4 Eventforum 17 april 2013, Muziekodroom Hasselt

advertisement
VERSLAG 11 april 2013
datum vergadering: 11 april 2013
datum verslag:
aanwezig:
Nic Put (KSA), Elien Mantels, Hendrik Beutels (JH Linkhout), Jessica Lavigne
(Plussers jongeren), Maarten Cleeren, Wim Carmans (KLJ Linkhout), Thomas
Thoelen, Jorgos Coenen (JH Nyx), Jeffrey Mardulier (Chiro M) Yennick Schepers,
(JH Melder)t, Lars Vanrode , schepen van jeugd
verontschuldigd
Chiro Lummen
afwezig:
verslag:
Sonja Willemoons
1
Goedkeuring verslag vorige vergadering
Verslag wordt goedgekeurd.
2
Indiening verantwoordingsnota 2012
De lokale besturen moeten hun verantwoordingsnota 2012 over de uitvoering van het jeugdbeleidsplan
2011-2013 voor 1 juni 2013 aan de afdeling jeugd bezorgen. De verantwoordingsnota beschrijft hoe het
college het jeugdbeleidsplan in 2012 heeft uitgevoerd en het lopende jaar eventueel wordt bijgestuurd.
3
Kampvervoer
Niemand heeft zijn kampvervoer aangevraagd. Het aanvraagformulier wordt aan iedereen overhandigd.
4
Eventforum 17 april 2013, Muziekodroom Hasselt
Er wordt overlopen wat er die avond te doen is.
5
Aankoop geluidsmeter
Jeugdhuis D’addarios zijn de enige die al besteld hebben.
VZW Meldert wil zekerheid dat zij een voordeel krijgen als zij subsidies aanvragen op de provincie.
Deze zekerheid kunnen wij echter niet geven, bij de subsidieaanvraag kan door de jeugdraad beslist worden
om het jeugdhuis van Meldert een financiële tegemoetkoming te geven, omdat Meldert extra moeite doet
voor aanvraag bij de provincie, dit komt ten voordele van elke vereniging omdat het geld dat hierdoor niet uit
de pot wordt genomen kan verdeeld worden onder al de jeugdverenigingen en jeugdhuizen. Het zou logisch
zijn als Meldert hiervoor beloond wordt.
6
Funny Nuts Rush
Stand van zaken wordt kort toegelicht
Al de organiserende verenigingen mogen helpen en delen in de opbrengst van de catering.
7
Film op het Gemeenteplein 28 juni 2012
- keuze film (voorstellen welke film zijn welkom, doelgroep jongeren, toch geschikt voor elke leeftijd... :-) )
- bespreking catering, Ksa, chiro Lummen en KLJ mogen aan catering meewerken en delen in de
opbrengst.
Voorstel Frits en Freddy
1/2
Varia
Er wordt een beetje uitleg gegeven over de mogelijkheden die overwogen worden om door jeugd nuttige
werken over ten nemen en hiervoor zouden vergoed worden.
JH D’Addarios overwegen om een VZW op te richten
JH Genenbos zien op tegen het werk om een VZW op te richten en dit omdat zij geen groot evenement
organiseren zien zij dit niet als een noodzakelijkheid.
Jeugdverenigingen die een grote fuif organiseren worden uitgenodigd bij de politie voor een bespreking
over veiligheid.
Volgende jeugdraad donderdag 30 mei om 20 uur in het gemeentehuis van Lummen.
2/2
Download