2016, Aanmelding versie 1-02 - JK schoon

advertisement
Aanmelding deelnemende docent
Naam:
Voornaam:
Adres:
Postcode + woonplaats:
Geboortedatum en -plaats:
Telefoon:
Mobiel:
Email:
IBAN:
hierna te noemen de Docent.
Docent verklaart dat hij/zij bevoegd is tot het geven van lessen in de volgende instrumenten:
a.
b.
c.
Docent meldt zich aan bij de stichting “Recht op Muziek voor Kinderen” Zwolle e.o. (de
stichting RMK), hierna te noemen de Stichting.
De Docent is bekend en gaat akkoord met het Protocol Stichting Recht op Muziek voor
Kinderen en met het Reglement Locatiegebruik Stichting Recht op Muziek voor Kinderen.
De Docent is aan de Stichting een financiële bijdrage verschuldigd voor de bekostiging van de
stichtingskosten, hierna te noemen de Bijdrage.
a.
De Bijdrage is per kalenderjaar verschuldigd.
b.
Het bestuur van de Stichting zal de hoogte van de Bijdrage voor het komende
kalenderjaar kenbaar maken in de maand november van het lopende kalenderjaar.
c.
Voor het kalenderjaar 2016 bedraagt de Bijdrage € 25 per jaar ongeacht het aantal
leerlingen, plus per deelnemende leerling € 1,00 per dag of deel daarvan, dat les
wordt gegeven in de samenwerkende scholen, met een maximum van € 10,00 per
dag of een deel daarvan. In geval van groepslessen van meer dan 10 leerlingen wordt
een bijdrage van € 0,25 in rekening gebracht per dag of een deel daarvan.
Stichting Recht op Muziek voor Kinderen Zwolle e.o.
De Doornweg 15
8035 PC Zwolle
0529 427325
Rabo Bank
IBAN: NL78 RABO 0311 3427 52
KvK: 58659382
[email protected]
www.rechtopmuziek.nl
d.
e.
Voor de maanden juli en augustus wordt geen Bijdrage in rekening gebracht.
De penningmeester van de Stichting zal de Docent voor deze Bijdrage een factuur
zenden die binnen veertien dagen na dagtekening voldaan moet worden.
De Stichting zal opkomen voor de belangen van de Docent en de leerlingen. De Stichting zal
naar buiten treden en contacten onderhouden om aan haar doelstelling te kunnen blijven
voldoen.
In de statuten en de daaruit voortgekomen beleidsnotitie is beschreven hoe de Stichting
haar doelen wil bereiken. Een kopie van deze beleidsnotitie is op te vragen bij het bestuur
van de Stichting.
Bij wijzigingen in de beleidsvisie zal de Docent hiervan bericht ontvangen.
Aldus akkoord met de aanmelding:
Zwolle,
Naam in blokletters:
Handtekening:
Stichting Recht op Muziek voor Kinderen Zwolle e.o.
De Doornweg 15
8035 PC Zwolle
0529 427325
Rabo Bank
IBAN: NL78 RABO 0311 3427 52
KvK: 58659382
[email protected]
www.rechtopmuziek.nl
Download