SCHETS VAN EEN PREEK OVER 1000

advertisement
SCHETS VAN EEN PREEK OVER 1000-JARIG RIJK
BIJBELGEDEELTE OPENBARING 20:1-10
1. Allerlei meningen over dit bijbelgedeelte. Centrale vraag: In de toekomst of in het verleden?
Twee voorbeelden: Hal Lindsey en Augustinus. Hal Lindsey heeft een uitgewerkt systeem
waarin hij in kaart heeft gebracht hoe de toekomst van deze wereld zal verlopen. Allerlei
bijbelteksten worden met elkaar verbonden en in schema gebracht: Opname/Verdrukking/Komst
van Jezus en aanbreken van zichtbaar vrederijk in Jeruzalem waarin Israël tot bekering
komt/Opnieuw verdrukking/Tweede fase van de terugkomst van Jezus: Laatste oordeel.
Bezwaren: Allerlei bijbelteksten worden aan elkaar gekoppeld zonder enige reden. Nergens
wordt er in de bijbel gesproken over twee terugkomsten van de Here Jezus, alleen: Hij komt
terug! Geen aandacht voor symboliek. Augustinus (veel navolging in de reformatorische kerken)
ziet het binden van de satan gebeuren bij de opstanding van Jezus. Op dat moment is het 1000jarig vrederijk al aangebroken. Het is de tijd van de kerk geworden en Christus regeert door de
kerk en door christenen. Dit vrederijk is dus geestelijk van karakter. De satan is nu al gebonden.
Problematisch: Wat merken we van het vrederijk? Een cynische uitspraak uit 1944: ‘Als we op
het ogenblik in het duizendjarige vrederijk leven, dan kunnen ze van mij de hemel cadeau
krijgen!’
Doel: Luisteren naar deze woorden uit de Openbaring en vasthouden aan de eigenheid van dit
bijbelboek: Symbolische taal en troostende boodschap! (De Openbaring geeft uiteindelijk een
dwarsdoorsnede van de geschiedenis, geen spoorboekje.) Bescheidenheid is op zijn plaats: Geen
kant en klare oplossing. Eenheid staat centraal.
2. De draak (alias de oude slang/geniepig, alias de duivel/lasteraar, alias de satan/tegenstander)
wordt gearresteerd en in de kerker gegooid. Een celstraf van 1000 (=10x10x10) jaren. Doel van
zijn arrestatie: ‘opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden’! Dat zinnetje is allesbepalend en
van het grootste belang om de bedoeling van dit gedeelte te begrijpen. Wat wordt er met deze
laatste woorden bedoeld? Niet: Volledige vrede en vervulling van allerlei geweldige profetieën
uit het Oude Testament. Zoals de opvatting van Hal Lindsey is: Een bijna paradijselijke toestand
op deze wereld en geen oorlog en geweld meer. Maar let op: Er wordt hier helemaal niet over
een vrederijk gesproken. Nee. Vanuit deze gevangenis oefent de draak nog steeds veel macht uit
via zijn vele handlangers. Al Capone. Voorbeelden in overvloed. Nee. Het gaat om dat verleiden
van de volken op deze wereld. Verleiden tot wat? Als hij losgelaten wordt uit de gevangenis zal
hij volken verleiden om op te trekken tegen de gelovigen. En juist dat kan hij niet meer als hij in
de gevangenis zit.
3. Blijkbaar is de satan voor een hele lange periode niet meer in staat om de wereld mee te
nemen in zijn haat en geweld tegen christenen en het rijk van de Here God. De hel zal de kerk er
dus niet onder krijgen. (Vergelijk Mat 16:18!) De satan is niet bij machte om de kerk kapot te
maken. In de geschiedenis zien we gelukkig steeds weer de voorbeelden daarvan. Sinds pasen en
pinksteren zien we wereldwijd de kerk groeien en mensen komen tot geloof. Perioden van
vervolging hebben nooit en te nimmer het laatste woord. Al met al krijgen we hier dus nog
eenmaal een totaal overzicht van onze geschiedenis. Bemoedigend: Wanneer de gemeente van
Christus door vervolging met de rug tegen de muur staat, mag zij horen: Er komen weer betere
tijden. Tijden van vrede, verademing en van geestelijke opbloei. Wanneer de gemeente lijkt weg
te kwijnen temidden van de vrieskou van de moderne tijd en er bijna niets lijkt over te blijven,
dan mag de gemeente horen: De gemene draak is gebonden. Hij heeft niet het laatste woord. Dat
geeft ook hoop en uitzicht voor de toekomst en moed om aan de slag te gaan ... Ook in de
plaatselijke gemeente ...
4. Met Johannes mogen we ook een blik in de hemel werpen. (In het boek Openbaring zijn de
tronen in de hemel: Daarom geen zichtbaar vrederijk in Jeruzalem!) Op de tronen ziet Johannes
de mensen die in zijn tijd vanwege hun geloof in Jezus gemarteld en gedood waren: ‘Zij werden
weer levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang!’ Op aarde werden zij
gedood maar in de hemel werden zij bevorderd tot heerlijkheid: Leven met God en delen in de
overwinning! Ook daaruit blijkt weer dat de satan gebonden is.
5. ‘Dit is de eerste opstanding!’ Het weer levend worden en bij God zijn is de eerste opstanding.
Gelovigen mogen na hun sterven hun plaats innemen in de hemel. Een plaats die bereid is door
Gods Zoon! Sterven wordt tot leven! Dat maakt je zalig: Je bent te feliciteren! En dan blijkt ook
dat de tweede dood geen macht meer heeft. De tweede dood is de eeuwige dood: Het oordeel dat
uitgesproken wordt na de definitieve terugkomst van Jezus Christus (dat is dus na de opstanding
van alle mensen).
6. Na een hele lange tijd zal de satan een korte tijd vrij spel krijgen. Zijn laatste stuiptrekking.
(Vgl. het Ardennenoffensief!) Nu zal hij de volken verleiden tot haat en geweld tegen Christus
en zijn volgelingen hier op aarde. In het laatste der dagen zal de strijd hevig zijn. Maar dat is een
korte tijd en dan maakt God abrupt een einde aan satans macht. De duivel verdwijnt met al zijn
trawanten in de vuurpoel. De overwinning staat vast ... Geloof gevraagd!
Download