ondertekende verklaring - Dart Organisatie Regio Amsterdam

advertisement
DARTS
ORGANISATIE
REGIO
AMSTERDAM
(D.O.R.A.)
OUDERVERKLARING
SEIZOEN 2014-2015
Geacht bestuur,
Ondergetekende : …………………………………………………………………………………………………………
Ouder en/of verzorger en/of wettelijke vertegenwoordiger van
Naam
: …………………………………………………………………………………………………………
Geboortedatum : …………………………………………………….
Verklaart ermee akkoord te gaan dat haar/zijn zoon/dochter voor het seizoen 2014-2015
lid wordt van
DARTS ORGANISATIE REGIO AMSTERDAM (D.O.R.A.)
Tevens verklaart ondergetekende D.O.R.A. niet aansprakelijk te zullen stellen voor schade, welke voortvloeit uit
gedragingen van bovengenoemd kind.
Een kopie van een legitimatiebewijs van ondergetekende is bijgevoegd.
Hoogachtend,
(handtekening)
Datum:
Download