Stichting De Sleutelbloem

advertisement
Beleidsplan
Stichting De Sleutelbloem
2010 - 2015
1. Voorwoord
Leerwerkcentrum/Zorgkwekerij de Sleutelbloem
Tussen Woerden en Alphen aan den Rijn ligt het mooie plaatsje Noorden. Buiten het
dorp, in het tuindersgebied, ligt leerwerkcentrum/zorgkwekerij De Sleutelbloem.
Mensen met psychische of psychiatrische problemen kunnen daar sinds 2004 terecht
voor leerwerktrajecten en dagbesteding.
Het uitgangspunt van Leerwerkcentrum / Zorgkwekerij De Sleutelbloem ligt
verankerd in Bijbelse waarden en normen. Dit geldt niet alleen in de omgang met
elkaar maar ook in de zorg voor de schepping. Deze aspecten zijn symbolisch
weergegeven in de naam van de Zorgkwekerij:
 De sleutelbloem als plantje; eenvoudig en bijzonder
 De sleutelbloem als muzieksleutel: er zit muziek in ieder mens
 De sleutelbloem als sleutel: het openen van gesloten bloemen
Stichting De Sleutelbloem
Stichting De Sleutelbloem is opgericht vanuit de nood die gesignaleerd werd op het
leerwerkcentrum en de zorgkwekerij De Sleutelbloem. In het contact met de
deelnemers van het leerwerkcentrum en de zorgkwekerij werd al snel duidelijk dat zij
met veel problemen te kampen hebben. Psychische of psychiatrische problemen
doortrekken vaak het hele leven van een persoon waardoor er op alle
levensgebieden problemen kunnen ontstaan. We merkten dat deelnemers in
armoede leefden en geen geld hadden voor belangrijke dingen als een goed matras
of stevige (werk)kleren. Ook ontdekten we dat het de deelnemers erg goed doet om
binnen een leerwerktraject of dagbesteding bewust tijd in te ruimen voor creatieve en
emotionele ontwikkeling. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de ruimte om te
schilderen of te boetseren, maar ook de mogelijkheid tot contact met (bijzondere)
dieren of het leren genieten van wat groeit en bloeit.
De stichting stelt zich daarom tot doel om:
- mensen in nood incidenteel en acuut te ondersteunen.
- middelen en materialen aan te schaffen voor de ontwikkeling van deelnemers.
In onderliggend beleidsplan werken we deze doelen en de manier waarop we ze
willen bereiken verder voor u uit.
2
2. Inhoudsopgave
1.
Voorwoord
2.
Inhoudsopgave
3.
Stichting De Sleutelbloem
3.1
Wie zijn we en wat is onze missie
3.2
Doel van de stichting
3.3
Het bestuur
4.
Marktpositie
4.1
Marktomschrijving
4.2
Ontwikkelingen
4.3
Fondsenwerving
4.4
Vermogensbeheer
4.5
Besteding vermogen / projecten
3
3. Stichting De Sleutelbloem
3.1 Wie zijn we en wat is onze missie
Stichting De Sleutelbloem
Stichting De Sleutelbloem heeft een warm hart voor mensen met psychische,
psychiatrische of psychosociale problemen.
Mensen die daardoor vaak aan de rand van de samenleving zijn komen te staan.
Helaas zijn er in Nederland veel mensen te vinden die aan deze omschrijving
voldoen. Daarom willen we ons beperken tot de deelnemers die we tegenkomen via
leerwerkcentrum en zorgkwekerij De Sleutelbloem. We merken dat de hulp die
geboden wordt vanuit het leerwerkcentrum en de zorgkwekerij in sommige gevallen
niet voldoende is. In het leven van deze mensen is er veel verborgen nood door
onvoorziene omstandigheden, soms openlijk leed door verkeerde keuzes.
Natuurlijk doet de Sociale Dienst veel. Leerwerkcentrum / Zorgkwekerij De
Sleutelbloem neemt daarom altijd als eerste contact met hen op. Ook zijn er vaak wel
familieleden die willen helpen.
Met grote regelmaat blijft er dan echter nog steeds een groep over die financiële hulp
nodig heeft. In deze gevallen ziet Stichting De Sleutelbloem een taak voor zichzelf
weggelegd.
De christelijke levensovertuiging is de basis van ons denken en doen. We zien elk
mens als uniek, door God geschapen en waardevol schepsel die er mag zijn zoals hij
of zij is. We voelen ons geroepen te helpen en te ondersteunen met wat in ons
vermogen ligt.
Maaltijd in de serre
4
3.2 Doelstellingen van de stichting:
Leerwerkcentrum/zorgkwekerij De Sleutelbloem richt zich vooral op mensen met
psychische, psychiatrische of psychosociale problemen, mensen met beperkte
sociale vaardigheden, mensen die in een sociaal isolement zijn geraakt,(ex)
gedetineerden,mensen met een burn-out, mensen met een grote afstand tot de
arbeidsmarkt, jongeren met ADHD of verslavingsproblematiek.
Het gaat om mensen die een zinvolle dagstructuur nodig hebben of weer willen
(leren) werken, vaak ook om mensen die graag iets met hun handen willen doen.
Juist voor deze doelgroep die vaak tussen wal en schip valt, wat betreft
voorzieningen en het begrip van de buitenwereld voor psychische ziekte of tolerantie
naar (ex) verslaafden, (ex) gedetineerden, wil de stichting zich inzetten. Daar vloeien
de volgende doelstellingen uit voort:
1. Het incidenteel en acuut ondersteunen van mensen in nood:




Denkt u aan een matras voor een rugpatiënt die van een bijstandsuitkering leeft.
Of werkschoenen voor een jongen die eindelijk probeert te stoppen met zijn
verslaving (maar met een buskaartje om naar De Sleutelbloem te komen, is het
geld weer op).
Of aan mensen die binnen komen zonder uitkering of soms zonder huis en iets
van huisraad of kleding erg goed kunnen gebruiken.
tijdelijk huren van woonruimte
2. Het aanschaffen van middelen en materialen voor ontwikkeling:
 Denk bijvoorbeeld aan een oven of een weegschaal voor de kook- en bakgroep
(er zijn cliënten die thuis niet goed voor zichzelf zorgen, die hier leren koken en
op de Sleutelbloem een gezonde warme maaltijd kunnen gebruiken).
 Aanschaffen van schildermateriaal om te werken in de uitrusttuin om het hoofd
weer even “leeg” te krijgen
 Aanschaffen van Bijbels en christelijke literatuur voor jongeren ten bate van hun
geestelijke ontwikkeling.
 Het aanschaffen van speciale dieren. Die bijzondere dieren hebben voor velen al
veel betekend. Het vertrouwen winnen van een stokstaartje kost bv. geduld, maar
geeft veel voldoening. Vooral als het vertrouwen in de mens er (bijna) niet meer
is.
witbuikegeltje
5
3.3 Het bestuur
Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de stichting.
Tevens controleert het bestuur de uitvoering van het beleid en de actiepunten.
Het vergadert minstens 2 keer per jaar. De bestuursleden ontvangen geen
vergoeding voor het werk van de stichting. Wel worden de gemaakte onkosten
vergoed.
De stichting is sinds 15 mei 2010 ingeschreven bij de KvK in Den Haag
Bestuur
Naam
geboortejaar
functie
ingangsdatum benoeming
Evalien Muilwijk-Rijfers
23-07-1970
voorzitter
18 mei 2010
Johan Immink
06-02-1968
penningmeester
1 oktober 2013
Vacature
…………
secretaris
zsm
Addie Muilwijk
adviseur
18 mei
David v.d.Berg
adviseur
1 januari 2012
Arie Muilwijk
adviseur
1 juli 2014
Adviesraad
2010
Stichting De Sleutelbloem
Ir. J. Nysinghweg 13
2432 CB Noorden
T: 0172 - 409143
M :06- 54 73 33 67
E : [email protected]
W : www.de-sleutelbloem.nl
KvK-nummer van de stichting: 50 12 65 20
6
4. Marktpositie
4.1 Marktomschrijving
Praten over markt terwijl het over zorg gaat is enigszins vreemd maar wel
gebruikelijk. De zorg is in Nederland geregeld conform overheidsrichtlijnen. In de
praktijk blijkt het enigszins moeilijk te zijn om door het oerwoud van regels en de
diversiteit aan ziektebeelden en probleemgevallen de juiste geldstroom bij de juiste
cliënt te krijgen. Verder is er de laatste decennia een explosieve toename van
psychiatrische ziekten waar te nemen. Deze ziektebeelden worden steeds meer
geaccepteerd. Er worden budgetten voor vrijgemaakt en er is een veelkleurigheid
aan trajecten dat ingezet kan worden om deze mensen te helpen.
In de praktijk blijkt dat er situaties en noden zijn waar instanties geen middelen ter
beschikking voor stellen. Stichting De Sleutelbloem wil voorzien in deze leemte.
4.2 Ontwikkelingen
Nederland is een land van rijken en armen, gezonde en ongezonde mensen,
verslaafden en niet verslaafden.
Door de verregaande individualisering en diverse maatschappelijke ontwikkelingen
zien we dat er kloven ontstaan tussen mensen en dat die kloven zich verdiepen.
Voorbeelden van maatschappelijke ontwikkelingen zijn eenoudergezinnen
veroorzaakt door o.a. echtscheidingen. Hierdoor raken veel jongeren hun basis kwijt
met vaak nare gevolgen. Door de beschikbaarheid van vrije tijd en geld worden veel
ouderen maar zeker ook jongeren aan allerlei verleidingen blootgesteld. Dit leidt tot
vele gok-, seks-, alcohol- en drugsverslaafden. Ook de digitalisering van het leven
draagt nogal eens bij aan de vereenzaming van mensen. Al deze ontwikkelingen
overziende stellen wij dat we de komende jaren werk genoeg zullen hebben om een
helpende hand te bieden.
4.3 Fondsenwerving
De stichting wil op de volgende manier fondsen gaan werven:
-
-
Via fondsenboek aanschrijven van de fondsen die voor projecten in
aanmerking komen.
Folder met donateurskaart verspreiden in omgeving
Profileren van de stichting op beurzen
Aanschrijven van kerkenraden van de plaatselijke gemeenten in Noorden en
omgeving, met de vraag een bijdrage te leveren aan de “diaconie” van de
stichting.
Bedrijven benaderen voor financiële ondersteuning m.b.t. specifieke projecten
of ondersteuning van individuen.
7
4.4 Vermogensbeheer van de stichting
Statutair is vastgelegd dat de stichting niet meer dan € 10.000 in bezit mag hebben.
Als dit bedrag wordt overschreden, moet het worden uitgegeven aan de genoemde
doelen en projecten.
De stichting gaat geen verplichtingen aan waardoor een negatief saldo kan ontstaan.
Als er een redelijk bedrag op de rekening staat dat niet onmiddellijk nodig is, dan
wordt dat op een spaarrekening gezet om nog wat rente/inkomsten te genereren.
Bestuursleden mogen in noodsituaties bedragen onder de € 100 zonder overleg
vooraf uitgeven. Alle giften boven de € 100 worden alleen in overleg met alle
bestuursleden besteed.
Van het vermogen van de stichting wordt een afzonderlijke administratie
bijgehouden. Deze administratie wordt jaarlijks gecontroleerd door NOABgecertificeerd kantoor CB Administratiekantoor te Ederveen. Laatstgenoemd kantoor
stelt tevens te jaarstukken op, die vervolgens ter goedkeuring aan het
stichtingsbestuur worden voorgelegd.
Mannen aan het werk op de Sleutelbloem
8
4.5 Besteding van het vermogen / projecten
De besteding van het vermogen van de stichting zal het algemeen belang van de
mensheid op kleine schaal dienen en kan globaal in twee doelen weergegeven
worden;
1- Het incidenteel en acuut ondersteunen van mensen nood:
2- Het aanschaffen van middelen en materialen voor ontwikkeling:
We hebben de volgende projecten voor ogen;
-
Aanbieden van wekelijkse warme maaltijden
Organiseren van workshops / creatieve activiteiten:
Schenken van Kerstpakketten
Aankopen of huren van woonruimte voor noodopvang
Aanschaffen van dieren
Aanschaffen Verwarming/ kachel
Werken aan de (geschonken) “Sleutelbloemboot”.
Expositie/galerie openen
Vormen van hulpverlening die niet op andere manieren worden bekostigd.
o.a.: begeleid hardlopen, vervoer naar AA-meetings.
Verbeteren van faciliteiten voor deelnemers
Koffiedrinken
9
Download