Gebedsweek 2015 – extra gebedspunten Gebedsbijeenkomst 18

advertisement
Gebedsweek 2015 – extra gebedspunten
Gebedsbijeenkomst 18 januari
Persoonlijk: ontmoeting met andere christenen
‘Door Samaria gaan’

Bid dat God jou en medechristenen op de werkvloer helpt om echte interesse en
liefde te tonen voor de medemens (baas, collega, klant). Bid om Gods leiding om in
daad en woord getuige te zijn.

Bid voor christenen die macht hebben of gezag dragen. Bid voor wederzijds respect
en Gods leiding in de ontmoetingen.

Werknemers die problemen hebben op het werk. Dat ze eerlijk durven zijn over hun
behoeften en om hulp durven vragen, in plaats van in de verdediging te schieten.

Bid voor ex-gevangenen in Rusland en de mensen die hen begeleiden. Uit lokale
kerken worden vrijwilligers ingezet voor diverse activiteiten ten behoeve van de
gevangenen en hun families. Het bezoeken van de gevangenen en het bieden van
counseling en/of pastorale zorg is heel belangrijk voor hun welzijn.
Gebedsbijeenkomst 19 januari
‘Geef mij te drinken’
Nederland: open staan voor mensen uit andere culturen



Bid dat werknemers uit het buitenlandzich welkom en thuis zullen voelen. Dat
Nederlandse werknemers oog mogen hebben voor hun buitenlandse naaste.
Bid voor de allochtonen in de (landelijke) politiek; dat hun stem gehoord wordt.
Bid voor Zuid-Soedan en in het bijzonder voor kerken en hun leiders. Zuid-Soedan
werd in 2011 onafhankelijk. Het ontbreekt het jonge land aan vrede en stabiliteit; Bid
om een gezindheid van wederzijdse aanvaarding en verzoening tussen de
verschillende stammen. Bid dat kerkleiders bereid zijn hun gemeenten voor te gaan
op deze weg.
Op 11 december is er in het Indiase parlement besloten dat er in heel India antibekeringswetten moeten komen. Overgang van het hindoeïsme naar een andere
godsdienst is dan strafbaar. Nu zijn er zes deelstaten met zulke wetten. Bid dat
christenen niet ontmoedigd raken. Bid om bescherming en kracht voor getuigenis.
Gebedsbijeenkomst 20 januari
‘U hebt geen emmer’
Plaatselijke kerk: durven we afhankelijk te worden en te leren van andere christenen/kerken


Bid hristelijke kerken en lokale christelijke organisaties, scholen, de politiek, de
zorginstellingen, etc elkaar weten te vinden en openstaan voor goede samenwerking
waarbij iedereen ...
In het werk voor de allerarmsten vinden christenen elkaar. Bid dat kerken en
christenen onderlinge verschillen aan de kant zetten om samen te werken in het
uitdragen van Gods liefde. Bid dat de eenheid van christenen een groot getuigenis in
de samenleving.
Gebedsbijeenkomst
21 januari
‘Het wordt in Hem een bron’
Persoonlijk: een bron van levend water zijn
 Bidden voor ondernemers die in ontmoetingen een bron voor de ander kunnen zijn.
 Bid voor werkgevers en werknemers dat zij niet alleen in rechten en plichten denken,
maar de slag maken om te zien hoe zij, met hun werk, tot zegen kunnen zijn voor
anderen. Hoe klein ook. Bid (en dank!) dat wat God zo geeft, ook vrucht zal dragen in
de maatschappij.
 Bid dat waterprojecten in bijvoorbeeld Afrika mensen de ogen zullen openen voor
God die hen roept om bij Hem levend water te putten.
 Twee Iraanse christengevangenen, Abdolreza Haghnejad and Reza Rabbani, zijn
vrijgelaten. Ze werden veroordeeld tot zes jaar, maar zijn nu vrij. Meer dan 70
christenen zitten in Iran gevangen om hun geloof. Ondertussen groeit de kerk. 75%
van de kerk bestaat uit moslimbekeerlingen. Dank God voor de vrijlating van
Abdolreza en Reza en de bemoediging die dit zal zijn voor andere christenen. Bid
voor hen die nog gevangen zitten.
Gebedsbijeenkomst
22 januari
‘Ik heb geen man’
Nederland/plaatselijk: onderdrukking van en geweld tegen vrouwen


Bid voor discriminatie en pesten op de werkvloer. Dat christenen hiertegen zullen
opstaan en het goede voorbeeld geven. Dank God voor de verschillen tussen man en
vrouw, bid voor wederzijds respect en gelijkwaardige behandeling.
Bid tegen de mensenhandel in Nederland (het is een belangrijk doorvoerland...)

In de sloppenwijken van Addis Abeba (Ethiopië) is hoge werkloosheid onder jongeren
en vrouwen. Veel vrouwen lopen dagelijks ruim vijftien kilometer om brandhout te
verzamelen. Ze sjouwen dan zo’n 50 kilo hout mee op hun rug. In de bossen worden
ze vaak lastiggevallen door mannen en soms ook door wilde dieren. De opbrengst,
van gemiddeld één euro per dag, is niet voldoende om hun gezinnen van te
onderhouden. Bid voor een verbereing van hun levensomstandigheden (en alle
projecten die daaraan bijdragen) Bid om bescherming voor deze kwetsbare en soms
getraumatiseerde vrouwen en jongeren.
Gebedsbijeenkomst
23 januari
‘In Geest en in Waarheid’
Gezin/vrienden/familie: de ‘beschikbaarheid’ van Gods reddende kracht voor iedereen die
gelooft. Hij is dichtbij en iedereen kan Hem aanbidden in geest en in waarheid – ook je
buren/familie/ et cetera.




Bid om rust en vrijheid voor mensen die op zondag moeten werken. Dat zij ook
gemeenschap met andere christenen mogen hebben en God kunnen aanbidden
tijdens en met het werk dat ze doen.
Bid voor de mensen zonder huis en zonder sociaal netwerk. Bid dat ze God nabijheid
zullen ervaren en dat God de Vader juist hun gebeden zal beantwoorden
Bid voor scholingsprojecten in ontwikkelingslanden. Scholing versterkt de capaciteit
van vrouwen en jongeren om hun gaven en talenten in te zetten voor de ontwikkeling
van de gemeenschap als geheel. De geïntegreerde aanpak maakt dat zichtbaar
wordt dat God er is voor iedereen. Bid dat hierdoor de betrokkenheid op elkaar meer
gestalte krijgt.
Youssef, Alima en hun vier kinderen leven in twee kamers van een winkelcentrum in
de Koerdische stad Erbil (Irak). “Een leven opbouwen kunnen we hier niet. We
hebben geen inkomen, spreken de Koerdische taal niet en onze kinderen kunnen niet
naar school. Teruggaan is onhaalbaar. De tweede oplossing is het beste: Irak
verlaten. Zelfs hier in Erbil zijn we niet veilig voor IS.” Bid om inzicht en wijsheid. Bid
om een veiliger leefomgeving waar het mogelijk is om een leven op te bouwen. Bid
om hoop voor de toekomst.
Gebedsbijeenkomst
24 januari
‘De vrouw liet haar kruik staan’
Samenleving/werk: Durven we mensen belangrijker te vinden dan regels?




Bidden voor menselijkheid in lastige arbeidsrelaties. Dat een gang naar de rechter
niet nodig is.
Bid voor mensen die bij UWV, belastingdienst en schuldhulpverlening etc. werken.
Dat hun harten zacht blijven voor de mensen met problemen.
Bid voor mensen met eigen initiatief, dat ze kansen krijgen en vrucht mogen dragen
Bid voor de burgerlijke gemeente, die de WMO (nieuwe zorgregels) moet toepassen

De veldkantoren van hulporganisaties in Oost-Europa hebben dagelijks te maken met
bureaucratie en corruptie van overheden. Bid dat God in deze landen bestuurders
geeft die hart hebben voor hun bevolking. Bid ook voor geduld en moed voor de
medewerkers van bijvoorbeeld Dorcas in deze landen om met de juiste houding de
overheid aan te spreken op haar verantwoordelijkheden.
Gebedsbijeenkomst
25 januari
Wereldwijd en dichtbij: getuigen zijn, zending





‘De Bron is niet ons eigendom’
Bid voor een gezonde balans tussen werk en zorgtaken. Dat mensen de juiste
prioriteiten weten te stellen: relaties gaan voor.
Bid voor godsdienstvrijheid wereldwijd, opdat overheden toestaan dat mensen
veranderen
Dorcas werkt vanuit haar kantoor in Beiroet in Libanon onder gevluchte Syriërs. De
vluchtelingen geven aan dat zij ervaren dat de hulp die hen geboden wordt door
christenen anders is dan die zij van niet-christenen ontvangen. Zij bespeuren dat het
Gods liefde is die de christenen motiveert. Bid dat dit praktische getuigenis de
vluchtelingen op het spoor mag brengen van de God die Zijn grote liefde openbaarde
in Jezus.
Pastor Samuel uit Aleppo beschrijft hoe een raket zijn kerk raakt maar niet ontploft.
En hoe andere raketten veel slachtoffers maken. Gemeenteleden vragen zich af hoe
lang het nog duurt voor er weer vrede is. Meer dan 200.000 Syriërs stierven door de
oorlog in het land. Miljoenen sloegen op de vlucht. Bid voor de mensen in Syrië en zij
die gevlucht zijn. Bid dat zij hun hoop op God zullen blijven vestigen. Bid dat God een
uitweg zal bieden.
“Het gaat goed met Alimjan Yimiti in de gevangenis (China – Xinjiang) maar hij mist
zijn kinderen heel erg”, zegt zijn moeder. Hij krijgt een paar keer per maand bezoek.
Alimjan zit nu acht jaar gevangen. Hij kreeg een straf van 15 jaar. Bid voor de Alimjan
en zijn kinderen, die al zo lang van elkaar gescheiden zijn. Bid voor kracht om vol te
houden en zo een getuige van God te zijn.
Specifieke gebedspunten voor de situatie in en rondom Syrie
(zie ook het filmpje van Open Doors https://www.youtube.com/watch?v=xH0y8dSXuyU )




Dank voor de voorgangers en priesters die ondanks al het geweld blijven om hun
gemeente te dienen.
Dank voor moslims die teleurgesteld door het geweld van de islam vragen gaan
stellen en interesse tonen in het christelijk geloof
Dank voor moslims die het geweld afwijzen en opkomen voor christenen en andere
minderheden in het land
Bid voor de enorme groep vluchtelingen die naar buurlanden is gevlucht of in het land
op de vlucht is. Bid dat zij een plek vinden om weer hun leven op te bouwen. Bid ook
dat mensen het volhouden in de koude en natte winterperiode




Bid dat christenen een boodschap van liefde uit blijven dragen aan de mensen om
hen heen
Bid dat noodhulp, van Open Doors en andere organisaties, op de juiste plekken komt
Bid voor een nieuwe toekomst voor Syrië. Het land kent nu al vele jaren oorlog en
weinig mensen hebben nog hoop. De meeste christenen willen het liefst het land uit.
Bid dat de Here God met ontferming naar Syrië kijkt en een keer brengt in haar lot.
Bid ook voor de strijdende partijen. Verblind door haat en een religieus
superioriteitsgevoel staan zij andersdenkenden naar het leven. Bid dat de
neerwaartse spiraal van geweld stopt.
Download