raadsvoorstel 2004

advertisement
RAADSVOORSTEL
Datum : 1 d ec em b er 2 00 9
Agendapunt:
Indiener : - c ollege van bur gem ees ter en wethouders
Aa n da c ht sv e ld po r t ef e ui lle ho u der: - wethouder G roeneweg
Pro g ra mma : W oer den Leef baar en Veilig
Co nta ctp er so o n : W . Ca ts
Te l. nr.: 4 28 6 21 E- ma i la d re s: w.c a ts @ m ili e ud i e ns t n wu. n l
Onderwerp:
v as ts te l l en M il i e u vis i e
Aa n le id ing / pro ble e ms t ell ing
In maart 2007 heeft de raad de motie “Mag het een pondje meer zijn” aangenomen. In de motie
spreekt de raad het volgende uit:

dat de milieuvisie herijkt moet worden;

dat er bij de herijking, naast bewustwording, concrete maatregelen voorgesteld moeten worden
om binnen Woerden bij te dragen aan het gebruik van duurzame energiebronnen en het
verminderen van CO2-uitstoot;

dat burgers en bedrijven betrokken moeten worden bij de herijking van het milieubeleid;

dat experimenten in ontwikkelingsgebieden zoals de Spoorzone/Defensie-eiland niet uit de weg
gegaan mogen worden;

als gemeentelijk organisatie voorbeeldgedrag te vertonen in lijn met het geïntensiveerde
milieubeleid.
Omdat de gemeente tegelijkertijd bezig was met het opzetten van een structuurvisie, is ervoor
gekozen om te wachten tot de contouren van de structuurvisie duidelijk waren, voordat met de
herijking van de milieuvisie werd begonnen. Omdat in de motie van de raad met name aandacht is
geschonken aan de energie- en klimaatproblematiek is er daarnaast voor gekozen om het energie- en
klimaatbeleid apart uit te werken in een Energie- en klimaatbeleidsplan. Het Energie- en klimaatbeleidsplan is in de raad van mei 2009 vastgesteld.
In ho u del ij k v o o r st e l
De voorliggende Milieuvisie voldoet aan de motie van de raad. Er wordt gebiedsgericht beleid
neergelegd. In dit beleid ligt de nadruk op energie- en klimaatsbeleid. Dit is gekoppeld aan het al
eerder vastgestelde Energie- en klimaatbeleidsplan. Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen geldt het
gebiedsgerichte beleid als kader: hierin zijn de ambities neergelegd voor de nieuwe ontwikkelingen.
De lat is hierbij hoog gelegd. Voor deze ontwikkelingen wordt aangehaakt bij de trend die voor de
Spoorzone-projecten is ingezet: een hoog ambitieniveau op het gebied van met name energie. Voor
de projecten buiten de Spoorzone is de lat daarbij wel wat minder hoog gelegd. Waar in de Spoorzone
gestreefd wordt naar een EPL van 10 (energieneutraal), geldt voor andere woningbouwprojecten dat
In de Milieuvisie is aansluiting gezocht bij de projecten zoals die in de Structuurvisie zijn aangegeven
en wordt een verdere uitwerking gegeven aan de ambities zoals die daar zijn verwoord. Deze ambities
moeten nog wel in de projecten verder uitgewerkt en geconcretiseerd worden.
De Milieuvisie is opgesplitst in twee delen. In het eerste deel worden kernachtig de relatie met de
structuurvisie en de ambities verwoord. In het tweede deel is een verdere uitwerking van de milieuthema’s opgenomen. Het eerste deel beschrijft de beleidsmatige ambities, het tweede deel is te zien
als de achtergrond waarop die ambities zijn gebaseerd en hoe daartoe gekomen is.
RAADSVOORSTEL
Blad 2
Datum: 1 d ec e mb er 2 0 0 9
Relatie verbonden partijen
De raad heeft ons college opdracht gegeven om te onderzoeken op welke wijze de kaderstellende rol
van de gemeenteraad ten aanzien van de verbonden partijen verbeterd kan worden. De relatie met de
Milieudienst moet daarbij als pilot opgepakt worden, ook in het kader van de herijking van de
Milieuvisie. We hebben over de Milieudienst als verbonden partij en de herijking van de Milieuvisie op
26 januari een brief gestuurd. Hierin is aangegeven dat de werkzaamheden van de Milieudienst
volgen uit de afspraken die in de gemeenschappelijke regeling zijn gemaakt. Voor met name de
beleidstaken wordt er vanuit de gemeente aangegeven wat de prioriteiten zijn, dit is nu gebaseerd op
keuzes die de gemeente eerder gemaakt heeft (bijvoorbeeld de herijking van de Milieuvisie, rijden op
aardgas en de energieneutrale spoorzone). Met de vaststelling van de Milieuvisie is dit het kader
waarin de prioriteiten bepaald worden. De inzet in de projecten en van beleid wordt dan op basis
hiervan ingevuld.
I s s pra ke v a n ree d s v a s t g est el d bel ei d s ka de r?
Ev e nt uee l t o e li cht i ng :
NEE
Fina nc ië le co n se q ue nt i es /w ij ze v a n de k ki ng
De uiteindelijke realisatie van de ambities moet met name via de ruimtelijke projecten plaatsvinden.
Voor de projecten betekent dit dat per project de ambities worden neergelegd en dat in het project
moet worden onderzocht op welke wijze deze ambities gehaald kunnen worden en wat de
consequenties daarvan zijn. In het algemeen kan wel gesteld worden dat voor het halen van de
ambities een aanzienlijke (ook financiële) inzet nodig is. Dit kan ertoe leiden dat bepaalde ambities
niet realiseerbaar blijken te zijn, niet alleen vanwege bijvoorbeeld een lastige woningmarkt (waar
ontwikkelaars proberen hun bouwkosten zo laag mogelijk te houden), maar ook bijvoorbeeld in
gebiedsontwikkelingen waar gemeente grondeigenaar is en milieuambities met substantiële kosten
financieel niet haalbaar zijn.
Rea ct ie s v a n der de n
Bij het opstellen van de Milieuvisie zijn de afdelingen Ruimtelijke Ontwikkeling, Realisatie en Beheer,
het Projectbureau en de Milieudienst betrokken. De Milieuvisie is afgestemd met andere
gemeentelijke plannen, zoals het Waterplan en de Structuurvisie.
De Milieuvisie heeft, conform de Awb, 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn geen reacties op gekomen.
Fa ta le da t u m b es l uit v a n de ra a d
Ev e nt uee l t o e li cht i ng :
Verv o lg tra j e ct / - pro ce d ure / pla nn i ng
B ijla g e n t er in za g e
- Milieuvisie deel 1
- Milieuvisie deel 2
JA
v ul da tu m i n
NEE
RAADSVOORSTEL
Blad 3
Datum: 1 d ec e mb er 2 0 0 9
VOORGESTELD RAADSBESLUIT:
De ra a d v a n d e gem e e nt e W oer de n;
gelezen het voorstel d.d. 1 december 2009 van:
- burgemeester en wethouders;
gelet op het bepaalde in de Gemeentewet
b e s l u i t:
de Milieuvisie 2009-2014 vast te stellen.
De indiener:
- Burgemeester en wethouders van Woerden
de secretaris
de burgemeester
A.G.J. Kwakkernaat
@tekst-cats
mr. H.W. Schmidt
Download