Verslag open podium duurzame ontwikkeling d

advertisement
Verslag open podium duurzame ontwikkeling d.d. 25 november 2004
065.2004
Op donderdag 25 november vond er een open podium plaats over de effecten van het
nieuwe kabinetsbeleid op het gebied van verkeer en vervoer en ruimtelijke ordening.
Tijdens een open podium hebben de deelnemers aan de bijeenkomst een eigen pleidoor
gehouden voor duurzaamheid. In het onderstaande treft u de verzamelde samengevatte
uitspraken aan:










Geld aan ruimtelijke ontwikkeling (waaronder verkeer en vervoer) moet beter worden
besteed door hierover betere afspraken te maken met buurlanden.
Er is tot nu toe onvoldoende aandacht voor landschapsherstel, het geld hiervoor
moet veel beter dan nu worden besteed. Door integraal te denken ontstaat er een
veel efficientere besteding van het geld.
Herstel van de aarde dient centraal te staan; de wetten van de natuur moeten
worden gerespecteerd. Er moet worden uitgegaan van een positieve beperkingslijn
op basis van natuurwetgeving.
Uitgangspunt voor duurzaamheid is dat er sprake dient te zijn van een
hersteleconomie in plaats van een consumptie economie.
Nieuwe technieken moeten worden ingezet om met name de verontreiniging van
auto’s terug te dringen
Duurzaamheid moet name worden gevonden in het eigen werk en eigen basis
Statements: “Economische groei, wanneer wordt ik nou eindelijk eens volwassen”.
“Automobiliteit is geen natuurverschijnsel”.
De overheid moet meer sturing verlenen om te komen tot een duurzame
samenleving.
De introductie van een ecologische belasting (op basis van principe van singletax)
levert veel meer geld op.
Mensen moeten worden gemobiliseerd. Er moet een denkomslag plaatsvinden ten
aanzien van het milieu.
Download