Verkopen vanuit verbinding

advertisement
Verkopenvanuitverbinding
Hetbinnenhalenvanstrategiegesprekken
Verkopenvanuitverbinding©BrandingBusinessSchool
Marke9ng
Call-to-ac9on
Strategiegesprek
Netwerk/gesprek
Webinar/presenta9e
Strategiegesprek
Blog/vlog/ar9kel
E-zine/mail/weggever
Bijlanceringdienstverlening,
vanafongeveer€2000,-
Verkopenvanuitverbinding©BrandingBusinessSchool
Namenvaneenstrategiesessie
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Ideeënsessie
Inspira9esessie/inspira9egesprek
Doorbraakgesprek
Strategiegesprek
Inzichtgesprek
Etc.
Verkopenvanuitverbinding©BrandingBusinessSchool
Aanbiedenvaneengesprek
Naamvandesessie
Opbrengstvandesessie
Watgaatjeklantleren?
Vorm(meestaltelefonisch)en9jd(meestal
rond½uur)
•  Geefhetgesprekeenprijs,benoemhetook
alsdienst,hetistensloTeeenwaardevol
gesprek.Biedzonuendanhetgesprekgra9s
aanvoorgeïnteresseerden.
• 
• 
• 
• 
Verkopenvanuitverbinding©BrandingBusinessSchool
Download