Muziekvereniging Crescendo Dreischor

advertisement
Muziekvereniging
Crescendo Dreischor
Meerjaren Beleidsplan 2012 – 2017
Meerjaren Beleidsplan Muziekvereniging Crescendo Dreischor 2012-2017_v05042012
Inhoudsopgave.
Inleiding
2
Hoofdstuk 1: Algemeen
1.1
Doelstellingen van de muziekvereniging
1.2
Maatschappelijke en culturele ontwikkelingen
1.3
Huidige situatie en ontwikkelingen binnen de muziekvereniging
1.4
CresKids en Fanfare
1.5
Samenvatting
3
3
3
4
4
4
Hoofdstuk 2: Beleidsvoornemens
2.1
Jeugdbeleid
2.2
Fanfare orkest
2.3
Buitenmuzikale activiteiten
5
5
6
6
Hoofdstuk 3: Voorwaarden voor uitvoering van het beleid
3.1
Bestuur en organisatie
3.2
Bestuursactiviteiten
3.3
Jeugdcommissie
3.4
PR-commissie
3.5
Muziekadviescommissie
3.6
Evenementencommissie
3.7
Planning
7
7
7
8
8
8
9
9
Hoofdstuk 4: Randvoorwaarden
4.1
Directie en instructie
4.2
Instrumentarium
4.3
Rieten
4.4
Kleding
4.5
Accommodatie
4.6
Externe samenwerking
10
10
10
10
10
11
11
Hoofdstuk 5: Evaluatie
11
Hoofdstuk 6: Nawoord
11
Bijlage 1: Bezetting sectie indeling Fanfareorkest, de CresKids en de blokfluitgroep
12
Bijlage 2: Taakverdeling bestuur en commissies Crescendo
15
Meerjaren Beleidsplan Muziekvereniging Crescendo Dreischor 2012-2017_v05042012
Pagina 1
Inleiding.
Voor u ligt het meerjaren beleidsplan van Muziekvereniging Crescendo Dreischor. In principe is dit
geschreven voor een periode van vijf jaar. Het is bedoeld als plan dat richting dient te geven aan de
verdere ontwikkeling van de vereniging. Het beleid dat hierin is geformuleerd zal de vereniging voor
de komende jaren richtlijnen moeten verschaffen om jaarlijks een plan te maken en te realiseren aan
de hand van prioriteiten die eveneens jaarlijks worden vastgesteld. Het blijft belangrijk dat wij als
vereniging de vraag blijven stellen: waar willen wij heen met onze muziekvereniging de komende vijf
jaar?
Het bestuur is van mening dat structuren binnen de vereniging duidelijker op papier moeten komen
en hoopt daar met dit beleidsplan een eerste aanzet toe gegeven te hebben. Hierdoor zal de
communicatie binnen de vereniging beter gaan verlopen en is het voor de leden van de vereniging
duidelijker waar het bestuur zich mee bezighoudt en bij wie men terecht kan met bepaalde
problemen of vragen. De verwachting is dat het beleid van de vereniging hierdoor inzichtelijker
wordt voor het bestuur en de leden, hetgeen de betrokkenheid van iedereen bij de gang van zaken
kan vergroten.
De muziekvereniging bestaat uit diverse geledingen, te weten:



het fanfare orkest;
de CresKids;
de blokfluitgroep.
Meerjaren Beleidsplan Muziekvereniging Crescendo Dreischor 2012-2017_v05042012
Pagina 2
1. Algemeen
1.1 Doelstellingen van de muziekvereniging.
De doelstellingen waaraan de voorgestelde beleidsvoornemens een bijdrage moeten leveren, zoals
ook in de statuten beschreven, zijn:







mensen de gelegenheid geven samen met anderen muziek te beoefenen op instrumenten
die binnen een fanfare gebruikelijk zijn;
het bieden van een verenigingsklimaat waarin gezelligheid, sociale contacten en plezier in
het muziek maken belangrijk is;
het leveren van een bijdrage aan het culturele welzijn van de eigen leden en aan het
(culturele) welzijn van Dreischor en omstreken;
het bevorderen van het plezier om als amateurs te repeteren, te presteren en te
presenteren;
het behouden van het muzikale niveau en waar mogelijk verbeteren hiervan, met een zoveel
mogelijk eigen bezetting;
het bieden van voldoende muzikale uitdaging voor onze leden;
het onderhouden en waar mogelijk verstevigen van de contacten met basisschool “de
Klimop” op muzikaal gebied.
1.2 Maatschappelijke en culturele ontwikkelingen.
In de afgelopen jaren hebben verschillende maatschappelijke en culturele veranderingen
plaatsgevonden. Deze zijn van invloed op de plaats en functie van onze vereniging in de huidige
samenleving.
Een aantal van deze ontwikkelingen willen wij hieronder noemen:






toename van verschillende vormen van tijdsbesteding;
individualistische samenleving;
er bestaat een enorm aanbod van verenigingen op het gebied van sport, cultuur en andere
vormen van ontspanning. Door de overvloed aan verenigingen is de keuze om lid te worden
van een muziekvereniging zeker niet vanzelfsprekend;
door het enorme aanbod van verenigingen is de binding met een bepaalde vereniging
kleiner;
het zich presenteren “op straat” met een muziekinstrument en in een uniform wordt als niet
meer van deze tijd ervaren;
de enorme opkomst van computer, radio, tv en geluidsapparatuur lijkt te leiden tot minder
individuele creativiteit en versterkt de neiging tot een passieve consumptieve houding.
Gevolg hiervan is minder leden bij de muziekvereniging.
Meerjaren Beleidsplan Muziekvereniging Crescendo Dreischor 2012-2017_v05042012
Pagina 3
1.3 Huidige situatie en ontwikkelingen binnen de muziekvereniging.
Wanneer wij terugkijken op de afgelopen jaren, is duidelijk te zien dat door de investering in tijd en
goede facilitering en het inhuren van geschoolde kaders de aanmeldingen van nieuwe (jeugd)leden
een impuls heeft gekregen. De mogelijkheid om keyboard en gitaar te spelen bij de CresKids wordt
enthousiast ontvangen in de samenleving. Eveneens geldt dit door het oprichten van de
blokfluitgroep.
1.4 CresKids en Fanfare.
We hopen een weg ingeslagen te zijn met de blokfluitgroep en CresKids om op termijn een
evenwichtig orkest te kunnen samenstellen. De opzet van de CresKids met als ondersteuning door
ervaren krachten van de leerlingen lijkt goed te werken. Echter zien we wel een steeds vrijblijvender
karakter onder (jeugd)leden. Een repetitie wordt soms erg makkelijk afgezegd, soms zelfs zonder
kennisgeving. Waarschijnlijk heeft dit alles te maken met de al eerder genoemde maatschappelijke
en culturele ontwikkelingen.
Waar rekening mee gehouden dient te worden is de doorstroming van leerlingen. Het moment van
instroming duidelijk kenbaar gemaakt worden en er moet bewust voor een bepaalde periode
gekozen worden. De muziekkeuze van het fanfareorkest en data van uitvoeringen en concerten
moeten hierop aangepast worden. Dit ook in het kader van de moeilijkheidsgraad van de
muziekstukken.
De fanfare bestaat al jaren uit circa 30-35 orkestleden. Voor een kleine gemeenschap als Dreischor
kunnen we vaststellen dat we een bloeiende vereniging zijn en dat het aantal in- en uitstromers
redelijk in balans is. De bezetting is echter niet in balans; er zijn te weinig bugels en hoorns.
Vooralsnog is ons doel om onszelf te bedruipen en niet samen te voegen met andere verenigingen op
het eiland.
Iedere donderdagavond repeteren de CresKids en de Fanfare in het plaatselijke dorpshuis onder
leiding van dirigent Cathy Kotoun.
18.45 uur – 19.30 uur: CresKids
19.45 uur – 21.45 uur: Fanfare
1.5 Samenvatting.
We kunnen concluderen dat we in het fanfareorkest een aantal hiaten hebben in de bezetting en dat
we een orkest hebben waarvan de gemiddelde leeftijd boven de 50 is (zie bijlage 1). Door het
opzetten van een nieuwe werving van (jeugd) leden kan de vereniging op termijn de diverse
onderdelen weer van nieuwe aanwas voorzien. Het opleiden van nieuwe leerlingen zal uiteraard tijd
gaan kosten, waarbij het behouden en adequaat doorstromen van de jeugd absoluut een belangrijk
item is.
Meerjaren Beleidsplan Muziekvereniging Crescendo Dreischor 2012-2017_v05042012
Pagina 4
2. Beleidsvoornemens.
Het streven van de muziekvereniging is erop gericht om ten aanzien van het spelen en het uitvoeren
van muziek de huidige kwaliteit te handhaven en waar mogelijk te verhogen, met als uitgangspunt dit
zoveel mogelijk met eigen leden te bewerkstelligen. Hierbij mag het plezier van het samen muziek
maken niet uit het oog verloren worden. Hoe gaan we dit realiseren? De muziekcommissie zal in
overleg met de dirigent twee (2) tot drie(3) muziekstukken uitkiezen per jaar welke bedoelt zijn om
het niveau op peil te houden en/ of te verbeteren.
We streven naar een bloeiende vereniging die zelfstandig opereert. Waar alle leden zich veilig voelen
in een sociaal klimaat. We willen ons onderscheiden door goede facilitering en buitenmuzikale
activiteiten te organiseren en het geven van eigentijdse concerten/ uitvoeringen.
2.1 Jeugdbeleid.
Een belangrijk onderdeel binnen het beleid is het jeugdbeleid. Het werven, opleiden en begeleiden
van leerlingen is voor de vereniging van evident belang. Dit beleid verdient hoge prioriteit en sluit
aan bij de kerndoel voor muziek zoals die is vastgelegd in de wet op het basisonderwijs: muziek op de
basisschool is er op gericht dat de leerlingen hun aanwezige muzikale mogelijkheden ontdekken en
verder ontwikkelen door het verwerven van voldoende kennis, inzicht en vaardigheden zodat ze deel
kunnen nemen aan de huidige muziekcultuur in Nederland.
Hiervoor zijn een aantal suggesties bedacht om dit uit te gaan voeren:






het jaarlijkse wervingsproject via de basisschool;
een nieuw op te zetten methode voor leerlingen in de leeftijd van 7 en 8 jaar waar de
beginselen van de muziek worden aangeboden en waar ze het plezier van het samen muziek
maken ervaren. De lessen worden wekelijks gegeven;
oudere leerlingen in de leeftijd van 9 en 10 jaar kunnen jaarlijks kennis maken met de
instrumenten die passen binnen de vereniging;
kinderen in de leeftijd van 9, 10, 11 en 12 jaar enthousiasmeren door het organiseren van
gezamenlijke activiteiten op muzikaal gebied;
het regelmatig inhuren van Ivo Kouwenhoven voor onze CresKids, maar ook voor werving
van andere leerlingen;
een jeugdcommissie benoemen met een afvaardiging vanuit het bestuur, ouders, jeugdleden
en leden van het fanfare orkest.
Planning in een verenigingsjaar (01 augustus – 31 juli):






na de zomervakantie starten met het wekelijks geven van lessen algemene muzikale
vorming ;
in februari starten met het bespelen en kennismaken van de instrumenten behorende bij
Crescendo;
in februari/ maart een voorspeelmiddag voor alle jeugdleden van Crescendo;
in maart/ april een wervingsdag/ studiedag met Ivo Kouwenhoven;
in april/ mei proeflessen voor geïnteresseerde jeugdigen;
eind mei aanmelding nieuwe leerlingen bij de muziekschool.
Meerjaren Beleidsplan Muziekvereniging Crescendo Dreischor 2012-2017_v05042012
Pagina 5
Na 1 jaar les op de muziekschool of bij onze interne muziekopleidingen én bij voldoende vaardigheid
kunnen de jeugdleden deel gaan nemen bij de CresKids. Deze repeteren iedere donderdagavond van
18.45 uur tot 19.30 uur en staan onder leiding van een gediplomeerd dirigent. De CresKids worden
ondersteund door ervaren muzikanten. Het doel van de CresKids is om samen muziek te maken,
orkestgevoel te creëren en om ze te gaan begeleiden naar het fanfareorkest, dit alles als het niveau
van de leerling dit toelaat. Na het behalen van het A-diploma en/ of op advies van de dirigent kan er
doorgestroomd worden naar het fanfareorkest. Verwacht wordt van de jeugdleden dat ze nog één of
twee jaar actief blijven in de CresKids om de nieuwe leerlingen te ondersteunen. Om de doorstroom
naar het fanfareorkest zo goed mogelijk te laten verlopen stromen de jeugdleden in principe door na
de zomervakantie. Voor de CresKids geldt dat het muziekrepertoire gedurende het jaar uitdaging
moet geven en leidt tot resultaatverbetering. Onze jeugdleden hebben de mogelijkheid om deel te
nemen aan de verschillende buitenmuzikale activiteiten die door de vereniging worden
georganiseerd.
2.2 Fanfare orkest.
Leerlingen die hun A-diploma hebben behaald stromen in principe na de zomervakantie door naar
het fanfareorkest. Op dit moment zal, indien nodig, het muziekrepertoire worden aangepast. Verder
wordt er een geschikt moment gekozen met betrekking tot de jaarlijkse uitvoering. Omdat we als
vereniging te maken hebben met veel oudere leden die in mei, juni en september regelmatig afwezig
zijn is het voornemen om de uitvoering op de eerste zaterdag na de oprichtingsdatum te houden,
mits het geen paasweekend is. Na de uitvoering kan het muziekrepertoire worden aangepast. Gelet
op de vele afwezigen in de maanden mei en juni zal dit worden afgestemd op de concerten en
optredens die buiten plaatsvinden. Denk aan het concert op de Ring ter afsluiting van het muzikale
jaar en de optredens bij het jaarlijkse wijnfeest en de Vlasdag.
Het bestuur zal jaarlijks in mei een jaarplanning voor het komende verenigingsjaar (01 augustus – 31
juli) vaststellen zodat iedere commissie maar ook alle leden precies weten wat er van hen wordt
verwacht. Belangrijk aspect waar veel aandacht aan geschonken moet worden is een verrassend en
afwisselend jaarprogramma zodat het fanfare orkest interessant blijft voor muzikanten en publiek.
2.3 Buitenmuzikale activiteiten.
Voor een vereniging is het belangrijk om de sociale contacten te onderhouden en te verstevigen. Dit
bereik je onder andere door het organiseren van buitenmuzikale activiteiten. Om dit te handhaven
en verder uit te breiden hebben we een evenementencommissie nodig met daarin leden die zich
betrokken voelen bij de vereniging en deze taak serieus willen nemen en uit willen voeren. Aan de
hand van de jaarplanning, welke door het bestuur wordt vastgesteld, kan deze commissie zijn taak
uitvoeren.
Meerjaren Beleidsplan Muziekvereniging Crescendo Dreischor 2012-2017_v05042012
Pagina 6
3. Voorwaarden voor uitvoering van het beleid.
3.1 Bestuur en organisatie.
Om het beleidsplan in zijn uitvoering te activeren, stimuleren en te begeleiden heeft het bestuur de
ondersteuning van alle leden nodig. Het bestuur zal regelmatig een beroep doen op de leden. Het is
mogelijk om voor bepaalde activiteiten een commissie in het leven te roepen waarin leden en een
afvaardiging vanuit het bestuur zitting hebben. Deze commissies functioneren aan de hand van een
duidelijke opdracht onder leiding van het desbetreffende bestuurslid.
Het bestuur bestaat uit 6 leden, te weten:




voorzitter;
secretaris;
penningmeester;
drie (3) algemene bestuursleden.
In bijlage 2 de taakverdeling en samenstelling van het bestuur en commissies.
3.2 Bestuursactiviteiten.
Naast de dagelijkse gang van zaken binnen de muziekvereniging zien de werkzaamheden van het
bestuur er onder andere als volgt uit:













controleren van sfeer en inhoud van de repetities;
oog en oor hebben voor bezetting in de orkesten;
tenminste eenmaal per jaar het aanzetten van een functioneringsgesprek met dirigent onder
leiding van twee (2) bestuursleden en maandelijks een voortgangsgesprek tussen bestuur en
dirigent;
het onderhouden van externe contacten, zoals zusterverenigingen en KNFM;
het organiseren en begeleiden van concerten en optredens;
zorgen voor beheer en onderhoud van instrumenten en kleding;
zorgen voor huisvesting en hiermee samenhangende zaken;
hebben van financiële verantwoordelijkheid en het inzichtelijk maken hiervan voor leden;
het organiseren van buitenmuzikale activiteiten voor meer binding binnen de vereniging;
plannen van een vrijwilligersdag/ avond;
het in samenwerking met het bestuur zorgdragen voor lesmateriaal van de nieuw op te
zetten lesmethode;
zorgen in samenwerking met het bestuur voor uitleg van diverse instrumenten in de nieuwe
muziekmethode;
controleren op verschillende commissies.
Meerjaren Beleidsplan Muziekvereniging Crescendo Dreischor 2012-2017_v05042012
Pagina 7
3.3 Jeugdcommissie.
De werkzaamheden en verantwoordelijkheden van de jeugdcommissie zien er als volgt uit:










het hoofddoel is het begeleiden van jeugdleden binnen de vereniging in de ruimste zin van
het woord;
inhoud geven aan het scholenproject in samenwerking met het bestuur;
functioneren als klankbord bij de CresKids;
aanwezig zijn bij examens van leerlingen;
het onderhouden van externe contacten zoals de muziekschool;
problemen binnen het opleidingstraject signaleren en doorspelen naar het bestuur;
organiseren van een aantal concerten per jaar voor de CresKids;
stimuleren voor deelname aan het solistenconcours waarbij Crescendo de kosten exclusief
reiskosten voor zijn rekening neemt;
stimuleren voor deelname aan het jeugdstudieweekend waarbij Crescendo 50% van de
inschrijfkosten betaalt;
Samenstelling van deze commissie is één (1) bestuurslid, maximaal twee(2) jeugdleden en
maximaal twee (2) ouders.
3.4 PR-commissie.
Het doel van publiciteit is het bewerkstelligen van een duidelijk en positief beeld van de
muziekvereniging naar buiten. Dit beeld moet aangeven wat de muzikale mogelijkheden zijn en wat
het verenigingsklimaat te bieden heeft ten aanzien van de culturele vorming en contacten. Om een
dergelijk beeld van de vereniging naar buiten zichtbaar te kunnen maken is het een voorwaarde dat
het interne verenigingsleven gezond is, waardoor er vanzelf een uitstraling ontstaat die positief is.
De werkzaamheden voor publiciteit vallen onder verantwoordelijkheid van de PR-commissie. De
hiermee belaste commissie kan worden ondersteund met deskundige en/ of enthousiaste leden of
niet-leden die gerelateerd zijn met de vereniging. Wij zien de werkzaamheden als volgt:




het actueel, leesbaar en interessant houden van de website www.crescendodreischor.nl;
zorgen voor publiciteit in kranten en andere hiervoor in aanmerking komende media
publiceren via social media;
de commissie bestaat uit één (1) bestuurslid, één (1) lid, één (1) ouder en één (1) jeugdlid;
3.5 Muziekadviescommissie.
De muziekadviescommissie is een commissie die zorgt voor de keuze van de muziekstukken voor de
CresKids en fanfare. Deze commissie zal bestaan uit 2 geledingen:
1. muziekstukken met een zwaarder muzikaal karakter en oefenstukken: één (1) bestuurslid, de
dirigent en maximaal twee (2) leden uit de fanfare;
2. muziekstukken met een lichter muzikaal karakter: één (1) bestuurslid, de dirigent en
maximaal twee(2) leden uit de fanfare.
Alle leden kunnen de muziekcommissie voeden en een voorstel doen.
Meerjaren Beleidsplan Muziekvereniging Crescendo Dreischor 2012-2017_v05042012
Pagina 8
De werkzaamheden zijn als volgt:



contact houden met de dirigent over te spelen muziek;
jaarprogramma samenstellen met betrekking tot de te spelen muziekstukken;
zorgen voor muziekstukken ten behoeve van het behouden en eventueel verhogen van het
niveau.
De muziekcommissie wordt hierin ondersteund door de bibliothecaris. Zijn/ haar taken worden als
volgt gezien:



verwerven van nieuwe muziek (bijvoorbeeld lenen, huren, kopen);
zorgen voor een overzichtelijk gerangschikte en toegankelijke catalogus van de aanwezige
muziekwerken;
zorgen voor een overzichtelijk en toegankelijk muziekarchief.
3.6 Evenementencommissie.
Deze commissie draagt zorg voor de organisatie van de buitenmuzikale activiteiten en het
(mede)organiseren van concerten en uitvoeringen. Gedacht wordt aan het inrichten van de ruimtes
waar de concerten worden gegeven, het zorgen voor podiumdelen, attributen, hapjes en drankjes.
Deze commissie kan via de jaarplanning vanuit het bestuur de activiteiten plannen. De samenstelling
van de commissie is: één (1) bestuurslid en maximaal drie(3) leden vanuit de fanfare.
3.7 Planning.
De planning wordt verzorgd door het bestuur. In mei zal het bestuur met een planning komen voor
het komende verenigingsjaar (01 augustus – 31 juli) zodat alle commissies hier tijdig mee aan de slag
kunnen.
Meerjaren Beleidsplan Muziekvereniging Crescendo Dreischor 2012-2017_v05042012
Pagina 9
4. Randvoorwaarden.
4.1 Directie en instructie.
De muziekvereniging streeft ernaar om ten aanzien van het uitvoeren van muziek haar huidige
niveau te verhogen en zeker te behouden. Om dit te realiseren is het een vereiste dat de orkesten
onder deskundige en geschoolde leiding staan en dat de leiding wordt ondersteund door het
bestuur. Dit bestuur schept de voorwaarden die nodig zijn om tot goede muzikale prestaties te
komen. Indien en waar dit gewenst is kan de dirigent in overleg met het bestuur aanvulling van de
bezetting aantrekken.
4.2 Instrumentarium.
Het beheer en aankoop van instrumenten dient constante aandacht te houden. Het aantal
aanmeldingen van leerlingen kan leiden tot uitbreiding van het instrumentarium. Instrumenten van
mindere kwaliteit dienen tijdig te worden vervangen. Muziekinstrumenten vertegenwoordigen een
grote geldwaarde en dit vraagt om een zorgvuldig beheer van de instrumenten. Instrumenten die
tijdelijk niet in gebruik zijn dienen goed opgeborgen te worden. De in gebruik zijnde instrumenten
moeten met de grootste zorg worden behandeld. Er dient een goed beheer te worden gevoerd zodat
gebreken uiteraard snel worden opgespoord. Dit beheer zal worden uitgevoerd door een
instrumentenbeheerder welke onder de verantwoording van het bestuur valt. De vereniging zal ook
met ieder lid (inclusief leerlingen) van de verenging welke een muziekinstrument van de vereniging in
bruikleen heeft een bruikleenovereenkomst sluiten. In deze bruikleenovereenkomst is onder andere
opgenomen dat het instrument te allen tijde eigendom van de vereniging blijft, dat het lid het
instrument correct onderhoudt en dat het niet toegestaan is het instrument zelf te repareren, te
verhuren, in onderpand te geven of zonder medeweten van het bestuur het instrument te gebruiken
buiten Crescendo.
4.3 Rieten.
Crescendo zorgt jaarlijks voor het verstrekken van rieten aan die leden die op saxofoon spelen.
4.4 Kleding.
De vereniging hanteert het beleid dat concerten worden gegeven in uniforme kleding. Voor de
CresKids is dit de witte polo en het blauwe vest. Voor de fanfare is dit het uniform. Voor
buitenconcerten en informele concerten kan hiervan worden afgeweken.
Meerjaren Beleidsplan Muziekvereniging Crescendo Dreischor 2012-2017_v05042012
Pagina 10
4.5 Accommodatie.
Muziekvereniging Crescendo repeteert op donderdagavond in het dorpshuis te Dreischor. Hier
hebben we ook de beschikking over een tweetal ruimtes waar instrumenten, kleding en muziek
worden opgeborgen.
4.6 Externe samenwerking.
Voor de muziekvereniging is het van groot belang om goede contacten te onderhouden met andere
muziekverenigingen op het eiland. Bijvoorbeeld samenwerking tijdens uitvoeringen, concerten, en de
eilandelijke muziekdag. Hierbij kan gedacht worden bij onderbezetting een beroep te doen op
muzikanten en het lenen van instrumenten.
5. Evaluatie.
De uitvoering van het beleidsplan wordt jaarlijks door het bestuur geëvalueerd en als agendapunt
opgenomen voor de algemene ledenvergadering. Het beleidsplan zal gebruikt worden als leidraad
tijdens de bestuursvergaderingen.
6. Nawoord.
Met dit stuk is het eerste beleidsplan van onze muziekvereniging een feit. Met deze opzet gaat het
bestuur aan de slag en zal er wellicht in de praktijk blijken dat het beleidsstuk op bepaalde punten
moet worden aangepast. Het bestuur is van mening dat we hiermee een nieuwe weg zijn ingeslagen
en we zijn trots op het eindresultaat.
Meerjaren Beleidsplan Muziekvereniging Crescendo Dreischor 2012-2017_v05042012
Pagina 11
Bijlage 1 Bezetting sectie indeling Fanfareorkest, de CresKids en de
blokfluitgroep
Verschillende secties (instrumenten groepen)









bugel
trompet
saxofoon
hoorn
euphonium/bariton
trombone
bas
slagwerk
overig
Bugels
Deze sectie neemt in een fanfare een zeer belangrijke plaats, zowel voor het vertolken van de
melodie als voor de klankkleur
Momenteel (01-01-2012) wordt deze sectie bezet door:
Gerard Goedegebuure – solo/ 1e
1956
56
Joyce Tettero – solo/ 1e
1993
19
Piet van der Weijde- solo/ 1e
1944
68
Renny Vercruysse – 2e
1960
52
Judy van der Linde – 2e
1947
65
Ineke Vercruysse – 3e
1986
26
e
Bob van der Valk – 3
1999
13
e
Jeanine van Langeraad – 3
1999
13
312 (gemiddelde leeftijd is 34.7 jaar)
Leerlingen
Anne Fondse
Alvi Smit
2001
2001
11
11
Trompetten
Momenteel (01-01-2012) wordt deze sectie bezet door:
Corien de Waaij – 1e
1965
47
Peter Stoutjesdijk – 1e
1963
49
e
Frank Slager – 2
1946
66
Jannie Pannekoek – 3e
1957
55
Dies van der Linde – 3e
1941
71
e
Guus de Booij – 3
2000
12
300 (gemiddelde leeftijd is 50.0 jaar)
Meerjaren Beleidsplan Muziekvereniging Crescendo Dreischor 2012-2017_v05042012
Pagina 12
Saxofoons
Momenteel (01-01-2012) wordt deze sectie bezet door:
Petra Kostense – sopraan sax
1967
45
Gisela de Looze – sopraan sax
1964
48
e
Bep van der Linde – 1 alt sax
1948
64
e
Loes de Jonge – 2 alt sax
1946
66
e
Caya Stoutjesdijk – 2 alt sax
1998
14
Wim Kooman – tenor sax
1947
65
Riet van der Weijde – tenor sax
1948
64
Cor van der Linde – bariton sax
1945
67
433 (gemiddelde leeftijd is 54.0 jaar)
Leerlingen
Luna Pekaar – alt sax
Myrthe Soeters – alt sax
2002
2002
10
10
Hoorns
Momenteel (01-01-2012) wordt deze sectie bezet door:
Adrie de Bil – es-hoorn
1922
90
Joke ’t Hooft – F-hoorn
1954
58
Daisy van Vliet – F-hoorn
1985
27
Lisa Snijders – F-hoorn
1997
15
190 (gemiddelde leeftijd is 47.5 jaar)
Euphonium/ Bariton
Momenteel (01-01-2012) wordt deze sectie bezet door:
Co de Jonge
1940
72
Sander Menten
1974
38
110 (gemiddelde leeftijd is 55.0 jaar)
Trombones
Momenteel (01-01-2012) wordt deze sectie bezet door:
Dick Sies
1946
66
Dieuwertje Poot
1996
16
Isabeau Stoutjesdijk
1996
16
98 (gemiddelde leeftijd is 32.5 jaar)
Leerling
Lotte Tieleman
2001
11
Bassen
Momenteel (01-01-2012) wordt deze sectie bezet door:
Adrie Geelhoed – es bas
1944
68
Ton van Sas – bes bas
1965
47
115 (gemiddelde leeftijd is 57.5 jaar)
Meerjaren Beleidsplan Muziekvereniging Crescendo Dreischor 2012-2017_v05042012
Pagina 13
Slagwerk
Momenteel (01-01-2012) wordt deze sectie bezet door:
Gerard van Wagtendonk
1944
68
Johan Sies
1983
29
Berno Strik
1955
57
154 (gemiddelde leerling is 51.0 jaar)
Leerlingen
Job Tieleman
Marik Korenhof
1999
2003
13
9
Keyboard
Kamiel van Langeraad
Carlijn van den Hoek
2003
2003
9
9
Gitaar
Lianne van Langeraad
Niels Dooge
2001
2000
11
12
Blokfluit
Daniëlle de Looze
Olivia Nijsse
Demi de Regt
2003
2004
2003
9
8
9
Overige leerlingen
Meerjaren Beleidsplan Muziekvereniging Crescendo Dreischor 2012-2017_v05042012
Pagina 14
Bijlage 2 Taakverdeling bestuur en commissies Crescendo
Bestuur
Riet van der Weijde:
voorzitter (0111-401735/ 06-12894756)
 woordvoerder
 in en externe contacten
 beleidszaken
 educatie
 contact dirigent
 contactpersoon concerten
 afmeldingen
Johan Sies:
secretaris (0111-642221/ 06-44173023)
 notulen BV en ALV
 communicatie naar leden via email en papieren post
 jaarverslag
 ingekomen stukken/ mededelingen
 muziekadviescommissie (contactpersoon vanuit bestuur)
Jaap Slager:
penningmeester (0111-402382/ 06-53690376)
 alle financiële zaken (ontvangsten en betalingen)
 contributie
 lesgelden
 donateurs
 instrumenten onderhoud (in overleg met Piet van der Weijde)
Corien de Waaij:
jeugdzaken (0111-415805/ 06-13697711)
 werving en behoud jeugd (contact basisschool)
 jeugdorkest
 jeugdbeleid
 educatie
 opleidingen (muziekschool + interne opleidingen)
 jeugdactiviteiten
 jeugdcommissie (contactpersoon vanuit bestuur)
Adrie Geelhoed:
vice-voorzitter (0111-401738/ 06-11454457)
 bij afwezigheid vervangen van de voorzitter
 oud papier (vervoer ophalen)
 oud papier (container)
 evenementencommissie (contactpersoon vanuit bestuur)
Petra Kostense:
bestuurslid PR en Media (0111-412970/ 06-20103592)
 externe contacten PR en Media
 website
 ondersteuning jeugdzaken
 uniformen
 algemene zaken
 PR commissie (contactpersoon vanuit bestuur)
Meerjaren Beleidsplan Muziekvereniging Crescendo Dreischor 2012-2017_v05042012
Pagina 15
Commissies
Jeugdcommissie
Corien de Waaij (0111-415805/ 06-13697711) contactpersoon vanuit bestuur
Maximaal 1 lid Fanfare
Maximaal 2 ouders
Maximaal 2 jeugdleden
PR commissie
Petra Kostense (0111-412970/ 06-20103592) contactpersoon vanuit bestuur
Maximaal 1 lid Fanfare
Maximaal 1 ouder
Maximaal 1 jeugdlid
Muziekadviescommissie
Johan Sies (0111-642221/ 06-44173023) contactpersoon vanuit bestuur
Commissie 1 voor muziekstukken met een zwaarder muzikaal karakter en oefenstukken
Dirigent
Maximaal 2 leden Fanfare
Commissie 2 voor muziekstukken met een lichter muzikaal karakter
Dirigent
Maximaal 2 leden Fanfare
Evenementencommissie:
Adrie Geelhoed (0111-401738/ 06-11454457) contactpersoon vanuit bestuur
Maximaal 3 leden Fanfare
Instrumentenbeheer en Bibliothecaris:
Jaap Slager (0111-402382/ 06-53690376) contactpersoon vanuit bestuur
Maximaal 1 lid Fanfare
Meerjaren Beleidsplan Muziekvereniging Crescendo Dreischor 2012-2017_v05042012
Pagina 16
Download