PowerPoint-presentatie - Protestantse Gemeente Terneuzen

advertisement
De Toekomst van de PGT
Presentatie voor de gemeenteavond
Algemene Kerkenraad
24 mei 2016
Welkom op de Gemeenteavond!
19.15 uur: Inloop met koffie / thee
19.30 uur: Inleiding Sien de Mol, voorzitter Algemene
Kerkenraad
19.35 uur: Opening door ds. Hans Becker
19.45 uur: Presentatie Werkgroep Toekomst PGT
20.05 uur: Presentatie Algemene Kerkenraad
20.20 uur: Pauze en mogelijkheid indienen schriftelijke
vragen
20.50 uur: Afscheid Werkgroep Toekomst PGT
20.55 uur: Discussie o.l.v. adviseur A. Haasnoot
21.40 uur: Sluiting door ds. Huub Smeets
21.50 uur: Napraten / ontmoeting met drankje
Advisering Werkgroep Toekomst
Inhoud presentatie Algemene
Kerkenraad
1. Voorgenomen besluiten Algemene
Kerkenraad
2. Welke geloofsgemeenschap willen we zijn
3. Wanneer beginnen met één kerkdienst
4. Invulling van de beroepskrachten
5. Gebouwen
6. Stappenplan
7. Implementatiecommissie
8. Tenslotte
Voorgenomen besluiten
Algemene Kerkenraad
•
•
•
AK besluit nadat ze de gemeente gekend
en gehoord heeft (zie bepalingen Kerkorde)
Kennen en horen middels:
beraadsavonden, gemeenteavond 24 mei,
website, nieuwsbrieven, Samenleven, Kerk
in Beeld
Definitief besluit AK op 7 juni 2016
Welke geloofsgemeenschap
willen we zijn
•
•
•
De AK neemt de conclusies van de
Werkgroep Toekomst ter harte.
Deze zullen worden uitgewerkt in de te
nemen besluiten en worden meegegeven
aan de Implementatiecommissie.
Zie op onderdelen het vervolg van dit
verhaal.
Welke geloofsgemeenschap
willen we zijn
“Niemand mag achterblijven!”
Voor wie zich zorgen maakt is op 9 mei jl. een zinvolle
‘doorpraatavond’ gehouden, bezocht door ± 50 personen.
Gesproken is o.a. over:
•
Predikanten
•
Saamhorigheid
•
Kerkgebouwen
•
Eredienst
•
Jeugd
•
Invoeren samen kerken
Wanneer beginnen met
één kerkdienst
•
•
•
•
•
Per 1 januari 2017 “om en om” kerken
Wisselen per maand
Starten in januari: Opstandingskerk, februari:
Goede Herderkerk, en zo vervolgens
Hoogtijdagen nader beschouwen
Betrokkenen maken plan (taakgroepen
eredienst, beheerders, kosters, organisten enz.
enz.)
Invulling van de beroepskrachten
•
•
•
•
•
•
Inkrimpen formatie om financiële redenen (overleg
voeren met financieel toezichthouder RCBB)
Professioneel jeugdwerk wordt voorlopig voortgezet, zo
mogelijk via inleen of op projectbasis (nader
onderzoeken)
Nieuwe taakverdeling beroepskrachten t.b.v. hele
gemeente
Dominee beroepen voor <0,75 fte (profiel: jong, pastoraal
sterk)
Kerkelijk werker met pensioen in 2018, niet vervangen
2021 emeritaat ds. Smeets: evaluatie en nieuw
beslismoment
Gebouwen
•
•
•
•
Eén van de kerkgebouwen wordt
afgestoten in 2019
Te kiezen kerkgebouw moet voldoen aan
de eisen “welke geloofsgemeenschap
willen we zijn”
Werkgroep gebouwen wordt ingesteld
Na keuze voor gebouw vindt eerst nog
verbouwing plaats
Stappenplan (1/2)
•
•
•
•
•
•
24 mei: gemeenteavond (‘kennen en horen’)
7 juni: besluit Algemene Kerkenraad
7 juni: installeren Implementatiecommissie en
werkgroepen voor o.a. onderdelen eredienst, gebouwen,
beroepskrachten, etc.
Commissies en werkgroepen gaan voor de zomer alvast
aan de slag
Wijkkerkenraden vergaderen vanaf september gedeeltelijk
gezamenlijk, januari streefdatum volledige samenvoeging
Gemeenteleden/vrijwilligers zal gevraagd worden te
(blijven) helpen op alle fronten
Stappenplan (2/2)
•
•
•
•
•
•
Najaar 2016: voorstel voor herinrichting
kerkelijke organisatie (wijkkerkenraden,
taakgroepen, kindernevendiensten, enz.) op
advies van commissie en werkgroepen
1/1/2017: start om en om kerken
2017: beroepen nieuwe predikant in deeltijd
Voorjaar 2017: besluit over kerkgebouw
2018/2019: verbouw kerkgebouw (nieuwe
naam?)
2019: in gebruik nemen nieuw kerkgebouw
Implementatiecommissie
Voorzitter: J. de Vries
Leden:
• Vertegenwoordigers wijkkerkenraden
• Beide predikanten
• Vertegenwoordigers werkgroepen
Adviseur: A. Haasnoot
Samenstelling werkgroepen in nader overleg
(AK besluit 7 juni a.s.)
Tenslotte
Romeinen 15: 7
“Daarom wil ik dat jullie elkaar accepteren, zoals
ook Christus ons heeft geaccepteerd. Want dat zal
God eren.”
Download