De Bijenkorf Borne voor Welzijn en Cultuur

advertisement
aanmeldingsformulier + algemene voorwaarden
Factuuradres/ aanmelder
Naam
:…………………………………………………………………………………………….
Adres
: ………………………………………………….…………………………………………
Postcode
: …………………………Woonplaats :.……….………………………………………
Telefoon
: ………………………………………………….…………………………………………
E-mail
: ………………………………………………….…………………………………………
Bank- of gironummer : ………………………………………………….…………………………………………
Incasso - Ondergetekende verleent Kulturhus de Bijenkorf Borne de machtiging om het verschuldigde
lesgeld in de daarvoor geldende termijn(en) van bovenstaande bank-/ girorekening
af te schrijven
Handtekening :…….………………………………
Cursist
Naam
: ……………………………………………………………………………………………..
Adres
: ………………………………………………….…………………………………………
Postcode
: ………………………… Woonplaats :..……….………………………………………
Telefoon
: ………………………………………………….…………………………………………
Geb.datum
: …………………………………………..
E-mail
: ………………………………………………….…………………………………………
Geslacht: M /V
JA, IK MELD MIJN KIND AAN VOOR
GIGAKIDS-XTRA TYPECURSUS DONDERDAG 18:30 – 19:00
Deze cursus is speciaal voor kinderen met dyslexie. De cursus duurt iets langer, de lesstof wordt
langzamer behandeld in een kleinere groep (6 kinderen)
In 17 weken leren blind te typen met 10 vingers.
Voor jongens en meisjes van 9-13 jaar
Kosten: € 158,00 voor 17 lessen + examen
Ondergetekende verklaart zich bekend en akkoord met de algemene voorwaarden (hierbij) en verbindt zich
bij deelname aan de cursus tot betaling van het verschuldigde lesgeld:
Naam aanmelder
Handtekening
Datum
…………………………………
……………………………………………
…………………….
INLEVEREN
POST
E-MAIL
Receptie Kulturhus Borne, Marktstraat 23
Postbus 110, 7620 AC BORNE tav cursusadministratie
[email protected] tav Helga Jensma
Algemene voorwaarden
1.
Financiële bepalingen






Voor het te betalen cursus- / lesgeld ontvangt de aanmelder (= de lesgeldplichtige) een nota, waarop
aangegeven is hoe het cursus- / lesgeld voldaan moet worden.
Het cursus- / lesgeld kan bij incasso in maximaal zeven maandelijkse termijnen worden voldaan.
 Cursus- / lesgelden van
€100,00
tot
€180,00
drie termijnen
 Cursus- / lesgelden van
€180,00
tot
€320,00
vijf termijnen
 Cursus- / lesgelden boven €320,00
zeven termijnen
Zonder toestemming voor incasso ontvangt u een factuur voor het gehele cursusbedrag.
Voor een eenmaal geplaatste cursist geldt de cursus- / lesgeldverplichting gedurende de gehele cursus/ het
gehele lesjaar.
Bij niet tijdige betaling van het verschuldigde bedrag komen alle kosten van invordering, zowel gerechtelijk
als buitengerechtelijk, evenals renten voor rekening van de cursus- / lesgeldplichtige.
Bij een cursus- / lesgeldachterstand behoudt de directie zich het recht voor de leerling de toegang tot de
lessen te ontzeggen. Deze lessen worden niet ingehaald of vergoed.
De via het aanmeldingsformulier verstrekte gegevens zullen onder geen voorwaarde aan derden ter inzage
worden gegeven.
2.
Opzegging



3.
Overige bepalingen



4.
Wanneer een cursist/ leerling een les moet verzuimen, dient de receptie van het Kulturhus De Bijenkorf
hiervan tijdig op de hoogte te worden gesteld.
Telefonisch kan dat op werkdagen van 09.00 - 12.00 uur en van 13.30 - 17.00 uur op nummer
074-2657200.
Na 17.00 kunnen geen telefonische berichten van verhindering meer worden aangenomen.
Adreswijzigingen dienen zo spoedig mogelijk doorgegeven te worden aan de administratie:
[email protected]
In gevallen waarin deze bepalingen niet voorzien, beslist de directie.
Cursus- / lesgeldreductie

5.
Opzegging van de lessen dient schriftelijk te geschieden.
Bij opzegging na aanvang van de cursus/ het lesjaar wordt geen restitutie van het cursus- / lesgeld verleend.
In de volgende gevallen kan de directie besluiten alsnog tot restitutie van het cursus- / lesgeld over te gaan:
1 Wanneer een cursist verhuist naar een plaats buiten het verzorgingsgebied;
2 Indien bij een ernstig ongeval of langdurige ziekte blijkt, dat de lessen tot het eind van het cursusjaar niet
meer gevolgd kunnen worden;
3 Wanneer door de docent in overleg met de coördinator of directie schriftelijk het advies wordt
gegeven, de lessen te beëindigen. In deze gevallen behouden we ons het recht voor een opzegtermijn
van 2 maanden in acht te nemen.
Vanuit het minimafonds van de Gemeente Borne wordt aan mensen met een laag inkomen een
vergoeding van kosten gegeven voor bepaalde abonnementen, cursusgelden en contributie.
Groepen


Kulturhus de Bijenkorf Borne kent diverse cursussen voor groepen cursisten. Deze cursussen gaan slechts van
start wanneer het minimum aantal cursisten is ingeschreven.
Wanneer tijdens het seizoen het aantal deelnemers aan een cursus, naar het oordeel van de directie, te
laag wordt, kan de cursus worden stopgezet. Vooruit betaald cursus- / lesgeld wordt dan teruggestort.
Download