Financieel plan - Jong ondernemen

advertisement
14 februari 2014
Ondernemersplan
- Financieel plan
Het financiële gedeelte van het ondernemersplan bestaat uit drie
gedeelten:
investeringsplan
=
Hoeveel geld heb ik nodig
financieringsplan
=
Hoe kom ik aan het geld
exploitatiebegroting
=
Hoe zien mijn kosten en opbrengsten eruit
Het investeringsplan
In het investeringsplan komt te staan wat je nodig hebt voor je bedrijf.
De bezittingen worden opgedeeld in:
- Vaste activa
- Vlottende activa
- Liquide middelen
Vaste activa
Vaste activa zijn bezittingen die langer dan een jaar mee gaan.
Voorbeelden zijn:
-
huisvesting (bijv. bedrijfspand)
inventaris
gereedschap
vervoermiddelen
Vlottende activa
Vlottende activa zijn bezittingen die korter dan een jaar mee gaan.
Voorbeelden zijn:
-
debiteuren
voorraad
aanloopkosten
voorfinanciering btw
Op de investeringsbegroting mag je de voorraad als totaalpost noteren.
Eventueel kun je op een extra bladzijde de voorraad uitsplitsen.
Liquide middelen
Liquide middelen is geld dat op je bankrekening staat (giraal)
of zich in je kas bevindt (chartaal).
Om te kunnen kopen en verkopen is een bepaalde geldvoorraad op je
bankrekening handig.
Als je op markten e.d. gaat staan, moet je ook wisselgeld in e kas
hebben.
Investeringsbegroting (voorbeeld)
• Vaste activa
€
0,-
• Vlottende activa
•
•
•
•
Voorraad
Debiteuren
Voorgefinancierde btw
Aanloopkosten
€
€ 600,€ 0,€ 126,€ 125,-
+/+
• Liquide middelen
• Kas
• Bank
Totaal te investeren
0,-
€ 851,€ 24,€ 100,-
+/+
€ 124,€ 975,-
+/+
Financieringsplan
Uit je investeringsbegroting wordt duidelijk hoeveel geld nodig is om je
bedrijf te starten.
De volgende stap is om dit geld bij elkaar te krijgen!
In het ‘gewone’ leven moet je denken aan:
- eigen (spaar)geld
= Eigen Vermogen
- lening van bank en/of familie = Vreemd Vermogen
Financieringsplan
Bij Jong Ondernemen bestaat je hele investeringsbedrag uit
aandelenkapitaal.
Je verkoopt aandelen voor € 15,- per stuk.
Als je het totale investeringsbedrag deelt door € 15,- , dan weet het
aantal aandelen dat minimaal verkocht moet worden.
(maximum verkoop is 150 aandelen)
Financieringsplan
In ons voorbeeld hadden we een investeringsbedrag van € 975,Dus:
€ 975,- / 15 = 65 aandelen.
De berekening van het aantal aandelen neem je op in je ondernemersplan
als financieringsplan.
Exploitatiebegroting
• In de exploitatiebegroting geef je aan wat je denkt dat gedurende het
bestaan van je company de opbrengsten en kosten zullen zijn.
• Aan de hand daarvan kun je de toekomstige winst voorspellen.
• Ook kun je uitrekenen hoeveel producten je minimaal moet verkopen
om je kosten weer terug te verdienen.
Exploitatiebegroting
Omzet
= aantal te verkopen producten x verkoopprijs
Inkoopkosten
= aantal te verkopen producten x inkoopprijs
Bruto winst
= omzet - inkoopkosten
Nettowinst (voor belasting)
= bruto winst - exploitatiekosten
Exploitatiebegroting (voorbeeld)
Omzet (inclusief btw)
Btw (21%)
€ 1.492,50
€ 259,03
-/-
Omzet (exclusief btw)
Inkoopkosten (excl. btw)
€ 1.233,47
€ 600,-
-/-
Bruto winst
€ 633,47
(150 producten van € 9,95)
(150 producten van € 4,00)
Exploitatiebegroting
Om de nettowinst te bepalen wordt de brutowinst verminderd met de
exploitatiekosten. (= bedrijfskosten)
Voorbeelden van exploitatiekosten zijn:
(Let op: je aanloopkosten zijn nu een onderdeel geworden van de exploitatiekosten)
-
Personeelskosten (inclusief loonbelasting)
Verpakkingskosten
Promotiekosten
Reiskosten
Exploitatiebegroting
In het financiële plan geef je ook aan hoeveel het (verplichte) uurloon
bedraagt, dat alle ondernemers krijgen uitbetaald.
Op je exploitatiebegroting maak je een inschatting van alle uren van
alle deelnemers van de company, gedurende de hele periode.
Dit totaal aantal uren doe keer het uurloon. (inclusief 42% loonbelasting)
(De loonberekening/uitbetaling van de ondernemers start vanaf het moment dat
de aandeelhouders het ondernemersplan hebben goedgekeurd)
Exploitatiebegroting (voorbeeld)
• Bruto winst
• Exploitatiekosten:
-
Personeelskosten (incl. bel.)
Verpakkingskosten
Promotiekosten
Reiskosten
Nettowinst voor belasting
(= fiscale winst)
€ 633,47
€ 100,€ 50,€ 75,€ 75,-
+/+
€ 300,-€ 333,47
-/-
Exploitatiebegroting (voorbeeld)
Van je nettowinst moet je 23% vennootschapsbelasting afdragen.
Netto winst (voor belasting)
Vennootschapsbelasting (23%)
€ 333,47
€ 76,70
Netto winst (na belasting)
€ 256,77
-/-
Exploitatiebegroting (overzicht)
Omzet (inclusief btw)
€ 1.492,50
Btw (21%)
€ 259,03
Omzet (exclusief btw)
€ 1.233,47
Inkoopkosten (excl btw)
€ 600,-
Bruto winst
€ 633,47
Exploitatiekosten:
- Personeelskosten
- Verpakkingskosten
- Promotiekosten
- Reiskosten
€ 100,€ 50,€ 75,€ 75,-
-/-
-/-
+/+
€
300,--
Nettowinst (voor belasting)
€ 333,47
Vennootschapsbelasting (23%)
€
Netto winst (na belasting)
€ 256,77
76,70
-/-
-/-
Nu kun je ook de verwachte winst per aandeel uitrekenen:
Over 65 aandelen mag je € 256,77 winst verdelen.
Dat betekent dus € 256,77 / 65 = € 3,95 winst per aandeel.
In procenten: € 3,95 x 100% = 26%
15
winstuitkering.
Break-even afzet
Om quitte te draaien zal je minimaal je exploitatie kosten moeten goed maken.
Dit heet break-evenpoint.
Je boekt dan geen winst en ook geen verlies.
Break-even afzet =
exploitatie kosten
verkoopprijs - inkoopprijs
In ons voorbeeld:
€ 300 ,€ 8,22 – € 4,00
=
71 stuks.
(Hierbij gaan we ervanuit dat de onverkochte producten retour kunnen, dan wel minimaal de inkooprijs opbrengen)
Break-even omzet
De break-even omzet bepaal je door de break-even afzet te
vermenigvuldigen met de verkoopprijs.
71 producten x € 9,95 = € 706,45 (incl. btw)
VRAGEN?
Download