Huidoncologie - Helder Kliniek

advertisement
Huidoncologie
Inhoud
02
03
Een deskundig team onder één dak
11
Huidkanker voorkomen
04
Wat mag u van ons verwachten?
12
Huidkanker herkennen
06
Huidkanker
14
Veel gestelde vragen
08
Behandelingen
15
Equipe Zorgbedrijven
10
Het consult
Een deskundig team onder één dak
Huidkanker komt de laatste jaren steeds meer voor. We gaan
Hoewel huidkanker in verreweg de meeste gevallen goed te
immers steeds vaker op vakantie, zijn meer in de zon en gaan
genezen valt, is het wel van groot belang om er op tijd bij te
vaker onder de zonnebank. Een overdosis zonlicht kan de
zijn. Speciaal voor onderzoek en behandeling van huid-
huid beschadigen, en op lange termijn ontstaan daardoor
kanker kunt u terecht bij Helder Kliniek Huidoncologie.
kwaadaardige afwijkingen.
Op deze afdeling wordt u deskundig en snel geholpen.
Als u zich zorgen maakt over bepaalde moedervlekken of
andere huidafwijkingen, dan is het verstandig om naar uw
huisarts te gaan. Indien uw huisarts het nodig vindt kunt u
van hem/haar een verwijzing krijgen. U kunt dan snel bij ons
terecht voor de diagnose en behandeling.
Wat maakt een behandeling bij Helder Kliniek nu anders dan
een behandeling in een andere privé-kliniek of ziekenhuis?
In de eerste plaats dat we nauwelijks of geen wachtlijsten
kennen. Ook op de uitslag van het pathologie onderzoek hoeft
u niet lang te wachten: binnen 7 dagen heeft u een definitieve
diagnose. U zit dus niet onnodig lang in onzekerheid.
Een ander groot verschil is dat er bij Helder Kliniek een
multidisciplinair team voor u klaar staat. Het hele team is
gespecialiseerd in huidoncologie en alle leden werken nauw
met elkaar samen. U wordt dus niet doorverwezen van de ene
specialist naar de andere, maar wordt meteen gezien door de
juiste mensen. Een uniek concept in Nederland.
Helder Kliniek wil niet alleen goede zorg bieden voor patiënten
met huidkanker, maar óók proberen om deze ziekte zoveel
mogelijk te voorkomen. Eén van de manieren waarop we dat
doen, is door middel van ‘molemapping’, een grote verbetering bij het opsporen en voorkomen van melanomen. Helder
Kliniek is tot nu toe één van de weinige plaatsen waar u voor
molemapping terecht kunt. Daarmee hopen wij ons steentje
bij te dragen aan een toekomst waarin huidkanker niet vaker,
maar juist mínder vaak zal voorkomen.
Artsen en medewerkers Helder Kliniek
03
Wat mag u van ons verwachten?
Als u een huidoncologische behandeling moet ondergaan,
Voor alle behandelingen geldt, dat u na de ingreep adviezen
wilt u er zeker van zijn dat u wordt geholpen in een kliniek
en pijnstillers mee naar huis krijgt om de napijn en het
waar kwaliteit en veiligheid voorop staan. Waar uw arts
ongemak zoveel mogelijk te verminderen.
uitgebreid aandacht voor u heeft en een duidelijk en eerlijk
advies geeft. En waar u bent verzekerd van de beste zorg en
Uitgebreide telefonische informatie
begeleiding door een gespecialiseerd multidisciplinair team,
Helder Kliniek heeft een Informatiecentrum waar speciaal
ook ná uw behandeling. Bij Helder Kliniek zijn al deze zaken
opgeleide medewerkers de tijd nemen om u te woord te staan.
goed geregeld. Daarom kunnen we u de volgende beloftes
Zij kunnen u informatie geven over alle behandelingen bij
doen:
Helder Kliniek. Overigens kunt u uw vragen ook per email
stellen. Wilt u een afspraak maken, dan zullen de medewer-
Persoonlijke benadering
kers van het Informatiecentrum u alvast een aantal vragen
U merkt het al tijdens uw eerste contact met onze kliniek: bij
stellen. Zo kunnen we goed voorbereid starten met het eerste
ons bent u geen nummer. Wij kiezen voor een persoonlijke
consult.
benadering, omdat we vinden dat uw zorgen, wensen en
04
verwachtingen heel belangrijk zijn. Tijdens het consultgesprek
De best mogelijke zorg
ziet u de arts die u gaat behandelen. Hij of zij neemt de tijd
Helder Kliniek levert de best mogelijke medische zorg bij huid-
om al uw vragen te beantwoorden, zodat u met een goed
kanker. Wij volgen de richtlijnen van de beroepsverenigingen
gevoel de behandeling tegemoet kunt zien.
voor dermatologie en plastische chirurgie, en werken samen
met een zeer goed pathologie laboratorium. Alle gegevens
Snel en efficiënt
van het weefselonderzoek worden – net zoals in een regulier
Wat voor ons dagelijks werk is, is voor u onbekend en span-
ziekenhuis – opgeslagen in de landelijke database, zodat
nend. Logisch. Daarom nemen we ruim de tijd voor u.
pathologen van verschillende centra toegang hebben tot de
We leggen u duidelijk uit hoe onze procedures verlopen en
uitslagen. Vrijwel alle gevallen van huidkanker kunnen bij ons
doen er alles aan om u zo snel en efficiënt mogelijk te helpen.
behandeld worden.
Dat betekent bijvoorbeeld dat u tijdens het eerste consult
Voor zeldzame tumoren die academische zorg behoeven,
altijd wordt gezien door een dermatoloog, gespecialiseerd
kunnen wij u snel doorverwijzen naar de afdelingen
in huidoncologie. Deze werkt nauw samen met de plastisch
Dermatologie van het Erasmus Medisch Centrum in
chirurg. Er gaat dus geen tijd verloren aan doorverwijzen en
Rotterdam.
nieuwe afspraken maken. Ook laten we u niet onnodig lang in
spanning over de uitslag van het weefselonderzoek. Dankzij
24 uur per dag bereikbaar
afspraken met het laboratorium, kunnen we u binnen 7 dagen
Helder Kliniek is 24 uur per dag bereikbaar, 7 dagen in de
de uitslag laten weten. En daarna gaan we meteen met de
week. Dat is prettig om te weten. Mocht u na een behandeling
behandeling van start.
twijfelen of uw herstel wel goed verloopt of mocht er
onverhoopt een complicatie optreden, dan staan wij altijd
Pijnbestrijding
voor u klaar om u te helpen.
Uw comfort staat bij ons voorop. Dus doen we er alles aan om
de behandeling zo prettig mogelijk te laten verlopen.
Geen wachtlijsten
We besteden veel aandacht aan pijnbestrijding en zoeken
Helder Kliniek heeft geen wachtlijsten. Wanneer u besluit tot
altijd naar de optimale manier van verdoven.
een behandeling kunt u altijd snel bij ons terecht.
05
Huidkanker
De meest voorkomende vorm van kanker in Nederland
Elk jaar wordt in Nederland bij tienduizenden mensen de
Basaalcelcarcinoom
diagnose huidkanker gesteld. Daarmee is huidkanker
Basaalcelcarcinoom is de meest voorkomende vorm van
de meest voorkomende vorm van kanker in Nederland.
huidkanker. Geschat wordt dat er het komende jaar in
In verreweg de meeste gevallen kan huidkanker goed
Nederland 35.000-40.000 nieuwe gevallen geconstateerd
behandeld worden, als u er maar op tijd bij bent.
zullen worden. Zonlicht en UV-straling uit zonnebanken zijn
de belangrijkste oorzaak voor deze soort huidkanker.
Basaalcelcarcinoom ziet eruit als een glad, glazig knobbeltje
of een afgeplat rood bolletje met een parelmoer randje.
Soms lijkt het op een puistje of eczeemplekje dat maar niet
wil verdwijnen. In bijna alle gevallen ontstaat na verloop van
tijd in het midden een zweertje of wondje.
Basaalcelcarcinoom groeit langzaam en zaait bijna nooit uit.
Toch is het belangrijk om het op tijd te behandelen, omdat de
tumor gezond weefsel in de omgeving aantast.
06
Plaveiselcelcarcinoom
Het plaveiselcelcarcinoom is op één na de meest voorkomende vorm van huidkanker. Ook bij deze vorm van huidkanker is
er een duidelijke relatie met blootstelling aan de zon.
Een plaveiselcelcarcinoom ontstaat in de buitenste lagen
van de huid. Voordat er sprake is van kanker, is er eerst een
voorstadium dat we actinische keratose noemen.
Er zijn dan plekjes met korstjes zichtbaar, die kunnen zorgen
voor pigmentvlekken, ontkleuring, rimpels, verwijde bloedvaatjes en een verdikte hoornlaag. Hoewel de aandoening in
dit stadium nog niet kwaadaardig is, kan hij dat na verloop
van tijd wel worden. Het is belangrijk dat een plaveiselcelcarcinoom (of het voorstadium ervan) tijdig ontdekt en
behandeld wordt. De tumor groeit namelijk sneller dan
een basaalcelcarcinoom en heeft de neiging tot uitzaaiing.
Melanoom
Melanoom is een vorm van huidkanker die ontstaat in de
melanocyten, de pigmentvormende cellen van de huid.
Een melanoom ontstaat vaak op een plek waar al een
moedervlek zit. Daarom moet een moedervlek die gaat
groeien, van kleur verandert, onregelmatig van vorm wordt,
anders aanvoelt (jeuk, prikkeling) of gaat bloeden altijd nader
bekeken worden. Soms ontstaat een melanoom niet uit een
moedervlek, maar duikt hij op een helemaal gave huid op.
Melanoom komt minder vaak voor dan de andere vormen
Moedervlekken: gemiddeld heeft een mens veertig moe-
van huidkanker, maar is wel de gevaarlijkste. Een melanoom
dervlekken. Zolang de vlekken niet veranderen van kleur
groeit namelijk snel en kan in een vrij vroeg stadium uitzaaien.
of vorm en niet anders aanvoelen, is er niets aan de hand.
Vroegtijdig opereren is dus belangrijk.
Slechts een heel klein percentage van alle moedervlekken
ontwikkelt zich tot melanoom.
Voorstadia
Ouderdomswratten: ouderdomswratten zien eruit als ruwe,
Niet elke huidkanker ontstaat ‘uit het niets’. Soms gaat er een
donkergekleurde vlekken die iets op de huid liggen. Vaak
fase aan vooraf waarin de eerste tekenen zichtbaar worden.
zijn ze onregelmatig van kleur en ze kunnen wel enkele
Deze zogenaamde premaligne aandoeningen kunnen in de
centimeters in doorsnede worden. Ouderdomswratten wor-
loop der tijd maligne (kwaadaardig) worden. Het is dus van
den soms ten onrechte aangezien voor melanomen, maar
groot belang dat ze op tijd herkend worden.
dat zijn het absoluut niet. Ze zijn volkomen ongevaarlijk.
Actinische keratose: op plaatsen die chronisch aan de zon
Gesteelde fibromen: deze onschuldige huidafwijkingen wor-
zijn blootgesteld, kunnen actinische keratosen ontstaan.
den ook wel steelwratjes genoemd. Ze komen vaak voor op
Deze zonlichtbeschadigingen zijn te herkennen als ruw
latere leeftijd in huidplooien, zoals de oksels en de liezen.
aanvoelende, lichtbruine plekjes. Naast korstjes kan er ook
Levervlekken: levervlekken (lentigo’s) worden ook wel ou-
sprake zijn van een vlekkerige pigmentatie, fijne en grove
derdomsvlekken genoemd omdat ze op latere leeftijd ont-
rimpels, verwijde bloedvaatjes, een gelige verdikte hoorn-
staan. Het zijn egaal bruine vlekken, die vaak grillig
laag of een verdunde huid. Ruim de helft van de gevallen
begrensd zijn. Ze kunnen enkele centimeters groot worden.
van plaveiselcelcarcinoom begint met actinische keratose.
De meeste levervlekken zijn onschuldig. Verraderlijk is
Atypische naevus: de atypische naevus is een onrustige
echter dat levervlekken erg sterk kunnen lijken op ‘lentigo
moedervlek, die een voorstadium van een melanoom kan
maligna’, een beginstadium van melanoom. Zo’n lentigo
zijn. Daarom moet een atypische naevus altijd verwijderd
maligna is te herkennen aan een wisselende en grillige
worden. De dermatoloog kan een verdachte vlek bekijken
pigmentatie. Het is dus van belang dat u levervlekken goed
met behulp van dermatoscopie, waarbij de vlek vele malen
in de gaten houdt.
vergroot wordt. Wanneer een moedervlek pijnlijk wordt,
gaat jeuken, bloeden of groeien, is dat altijd een waarschuwingsteken.
Onschuldige huidafwijkingen
Veel vlekken of onregelmatigheden lijken misschien op huidkanker, maar zijn het niet. Veel voorkomend zijn bijvoorbeeld:
Sproeten: een moedervlek bestaat uit een opeenhoping
van pigmentcellen, een sproet bevat alleen pigmentkorrels
(de donkere kleurstof). Ze kunnen zich niet ontwikkelen tot
melanoom zoals moedervlekken dat wel kunnen, omdat ze
geen pigmentcellen bevatten. Sproeten kunnen dus geen
kwaad.
07
Behandelingen
Een compleet aanbod van de modernste technieken
Huidkanker kan op verschillende manieren behandeld
CO2 laser
worden. Voor welke methode wordt gekozen hangt af van
Met de CO2 laser kan een dun laagje van de opperhuid
verschillende factoren, zoals de vorm, de plaats en de grootte
worden verwijderd. Niet alleen de gezonde huidcellen, maar
van de huidafwijking. Lang niet altijd hoeft er gesneden te
ook alle onregelmatigheden in de opperhuid worden op deze
worden: we beschikken over een scala moderne therapieën
manier weggehaald. Met name bij actinische keratose (een
om ervoor te zorgen dat uw huidafwijking geneest met een zo
voorstadium van huidkanker) geeft deze laserbehandeling
mooi mogelijk cosmetisch resultaat.
goede resultaten. Omdat de laser computergestuurd is, kan
er tot op tienden van millimeters nauwkeurig worden gewerkt.
08
Excisie
Zo is er geen kans dat er te veel huid wordt verwijderd. Indien
In veel gevallen kan de tumor operatief verwijderd worden
nodig kan de arts een tweede of zelfs derde flinterdun laagje
(excisie). Het aangedane weefsel plus een extra stukje
laten verdampen. Deze laser geeft bovendien een cosmetisch
eromheen worden dan weggesneden. Het weggehaalde
mooi resultaat: de huid wordt er egaler en gladder door.
weefsel wordt met behulp van een microscoop onderzocht.
De behandeling is wel pijnlijk. U krijgt daarom een plaatselijke
Wanneer blijkt dat niet alle tumorcellen verwijderd zijn, wordt
verdoving. Het herstel duurt enkele weken, maar de huid kan
er een tweede excisie gedaan waarbij iets meer weefsel
nog een aantal maanden rood blijven.
wordt weggenomen. Wanneer er veel weefsel moet worden
verwijderd, is het niet altijd mogelijk om de wond meteen te
TCA peeling
hechten. Dan moet er een reconstructie gedaan worden door
Bij de TCA peeling wordt een oplossing met trichloorazijnzuur
de plastisch chirurg. Die zal de wond sluiten door middel van
gebruikt om een dun laagje van de opperhuid te verwijderen.
een verschuiving of transplantatie van huidweefsel.
Niet alleen de gezonde huidcellen, maar ook alle onregel-
Excisie is effectief, geneest over het algemeen snel en de
matigheden in de opperhuid worden op deze manier
kans dat de tumor terugkomt is klein.
weggehaald. De TCA peeling kan, net als de CO2 laser, worden
gebruikt voor de behandeling van actinische keratose
Lokale chemotherapie
(een voorstadium van huidkanker). Een TCA peeling geeft een
Bij chemotherapie worden cytostatica (anti-kanker middelen)
cosmetisch mooi resultaat: de huid wordt er egaler en gladder
ingezet, zeer agressieve medicijnen die de deling van cellen
door. Tijdens het opbrengen van de vloeistof ervaart u enkele
belemmeren. Kankercellen zijn gevoeliger voor deze medicatie
minuten een intens brandend gevoel. Daarna wordt de huid
dan normale cellen en zullen daarom eerder worden uitge-
gekoeld en vermindert het branderige gevoel snel. Uw huid
schakeld. Bij huidkanker kan deze medicatie van buitenaf
kan na de behandeling nog een poosje branderig aanvoelen
in de vorm van een crème of zalf precies op de juiste plek
en rood en gezwollen zijn. Na enkele dagen begint uw huid te
aangebracht worden. U krijgt de cytostatica dus niet binnen,
vervellen, dit duurt ongeveer een week.
en daardoor kunnen er veel hogere doses gebruikt worden
dan bij tumoren in het lichaam zonder dat uw lichaam daar
Elektrochirurgie
veel last van heeft. Lokale chemotherapie kunt u zelf thuis
Bij elektrochirurgie wordt – net als bij chirurgie – gesneden,
toepassen. Deze methode geeft geen littekenvorming en dus
maar dan met behulp van een elektrisch verwarmd mesje,
een goed cosmetisch resultaat. De behandeling duurt wel
bolletje of draadlusje. Hiermee kunnen allerlei groeisels van
relatief lang: de crème moet een aantal weken op nauwge-
de huid weggehaald worden, waarbij de bloedvaatjes meteen
zette tijden worden aangebracht en weer afgewassen.
dichtgebrand worden. Het wondje bloedt dus niet na.
Photo Dynamic Therapy
PDT (fotodynamische therapie) is een behandeling waarbij
de kankercellen extreem gevoelig gemaakt worden voor
zichtbaar licht. De aangedane plek wordt ingesmeerd met
crème of gel die een stof bevat die opgenomen wordt door de
kankercellen. Via de natuurlijke stofwisseling van de cel wordt
die stof omgezet in een lichtgevoelige stof. Wanneer de plek
daarna onder een lamp komt met licht van een specifieke
golflengte, worden de kankercellen gedood. Bij Helder Kliniek
wordt de fotodynamische therapie op één dag uitgevoerd. Er
wordt eenmaal crème of gel aangebracht, en daarna wordt
u met een tussenpauze tweemaal behandeld met licht. Na
deze behandeling zijn bij meer dan 95% van de patiënten alle
kankercellen verdwenen. PDT is een pijnlijke, maar over het
algemeen te verdragen behandeling. Desnoods wordt met
09
injecties verdoving aangebracht. In de eerste week kunnen
roodheid, korstjes en wondjes ontstaan. Dit geneest snel
daarna (meestal binnen twee weken na de behandeling).
PDT is een selectieve behandelingsvorm: alleen de tumor
wordt vernietigd, maar het omliggende, gezonde weefsel blijft
gespaard.
Controle is belangrijk!
Hoe geavanceerd de technieken ook zijn, geen enkele
methode geeft 100% garantie dat de huidafwijking
compleet wordt verwijderd of vernietigd. Daarom is
controle altijd nodig. Na een behandeling zullen we u
op gezette tijden terug willen zien bij Helder Kliniek.
Wij willen benadrukken dat het in het belang van uw
gezondheid is om deze controle afspraken na te komen!
Het consult
One-stop-shop: zonder omwegen snel en vriendelijk geholpen
Helder Kliniek hanteert het principe van one-stop-shop: u
Molemapping
ziet meteen de juiste specialisten en krijgt al tijdens het
Om alle moedervlekken op uw huid nauwkeurig vast te leggen
eerste consult een voorlopige diagnose en een behandelplan.
en ook op langere termijn in de gaten te houden, maken we
Dat voorkomt doorverwijzen en onnodig wachten. Bij ons
gebruik van ‘molemapping’. Daarbij wordt uw hele lichaam
weet u snel waar u aan toe bent.
met behulp van de nieuwste apparatuur digitaal gefotografeerd. Van verdachte afwijkingen wordt een extra vergrote
Intake
foto (dermatoscopie) gemaakt. Al deze gegevens worden
Tijdens het intake-consult wordt u gezien door een derma-
opgeslagen in een medisch dossier, de ‘molemap’.
toloog en een verpleegkundige. Beiden zijn gespecialiseerd
Bij een regelmatige check-up kunnen we precies zien of en
in huidoncologie. Tijdens dit eerste consult bekijken we
waar de moedervlekken veranderd zijn.
uw huid en maken we, als dat nodig is bij veel of atypische
10
moedervlekken, gebruik van een molemap. De dermatoloog
Nazorg
kan in de meeste gevallen meteen een diagnose stellen en
Nadat u bent behandeld voor huidkanker blijft u nog een
een voorlopig behandelplan opstellen. Wanneer er meer
periode onder controle bij de kliniek. Er bestaat immers een
gegevens nodig zijn voor het stellen van de juiste diagnose,
kans dat de tumor terugkomt, of dat zich nieuwe tumoren
wordt een biopsie verricht. Er wordt dan een klein stukje
ontwikkelen. Hoe eerder dit ontdekt wordt, hoe sneller u
van het verdachte weefsel weggehaald en opgestuurd naar
behandeld kunt worden en hoe beter de kansen op herstel.
het laboratorium. Daar kan de patholoog vaststellen of het
Het is dus van groot belang dat u aan elke controle-oproep
inderdaad om huidkanker gaat, en zo ja, om welk type.
gehoor geeft. Naast de reguliere controles adviseren wij in
sommige gevallen om regelmatig een check-up te laten doen.
Uitslag binnen 7 dagen
Dat kan bijvoorbeeld eens per half jaar, eens per jaar of om
De uitslag van het laboratoriumonderzoek krijgt u binnen
de twee jaar, afhankelijk van de gestelde diagnose.
7 dagen telefonisch van ons. Als de uitslag de voorlopige
Dankzij het innovatieve molemapping-systeem kunnen onze
diagnose bevestigt, blijft het behandelplan ongewijzigd.
specialisten elke verandering in uw huidbeeld nauwkeurig
Mocht de uitslag afwijken, dan wordt een nieuw behandelplan
digitaal monitoren.
met u besproken. Er kan dan meteen een afspraak gepland
worden voor de behandeling.
Behandeling
Snel na het eerste consult kunt u bij Helder Kliniek terecht
voor een behandeling. Grotere chirurgische ingrepen en
ingrepen aan het gezicht worden door de plastisch chirurg
gedaan. In alle gevallen zal er een nauwe samenwerking zijn
met de dermatoloog. Kleinere chirurgische ingrepen kunnen
zowel door de plastisch chirurg als door de dermatoloog
worden uitgevoerd. De dermatoloog doet ook alle niet-chirurgische behandelingen, zoals TCA peeling, elektro-chirurgie,
fotodynamische therapie (PDT) en CO2 laserbehandelingen.
Huidkanker voorkomen
Bescherm uzelf altijd en overal tegen de zon
Het is misschien een cliché, maar voorkomen is beter dan
genezen. En dat geldt in het bijzonder voor huidkanker. Bijna
alle vormen worden veroorzaakt door UV-straling. Daarom is
melanoom kan ook op jongere leeftijd ontstaan, maar over
het algemeen komen ze meer voor bij ouderen.
Veel moedervlekken: wanneer u meer dan honderd moeder-
het belangrijk om bewust en verstandig om te gaan met de
vlekken heeft, loopt u een hoger risico om een melanoom
zon. Zo kunt u zelf het risico op huidkanker beperken.
te ontwikkelen. Deze vorm van huidkanker ontstaat immers
vaak uit pigmentcellen van de huid.
Zonlichtschade
Wanneer uw huid te vaak of te lang wordt blootgesteld aan de
Erfelijk: sommige vormen van huidkanker zijn erfelijk.
Werken in de buitenlucht: wanneer u voor uw werk veel
zon, kan zowel UVA- als UVB-straling de huidcellen bescha-
buiten bent, krijgt uw huid een grote dosis UV-straling te
digen. Het erfelijk materiaal in de celkernen (het DNA) kan
verduren.
daardoor veranderen. Soms kan de schade door speciale
eiwitten worden gerepareerd, soms sterft de huidcel gewoon
Goed beschermd
af. Maar in sommige gevallen wordt het DNA verkeerd of
Om schade door zonlicht te beperken, zijn zonnebrandcrèmes
helemaal niet gerepareerd. De cel kan zich dan ongecon-
een prima hulpmiddel. Deze crèmes bevatten filters die
troleerd en ongeremd gaan delen. En zo kan huidkanker
UV-straling absorberen of reflecteren. Hoe meer filters een
ontstaan. Inmiddels is het verband tussen zonlichtschade
crème bevat, hoe hoger de beschermingsfactor (BF of SPF)
en verschillende vormen van huidkanker onomstotelijk
is. Als vuistregel kunt u aanhouden: hoe hoger de bescher-
aangetoond.
mingsfactor, hoe beter u bent beschermd.
Reserveer zonnebrandcrème niet alleen voor de vakantie,
Een groter risico
Veel in de zon: een te grote hoeveelheid UV-straling (van
maar gebruik ‘m elke keer als u of uw kinderen in de zon
komen (wandelen, fietsen, buiten spelen, in de tuin werken).
de zon én de zonnebank) kan de cellen van de opperhuid
Breng een royale hoeveelheid crème minimaal twintig
ernstig beschadigen. Daardoor kan, meestal pas na vele
minuten voordat u in de zon gaat gelijkmatig aan en herhaal
jaren, huidkanker ontstaan.
dat elke twee uur. Smeer kinderen zo nodig nog vaker in: door
Veel in de zon als kind: wie als kind (tot 15 jaar) veel
spelen, zwemmen en transpireren verdwijnt de crème snel.
in de zon is geweest, loopt meer risico op het ontwikkelen van basaalcelkanker op latere leeftijd. Hoe hoger de
Smeren alleen is niet genoeg
UV-belasting, hoe groter het risico.
Hoewel een zonnebrandcrème uw huid grotendeels
Vaak verbrand: bij elke keer dat u (als kind of als
beschermt tegen de zon, moet u altijd aanvullende maatre-
volwassene) verbrandt, stijgt de kans dat u huidkanker
gelen nemen. Blijf uit de zon op de tijdstippen dat de straling
krijgt.
het hoogst is (tussen 11.00 en 15.00 uur) en zoek ook
Huidtype I: mensen met een lichte huid, blond of rood haar
daarvoor en daarna regelmatig de schaduw op. Draag zoveel
en blauwe ogen (huidtype I) zijn van nature gevoeliger
mogelijk beschermende kleding, zoals een shirtje, een petje of
voor UV-straling. Daarom wordt zonnen en het gebruik van
zonnehoed en een zonnebril.
zonnebanken afgeraden voor mensen met huidtype I.
Ga ook niet langer in de zon liggen omdat u een zonnebrand-
Leeftijd: het duurt jaren voordat een moedervlek zich
crème heeft opgesmeerd. U loopt dan namelijk weer opnieuw
ontwikkelt tot een tumor. Basaalcelcarcinoom en plaveiselcelcarcinoom worden vooral gezien vanaf veertig jaar. Voor
het melanoom geldt dit leeftijdrisico overigens niet: een
een hoger risico.
11
Huidkanker
herkennen
Let op: dit zijn de signalen!
Wist u dat…
Zonblootstelling een verhoogde kans geeft
op het krijgen van een huidtumor?
Dat kinderen onder de 1 jaar eigenlijk
helemaal niet in de zon mogen?
Huidkanker is goed te behandelen, wanneer u er maar op
tijd bij bent. Vroege ontdekking kan uw leven redden. Het
Dat u uzelf en uw kinderen élke dag zou
moeten beschermen tegen de zon?
is dan ook belangrijk dat u weet waar u op moet letten.
Waarschuwingssignalen
Van een melanoom
Een moedervlek is verdacht wanneer deze:
12
groter wordt
van kleur verandert
van vorm verandert
een vage grens krijgt
blijft jeuken
spontaan gaat bloeden
recent is ontstaan
Vernieuwende
technologie
Molemapping en dermatoscopie betekenen een
grote verbetering bij het opsporen en voorkomen van
huidkanker. In Australië heeft men het ontstaan van de
gevaarlijkste vorm van huidkanker (een dik melanoom)
door veranderd zongedrag en goede zorg zoals
Van een basaalcelcarcinoom of plaveiselcelcarcinoom
molemapping kunnen verminderen. In Nederland wordt
Alle plekjes en vlekjes zijn verdacht wanneer deze:
de molemapping-technologie echter vrijwel niet benut.
een wondje vormen dat niet geneest binnen 6 weken
een wondje dat lijkt op eczeem maar niet reageert op
een eczeembehandeling
Uw huid moet ook gecontroleerd worden door een arts
wanneer er sprake is van actinische keratose.
Deze aandoening komt vooral voor op huidgebieden die
ernstig door de zon beschadigd zijn.
Twijfel?
Twijfelt u of een moedervlek er ‘normaal’ uitziet? Maakt
u zich zorgen over plekjes die er vreemd uitzien? Weet u
niet zeker of een moedervlek groter geworden is? Laat er
dan altijd uw huisarts naar kijken. Hij/zij kan bepalen of
een moedervlek of ander plekje nader onderzocht moet
worden.
Ook het zongedrag van veel Nederlanders is nog buitensporig. Helder Kliniek wil in Nederland een belangrijke
rol spelen in preventie, diagnostiek en behandeling van
huidkanker.
13
Veel gestelde vragen
Ik heb een moedervlek op m’n been, maar weet niet of
die er al langer zat…
opnieuw wachten. Bij Helder Kliniek hebben we dit hele traject
Wanneer u elke maand uw huid onderzoekt, leert u uw huid
listen werken in nauw overleg met elkaar en er gaat dus geen
beter kennen. Zo’n huidinspectie is niet moeilijk en kost niet
kostbare tijd verloren. De dermatoloog en plastisch chirurg
veel tijd. U kleedt u uit en gaat voor de spiegel staan. Dan kijkt
die u bij ons ziet, zijn gespecialiseerd in de behandeling van
u systematisch naar uw borst, buik en voorkant van armen
huidkanker. U bent dus verzekerd van de allerbeste specialis-
en benen, de achterzijde van armen en benen, de zijkant van
tische zorg.
gestroomlijnd: u ziet meteen de juiste mensen, alle specia-
uw lichaam, uw gezicht en oren, en (via een handspiegel) uw
deze huidinspectie elke maand. Merkt u veranderingen of
Helder Kliniek is toch een privé-kliniek, wordt de
behandeling dan wel vergoed?
verdachte plekjes op, ga dan naar uw huisarts.
Ja. De behandeling van huidkanker en alle voorstadia daarvan,
rug. Noteer eventueel waar en hoeveel vlekjes u ziet. Herhaal
worden in alle gevallen vergoed door de zorgverzekeraar.
14
Mijn zus heeft huidkanker, loop ik nu ook meer risico?
U heeft hiervoor wel een verwijzing van uw huisarts of
Dat kan. Bij ongeveer 5-10% van de mensen die een
specialist nodig. Helder Kliniek heeft met alle grote zorgver-
melanoom krijgen, is er sprake van erfelijke aanleg.
zekeraars afspraken gemaakt over de vergoeding van alle
Erfelijk melanoom ontstaat vaak op jongere leeftijd. Mensen
huidoncologie behandelingen. Voor de vergoeding maakt het
met deze aanleg hebben vaak veel en grote moedervlekken in
dus niet uit of u wordt behandeld in een algemeen ziekenhuis
een bont patroon. Ook basaalcelcarcinoom kan erfelijk zijn. In
of bij Helder Kliniek.
ongeveer 1-5% van de gevallen speelt erfelijke aanleg een rol.
Vooral wanneer deze vorm van huidkanker op jonge leeftijd
ontstaat of wanneer er meerdere tumoren zijn, is de kans
groot dat er sprake is van erfelijkheid.
Je hoort zo vaak dat mensen een plekje hebben
dat huidkanker blijkt te zijn. Hoe gevaarlijk is dat
eigenlijk?
Van patiënten met een basaalcelcarcinoom geneest bijna
Ik heb vrij veel moedervlekken. Is zo’n molemap
iets voor mij?
100%, bij het plaveiselcelcarcinoom ligt dit percentage op
Jazeker. Als u meer dan 100 moedervlekken heeft, loopt
ook al gaan de meeste mensen er niet aan dood, de tumor
u meer risico op huidkanker. Bij molemapping worden
kan behoorlijk wat schade toebrengen aan het weefsel. Vooral
alle moedervlekken op uw lichaam in kaart gebracht en
wanneer de tumor in het gezicht zit (neus, oor), kunnen hele
nauwkeurig gedocumenteerd. Door deze scan regelmatig te
delen aangetast worden. En dat is maar moeilijk te herstellen.
herhalen kunnen we elke verandering beoordelen,
Melanoom is duidelijk gevaarlijker. Wanneer de tumor vroeg
en zo vroegtijdig huidafwijkingen opsporen en behandelen.
wordt behandeld zijn de kansen goed, maar bij uitzaaiingen
ruim 90%. Toch is vroegtijdige behandeling heel belangrijk:
wordt behandeling moeilijker. Jaarlijks overlijden in Nederland
Huidkanker is een ziekte, kan ik daarvoor niet beter
gewoon naar het ziekenhuis gaan?
In het ziekenhuis wordt u in eerste instantie gezien door de
dermatoloog. Die kan u eventueel doorverwijzen naar een
plastisch chirurg. De wachtlijsten in ziekenhuizen zijn echter
vaak lang en voor elke vervolgafspraak (voor een consult
door een andere specialist of een behandeling) moet u
ruim 600 mensen aan een melanoom.
Equipe Zorgbedrijven voor de beste medische zorg
Helder Kliniek is onderdeel van Equipe Zorgbedrijven.
Equipe Zorgbedrijven is er voor ú
In deze organisatie zijn verschillende klinieken
U kunt rekenen op meer begeleiding en persoonlijke aandacht
bijeen gebracht, die zich stuk voor stuk hebben
van onze ervaren specialisten, en dus op een beter resultaat.
gespecialiseerd in een bepaalde tak van zorg. Onze klinieken
Wij nemen de tijd voor u; niet alleen om u te informeren vóór
bieden hoogstaande medische zorg, met oog voor uw
een behandeling, maar ook tijdens de zorg erna. Onze klinie-
wensen. Zo bewijst Equipe Zorgbedrijven dat zorg slimmer,
ken zijn ultramodern en voldoen ruimschoots aan alle wet-
beter en vriendelijker kan.
telijke eisen, maar bieden toch een prettige en ontspannen
omgeving. Bovendien wordt u altijd snel en zonder omwegen
geholpen. Equipe Zorgbedrijven levert zorg van topkwaliteit!
Zorg op maat
Onder Equipe Zorgbedrijven vallen drie klinieken:
Helder Kliniek, Velthuis Kliniek en Xpert Clinic. Elke kliniek
is supergespecialiseerd in een bepaalde zorgtak, en heeft
daarvoor de beste artsen en technieken in huis.
Tevens beschikken al onze klinieken over het ZKN-keurmerk.
Helder Kliniek is gespecialiseerd in de behandeling van
Huidoncologie en biedt daarnaast een totaalconcept voor
de behandeling van spataderen en anale aandoeningen
(proctologie). Een team van gespecialiseerde artsen staat
klaar om u zonder wachtlijsten te helpen. U ziet meteen de
juiste specialist en het aantal herhaalbezoeken wordt tot
een minimum beperkt. Helder Kliniek bied u de beste
medische kwaliteit en persoonlijke service!
Velthuis Kliniek is gespecialiseerd in cosmetische chirurgie
en is de grootste kliniek op dit gebied in Nederland.
U kunt er terecht voor alle cosmetisch chirurgische en
dermatologische ingrepen. Velthuis Kliniek was de eerste
privékliniek in ons land met een gecertificeerd kwaliteitssysteem. Niet voor niets scoort de kliniek standaard hoog in
de onderzoeken van de Consumentenbond.
Voor hand- en polsaandoeningen bent u welkom bij
Xpert Clinic. Xpert Clinic behandelt veel voorkomende
aandoeningen zoals het carpaal tunnel syndroom en
duimbasisslijtage, maar verricht ook complexere ingrepen
als kijkoperaties en implantologie. Innovatie en wetenschappelijk onderzoek staan bij Xpert Clinic hoog in het
Meer informatie over Equipe Zorgbedrijven kunt u vinden op:
www. equipezorgbedrijven.nl
vaandel.
15
Helder Kliniek Eindhoven
Helder Kliniek Enschede
Helder Kliniek Hilversum
Helder Kliniek Rotterdam
Helder Kliniek Velp
Pastoriestraat 137
Capitool 7
Landgoed Zonnestraal
Jan Leentvaarlaan 14-24
Middellaan 8a
5612 EK Eindhoven
7521 PL Enschede
Loosdrechtse Bos 15
3065 DC Rotterdam
6881 RP Velp
1213 RH Hilversum
0900 7777 555 (lokaal tarief)
[email protected]
www.helderkliniek.nl
november 2011
Download