publicatie

advertisement
Type
Nieuwe stadswijk
Oplevering
oktober 2013
(eerste 32 woningen)
Betrokken partijen
Programmabureau RijswijkBuiten,
Stadsgewest Haaglanden, TU Delft,
KuiperCompagnons, Deloitte, Dura Vermeer,
KlimaatGarant, Merosch
Contactpersoon
Ronald Schilt
[email protected]
RIJSWIJK
Heel RijswijkBuiten Energieneutraal
VERGAANDE SAMEN­WERKING
LEIDT TOT IJZERSTERKE
FORMULE
De gemeente Rijswijk realiseert de energieneutrale nieuwbouwlocatie RijswijkBuiten. De eerste
32 van de circa 3.500 woningen worden in oktober 2013 opgeleverd. Het gemeentebestuur
heeft in een vroegtijdig stadium de ambitie uitgesproken om geen gasnet aan te leggen en in te
zetten op energieneutrale woningen. De doelstelling is om de wijk op termijn te evolueren tot een
energieneutrale wijk, waarbij op grote schaal duurzame energie wordt opgewekt en de bewoners
eventuele overschotten aan zonne-energie aan elkaar kunnen leveren.
ingebouwd ten aanzien van een goed binnenklimaat.
Om zeker te zijn van een evenwichtige verdeling van de
belangen van de bewoners en de exploitant, is het contract
tussen de bewoners en KlimaatGarant ook nog getoetst
door de Vereniging Eigen Huis (VEH).
Exploitatiekosten rijwoning RijswijkBuiten
Referentiewoning met gas
23%
Klimaatneutrale woning
23%
60%
67%
16%
Doorontwikkelen
Energie (huishoudelijk)
Onderhoud (installaties)
Energie (gebouwgebonden)
Huur apparatuur KlimaatGarant (inclusief onderhoud)
Politieke wil en daadkracht
In een vroeg stadium zijn de technische en financiële consequenties van de geformuleerde ambities in beeld gebracht
en is in het door Merosch uitgewerkte projectplan ook aangegeven hoe deze gerealiseerd kunnen worden met maximaal draagvlak bij alle betrokken partijen. Na presentatie van
het projectplan voor de gemeenteraad, zijn de geformuleerde
ambities unaniem aangenomen en vormen ze het uitgangspunt voor de ontwikkeling van RijswijkBuiten.
Verkoopcijfers
De energieneutrale wijk RijswijkBuiten is een van de
gebiedsontwikkelingen waar de verkoop van nieuwbouwwoningen goed loopt.
Lage V.O.N.-prijs
Door slimme ‘outsourcing’ worden energieneutrale woningen aangeboden voor een zeer scherpe
V.O.N.-prijs.
Garanties
De bewoner krijgt voor 25 jaar de garantie op goede
werking en energieneutraliteit.
Samenwerkende professionals met
heldere doelen
Om een bijzonder prettig leefbare wijk en de gestelde
duurzaamheidsambities te realiseren, is vanaf het begin
een select gezelschap van professionals ingeschakeld door
het programmabureau RijswijkBuiten. Deze groep kreeg de
opdracht, de bijbehorende ruimte en het vertrouwen om integraal en intensief met elkaar samen te werken. Verschillende
onderzoeken zijn uitgevoerd en zelfs proefopstellingen
werden gemaakt. Gekeken is onder meer naar Smart Grids,
het gebruik van bodemenergie en de stedenbouwkundige
inpassing. Denk daarbij aan oriëntatie van de woningen
en welstandsvoorwaarden voor de toepassing van zonnepanelen. Met alle betrokkenen is ook onderzocht op welke
(alternatieve) wijze de meerkosten van de energieneutrale
woningen gefinancierd zouden kunnen worden. De meerkosten voor energieneutraliteit mochten namelijk niet leiden
tot hogere V.O.N.-prijzen van de woningen. Daarnaast is in
het informatiecentrum RijswijkBuiten een expositieruimte
duurzaamheid ingericht.
De belangen van de consument centraal
De eerste fase (250 energieneutrale woningen) wordt
gerealiseerd door bouwend ontwikkelaar Dura Vermeer.
De energievoorziening (warmtepomp, zonnepanelen, etc.)
van deze woningen wordt ontwikkeld en geëxploiteerd door
KlimaatGarant. KlimaatGarant garandeert de kopers 25 jaar
lang de goede werking van deze installaties. Ook garandeert
het dat de energieopwekking door de zonnepanelen (circa
20 m2 per woning) hoger zal zijn dan het energiegebruik
voor koeling, verwarming, warmtapwater en ventilatie. Een
eventueel hoger energiegebruik wordt door KlimaatGarant
gecompenseerd. De bewoner betaalt hiervoor een vergoeding van ongeveer € 100,- per maand, die lager uitvalt dan de
energiekosten voor een woning die voldoet aan het bouwbesluit en is voorzien van een gasketel. De bewoner kan de
installatie ook kopen in plaats van huren, bij oplevering of
tussentijds, met behoud van alle rechten ten aanzien van
onderhoud, product- en energiegarantie.
Eenmaal per jaar wordt de installatie op de goede werking
gecontroleerd en worden de filters van de gebalanceerde
ventilatievoorziening vervangen, waarmee extra zekerheid is
Uitgave van Merosch over energieneutraal bouwen • september 2013
De eerste 32 energieneutrale woningen (EPC=0) in
RijswijkBuiten zullen vanaf oktober 2013 worden opgeleverd.
Inmiddels is ook al gestart met de bouw van de volgende 44
woningen, is reeds 70 procent van de woningen van de derde
tranche verkocht en zal de verkoop van de vierde tranche
woningen op korte termijn worden gestart. Alle woningen
zullen hierbij energieneutraal (EPC=0) worden gerealiseerd.
In de nabije toekomst zal worden ingezet op volledig energieneutrale woningen (waarbij naast het gebouwgebonden
ook het gebruikersgebonden energiegebruik over een jaar
gezien nul is) en zelfs energieleverende woningen. Om
hiermee ervaring op te doen, zullen op korte termijn als proef
een vijftal woningen volledig energieneutraal worden gerealiseerd. RijswijkBuiten is in de huidige lastige woningmarkt
een van de weinige gebiedsontwikkelingen waar de verkoop
goed loopt. Het realiseren van de energieneutrale ambitie
levert hieraan een positieve bijdrage.
* Cees Rieke, adjunct-directeur
Programmabureau RijswijkBuiten:
“Ambities zijn slechts te realiseren als je echt gelooft in
de maakbaarheid daarvan. De focus heeft voor mij altijd
gelegen op twee aspecten die de bewoner moet verleiden:
een mooi product met veel comfort én een lage energierekening. Dat is duurzaam!”
* Dick Boelen, directeur Dura Vermeer Bouw
Zuid West BV:
“De markt is nog niet zover dat de consument betaalt
voor duurzaamheid. Bijzonder is het opzetten van
Energie Exploitatiemaatschappij RijswijkBuiten om zo de
afgesproken duurzame maatregelen toch betaalbaar te
houden voor de consument.”
*F
riso de Zeeuw, praktijkhoogleraar
Gebiedsontwikkeling TU Delft:
“Van de hoge ambitie op het gebied van energiezuinigheid
voor de woningen ben ik nooit fan geweest, gezien de
extra kosten die dat met zich meebrengt. Ik geef toe dat
het – tot nu toe – lukt om de ambitie te realiseren. Maar
mijn criterium blijft of de bewoners het in de knip gaan
merken in de vorm van een lagere energierekening. Als
dat werkelijk het geval is, ga ik om.”
Energieneutraliteit in de praktijk 3
Download