Koelschadeverzekering

advertisement
Koelschadeverzekering
Polisvoorwaarden 46697
Wegwijzer
-
Verzekeringsgebied
Premiebetaling
Wijziging van premie en/of voorwaarden
Einde van de verzekering
Terugbetaling van premie
Risicowijziging
Verplichtingen bij schade
Onderhoud en zorgvuldigheid
Inspecties
Niet-nakoming van verplichtingen
Schaderegeling
zie artikel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Bijzondere voorwaarden koelschadeverzekering
-
Omschrijving van de dekking
Uitsluitingen
Schadevergoeding
Risicodragers
[508]9703(661-89)
12
13
14
15
1
Algemene voorwaarden
Artikel 1
Verzekeringsgebied
De verzekering geldt voor gebeurtenissen die plaatsvinden in de koel- en/
of vriesruimten op het adres genoemd op het polisblad.
Artikel 2
Premiebetaling
Verzekeringnemer dient de premie, kosten en assurantiebelasting vooruit
te betalen binnen 30 dagen nadat zij verschuldigd worden.
De verzekering is niet van kracht voor gebeurtenissen, die plaatsvinden:
nadat de hierboven vermelde termijn van 30 dagen is verstreken
zonder dat de premie, kosten en assurantiebelasting zijn betaald;
indien verzekeringnemer weigert de premie, kosten en assurantiebelasting te voldoen.
Nadere ingebrekestelling door de maatschappij is daarbij niet nodig.
Verzekeringnemer blijft verplicht de premie, kosten en assurantiebelasting
te voldoen.
Onder de verschuldigde premie wordt in dit verband ook verstaan de
eventuele rente en zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke
invorderingskosten.
De verzekering wordt weer van kracht voor gebeurtenissen die plaatsvinden na de dag, waarop de premie, kosten en assurantiebelasting door
de maatschappij zijn ontvangen.
Artikel 3
Wijziging van premie en/of voorwaarden
3.1 De verzekeraar heeft het recht de premie en/of de voorwaarden van
bepaalde groepen verzekeringen en bloc te wijzigen.
Behoort deze verzekering tot die groep, dan is de verzekeraar gerechtigd de premie en/of de voorwaarden van deze verzekering overeenkomstig die wijziging aan te passen en wel met ingang van de eerste
premievervaldag na de invoering hiervan.
3.2 De verzekeringnemer wordt vóór de premievervaldag van de wijziging in kennis gesteld en wordt geacht hiermee te hebben ingestemd
tenzij hij uiterlijk tot het einde van een termijn van 30 dagen na de
premievervaldag schriftelijk het tegendeel heeft bericht. In dit laatste
geval eindigt de verzekering op de desbetreftende vervaldag of indien de weigering van de aanpassing daarna plaatsvindt - op het
tijdstip van weigering.
Artikel 4
Einde van de verzekering
De verzekering eindigt:
4.1 aan het einde van de op het polisblad genoemde verzekeringstermijn
indien de verzekeringnemer uiterlijk 2 maanden voor deze datum
per aan de verzekeraar gericht aangetekend schrijven de verzekering
heeft opgezegd;
4.2 door opzegging door de verzekeraar op een door hem te noemen
tijdstip met inachtneming van een termijn van tenminste 2 maanden;
4.3 indien de verzekeringnemer weigert de wijziging van premie en/of
voorwaarden te accepteren, die de verzekeraar op grond van artikel
3 kan verlangen;
4.4 zodra de verzekeringnemer of zijn erfgenamen geen belang meer
heeft/hebben bij de verzekerde goederen en tevens de feitelijke macht
erover verliest/verliezen. De verzekeringnemer of zijn erfgenamen
zijn verplicht de verzekeraar daarvan ten spoedigste kennis te geven.
Artikel 5
Terugbetaling van premie
Bij beëindiging van de verzekering, anders dan wegens kwade trouw van
de verzekeringnemer, heeft de verzekeringnemer recht op terug-
2
betaling van de premie over de termijn waarin de verzekering niet meer
van kracht is.
Dit recht heeft de verzekeringnemer niet in de gevallen genoemd in art.
4.4 tenzij de verzekering bij nadere overeenkomst wordt voortgezet voor
andere goederen.
Artikel 6
Risicowijziging
6.1 De verzekeringnemer is verplicht alle wijzigingen in de in de specificatie vermelde koelapparatuur, in het koelproces, in de aard van
zijn bedrijf, alsmede adreswijziging, onmiddellijk schriftelijk aan
de verzekeraar mee te delen.
6.2 Indien als gevolg van één of meer wijzigingen het risico voor de
verzekeraar verandert, kunnen vanaf de datum van de wijziging de
premie en/of voorwaarden worden aangepast of kan de verzekering
door de verzekeraar worden beëindigd.
Artikel 7
Aanmelding van schade en verdere verplichtingen bij schade
7.1 Zodra een verzekerde kennis draagt van een gebeurtenis waaruit voor
de verzekeraar een verplichting tot schadevergoeding zou kunnen
ontstaan, is hij verplicht de verzekeraar:
a. zo spoedig mogelijk die gebeurtenis te melden;
b. zo spoedig mogelijk alle gegevens te verstrekken en stukken door
te zenden;
c. op diens verzoek een schriftelijke en ondertekende verklaring omtrent de oorzaak, toedracht en omvang van de schade te verstrekken;
d. zijn volle medewerking te verlenen en alles na te laten wat de belangen van de verzekeraar zou kunnen benadelen.
7.2 Een verzekerde is tevens verplicht:
a. binnen 24 uur de politie in te lichten indien hij vermoedt dat een
strafbaar feit is gepleegd, waarbij een verzekerd belang is betrokken;
b. beschadigde of vernielde onderdelen te bewaren en beschikbaar
te houden voor inspectie.
Artikel 8
Onderhoud en zorgvuldigheid
8.1 De verzekeringnemer is verplicht in alle redelijkheid maatregelen te
nemen en uit te voeren om de koelapparatuur in goede staat te houden.
Hij dient zich te houden aan de voorschriften van de fabrikant, bijv.
inzake (periodieke) inspectie en uit te voeren revisies, en aan overheidsregels en andere bindende regels voor gebruik en onderhoud
van de koelapparatuur.
8.2 De verzekeringnemer is tevens verplicht de normale zorgvuldigheid
te betrachten tegen verlies van, schade aan en/of bederf van de verzekerde goederen zoals dit naar redelijkheid noodzakelijk is.
Artikel 9
Inspecties
Een verzekerde is verplicht bij inspectie alle medewerking te verlenen, de
verlangde inlichtingen te verstrekken en de door de verzekeraar aangewezen personen toegang tot het risico te verlenen.
Artikel 10
Niet-nakoming van verplichtingen
De verzekeraar is niet tot uitkering gehouden indien de verzekeringnemer:
- een in de polis gestelde verplichting niet nakomt;
- een verkeerde voorstelling van zaken heeft gegeven of een onware
opgave heeft gedaan in verband met een ingediende vordering.
Artikel 11
Schaderegeling
11.1 Schade en kosten worden vastgesteld in onderling overleg of door
twee deskundigen, waarvan één door de verzekeringnemer wordt
aangewezen en de ander door de verzekeraar.
11.2 Komen de twee deskundigen niet tot overeenstemming dan benoemen zij een derde. De vaststelling door deze derde deskundige is
bindend en moet binnen de grenzen van de eerste twee ramingen
blijven.
11.3 Wanneer geen overeenstemming over de benoeming van de derde
deskundige wordt bereikt, dan heeft de verzekeraar het recht de
President van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag te verzoeken deze deskundige te benoemen.
Bijzondere voorwaarden koelschadeverzekering
Artikel 12
Omschrijving van de dekking
De verzekeraar dekt de verzekeringnemer tegen:
12.1 verlies van, schade aan en/of bederf van de op het polisblad omschreven goederen veroorzaakt door:
1 beschadiging d.w.z. materiële aantasting van de op de bij deze
polis gevoegde specificatie omschreven koelapparatuur incl.
de daaraan verbonden leidingen als gevolg van:
a. enig gebrek, eigen bederf of de aard van de koelapparatuur;
b. ieder van buiten komend onheil.
2 het uitvallen van de electriciteitsvoorziening, mits de stroomtoevoer langer dan een ononderbroken periode van zes uur gestremd is geweest;
12.2 kosten gemaakt door de verzekeringnemer in overleg met de verzekeraar bij of na een gedekte gebeurtenis voor maatregelen die tot
vermindering van schade hebben geleid. Van deze kostenlijn uitgesloten de onder een machineverzekering verzekerde, althans verzekerbare, reparatie- en vervangingskosten:
12.3 opruimingskosten die in geval van een gedekte schade worden
gemaakt. Deze kosten worden vergoed boven de volgens het polisblad onder deze rubriek verzekerde som, echter tot een maximum
van 10% daarvan;
12.4 kosten van deskundigen voor vaststelling van de schade. Deze
kosten worden vergoed boven de verzekerde som.
brandtarief voor Industriële Risico’s in Nederland, ook indien
de schade werd veroorzaakt door eigen gebrek;
2 experimenten, opzettelijke overbelasting of abnormale beproevingen, die geschieden op last of met medeweten van de verzekeringnemer, directie of verantwoordelijke bedrijfsleiding;
3 slijtage, corrosie, oxydatie en enig ander geleidelijk bederf,
opgetreden als natuurlijk gevolg van de gewone werking en
het normale gebruik van de apparatuur.
Artikel 14
Schadevergoeding
14.1 De verzekeraar vergoedt in geval van een onder deze polis gedekte
schade de oorspronkelijke inkoopprijs van de goederen of de verkoopprijs onmiddellijk voor de gebeurtenis indien deze laatste
lager is. Op de vergoeding wordt de waarde van eventuele restanten
in mindering gebracht.
14.2 Indien sommige goederen te laag en andere te hoog zijn verzekerd,
zullen de overschotten ten goede komen aan de te laag verzekerde
goederen, waarvoor eenzelfde of lagere premienotering geldt en
wel naar verhouding van de tekorten.
Artikel 15
Risicodragers
Indien uit het polisblad blijkt dat de polis is gesloten namens verzekeraars
in een pool, verklaart Guijt verzekeringen, als gevolmachtigd agent, te
hebben getekend voor maatschappijen en de daarvoor geaccepteerde
aandelen, zoals vermeld en gespecificeerd in de door Guijt verzekeringen
ondertekende en bij de Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie
Beurs B.A. te Amsterdam gedeponeerde verdelingsopgaven.
Desgevraagd wordt door Guijt verzekeringen of door de Coöperatieve
Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs B.A. aan de belanghebbende(n)
een opgave verstrekt van de betrokken maatschappijen en van de daarvoor
geaccepteerde aandelen.
Artikel 13
Uitsluitingen
De verzekeraar is geen vergoeding verschuldigd voor:
13.1 schade ontstaan door stagnatie in de elektriciteitsvoorziening als
gevolg van een tekort aan brandstof;
13.2 schade die het beoogde of zekere gevolg is van het handelen of
nalaten van de verzekeringnemer, directie of verantwoordelijk
bedrijfsleiding;
13.3 schade die ook ontstaan zou zijn indien de gebeurtenis zich niet
had voorgedaan;
13.4 schade veroorzaakt door natuurrampen, zoals aardbeving en vulkaanuitbarsting;
13.5 schade veroorzaakt door, optredend bij of voortvloeiend uit atoomkernreacties, onverschillig hoe de reactie is ontstaan;
13.6 schade veroorzaakt door of ontstaan uit gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer, muiterij en vordering zoals deze begrippen zijn gedefinieerd in de tekst die door
het Verbond van Verzekeraars in Nederland d.d. 2 november 1981
ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag is gedeponeerd onder nummer 136/1981.
13.7 schade ontstaan door schade aan de koelapparatuur als gevolg van:
1 brand, ontploffing en blikseminslag zoals gedefinieerd in de
Nederlandse BeursBrandpolis en Groen Clausuleblad van het
3
Download