medewerker maakt dit kenbaar bij de afdeling opleiding die dit
coördineert met de IBér ).
ELEKTROTECHNISCH
VEILIGHEIDS
VOORSCHRIFT
(EVV, 2014)
Laatste versie: C
DMS: 90710
Datum: 9-1-2014
Pagina: 34 van 57
7.6. Personeel van derden
7.6.1. Ingeleend personeel
Ingeleende werknemers dienen volgens het hierboven genoemde concept aangewezen te worden
en dienen aan dezelfde kwalificaties te voldoen als eigen werknemers.
De opdrachtnemer draagt zorg voor het aanwijsbeleid als bedoeld in de NEN-EN 50110 en geeft
hiervan voor aanvang van de werkzaamheden een overzicht lijst van zijn medewerkers met de
hierbij behorende aanwijzing aan de opdrachtgever.
7.6.2. Ingeleend personeel voor storingsdienst in de ploeg.
Hiervoor geld het zelfde als omschreven in 7.6.1. echter moeten deze mensen daarnaast de Apollo
Vredestein B.V. instructie en toets volgen gelijk aan de eigen medewerkers. Van deze medewerkers
wordt verwacht dat ze een vakbekwaam persoon moeten zijn.
Betekend dat de IV van de betreffende afdeling moet bepalen of deze persoon voldoet aan de eisen
die we stellen aan een VP ( zie 7.4.1. ).
7.6.3.Uitbestede werkzaamheden
Worden werkzaamheden uitgevoerd op basis van een overeenkomst tot het verrichten van
werkzaamheden zoals aanneming of uitbesteding dan vindt de overdracht van de
verantwoordelijkheid plaats door de overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden.
Tenzij deze overdracht van de verantwoordelijkheid nadrukkelijk schriftelijk wordt uitgesloten.
Coördinatie verplichting blijft bij de opdrachtgever.
7.6.4. Aanwijzing van personeel van derden
Personen in dienst van derden dienen aangewezen te zijn door de eigen werkgever conform de
NEN-EN 50110.
Uitbesteding bij uitbreiding van de installatie:
Van de medewerkers van installateurs, die op de locatie werkzaam zijn, dient minimaal één
medewerker aangewezen te zijn als werkverantwoordelijke (WV). Deze WV coördineert de
werkzaamheden met IB van Vredestein of diens plaatsvervanger.
Deze hiervoor genoemde WV dient in het bezit te zijn van een geldig persoonscertificaat.
Uitbesteding bij modificatie / revisie van bestaande installatie delen:
Van de medewerkers van installateurs, die op de locatie werkzaam zijn, dient minimaal één
medewerker aangewezen te zijn als minimaal een ploegleider (PL). Deze PL coördineert de
werkzaamheden met de WV Vredestein van de afdeling waar de werkzaamheden plaats
vinden, of diens vervanger.
Deze hiervoor genoemde PL dient in het bezit te zijn van een geldig persoonscertificaat.
Opleidingen
•
Werkverantwoordelijke personen dienen een NEN 3140 cursus gevolgd te hebben, met een
•
Vakbekwaam persoon ( frequentie één maal per 4 jaar).
examen en een persoonscertificaat ( frequentie één maal per 2 jaar)
ELEKTROTECHNISCH
VEILIGHEIDS
VOORSCHRIFT
(EVV, 2014)
Laatste versie: C
DMS: 90710
Datum: 9-1-2014
Pagina: 35 van 57
8. TOEGANG TOT ELEKTRISCHE BEDRIJFSRUIMTEN
(SLEUTELSYSTEEM)
8.1. Doel
Dit voorschrift regelt de toegang tot elektrische bedrijfsruimtes, welke geheel ten diensten staan van
de E-installatie voor distribueren en toepassen van elektrische energie. Dit voorschrift moet strikt
worden gevolgd om de veiligheid en betrouwbaarheid van de E-installaties te bevorderen in het
belang de veiligheid van personen met een minimale belemmering van het productieproces.
8.2. Elektrische bedrijfsruimte
In het kader van dit voorschrift worden de volgende ruimten als elektrische bedrijfsruimten
beschouwd: Laagspanningsruimten (LS-ruimten), Hoogspanningsruimten (HS-ruimten), een
schakelkast vormt een uitzondering hierop maar wordt wel op dezelfde manier behandeld.
Daarnaast heeft Vredestein ruimtes welke niet gescheiden zijn door een wand of iets dergelijks in
een deel hoogspannings ruimte en een deel laagspannings ruimte.
In afwijking op de NEN 1010 behoren de elektrische materialen in het kader van dit voorschrift
voldoende afscherming te bezitten, minimaal IP 20 (dit geldt alleen voor het inwendige van schakelkasten, daarbuiten dient de IP-klasse in overeenstemming te zijn de omgevingsomstandigheden).
Hiermee wordt voorkomen, dat personen die werkzaamheden verrichten in of in de nabijheid van
deze installaties ongewild in aanraking komen met actieve delen.
Onbevoegde personen hebben geen toegang tot de hierboven genoemde ruimten.
8.3. Sleutelsysteem
Het sleutelsysteem is opgebouwd uit drie hoofdgroepen:
•
Sleutels ten behoeve van elektrische schakelkasten (Kast-sleutels)
•
Sleutels ten behoeve van laagspanningsruimtes (LS-sleutels)
•
Sleutels ten behoeve van hoogspanningsruimtes (HS-sleutels)
Alle LS en HS sleutels worden op naam uitgegeven door de IB, zie bijlage A (aanwijzing van
bevoegde personen, hierop staat welke sleutel behoort bij de aanwijzing).
8.4. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden
Alle personen welke m.b.t. hun functie in aanmerking komen voor een LS- of HS- sleutel dienen te
zijn aangewezen. Deze aanwijzing is een schriftelijke vastlegging van verantwoordelijkheden en
bevoegdheden middels een indeling in een bepaalde categorie (zie hoofdstuk 7 aanwijzing). Deze
aangewezen personen (lees: verantwoordelijke persoon) dienen de sleuteldiscipline te volgen.
ELEKTROTECHNISCH
VEILIGHEIDS
VOORSCHRIFT
(EVV, 2014)
Laatste versie: C
DMS: 90710
Datum: 9-1-2014
Pagina: 36 van 57
8.5. Opleiding en instructie
Aan deze indeling in categorieën is tevens de opleiding en instructie gekoppeld (zie hoofdstuk 7
Aanwijzing, hoofdstuk 7.5 voor ApolloVredestein medewerkers, en 7.6 voor medewerkers van
derden ).
8.6. Sleuteldiscipline
•
De toegewezen sleutel mag niet aan anderen worden doorgegeven of worden uitgeleend.
•
De sleutel dient na het beëindigen van de dienstbetrekking persoonlijk te worden ingeleverd bij
de IB.
•
De verantwoordelijke persoon dient de toegang tot de elektrische bedrijfsruimten bij het verlaten
van de werkplek af te sluiten, zodat onbevoegden geen toegang hebben tot deze
bovengenoemde ruimten.
•
Bij verlies moet dit direct worden gemeld, bij de IB.
Bij het niet nakomen van de vereiste sleuteldiscipline zal de betreffende sleutel worden ingenomen
en daarmee de toegang tot elektrische bedrijfsruimten worden ontzegd.
Het “in bezit” hebben van deze sleutels wil niet zeggen dat het toegestaan is deze te gebruiken om
toegang te krijgen tot de hier bedoelde ruimtes.
Toegang heeft men enkel als in de aanwijzing aangegeven is dat men een sleutel bezit.
ELEKTROTECHNISCH
VEILIGHEIDS
VOORSCHRIFT
(EVV, 2014)
DMS: 90710
Laatste versie: C
Datum: 9-1-2014
Pagina: 37 van 57
9. ELEKTRISCHE VEILIGHEIDSMAATREGELEN
9.1. Doel
Dit voorschrift bepaalt de minimaal noodzakelijke veiligheidsmaatregelen die getroffen moeten
worden in navolging van de geldende normen en voorschriften voor het veilig uitvoeren van E
werkzaamheden. Zoals bediening, inspectie en onderhoud in / aan LS- resp. HS-installaties, waarbij
bevoegdheden en verantwoordelijkheden op een juiste wijze gehanteerd moeten worden.
9.2. Vakmanschap
E-werkzaamheden worden uitgevoerd door minimaal vakbekwame personen (VP). Deze VP werkt
altijd conform de bevoegdheden tabel ( evenals alle overige aangewezenen ). Dit ontslaat de VP er
niet van om zelf te beoordelen of hij voldoende vakkennis in huis heeft om het werk te klaren of de
gevraagde prestaties te leveren.
9.3. Aandacht punten voor aanvang werkzaamheden.
In de aanwijzing en de bevoegdheden tabel vind je welke werkzaamheden een medewerker mag
uitvoeren. Alvorens tot enige actie over te gaan dient de betrokken E-vakman op doelmatige wijze
de volgende vragen in positieve zin te beantwoorden.
•
Is de opdrachtgever gemachtigd het werk op te dragen?
•
Is mijn eventuele zelfinitiatief verantwoord?
•
Ben ik de juiste man om dit werk uit te voeren?
•
Is mijn chef over dit werk geïnformeerd of is dit voor dit werk niet noodzakelijk?
•
Zijn de juiste tekeningen beschikbaar?
•
Kan het werk alleen uitgevoerd worden of zijn er om technische en/of voor schriftelijke redenen
•
Is het tijdstip in verband met productie, lawaai etc. juist gekozen?
•
Kan het werk in spanningsloze toestand worden uitgevoerd en is de stroomkring veilig te
twee of meer vaklieden gewenst of vereist?
scheiden? Bedenk dat we altijd spanningsloos werken aan de installatie.
•
Moet de werkverantwoordelijke resp. installatieverantwoordelijke bij het werk worden betrokken
en zo ja, is dit ook gedaan?
9.4. Laagspanning.
Ten alle tijden dient dit Elektrotechnisch Veiligheids Voorschrift ( EVV ) gevolgd te worden.
Voor onvoorziene situaties en/of handelingen die niet zijn opgenomen in het EVV dient de NEN-EN
e
50110-1 en de aanvulling NEN 3140 3 te worden gehanteerd. Hierbij wordt uitgegaan van de
noodzaak dat de installatie volledig voldoet aan de geldende normen. Eerdere versies van deze
normen kunnen ook van toepassing zijn.
Wanneer een en ander afwijkt van de normen of indien er zich onregelmatigheden voordoen, moet
hierover de installatie beheerder, installatie verantwoordelijke, of werk verantwoordelijke worden
geïnformeerd.
9.5. Hoogspanning.
Ten alle tijden dient dit Elektrotechnisch Veiligheids Voorschrift ( EVV ) gevolgd te worden.
ELEKTROTECHNISCH
VEILIGHEIDS
VOORSCHRIFT
(EVV, 2014)
Laatste versie: C
DMS: 90710
Datum: 9-1-2014
Pagina: 38 van 57
Voor zover niet voorzien in dit EVV dient hoogspanningswerk uitgevoerd te worden volgens de
50110-1 en de aanvulling NEN 3840 en installatiewerk volgens de NEN 1041.
Hoogspanningswerkzaamheden worden in alle gevallen uitbesteed. Eigen Vredestein personeel
voert enkel bedieningswerkzaamheden uit.
Bevoegde Vredestein medewerkers dragen zorg voor het veiligstellen van de installatie delen
waaraan gewerkt moet worden. Dit wordt gecontroleerd door de opdrachtnemer.
De IB of diens plaatsvervanger is tijdens de werkzaamheden aanwezig ( in ieder geval beschikbaar
en op het terrein aanwezig ).
De schakel toestemming wordt versterkt door de IB, of diens plaatsvervanger. Bij het uitvoeren van
alle schakelhandelingen is de IB of diens vervanger ter plekke aanwezig.
9.6. E-Werkprocedures.
Voor het veilig uitvoeren van E-werkzaamheden zijn naast de algemene veiligheidsvoorschriften de
volgende E-werkprocedures van kracht.
9.6.1. Spanningsvrij maken.
E-werkzaamheden mogen pas worden uitgevoerd nadat de betreffende stroomkring eerst
stroomloos en dan spanningsloos is gemaakt, dan wel gelijktijdig.
Dit geldt ook voor eventueel aanraakbare actieve delen van andere stroomkringen, die zich bevinden in de
nabijheid (respectievelijk omgeving) van de plaats waar gewerkt moet worden. Hiertoe zijn schakel- en
verdeelinrichtingen voorzien van schakelaars en scheiders ( zie hoofdstuk 13 spanningsvrij maken van Einstallaties of delen daarvan ).
9.6.2. Onderspanning werken.
Uitgangspunt is dat werken aan of in de nabijheid van onder spanning staande installaties of delen
daarvan niet is toegestaan.
Uitzondering hierop is als het metingen en/ of beproevingen betreft. Hierbij dienen extra
voorzorgsmaatregelen te worden getroffen als het kortsluitvermogen gevaarlijk hoog is.
(Zie hoofdstuk 10 persoonlijke beschermingsmiddelen).
STORING ZOEKEN, ( NET ALS METEN ), WORDT NIET GEZIEN ALS ONDER SPANNING
WERKEN.
ELEKTROTECHNISCH
VEILIGHEIDS
VOORSCHRIFT
(EVV, 2014)
Laatste versie: C
DMS: 90710
Datum: 9-1-2014
Pagina: 39 van 57
10. PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMAATREGELEN.
10.1. Doel.
Dit voorschrift bepaalt in verband met noodzakelijk te treffen E-veiligheidsmaatregelen de
persoonlijke bescherming van de E-vakman om het werk doelmatig, veilig en betrouwbaar te kunnen
uitvoeren waarbij de de bevoegde persoon ( hoofdstuk 7) zelf mede verantwoordelijk is voor de
juiste toepassing daarvan.
10.2. Handgereedschap.
De bevoegde personen ( eigen en derden ) moet beschikken over goed en passend en geïsoleerd
handgereedschap, dat dient te worden gecontroleerd door de gebruiker voor elk gebruik. Periodiek
dient deze standaarduitrusting gecontroleerd en zonodig vervangen te worden.
10.3. Spanningsmeting.
Spanningsmeting wordt opgedeeld in twee soorten meting:
•
Vast stellen van spanningsloosheid voor aanvang Ewerkzaamheden.
•
Spanningsmeting ten behoeve van controle en of storing.Dit
delen we op in de volgende metingen:
o
Spanningsmeting in de hoofdstroom
o
Spanningsmeting in de stuurstroom
Spanningsmeting ten behoeve van het vaststellen van de
spanningsloze toestand, moet worden uitgevoerd met een duspol.
Proeflampen en enkelpolige spanningszoekers mogen hiervoor niet
gebruikt worden.
De meter moet op goede werking worden gecontroleerd VOOR en NA
het vaststellen van de spanningsloze toestand.
Spanningsmeting in en aan hoofdverdelers ten behoeve van
controle of storing zoeken moeten worden uitgevoerd met een duspol.
Indien het noodzakelijk is om de spanning nauwkeuriger te meten dan
met een duspol mogelijk is, dan mogen door ploegleiders
spanningsmetingen worden uitgevoerd met een voltmeter en / of universeelmeter. Voor deze
metingen aan hoofdverdelers dient de voltmeter en / of universeelmeter extra beveiligd te worden
tegen kortsluiting middels externe kortsluitvaste smeltveiligheden, welke zijn ondergebracht in de
meetpennen (Ik 100 kA), dit geldt overigens voor alle meetapparatuur zoals ook voor
draaiveldmeters.
ELEKTROTECHNISCH
VEILIGHEIDS
VOORSCHRIFT
(EVV, 2014)
Laatste versie: C
DMS: 90710
Datum: 9-1-2014
Pagina: 40 van 57
Meetsnoeren en meetpennen moeten zo volledig mogelijk zijn geïsoleerd, verschillend van kleur zijn
en slechts eenzijdig in het meetinstrument passen.
Waar nodig ( = als IP klasse < als IP20 dus installatie is niet aanraakveilig ) gebruik maken van
geïsoleerde handschoenen.
Spanningsmeting ten behoeve van controle of storing zoeken in stuurstroom mogen worden
uitgevoerd met een voltmeter en / of universeelmeter (voorkeur draaispoel-voltmeter) en uiteraard
met een duspol.
Meetsnoeren en meetpennen moeten zo volledig mogelijk zijn geïsoleerd, verschillend van kleur zijn
en slechts eenzijdig in het meetinstrument passen.
Waar nodig ( = als IP klasse < als IP20 dus installatie is niet aanraakveilig ) gebruik maken van
geïsoleerde handschoenen.
Let op dat je bij het gebruik van een universeel meter, een meter gebruikt van de juiste categorie.
De bij Vredestein veel gebruikte pen multi meter ( Meterman type DM73B VR.art.nr. 060.1750 ) is
een meter waarmee je 600 Volt mag meten in categorie II en 300 Volt in categorie III.
Dit houd in dat je op en in arbeidsmiddelen mag meten tot een spannings nivo van 600 Volt en in
onderverdeelinrichtingen tot maximaal 300 Volt.
Dit sluit uit dat je met deze meter in een onderverdeelinrichting mag gebruiken om de lijnspanning te
meten.
Op een hoofdverdeler mag je er al helemaal niet mee meten omdat je daar een categorie IV meter
voor nodig hebt.
10.4. Elektrocutiegevaar.
Mogelijke hulpmiddelen ter voorkoming van elektrocutiegevaar. Afhankelijk van de situatie kan het
nodig zijn dat meerdere hulpmiddelen gecombineerd dienen te worden gebruikt:
•
geïsoleerde schoenen/laarzen en rubberen handschoenen
•
goede, droge en niet geleidende kleding (brandvertragende kleding)
•
niet-geleidende rubberen of kunststof matten
•
isolatiefolie of –platen voor het afschermen van actieve delen in de nabijheid van de werkplek
•
niet geleidende rubberen of kunststof afdekdoeken met bijbehorende geschikte kunststof
doekklemmen
•
isolatiedoppen voor het isoleren van draad- en adereinde van leidingen, respectievelijk kabels
•
geschikt kortsluitbestendige aardingsgarnituur
•
geschikte hoogspanningstester
•
gevarenbord (Let op open spanning).
•
Geïsoleerd gereedschap
10.5. Verbrandingsgevaar.
Een of meer van de volgende hulpmiddelen moeten worden toegepast om de gevolgen van
vlambogen ten gevolge van eventuele kortsluiting te beperken:
•
moeilijk brandbare kleding
ELEKTROTECHNISCH
VEILIGHEIDS
VOORSCHRIFT
(EVV, 2014)
Laatste versie: C
DMS: 90710
Datum: 9-1-2014
Pagina: 41 van 57
•
volledig bedekken van lichaamsdelen (mouwen neer, kraag hoog gesloten)
•
veiligheidshelm met anticondens gelaatscherm
•
mespatroon-trekker met brandvrije mouw.
10.6. Standaarduitrusting ls-ruimte.
Elke LS-ruimte moet zijn uitgerust met een geschikte standaarduitrusting, welke minimaal bestaat
uit:
•
Helm met anticondens gelaatscherm
•
Zekeringtrekker met brandbeschermende mouw
•
Paar rubberen handschoenen
•
EHBO-plaat inclusief telefoonnummers van hulpdiensten (zie bijlage K).
•
Duspol
ELEKTROTECHNISCH
VEILIGHEIDS
VOORSCHRIFT
(EVV, 2014)
Laatste versie: C
DMS: 90710
Datum: 9-1-2014
Pagina: 42 van 57
11. VERWIJDEREN EN/OF AANBRENGEN VAN
SMELTVEILIGHEDEN.
11.1. Doel.
Dit voorschrift regelt het veilig verwijderen en/of aanbrengen van smeltveiligheden in LS-installaties.
Uitgangspunt in navolging van de NEN 3140 is dat smeltveiligheden alleen spanningsloos dan wel
stroomloos verwijderd en aangebracht mogen worden. In de situatie waarin dit niet mogelijk is, moet
dit voorschrift gevolgd worden.
11.2. Schroefpatronen.
Het verwijderen en/of aanbrengen van schroefpatronen van 2 tot en met 25 A behoort tot de
eenvoudige bedieningswerkzaamheden. In hoofdstuk 7 is aangegeven wie deze werkzaamheden
mogen uitvoeren.
Schroefpatronen mogen alleen spannings- dan wel stroomloos worden verwijderd en/of geplaatst.
In die gevallen dat het niet mogelijk is om de betreffende groep spannings- dan wel stroomloos te
maken, dient de belasting zoveel als mogelijk afgeschakeld te worden. Bij eindgroepen betekent dit
dat de contactstoppen van de betreffende apparaten uit de wandcontactdozen moeten worden
verwijderd. Dit voorkomt mogelijkerwijs ook schade aan de betreffende apparatuur. Bij
motorgroepen dient de werkschakelaar uitgeschakeld en geblokkeerd te worden.
Bij schroefpatronen wordt ervan uitgegaan dat persoonlijke beschermingsmidden niet noodzakelijk
zijn.
Bij de koppen dient het glaasje voor het verklikkertje aanwezig te zijn.
Bij gebruik van KII patronen in KIII koppen moet er een reduceerring toegepast te worden.
11.3. Mespatronen.
Mespatronen behoren deel uit te maken van smeltpatroon lastscheiders, tenzij (in de nabijheid
ervan) een schakelaar aanwezig is om de betreffende verbruikers spannings- dan wel stroomloos te
maken. In hoofdstuk 7 is aangegeven wie deze werkzaamheden mogen uitvoeren.
Tijdens het verwijderen en plaatsen van mespatronen dienen daartoe bestemde persoonlijke
beschermingsmiddelen (hoofdstuk 10) gebruikt te worden, zoals: zekeringtrekker met mouw en een
helm met gelaatscherm
11.4. Gebruikte materialen.
Er dient altijd op gelet te worden dat de smeltveiligheden van 1 afgaande groep voor de
afzonderlijke fasen gelijk zijn, dit betekent: waarden ( zowel stroom als spanning ), fabrikaat en
type(karakteristiek).
Let er tevens op dat de smeltveiligheden voor de juiste spanning worden gebruikt. ( dus geen 500
volt patronen in een 700 volt installatie ).
ELEKTROTECHNISCH
VEILIGHEIDS
VOORSCHRIFT
(EVV, 2014)
Laatste versie: C
DMS: 90710
Datum: 9-1-2014
Pagina: 43 van 57
12. VEILIGSTELLEN ELEKTROMOTOREN.
12.1. Doel.
Dit voorschrift regelt het veiligstellen van elektromotoren in verband met werkzaamheden aan
roterende machines. Bij het veiligstellen worden zowel de mechanische alsook de elektrische
gevaren beschouwd.
We onderscheiden hier de volgende werkzaamheden:
•
mechanische handelingen
•
elektrische handelingen
•
betreden van het inwendige van een menger.
12.2. Installaties.
Dit voorschrift gaat uit van een installatie die geheel voldoet aan de NEN 1010, de NEN EN 60204-1
en de NEN 1041 waarbij:
• Er werkschakelaars aanwezig dienen te zijn in de naaste omgeving van iedere E-motor
• De werkschakelaars handbediend zijn en bij voorkeur in de hoofdstroomketen zijn opgenomen.
Indien zij in de stuurstroom zijn opgenomen, moeten zij voldoen aan de NEN EN 60204-1 en
NEN 1010 (veiligheidsketen)
•
Alle werkschakelaars moeten in uitgeschakelde stand met meerdere hangsloten vergrendeld
kunnen worden tegen wederinschakeling.
Veiligheidsketens zijn nog niet overal aanwezig vandaar dat in alle gevallen de extra
veiligheidsmaatregelen dienen te worden genomen. Deze hier genoemde extra
veiligheidsmaatregelen zijn verwerkt in de hieronder weergegeven paragrafen.
12.3. Veiligstellen elektromotoren t.b.v. mechanische handelingen.
Voor niet-elektrotechnische werkzaamheden aan werktuigen en/ of machines die door een
elektromotor zijn aangedreven, kan volstaan worden door een werkschakelaar (WS) uit te
schakelen. Wel zal de monteur in kwestie de WS ( werkschakelaar ), als deze niet in de
hoofdsstroom is opgenomen of als dit niet duidelijk zichtbaar is, moeten testen of het de juiste WS
is.
Te allen tijde moet de werkschakelaar bij het veiligstellen in de uit-stand met hangslot worden
vergrendeld, één per discipline.
Let hierbij ten alle tijden op het mogelijke samenstel van machine delen met meerdere
werkschakelaars. Zie ook 12.5.
12.4. Veiligstellen elektromotoren t.b.v. elektrische handelingen.
Voor het uitvoeren van E-werkzaamheden aan de actieve delen van een elektromotor of
motorleiding dient gehandeld te worden volgens onderstaande procedure:
•
de vakbekwaam persoon in kwestie zal de WS, als deze niet in de hoofdstroom is opgenomen of
als dit niet duidelijk zichtbaar is, moeten testen of het de juiste WS is.
•
vakbekwaam persoon elektro scheidt de betreffende stroomkring van het net, door verwijderen
van de smeltveiligheden, of door de motor beveiligings schakelaar (MBS) uit te schakelen, of
ELEKTROTECHNISCH
VEILIGHEIDS
VOORSCHRIFT
(EVV, 2014)
Laatste versie: C
DMS: 90710
Datum: 9-1-2014
Pagina: 44 van 57
door de voedings spanning naar een eventuele motorsturing te scheiden ( smeltveiligheden of
automaten) en vergrendelen tegen wederinschakeling.
•
vakbekwaam persoon elektro test of de juiste scheiding is aangebracht (beveiliging is
uitgeschakeld, middels het testen van de motor) ( controle op spanningsloosheid ).
•
Vervolgens wordt de Werk Schakelaar uitgeschakeld en vergrendeld met slot (zie mechanische
handelingen)
•
de vakbekwaam persoon elektro is bij meerdere disciplines de laatste die de vergrendeling
opheft.
•
Bij de tijdelijke verwijdering van de motor dient de kabel in explosieveilige gebieden afgewerkt te
worden volgens de geldende procedure.
12.5. Veiligstellen elektromotoren t.b.v. betreden inwendige van een
MENGER EN OP WALSWERKEN.
Hiervoor dient de geldende werkprocedure gevolgd te worden ( = standaard werkwijze te vinden op
het Vredestein intranet ).
12.6. In bedrijf stellen.
Nadat het werk gereed is, moet een elektromotor als volgt in bedrijf worden gesteld:
1. de vakbekwaam persoon elektro stelt ter plaatse vast dat het werk gereed is en de werkplek
veilig is achtergelaten. Dat alle sloten van betreffende disciplines zijn verwijderd, behalve die
van de vakbekwame persoon elektro,
2. de vakbekwame persoon elektro verwijdert na opdracht van de verantwoordelijke persoon van
de productie de slotvergrendeling, geeft de betreffende stroomkring vrij door middel van het
weer aanbrengen van de smeltveiligheden of door de MBS weer in te schakelen,
3. de verantwoordelijke persoon van de productie start de elektromotor ter plaatse en stelt visueel
vast dat de machine op een juiste manier in bedrijf komt.
4. de vakbekwame persoon elektro stelt, vast dat de werking, draairichting en motor stroom juist is.
ELEKTROTECHNISCH
VEILIGHEIDS
VOORSCHRIFT
(EVV, 2014)
Laatste versie: C
DMS: 90710
Datum: 9-1-2014
Pagina: 45 van 57
13. SPANNINGSVRIJ MAKEN E-INSTALLATIES OF DELEN
ERVAN.
13.1. Doel.
Dit voorschrift handelt over essentiële maatregelen die dienen te worden genomen om er zeker van
te zijn dat de installatie spanningsloos is en dat ook blijft tijdens de duur van de werkzaamheden. De
hier genoemde te volgen stappen moeten samen met andere voorschriften uit dit veiligheids
voorschrift worden gevolgd.
13.2. Basisregel.
Werken aan E-installaties is slechts toegestaan nadat deze eerst spanningsloos zijn gemaakt door
of in opdracht van een werkverantwoordelijke. Verdeelinrichtingen worden door de
werkverantwoordelijke zelf spanningsloos gemaakt.
Arbeidsmiddelen mogen ook door een ploegleider spanningsloos gemaakt worden.
Dit geldt niet voor bedieningswerkzaamheden zoals genoemd in de NEN 3140 en voor
werkzaamheden aan SELV- en PELV-ketens ( let hierbij echter wel op het kortsluitvermogen ).
Men dient steeds de veilige vijf stappen in acht te nemen:
1. volledig scheiden ( voorkeur stroom- dan spanningsloos)
2. beveiligen tegen opnieuw inschakelen
3. controleren of de installatie spanningsloos is
4. aanbrengen van aarding of kortsluiting
5. afscherming tegen aanraking van naastgelegen actieve delen.
Toestemming om met de werkzaamheden te kunnen starten, moet gegeven worden door de
werkverantwoordelijke. Het werk mag alleen uitgevoerd worden door minimaal vakbekwame
personen.
13.3. Volledige uitschakeling.
13.3.1.
Volledige uitschakeling verdeelinrichtingen.
Actuele schakelschema’s moeten worden geraadpleegd voor het uitschakelen.
Dit bedieningswerk moet worden uitgevoerd door minimaal twee bevoegde personen (afhankelijk
van de aard der werkzaamheden) en in opdracht van de werkverantwoordelijke die bij voorkeur zelf
deel moeten uitmaken van het team.
De werkverantwoordelijke bepaald of van tevoren een geschreven stap voor stapprocedure moet
zijn opgesteld, voor alle schakelhandelingen, en de hierna volgende veiligheidsmaatregelen:
•
Delen van de installatie die na afschakeling nog spanning voeren als gevolg van oplading zullen
ontladen moeten worden (condensatoren) geld met name voor de arbeidsmiddelen, maar
vergeet hierbij de condensator batterijen ook niet voor cos φ regelingen.
•
Altijd moet van tevoren gecontroleerd worden in hoeverre voeding vanaf andere velden mogelijk
zijn.
ELEKTROTECHNISCH
VEILIGHEIDS
VOORSCHRIFT
(EVV, 2014)
Laatste versie: C
13.3.2.
DMS: 90710
Datum: 9-1-2014
Pagina: 46 van 57
Volledige uitschakeling arbeidsmiddelen.
Het uitschakelen van arbeidsmiddelen mag gedaan worden door en of onder begeleiding van een
ploegleider. De ploegleider controleert welke delen in het betreffende arbeidsmiddel spanning blijft
voeren na het uitschakelen van de hoofdschakelaar. Indien dit meer is dan een volledige
geïsoleerde wcd en verlichting, neemt de ploegleider contact op met de werkverantwoordelijk om
eventuele extra maatregelen te nemen. De werkverantwoordelijk bepaald dan of de werkzaamheden
gestart mogen worden.
13.4. Beveiligen tegen weder inschakelen.
Maatregelen tegen weder inschakelen moet genomen worden, bij voorkeur op of nabij die plaats van
de werkzaamheden. Indien dit niet mogelijk is moet ongewenste inschakeling worden voorkomen
door:
•
Openen van (last/ scheider(s)) en vergrendelen daarvan.
•
Verwijderen van smeltpatronen en ontoegankelijk maken van patroon houders en dummy’s
•
Aanbrengen van aanwijzing “NIET INSCHAKELEN”.
•
Remote control van schakelaars moet buiten werking worden gesteld (testen of dat werkelijk zo is).
plaatsen.
13.5. Controle of de installatie spanningsloos is.
Met een duspol respectievelijk HS-tester moet de afwezigheid van spanning worden vastgesteld.
VOOR en NA iedere meting moet het instrument worden getest op juistheid.
Het spanningsloos zijn van de installatie moet gecontroleerd worden middels meting bij alle fasen.
Voor spanningsmeting zie 10.4.
13.6. Aanbrengen van aarding en kortsluiting.
Actieve delen moeten nadat zij spanningsloos zijn gemaakt op of nabij de plaats van
werkzaamheden worden geaard en kortgesloten. Aarding in LS-verdelers is niet verplicht, er moet
een reële kans aanwezig zijn dat de installatie onder spanning kan komen ( per situatie bekeken
worden door een werkverantwoordelijke voor verdeelinrichtingen en door de ploegleider voor
arbeidsmiddelen).
Aarding van HS-installaties is daar in tegen is wel verplicht.
Voor aarding zie hoofdstuk 14.
13.7. Afscherming tegen aanraking van naastgelegen actieve delen.
Alle delen in de nabijheid die nog spanning voeren moeten veilig worden afgeschermd.
ELEKTROTECHNISCH
VEILIGHEIDS
VOORSCHRIFT
(EVV, 2014)
Laatste versie: C
DMS: 90710
Datum: 9-1-2014
Pagina: 47 van 57
13.8. Toestemming voor aanvang van de werkzaamheden.
De toestemming voor aanvang van de werkzaamheden moet verleend worden door de
werkverantwoordelijke ( verdeelinrichtingen ) of de ploegleider ( arbeidsmiddelen )na controle van de
“VEILIGE VIJF STAPPEN”.
13.9. Weder inschakeling.
Na beëindiging van het werk mag alleen worden ingeschakeld door of in opdracht van de
werkverantwoordelijke ( voor verdeelinrichtingen ) of een ploegleider ( voor arbeidsmiddelen ) en
pas wanneer aan alle noodzakelijke voorwaarden is voldaan, volgens:
•
De werkzaamheden zijn beëindigd en de werkplek opgeruimd is
•
Tijdelijke aard- en/ of kortsluitverbindingen zijn verwijderd
•
Tijdelijk verwijderde beveiligingstoestellen weer in bedrijf zijn gesteld
•
Tijdelijk verwijderde beschermingen tegen directe aanraking weer zijn aangebracht
•
Tijdelijke aanwijzingen zijn verwijderd (labels, waarschuwingsborden).
ELEKTROTECHNISCH
VEILIGHEIDS
VOORSCHRIFT
(EVV, 2014)
Laatste versie: C
DMS: 90710
Datum: 9-1-2014
Pagina: 48 van 57
14. AARDEN.
14.1. Doel.
Dit voorschrift regelt het aarden van installatiedelen van laag- en hoogspanningsinstallaties die
spanningsloos zijn gemaakt en waaraan of waarin de nabijheid gewerkt moet worden.
Het aarden van hier bedoelde laagspanningsinstallatie delen is niet verplicht. Alleen in die gevallen
waarbij een reële kans op terugvoeding bestaat, bijvoorbeeld als gevolg van een noodstroom
aggregaat en UPS’en. Let hierbij ook speciaal op bij een eventuele terug voeding vanaf andere
transformatoren ( koppelen transformatoren ).
Het aarden van hier bedoelde hoogspanningsinstallatie delen is altijd verplicht
Het aarden kan deel uitmaken van de veiligheidsmaatregelen voor het spanningsloos maken van de
E-installaties.
Daar het op voorhand niet is aan te geven in welke situatie in laagspanningsinstallaties gebruik
gemaakt moet worden van aarden, ligt de beslissing hiervoor bij de werkverantwoordelijke. Als er
geaard moet worden, maakt de werkverantwoordelijke een werkvergunning op. Tevens controleert
de werkverantwoordelijk of er gewerkt wordt volgens de werkvergunning en de aarding alvorens
gestart mag worden met de werkzaamheden.
14.2. Plaatsen van de aardverbinding.
14.2.1.
Aarding laag spanningsinstallaties.
Bij het plaatsen van de aardverbinding dient men de hier aangegeven volgorde aan te houden:
1. vaststellen dat de spanningsloze toestand is ingetreden (hoofdstuk 13)
2. plaatsen van de aardverbinding door deze eerst met aarde te verbinden en daarna pas met het
te aarden deel van de spanningsloze E-installatie (strijken i.v.m. ontlading).
3.
Op de plaats van de aarding aanwezigheidsmelding (geaard) aanbrengen doormiddel van een
goed zichtbaar label.
14.2.2.
Aarding hoogspanningsinstallaties.
Bij het plaatsen van de aardverbinding dient men de hier aangegeven volgorde aan te houden:
1. vaststellen dat de spanningsloze toestand is ingetreden.
2. aarden op de hoogspanningsschakelaar volgens de hiervoor geldende procedure.
3. bij werkzaamheden in transformator cellen wordt altijd een zichtbare aarding op de transformator
aangebracht indien de hoogspannings aansluiting niet afgeschermd is. De werkverantwoordelijk
bepaald afhankelijk van de werkzaamheden of bij transformatoren met enkel een kunststof kap
op de hoogspannings aansluiting of het aanbrengen van een zichtbare aarding noodzakelijk is.
In dit geval kan de werkverantwoordelijke bepalen dat aarding aan laagspannings zijde
voldoende is.
4. plaatsen van de aardverbinding door deze eerst met aarde te verbinden en daarna pas met het
te aarden deel van de spanningsloze E-installatie (strijken i.v.m. ontlading).
ELEKTROTECHNISCH
VEILIGHEIDS
VOORSCHRIFT
(EVV, 2014)
Laatste versie: C
DMS: 90710
Pagina: 49 van 57
Datum: 9-1-2014
5. Op de plaats van de aarding aanwezigheidsmelding (geaard) aanbrengen doormiddel van een
goed zichtbaar label.
6. werkzaamheden aan de hoogspanningsinstallatie met uitzondering van bedienings-, controle- en
of schoonmaak-werkzaamheden zullen niet door medewerkers van Vredestein worden
uitgevoerd. Alle veiligheids maatregelen die benodigd zijn voor werkzaamheden moeten
genomen worden door de opdrachtnemer welke de werkzaamheden gaat uitvoeren. Tevens
draagt de opdracht nemer er zorg voor dat zijn medewerkers over de juiste kwalificatie beschikt
voor het uitvoeren van de bedoelde werkzaamheden.
14.3. Bevoegdheid.
Tot het plaatsen van aardverbindingen in installaties is de werkverantwoordelijke de enige bevoegde
persoon.
14.4. Aardverbinding.
Alle (door)verbindingen en werkaardingen moeten bestaan uit een buigzame koperen leiding, blank
2
of met blijvend doorzichtige isolatie en een minimale doorsnede van 25 mm of zoveel meer als voor
het kortsluitvermogen ter plaatse noodzakelijk is.
14.5. Losnemen.
Eenzelfde werkdiscipline als noodzakelijk is voor het plaatsen, geldt ook voor het losnemen van
iedere aard (door)verbinding. Dus eerst losnemen van het geaarde voorwerp en dan pas van het
centrale aardpunt.
ELEKTROTECHNISCH
VEILIGHEIDS
VOORSCHRIFT
(EVV, 2014)
Laatste versie: C
DMS: 90710
Datum: 9-1-2014
Pagina: 50 van 57
15. WERKEN AAN ONDER SPANNING STAANDE
INSTALLATIES.
15.1. Doel.
Dit voorschrift regelt het werken aan spanning voerende, niet voldoende geïsoleerde actieve delen
van de LS- en HS- installaties of in de onmiddellijke nabijheid daarvan, in navolging van de NEN
3140/6.3 NEN 3840/6.3 en de 50110/1
15.2. Beperkingen.
ONDERSPANNING WERKEN AAN OF IN DE NABIJHEID VAN ONDER SPANNING STAANDE
INSTALLATIES OF DELEN DAARVAN IS NIET TOEGESTAAN.
UITZONDERING HIEROP IS ALS HET METINGEN EN/ OF BEPROEVINGEN BETREFT.
HIERBIJ DIENEN EXTRA VOORZORGSMAATREGELEN TE WORDEN GETROFFEN ALS HET
KORTSLUITVERMOGEN GEVAARLIJK HOOG IS ( BIJVOORBEELD BIJ DE LS
HOOFDVERDELERS ).
15.3. Storing zoeken.
15.3.1.
Storing zoeken hoog spanning.
Storing zoeken in Hoog Spannings installaties bestaat alleen uit het meten aan actieve installatie
onderdelen.
Dit gebeurt enkel met de hiervoor bedoelde en aanwezige test apparatuur en de bij deze apparatuur
behorende procedures.
15.3.2.
Storing zoeken laag spanning.
Storing zoeken in Laag Spannings installaties bestaat voornamelijk uit het meten aan actieve
installatie-onderdelen. Het storing zoeken is grof op te splitsen in schakel- en besturingsinstallaties
en licht- en kracht-installaties.
Licht- en krachtinstallaties
•
Bij storing zoeken in licht- en krachtinstallaties dient rekening te worden gehouden met het
plaatselijke kortsluitvermogen van de betreffende installatie
•
Bij metingen aan hoofdverdelers en subverdelers dient veilige meetapparatuur klasse III te
worden gebruikt, die extra beveiligd is tegen kortsluiting. Hiervoor worden speciale meetpennen
verplicht gesteld met smeltveiligheden (IK = 100 kA). Dit geldt met name ook voor draaiveld
meters.
•
Bij metingen aan het energie en distributiedeel dient eveneens rekening worden gehouden met
het plaatselijke kortsluitvermogen. En als zodanig dienen dezelfde veiligheidsmaatregelen
getroffen te worden als voor meten aan hoofdverdelers en subverdelers.
Schakel en besturingsinstallaties
•
Bij storing zoeken in schakel en besturingsinstallaties, dient onderscheid gemaakt te worden in
meten aan het besturingsdeel en meten aan het energiedistributiedeel
ELEKTROTECHNISCH
VEILIGHEIDS
VOORSCHRIFT
(EVV, 2014)
Laatste versie: C
•
DMS: 90710
Datum: 9-1-2014
Pagina: 51 van 57
Bij metingen in schakel- en besturingsinstallaties moet gebruik gemaakt worden van veilige
meetapparatuur minimaal klasse III. Uitgangspunt is dat de besturingsinstallatie beveiligd is met
ten hoogste 16 A
15.4. Verantwoordelijkheden.
15.4.1.
Verantwoordelijkheden Storing zoeken hoog spanning.
Voor het storing zoeken aan HS installaties is geen toestemming nodig.
Wel dient er gemeten te worden door minimaal een ploegleider welke in het bijzijn is van minimaal
een vakbekwaam persoon. ( zie bijlage B voor bevoegdheden ).
15.4.2.
Verantwoordelijkheden Storing zoeken laag spanning.
Voor het storing zoeken aan LS schakel- en besturingsinstallaties is geen toestemming nodig.
Om storing te mogen zoeken moet je minimaal een vakbekwaam persoon zijn ( zie bevoegdheden
tabel ).
Wel dienen de veiligheidsmaatregelen betreffende werken aan machines en apparaten te worden nageleefd (zie
hoofdstuk 16).
15.5. Bevoegdheden.
Voor het storing zoeken aan licht- en krachtinstallaties dienen de veiligheidsmaatregelen te worden
genomen door minimaal een vakbekwame persoon ( VP ), eventueel in het bijzijn van de
werkverantwoordelijke.
15.6. Veiligheidsmaatregelen.
Indien er storing gezocht wordt in of in de nabijheid van installatie delen die onvoldoende geïsoleerd
zijn dienen de hierbij behorende veiligheids maatregelen genomen te worden ( afscherming van
geleidende delen en of rubbermat en rubberhandschoenen ).
Medewerkers zijn verplicht om de persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken.
ELEKTROTECHNISCH
VEILIGHEIDS
VOORSCHRIFT
(EVV, 2014)
Laatste versie: C
DMS: 90710
Datum: 9-1-2014
Pagina: 52 van 57
16. WERKZAAMHEDEN AAN MACHINES EN APPARATEN.
16.1. Doel.
Dit voorschrift heeft ten doel om de elektrotechnische veiligheid te regelen van machines en
apparaten. Hier wordt de veiligheid bedoeld tijdens normaal bedrijf en tijdens werkzaamheden. De
werkzaamheden kunnen zowel door het eigen personeel, alsook door derden (fabrikanten) worden
uitgevoerd.
16.2. Algemeen.
Met betrekking tot machines en apparatuur kunnen twee situaties worden onderscheiden, te weten:
•
Verplaatsbare apparatuur welke niet vast is aangesloten ( = via een contactstop )
•
Vast aangesloten apparatuur.
Belangrijk in dezen is dat er een duidelijke grens wordt afgesproken.
Voor apparaten met een contactstop ligt de scheiding bij de contactstop. Deze apparaten vallen
volledig onder de verantwoording van de gebruiker.
Machines die vast zijn aangesloten daar ligt de scheiding iets gecompliceerder, in eerste instantie
wordt de scheiding gelegd voor de hoofdschakelaar (zie tekening). Als de gebruiker dit niet wenst
dan kunnen andere afspraken gemaakt worden. Deze afspraken dienen eveneens te worden
vastgelegd.
16.3. Coördinatieverplichting.
Elke werkgever (derden) is verantwoordelijk voor de veiligheid van die zaken die onder zijn
verantwoording vallen. Onverminderd de individuele verantwoordelijkheid van deze derde, ligt de
coördinatieverplichting aangaande de elektrotechnische veiligheid bij de opdrachtgever (diegene die
voor de betreffende arbeidsplaats verantwoordelijk is voor de uitvoering van alle maatregelen inzake
veiligheid en gezondheid).
In het geval dat de werkzaamheden worden gecoördineerd door Vredestein, dan is de betreffende
medewerker of diens coördinator verantwoordelijk voor het delegeren van de verantwoordelijkheid
m.b.t. elektrotechnische veiligheid voor die werkzaamheden. In alle andere gevallen is de
opdrachtgever verantwoordelijk.
16.4. Veiligheidsmaatregelen.
Veiligheidsmaatregelen welke in acht genomen dienen te worden tijdens elektrotechnische
werkzaamheden aan machines en apparaten:
•
afsluiten van schakelkasten (ook wanneer men even weg is zal de kast afgesloten moeten
worden, dit is niet van toepassing als de gehele installatie spanningsloos gemaakt is)
•
veilige werkplek o.a.:
•
afzetten van de werkplek
ELEKTROTECHNISCH
VEILIGHEIDS
VOORSCHRIFT
(EVV, 2014)
Laatste versie: C
•
DMS: 90710
Datum: 9-1-2014
•
voldoende werkruimte voor de schakelkast (veilige vluchtruimte)
•
voldoende werkverlichting
Pagina: 53 van 57
voorzorgsmaatregelen m.b.t. afscherming van gevaarlijke bronnen, zoals o.a.:
•
hete oppervlakken
•
gevaarlijke lichtbronnen ( zoals laserlicht )
•
gebruikveilig gereedschap
•
werken aan een onder spanning staande installatie ( zie hoofdstuk 15 ).
•
veiligstellen van elektromotoren ( zie hoofdstuk 12 ).
Zie ook bijlage N ( Veilig Werken bij Vredestein = voor eigen personeel ) de algemene Vredestein veiligheids
voorschriften, en bijlage M (Veiligheidsvoorschriften ).
ELEKTROTECHNISCH
VEILIGHEIDS
VOORSCHRIFT
(EVV, 2014)
Laatste versie: C
DMS: 90710
Datum: 9-1-2014
Pagina: 54 van 57
17. WERKZAAMHEDEN AAN BESTAANDE KABELS EN
MOFFEN.
17.1. Doel.
Dit voorschrift bepaalt de veiligheidsmaatregelen die getroffen moeten worden alvorens men een
aanvang mag nemen met werkzaamheden aan bestaande kabels, zoals: het aansnijden van kabels
of kabelmantels en/of het openen van kabelmoffen.
Dit betreft enkel de kabels tussen verdeelinrichtingen en niet de kabels naar en op machines.
17.2. Bevoegdheid.
Werkzaamheden waarbij LS kabels of kabelmantels worden aangesneden of moffen worden
geopend en alle daarmee verbandhoudende handelingen, mogen slechts worden verricht in
opdracht van de werkverantwoordelijke. Dit betreft enkel de kabels tot aan machines en tussen
verdeelinrichtingen ( = niet op en in machines ).
Werkzaamheden waarbij HS kabels of kabelmantels worden aangesneden of moffen worden
geopend en alle daarmee verbandhoudende handelingen, mogen uitsluitend worden verricht in
opdracht van de installatie beheerder.
Daar deze werkzaamheden niet door eigen personeel van Vredestein zullen worden uitgevoerd
draagt de installatie beheerder te samen met derden de verantwoordelijkheid voor het deze
werkzaamheden.
17.3. Grondregels.
Werken aan LS kabels en moffen is slechts toegestaan nadat deze eerst spanningsloos zijn
gemaakt door een ploegleider volgens onderstaande procedure. Ook hier dient men de veilige
stappen in acht te nemen alhoewel in een iets andere volgorde (als in hoofdstuk 13.2 ).
1. voordat de kabel wordt vrijgegeven voor werkzaamheden in het veld, zal middels meting m.b.v.
een kabel zoekapparaat en/of aan de hand van kabel markeringsbandjes moeten worden
aangetoond dat het de betreffende kabel is
2. uitschakelen van de betreffende kabel en nagaan of terugvoeding is uitgesloten
3. beveiliging tegen weder inschakeling
4. meten of kabel spanningsloos is
5. aarding aanbrengen
6. vrijgeven van de kabel, alleen als de kabel geknipt is m.b.v. kabel knipapparaat. Met
inachtneming van de te volgen instructie behorende bij het kabel knipapparaat. Ook wanneer het
tracé volledig open is, dient toch het knipapparaat gebruikt te worden.
Bij graafwerkzaamheden in de grond gelden de algemene veiligheidsvoorschriften ( bijlage M
punt 18, vergunningen ).
17.4. Inschakelen.
Na beëindiging van het werk ( LS ) mag alleen worden ingeschakeld door de
werkverantwoordelijke of in opdracht van de werkverantwoordelijke. Maar door minimaal twee
ELEKTROTECHNISCH
VEILIGHEIDS
VOORSCHRIFT
(EVV, 2014)
Laatste versie: C
DMS: 90710
Datum: 9-1-2014
Pagina: 55 van 57
bevoegde personen en pas wanneer aan alle noodzakelijke voorwaarden is voldaan, volgens NENEN 50110/6.2.7 ( = Opnieuw inschakelen na de werkzaamheden ). Uiteraard dient de kabel alvorens
wordt ingeschakeld middels een meting gecontroleerd te worden, isolatie meting t.o.v. de
afzonderlijke aders en t.o.v. aarde.
Na beëindiging van het werk aan HS kabels en of moffen, mag enkel na toestemming van de IB
ingeschakeld worden. Uiteraard geldt ook hier dat aan de noodzakelijke voorwaarden voor
inschakelen moet zijn voldaan.
17.5. Wijziging van het kabeltracé.
Bij wijzigingen in het kabeltracé dient de kabelloop nauwkeurig ingemeten te worden. De opdracht
gever van Vredestein draagt er zorg voor dat dit doorgeven wordt aan de engineering afdeling ( tbv
de kabelloop tekeningen ) en dat er een melding komt voor KLIK. ( Klik melding moet ook voor
kabels op het eigen terrein ).
17.6. Codering en markering van kabels.
Alle kabels dienen volgens de standaard gecodeerd te worden ( = Vredestein standaardisatie
document 29004 hoofdstuk 6 ). De coderingen op grondkabels dienen om de 3 meter aangebracht
te worden. Materiaal RVS.
Bij doorvoeren door de muur wordt ook aan beide zijden van de muur de kabel voorzien van kabel
codering. Dit geld voor alle bekabeling welke verdeelinrichtingen voeden.
ELEKTROTECHNISCH
VEILIGHEIDS
VOORSCHRIFT
(EVV, 2014)
Laatste versie: C
18.
DMS: 90710
Datum: 9-1-2014
Pagina: 56 van 57
Verwijderen van niet meer in gebruik zijnde installatie
delen / kabels.
18.1. Doel.
Een veilige ( en dus overzichtelijke ) elektrische installatie te waarborgen voor personen en
processen.
18.2. Procedure.
Verplichting tijdens werkzaamheden:
•
alle niet meer in gebruik zijnde kabels dienen gedemonteerd te worden tot aan de schakelkast
c.q. verdeler. Hierbij geldt dat kabelbundels na verwijdering van de loze kabels weer fatsoenlijk
dienen te worden gebundeld;
•
installatiedelen in schakelkasten, zoals o.a. magneetschakelaars, hulprelais, etc. die niet meer
gebruikt worden, dienen uit de schakelkast verwijderd te worden;
•
alle wijzigingen moeten in de elektrotechnische documenten verwerkt worden.
18.3. Meldingsplicht.
Iedereen die elektrotechnische werkzaamheden verricht, heeft de verplichting om van afgeknipte - of
doorgezaagde kabels die men tijdens de uitvoering aantreft direct melding te maken bij de
werkverantwoordelijk of installatie verantwoordelijke.
ELEKTROTECHNISCH
VEILIGHEIDS
VOORSCHRIFT
(EVV, 2014)
Laatste versie: C
DMS: 90710
Datum: 9-1-2014
Pagina: 57 van 57
19. BIJLAGEN.
19.1. Bijlage A
19.2. Bijlage B
19.3. Bijlage C
19.4. Bijlage D
19.5. Bijlage E
19.6. Bijlage F
19.7. Bijlage F
19.8. Bijlage G
19.9. Bijlage H
19.10. Bijlage I
19.11. Bijlage J
19.12. Bijlage K
19.13. Bijlage L
19.14. Bijlage M
19.15. Bijlage N
19.16. Bijlage O
Voorbeeld van een aanwijzing
Bevoegdheden tabel
Toepassings gebieden diverse normen
Globale werkgebieden IV en WV ( layout )
Algemene aansluitvoorwaarden
In bedrijfname installaties
In bedrijfname installaties voorbeeld
Koppelen van transformatoren
Veiligheids aspecten tijdens inspectie
Toegangsverlening tot schakelruimtes
Bliksemschicht
EHBO bij ongevallen met elektriciteit
Vervallen
Veiligwerken bij Vredestein voor eigen pesoneel
Veiligwerken bij Vredestein voor extern personeel
Globale werkgebieden IB IV WV ( installatie )
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards