Waarom aandacht voor het (microbiële) bodemleven?

advertisement
Stimulering van het bodemleven
Waarom aandacht voor het
(microbiële) bodemleven?
• Een goed bodemleven is één van de drie pijlers van een goede
bodemkwaliteit (naast fysische en chemische bodemvruchtbaarheid).
• Bepaalt in een belangrijke mate de bodemstructuur.
• Is belangrijk voor een voldoende ziekteweerbaarheid van een grond
• Levert grote bijdrage aan de beschikbaarheid van voedingsstoffen,
waterhuishouding en bewerkbaarheid van de bodem.
• Wordt o.a. gevoed door beperkt beschikbare verse organische stof.
• Kan door extreme (weers)omstandigheden ernstig worden beschadigd.
• Stimuleert een snelle omzetting van organische stof naar stabiel
humus.
Het stimuleren van de gunstige schimmels en bacteriën in een bodem
kan binnen enkele jaren grote effecten laten zien op de natuurlijke
bodemvruchtbaarheid.
Belangrijkste maatregel is de aanvoer van voldoende verse organische
stof met mest, groenbemesters en gewasresten.
Onder andere door de aangescherpte regelgeving is dit niet altijd meer
gegarandeerd.
© CZAV - September 2014
PRP-sol en Bactofil
Stimulering van het bodemleven
Aanvullende maatregelen die met name het bodemleven stimuleren:
PRP-Sol
• Geconcentreerde voeding voor bodembacteriën:
activering van bodemleven
• Geeft betere evenwichten tussen de verschillende
bacteriepopulaties
• Eenvoudig strooibaar met kunstmeststrooier
• Dosering 1e jaar: 300 kg/ha, 2e jaar 200 kg/ha,
3e en volgende jaren: 150 kg/ha
• Toepassing in najaar voor de meest gangbare
bodems
• Gronden met meer dan 7% org. stof: toepassing in
het voorjaar voor zaai/planten
• Bevat geen stikstof en fosfaat, dus vrij van
regelgeving gebruiksnormen
Bactofil
• Bevat 10 stammen met levende bodembacteriën
• Met name voor situaties waarin bodemleven is
beschadigd of afgedood:
‣ ‘Dode’ grond door bv inundatie
‣ Langdurig zuurstofgebrek (bv extreme
regenval, slechte ontwatering)
‣ Zoute kwel
‣ Intensieve toepassing van bodempesticiden,
zoals bijvoorbeeld grondontsmettingsmiddelen
• Bactofil A voor monocotylen (grassen, granen, uien)
• Bactofil B voor breedbladigen
• Dosering 0,5 kg/ha in minimaal 35 liter water,
direct in de grond inwerken.
• 7 dagen voor en na toepassing geen kunstmest
strooien of spuiten
• Voorafgaand aan de teelt of aan de inzaai van een
groenbemester
• Combinatie met PRP-Sol is veelbelovend in proeven
op gewasopbrengst
Bestellen
Bestellen kan snel en eenvoudig via www.czav.nl onder ‘Bestellen’.
Of neem contact op met:
Wemeldinge
0113 62 90 00
[email protected]
Dinteloord
0167 52 92 52
[email protected]
© CZAV - Wemeldinge - September 2014
Effecten van bovenstaande bodemverbeteraars zijn het grootst op gronden met lage humusgehaltes
of op bedrijven met een tekort op de organische stof balans.
Download