Wereldvluchtelingengebedsdag

advertisement
Vluchtelingen
gebedsdag
Zondag 20 juni 2010
Intro overslaan
Deze 4 minuten durende presentatie draait automatisch.
Klik op de muis of spatiebalk om te beginnen.
Deze 4 minuten durende presentatie draait automatisch.
Klik op de muis of spatiebalk om te beginnen.
Wanneer mensen de moeilijke beslissing maken om te
vluchten uit hun eigen land, moeten ze een route kiezen
op weg naar een nieuw leven.
Er zijn verschillende uitgesleten routes over de wereld
waar de vluchtelingen over reizen.
Deze routes vormen DE VLUCHTELINGENSNELWEG
Ze komen over land, zee en door de
lucht, ze vluchten voor…
OORLOG en GEWELD
HONGER
VERVOLGING
Economische problemen
Photo: People International
De vluchtelingensnelweg
is geplaveid met tranen
van eenzaamheid,
vrees en wanhoop.
Photo: USCR
Ongewild
Kwetsbaar
Uitgebuit
Onbegrepen
Sommigen zijn bang voor hen…
Een religieuze
bedreiging?
Over welk deel van
de snelweg ze ook
reizen, vluchtelingen
krijgen overal
dezelfde boodschap
te horen…
Over welk deel van
de snelweg ze ook
reizen, vluchtelingen
krijgen overal
dezelfde boodschap
te horen…
Vluchtelingen
15.200.000
Feiten wereldwijd 2008
- Euripides, 431 v. Chr.
Asielzoekers
827.000
Feiten wereldwijd 2008
27.000.000
Ontheemden in eigen land
(IDP’s)
Feiten wereldwijd 2008
42 miljoen ontwortelde mensen wereldwijd
1 per 164 personen op aarde
De vluchtelingensnelweg is een litteken dat de globe
omwikkelt, ze verraadt de wonden van de wereld
Het is een duidelijk teken dat mensen een verlosser
nodig hebben…
“Kom tot Mij, iedereen die vermoeid en belast is, en Ik
zal je rust geven.” - Jezus
De vluchtelingensnelweg
Presentation by T. Albinson, International Teams. Copyright 2002.
Music: “Oceanus” by Jeff Johnson, from Sweet Burning Light, Sparrow Records, 1999.
Laten we bidden
Gebedspunten wereldwijd
• Bid voor de bekering van asielzoekers, dat ze vrede
in Christus vinden
• Bid voor landen in oorlog (Afghanistan, Irak,
Somalië), dat God met zijn vrede zal komen.
• Bid voor groei van het geloof van ex-moslims.
• Bid dat vluchtelingen vrede in Christus vinden.
• Bid voor volharding van de christenen die contacten
hebben met asielzoekers
• Bid voor meer christenen die contact leggen met
asielzoekers
Situatie Nederland
In Nederland wonen asielzoekers uit
bijna al de werelddelen.
Vaak is er vanuit lokale christenen
contact met hen. Gave stimuleert en
begeleidt de kerken hierin.
Op de volgende dia’s staat informatie
over asielzoekers in ons land.
Instroom asielzoekers
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Somalië
Irak
Afghanistan
Iran
Eritrea
Georgië
Armenië
China
Mongolië
Overige landen
Totaal
2008
3.842
5.027
395
322
236
64
208
557
?
2.748
2009
5.890
1.990
1.280
500
480
400
350
300
240
3.480
13.399
14.910
Herkomstlanden waar christenen
vervolgd worden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Somalië
Irak
Afghanistan
Iran
Eritrea
Georgië
Armenië
China
Mongolië
Overige landen
Totaal
2008
3.842
5.027
395
322
236
64
208
557
?
2.748
2009
5.890
1.990
1.280
500
480
400
350
300
240
3.480
13.399
14.910
Asielzoekersopvang in
Nederland
21.800 asielzoekers
55 asielzoekerscentra
Gebedsonderwerpen Nederland
• Taalgroepen
•
•
•
•
•
Afghanen
Iraniërs
Koerden
Somaliërs
Arabieren
• Doelgroepen
•
•
•
•
Vrouwenwerk
Kinderwerk
Jongerenwerk
Jongerenkampen
• Vacatures Gave
Afghanen
Veel Afghanen in Nederland houden het
praktisch voor onmogelijk dat een Afghaan
christen zou kunnen worden. Toch zijn er enkele
tientallen christenen. Voor hen is het moeilijk
om openlijk uit te komen voor hun geloof; er is
schaamte, angst en wantrouwen. Bid voor
moed en geloof.
Iraniërs
Er is al enige jaren grote openheid onder
Iraniërs in Nederland, en zeker honderden van
hen zijn christen geworden. Bid dat de blijde
boodschap ook doorwerkt in gezonde
discipelschap waarbij deze ex-moslims ook een
goed geestelijk thuis vinden. Bid ook dat hun
getuigenis doorgegeven wordt richting familie in
Iran.
Koerden
Onder de Koerden in
Nederland is de laatste jaren
een groeiende openheid voor
het Evangelie ontstaan. Om
kennis te maken met christelijk
geloof worden er Koerdische
feesten georganiseerd met
muziek, preek en een
evangeliserende film. Bid dat
God de activiteiten onder hen
zegent en de Koerden die tot
geloof zijn gekomen, helpt om
in Hem hun identiteit te vinden.
Somaliërs
In Nederland wonen ongeveer 20.000
Somaliërs. Een tiental personen onder
hen is christen geworden. Bid dat deze
ex-moslims zullen groeien in hun geloof
en ook meer elkaar zullen opzoeken.
Bid dat God hen gebruikt om van Jezus
liefde te getuigen onder hun eigen
landgenoten.
Arabieren
(vooral uit Irak en Syrië)
Onder Arabisch-sprekenden zijn
Arabische christenen (veelal van
oorsprong katholiek of orthodox)
actief die bijbelstudiegroepen,
kerkdiensten, conferenties en
evangelisatie-activiteiten
organiseren. In toenemende mate
komen ze ook in contact met
Arabische moslims in en buiten
asielzoekerscentra. Bid voor
wijsheid, nieuwe contacten en vrucht
op het werk. Bid ook voor een goede
nazorg aan al die mensen die door
hen het evangelie mogen horen.
Ex-moslims
Asielzoekers die hier als moslim christen zijn
geworden moeten soms terug naar hun
herkomstland. Dit kan heftige consequenties
hebben voor bijvoorbeeld mensen uit
Afghanistan, Irak en Iran. Bid dat God uitzicht
geeft in deze moeilijke situatie. Misschien
mogen ze blijven, maar misschien moeten ze
toch terug en gebruikt God hen om een zegen
te zijn voor hun landgenoten.
Bid dat ze een warm thuis zullen vinden in een
kerk in Nederland.
Vrouwen
Bid dat God moslimvrouwen aanraakt en ze op
zoek gaan naar Jezus. Veel vrouwen hebben
gevoelens van minderwaardigheid. Tijdens
vrouwenactiviteiten voor asielzoekers komen ze
in contact met Nederlandse christenvrouwen.
Bid dat ze hier de liefde van God proeven en
ook zelf op weg gaan met Jezus.
Kinderen
Christelijke kinderclubs zijn een goed middel om
asielzoekerskinderen over het Evangelie te
vertellen. Vaak mogen ook moslims van hun
ouders naar de club. Bid dat God deze kinderen
aanraakt en hen vult met Jezus’ liefde. Bid dat
hierdoor ook bij de ouders het Evangelie zal
landen.
Jongeren
Veel jonge asielzoekers zijn (naam)moslim. Ze
zitten in een cruciale periode, die vaak de rest
van hun leven bepaalt. Bid dat Nederlandse
christenen oog krijgen voor deze jongeren. Bid
voor verdieping in de contacten tussen de
Nederlandse christenen en de moslimjongeren
in de asielzoekerscentra.
Jongerenkampen van Gave
Tijdens de jongerenkampen van Gave komen
Nederlandse en asielzoekersjongeren bij elkaar.
Bid voor genoeg aanmeldingen, met name het
meisjeskamp heeft nog te weinig asielzoekers.
Bid dat God de jongeren en leiding aan zal
raken
Bid dat de deelnemers die Christus nog niet
kennen, aangeraakt zullen worden door Zijn
liefde
Volharding van werkers
Werken onder moslims is niet alleen moeilijk in
het bereiken van hen, het wordt pas echt
intensief als ze begeleid moeten worden in
hun nieuwe leven als discipel van Jezus. Voor
werkers onder hen is gebed en trouw erg
belangrijk om door te kunnen gaan.
Vacatures bij Gave
•
•
•
•
•
•
Fondswerver
Teamleider toerusters
Jongerenwerk toerusters
Kinderwerk toerusters
Voorlichters
Vrijwilligerscoördinatoren bij ieder
asielzoekerscentrum
Zie www.gave.nl
Het bijbelse perspectief
Daarna zag ik, en zie, een grote schare,
die niemand tellen kon, uit alle volken
stammen, natiën en talen stonden voor
de troon en voor het Lam, bekleed met
witte gewaden en met palmtakken in hun
handen. En zij riepen met luide stem en
zeiden: De zaligheid is van onze God,
die op de troon gezeten is, en van het
Lam!"
Openbaring 7:9-10
Download