1. Frankrijk voert verplichte en jaarlijkse

advertisement
FRANKRIJK
1.
Frankrijk voert verplichte en jaarlijkse
documentatie over interne verrekenprijzen
voor multinationals en rapportering per
land in
Franse ondernemingen of Franse vaste inrichtingen van buitenlandse ondernemingen die aan
één van de hierna vermelde criteria voldoen, zijn al sinds 1 januari 2010 onderworpen aan
specifieke documentatievereisten voor interne verrekenprijzen (volgens art. L13 AA van de
Franse wet op de belastingprocedures – Livre des procédures fiscales):




Zij hebben een totale netto-omzet (vóór belastingen), of een totaal aan brutoactiva,
van EUR 400 miljoen of meer;
Zij hebben een directe of indirecte participatie op de balansdatum van meer dan 50%
van het kapitaal of het stemrecht in een rechtspersoon met die omzet of brutoactiva;
Deze rechtspersoon heeft op de balansdatum direct of indirect meer dan 50% van het
kapitaal of het stemrecht;
Zij behoren tot een Franse voor belastingdoeleinden geconsolideerde groep die ten
minste één rechtspersoon omvat die aan één van de voormelde criteria voldoet.
Deze entiteiten moeten hun documentatie over interne verrekenprijzen, waarin de prijzen van
de transacties binnen het concern worden gestaafd, op verzoek van de belastingdiensten
tijdens een belastingcontrole voorleggen.
Per 6 december 2013 heeft Frankrijk zijn wetgeving tegen belastingfraude versterkt door
middel van een aangifteplicht die werd opgenomen onder art. 223 B quinquies van de Franse
belastingwetgeving. Belastingplichtigen die onder deze vereiste vallen, moeten uiterlijk zes
maanden na de deadline voor hun belastingaangifte voor het voorgaande boekjaar een
formulier over interne verrekenprijzen indienen.
Sinds 1 januari 2016 is een rapportage per land verplicht.
Deze maatregel komt bovenop de andere documentatievereisten over interne verrekenprijzen
en geldt voor in Frankrijk gevestigde ondernemingen die aan alle volgende criteria voldoen:




Zij maken geconsolideerde rekeningen op;
Zij zijn eigenaar van buitenlandse filialen of hebben direct of indirect de controle over
één of meer in het buitenland gevestigde dochterondernemingen;
Zij genereren een jaarlijkse geconsolideerde omzet vóór belastingen van
EUR 750 miljoen of meer;
Zij zijn zelf geen eigendom van één of meer rechtspersonen die in Frankrijk zijn
gevestigd en al onderworpen zijn aan de Franse rapportagevereiste per land, noch
van rechtspersonen gevestigd in het buitenland die onderworpen zijn aan
gelijkaardige vereisten volgens buitenlandse wetten.
De jaarlijkse rapportage per land moet volgende informatie bevatten:


1
Omzet uit transacties binnen de groep;
Omzet uit transacties met onafhankelijke partijen;








Totale omzet;
Winst vóór belastingen;
Betaalde inkomstenbelastingen;
Toerekenbare inkomstenbelastingen;
Geregistreerd aandelenkapitaal;
Geaccumuleerde winst;
Aantal werknemers; en
Andere materiële activa dan geldmiddelen en kasequivalenten.
De rapportage per land moet online worden ingediend bij de Franse belastingdiensten binnen
twaalf maanden na afloop van het boekjaar van de groep.
Contact: Nikolaj Milbradt, [email protected]
2
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards