EUROPEES PARLEMENT 2009

advertisement
EUROPEES PARLEMENT
2009 - 2014
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
EMPL(2013)1205_1
ONTWERPAGENDA
Vergadering
Donderdag 5 december 2013, 9.00 - 12.30 uur
Brussel
Zaal: József Antall (4Q1)
5 december 2013, 9.00 - 9.30 uur
1.
Aanneming van de agenda
2.
Mededelingen van de voorzitter
3.
De grondrechtensituatie in de Europese Unie - 2012
EMPL/7/12719
2013/2078(INI)
Rapporteur voor Ádám Kósa (PPE)
advies:
Ten principale: LIBE –
Louis Michel (ALDE)


4.
Behandeling compromisamendementen
Termijn voor de indiening van amendementen: 24 oktober 2013, 12.00 uur
Onderhandelingen met de Raad over de organisatie van een steekproefenquête
OJ\1011470NL.rtf
NL
PA – PE519.701v01-00
AM – PE522.779v01-00
PR – PE519.501v01-00
AM – PE524.505v01-00
AM – PE521.653v01-00
DT – PE514.668v01-00
DT – PE514.669v02-00
PE524.648v01-00
In verscheidenheid verenigd
NL
naar de arbeidskrachten in de Gemeenschap
EMPL/7/14630
 Gedachtewisseling
5 december 2013, 9.30 - 11.00 uur
*** Elektronische stemming ***
5.
Sociale bescherming voor iedereen, ook voor zelfstandigen
EMPL/7/12930
2013/2111(INI)
Rapporteur:
Vilija Blinkevičiūtė (S&D)
Ten principale:
Adviezen:
EMPL –
FEMM –


6.
Goedkeuring ontwerpverslag
Termijn voor de indiening van amendementen: 24 oktober 2013, 12.00 uur
Rapporteur:
Phil Bennion (ALDE)
Ten principale:
Adviezen:
EMPL* –
ECON* –
Fabrizio Bertot (PPE)
AD – PE516.888v02-00
AM – PE521.820v01-00
De grondrechtensituatie in de Europese Unie - 2012
EMPL/7/12719
2013/2078(INI)

PA – PE519.701v01-00
AM – PE522.779v01-00
PR – PE519.501v01-00
AM – PE524.505v01-00
AM – PE521.653v01-00
DT – PE514.668v01-00
DT – PE514.669v02-00
Goedkeuring ontwerpadvies
Actieplan voor een concurrerende en duurzame staalindustrie in Europa
EMPL/7/13722
2013/2177(INI)
COM(2013)0407
PE524.648v01-00
NL
PR – PE516.876v01-00
AM – PE521.544v01-00
Goedkeuring ontwerpverslag
Termijn voor de indiening van amendementen: 10 oktober 2013, 12.00 uur
Rapporteur voor Ádám Kósa (PPE)
advies:
Ten principale: LIBE –
Louis Michel (ALDE)
8.
AD – PE519.823v02-00
AM – PE522.771v01-00
Financiële participatie van werknemers in bedrijfswinsten
EMPL/7/13165
2013/2127(INI)


7.
Marije Cornelissen
(Verts/ALE)
PR – PE519.788v01-00
AM – PE522.823v04-00
2/4
OJ\1011470NL.rtf
Rapporteur voor Patrick Le Hyaric (GUE/NGL)
advies:
Ten principale: ITRE –
András Gyürk (PPE)


PA – PE519.687v01-00
AM – PE521.686v01-00
PR – PE521.512v01-00
AM – PE523.124v01-00
Goedkeuring ontwerpadvies
Termijn voor de indiening van amendementen: 24 oktober 2013, 12.00 uur
*** Einde elektronische stemming ***
5 december 2013, 11.00 - 12.30 uur
9.
Onderhandelingen met de Raad over verbetering van de overdraagbaarheid van
aanvullende pensioenrechten
EMPL/7/13772
 Gedachtewisseling over het resultaat van de onderhandelingen met de Raad
10.
Onderhandelingen met de Raad over het Fonds voor Europese hulp aan de meest
behoeftigen (FEHB)
EMPL/7/12670
 Gedachtewisseling over het resultaat van de onderhandelingen met de Raad
11.
Europees semester voor economische beleidscoördinatie: sociale en
werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2014
EMPL/7/13400
2013/2158(INI)
Rapporteur:
Ten principale:
Adviezen:

12.
Behandeling ontwerpverslag
Verbeterde samenwerking tussen openbare diensten voor arbeidsvoorziening
(ODA's)
EMPL/7/13051
***I
2013/0202(COD)
COM(2013)0430 – C7-0177/2013
Rapporteur:
Frédéric Daerden (S&D)
Ten principale:
Adviezen:
EMPL –
BUDG – Besluit: geen advies

13.
Sergio Gutiérrez Prieto (S&D)
EMPL* –
BUDG* – Besluit: geen advies
PR – PE519.577v01-00
AM – PE522.804v01-00
Behandeling compromisamendementen
Langetermijnfinanciering van de Europese economie
EMPL/7/14380
2013/2175(INI)
COM(2013)0150
Rapporteur voor Sergio Gutiérrez Prieto (S&D)
advies:
OJ\1011470NL.rtf
3/4
PA – PE522.847v01-00
AM – PE522.886v01-00
PE524.648v01-00
NL
Ten principale:

Wolf Klinz (ALDE)
PR – PE519.604v01-00
Behandeling compromisamendementen (nog te bevestigen)
14.
Onderhandelingen met de Raad over maatregelen om de uitoefening van de in de
context van het vrije verkeer van werknemers aan werknemers verleende
rechten te vergemakkelijken
EMPL/7/14642
 Gedachtewisseling
15.
Delegatiereis van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken naar Athene
(Griekenland) van 29 tot 31 oktober 2013
EMPL/7/14435
 Gedachtewisseling
16.
Rondvraag
17.
Volgende vergadering(en)
 9 december 2013, 19.30 - 21.30 uur (Straatsburg)
 17 december 2013 (Brussel)
PE524.648v01-00
NL
ECON –
4/4
OJ\1011470NL.rtf
Download