vragenlijst milieuzorg - Duurzame Bedrijfsvoering Overheden

advertisement
NULMETINGSVRAGENLIJST
Interne milieuzorg
Doel
Deze vragenlijst milieuzorg geeft u inzicht in de stand van zaken op milieugebied in uw
organisatie. Deze vragenlijst milieuzorg gaat met name over de organisatie van milieuzorg
en globaal over de belangrijkste milieuaspecten.
Door de vragen hieronder in te vullen kunt u snel zien of een bepaald onderdeel van
milieuzorg voor u interessant is. Voor elke vraag staat een symbool:
- een wetboekje () betekent dat de maatregel wettelijk verplicht is,
- een duim omhoog () betekent dat de maatregel wordt gezien als standaard,
- een smiley () betekent dat de desbetreffende suggestie nog een stapje verder gaat.
Beantwoord alle onderstaande vragen met ja, deels, nee of nvt (niet van toepassing). Wees
kritisch ten opzichte van uw organisatie en uzelf. Als u uitkomt op ‘overweeg maatregel’
ziet u aan het vetgedrukte kopje bij welk tabblad van de milieumap u hierover meer vindt.
Als u besluit om op een punt actie te ondernemen kunt u dat aankruisen in de derde kolom.
Zo ziet u straks in een oogopslag welke acties u wilt gaan nemen.
o.k.
overweeg actie
actie
Certificeerbaar milieuzorgsysteem

1.
Werkt uw organisatie volgens de richtlijnen van een gecertificeerd milieuzorgsysteem?
Zo ja, stop dan met het invullen van deze checklist
ja
deels / nee
De Wet milieubeheer
 2. Bent u de hoogte van de milieuwet- en -regelgeving die voor uw organisatie van
ja
nee
 3. Voldoet uw organisatie aan de voor u geldende milieuwet- en -regelgeving?
ja
deels / nee
toepassing is op de verschillende milieuthema’s: denk aan afval, afvalwater,
energie, emissies, opslag gevaarlijke stoffen, bodemverontreiniging?
Milieuaspecten (nulmeting)


4.
Is bekend wat de milieuaspecten zijn van alle activiteiten?
ja
deels / nee
5.
Zijn er processchema’s opgesteld waaruit blijkt welke grondstof- en afvalstromen er bij
de diverse activiteiten een rol spelen?
Heeft u inzicht in de grootte van de milieubelasting van uw organisatie, bijvoorbeeld
door registratie van energie-, water- en grondstofverbruik en afvalproductie en vervoer.
ja
deels / nee
ja
deels / nee
Heeft uw organisatie een schriftelijk vastgesteld milieubeleid?
ja
nee
Is dit milieubeleid gericht op continue verbetering en preventie van de milieubelasting?
ja
nee
Omvat het milieubeleid milieudoelstellingen?
ja
nee
Zijn de doelstellingen uit het Milieubeleid SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel,
Realistisch en Tijdgebonden)
ja
deels / nee
6.
Milieubeleid
 7.
 8.
 9.
10.

o.k.
overweeg actie
actie
Planning

11. Heeft u een milieuactieprogramma dat jaarlijks wordt geactualiseerd?
ja
nee
Uitvoering (taakverdeling, procedures)



12. Is er in de directie iemand verantwoordelijk voor milieu(zorg)?
ja
nee
13. Stelt de directie tijd en middelen beschikbaar voor milieuzorg?
ja
deels / nee
14. Zijn de milieutaken, -verantwoordelijkheden en –bevoegdheden schriftelijk vastgelegd
en bekendgemaakt aan alle medewerkers (in werkinstructies, procedures e.d.)?
ja
deels / nee






15. Ook voor opslag en voorraadbeheer?
ja
deels / nee
16. Ook voor afvalinzameling en afvalscheiding?
ja
deels / nee
17. Ook voor afvalpreventie tijdens de uitvoering van werkzaamheden?
ja
deels / nee
18. Ook voor milieugericht offreren, inkopen en uitbesteden?
ja
deels / nee
19. Ook voor het bijhouden van de milieuregistratie/-boekhouding?
ja / nvt
nee
20. Is er een milieucoördinator die milieuzorgactiviteiten aanstuurt, coördineert en de
voortgang bewaakt?
ja / nvt deels / nee
Uitvoering (opleiding en communicatie)


21. Is het milieubeleid bekendgemaakt aan alle medewerkers?
ja
deels / nee
22. Worden medewerkers met regelmaat voorgelicht over milieuzaken (onder andere
tijdens werkoverleg, bij indiensttreding, tijdens werkzaamheden)?
ja
deels / nee

23. Komen daarbij diverse milieuonderwerpen aan bod (onder andere afvalscheiding,
inkoopbeleid, papierbesparing, energiebesparing)?
ja
deels / nee


24. Biedt uw organisatie opleidingsmogelijkheden op milieugebied aan?
ja
nee
25. Besteedt u aandacht aan uw interne milieuzorg in de externe communicatie (bijv.
milieujaarverslag, paragraaf milieu in jaarverslag, folder, internet)
ja
deels / nee


26. Is het milieubeleid beschikbaar voor het publiek (omwonenden)?
ja
deels / nee
27. Is vastgelegd hoe op interne en externe klachten op milieugebied wordt gereageerd?
ja
deels / nee
o.k.
overweeg actie
actie
Milieuregistratie en controle
 28. Heeft u een gevaarlijk-afvalregistratie (overzicht van hoeveelheden afgevoerd
ja
nee
gevaarlijk afval met bijbehorende afleverbonnen)?

29. Heeft u een actuele milieuregistratie ( jaaroverzichten van hoeveelheden gevaarlijk
afval, organisatiesafval en energieverbruik plus de daarbijbehorende kosten)?
ja
nee / deels

30. Heeft u in uw milieuregistratie ook de hoeveelheden en kosten opgenomen van water,
afvalwater, brandstofverbruik auto’s en grondstoffen?
ja
nee / deels

31. Beschikt u over een inkoopregistratie (jaaroverzichten van hoeveelheden en kosten van
de belangrijkste gebruikte producten)?
ja
nee / deels


32. Registreert u het kilometer- en brandstofverbruik van de bedrijfswagens?
ja
nee
33. Werkt u met kengetallen (zoals percentage afvalscheiding, waterverbruik per mdw,
pesticiden per ha, kWh per m² ) om inzicht te krijgen in uw milieu-efficiency?
ja
nee

34. Signaleert u aan de hand van de registraties veranderingen ten opzichte van vorig jaar
om verbetermogelijkheden op te sporen?
ja
nee
ja
nee / deels
ja
nee /
weet niet
 37. Ligt uw elektriciteitsverbruik boven de 50.000 kWh per jaar en / of uw gasverbruik
nee
ja
38.
nee
ja
ja
nee
ja
nee
ja
nee
ja
nee
 43. Wordt het gevaarlijke en het berdrijfsafval in de juiste stromen gescheiden?
ja
nee
44. Wordt de productie van afval zo veel mogelijk voorkomen (afvalpreventie)?

ja
nee
Monitoring

35. Heeft u een systeem om na een jaar te controleren of uw milieuzorg op orde is?
Opslag gevaarlijke stoffen (CPR-15-1)
 36. Voldoet uw organisatie aan alle milieuvoorschriften met betrekking tot de opslag van
gevaarlijke stoffen (schoonmaakmiddelen, brandstoffen, chemicalien, gevaarlijke
afvalstoffen etc.) Denk onder andere aan vloeistofdichte vloeren, kluizen, niet te veel
materiaal, ventilatie?
Energiebesparing
boven de 25.000 m³ per jaar én heeft u geen energiebesparingsplan?
Zijn alle energiebesparingsmaatregelen met een terugverdientijd kleiner dan vijf jaar
genomen?
39.
 Wordt er ook aandacht besteed aan gedragsmaatregelen om energie te besparen ?
40.
Worden schommelingen in het energieverbruik onderzocht en zo nodig maatregelen
genomen?
41.
 Is het energiegebruik van uw organisatie laag ten opzichte van vergelijkbare
organisaties?
Afvalinzameling en -preventie
 42. Weet u welke stromen afval u moet scheiden? (In AMvB’s en vergunningen kunt u de
voor uw organisatie van toepassing zijnde eisen vinden.)
o.k.
overweeg actie
actie
Inkoop, voorraadbeheer, offreren en uitbesteden

45. Hanteert u een inkoop- en voorraadsysteem dat het ontstaan van afval minimaliseert?
ja
nee

46. Spelen milieuschadelijkheid, energieverbruik, mogelijkheid tot hergebruik en
hoeveelheid afval een rol bij de inkoop van materialen, meubilair en apparatuur?
ja
deels / nee

47. Stelt u milieueisen bij het uitbesteden van werk (aan aannemers, catering, drukwerk,
schoonmaak)?
ja/nvt
nee
ja
nee
ja
nee
ja
nee
Vervoer

48. Weet u welke milieuaspecten een rol spelen bij vervoer (zowel van werknemers als van
materialen)?
49.

Wordt het gebruik van schoon vervoer (OV, fiets, elektrische voertuigen, kleine auto’s
etc.) gestimuleerd.
50. Worden er brandstof- en kostenbesparende maatregelen genomen op het gebied van
vervoer?
 51. Houdt uw organisatie zich aan de voorschriften voor vervoer van gevaarlijke stoffen
(ADR-richtlijnen inclusief vrijstellingen)?
Download