i8o OUD-PERUAANSCH AARDEWERK IN `S RIJKS EÏHNOGR

advertisement
i8o
OUD-PERUAANSCH AARDEWERK IN 'S RIJKS EÏHNOGR. MUSEUM.
daarvan, onder een
anderen vorst. Verder
noordwaarts werd de
eerstvolgende groep
gevormd door de dalen tusschen Chincha
en Pachacamac, welke groep aan de noordzijde begrensd werd
door het gebied van
een machtig heerscher, dat zich uitstrekte van Pachacamac tot Huaman. Uit
een religieus oogpunt
was dit koninkrijk het
belangrijkste van allen. Pachacamac was
een godheid, volgens
FIG. 6. ZWART CHIMU-AARDEWERK; TYPE CAJAMARCA.
sommigen een „vischmee opgelost en diezelfde Inka, een nog god", die het geheele kustgebied langs vereerd
jonge man, kon nu die reeks van veroveringen werd en op de naar hem genoemde plaats een
beginnen, die de macht en het aanzien van grooten tempel had. Dat de vereering van
het rijk tot een nooit gekende hoogte zouden deze godheid een belangrijke rol speelde in
doen stijgen. Van uit het Chanca-land het religieuze leven der kustbewoners, blijkt
bracht hij eerst, langzaam maar zeker, het reeds hieruit, dat de Inka's ook na de vergeheele Andes-gebied tot aan Cajamarca overing dezen cultus hebben laten voortbeonder zijn heerschappij. Reeds hierbij bleek staan : het eenige wat zij deden om ook hier
ook de onderwerping van het kustgebied den zonneeultus ingang te doen vinden was
dringend noodzakelijk, want de heerscher van het bouwen van een zonnetempel op het
het Cajamarca-gebied werd ondersteund door bovenste terras van het bestaande bouwwerk.
de bewoners der kustdalen in de buurt van Machtiger en grooter nog dan dit gebied
Trujillo. Zoodra dan ook het bergland bij was het noordelijkst gelegen rijk, dat zich
het rijk was ingelijfd, werd een aanvang uitstrekte tot ïrujillo en bekend staat onder
gemaakt met de verovering van de kust- den naam van Chimu. Hier ondervonden
streek. Dit gebied, een smalle, bijna overal de Inka-troepen dan ook den hardnekkigsten
volslagen droge woestijnstrook, bewoonbaar tegenstand en het valt zelfs te betwijfelen
alleen daar waar de • van het gebergte af- of zij de verovering van het kustgebied ooit
stroomende rivieren kleine oasen vormen, volbracht zouden hebben, als zij er niet in
was bewoond door een krijgshaftige bevol- geslaagd waren, zich van de irrigatie-kaking met een hoogstaande, vrijwel gelijk- nalen meester te maken die, met de rivieren,
soortige cultuur. Zij vormden evenwel niet zekere gedeelten der dorre kuststrook geéén stam, ook niet één stammenbond, maar regeld van water voorzagen.
was onder verschillende heerschers over de
De onderwerping van het kustgebied
bewoonbare kustdalen gegroepeerd. Zoo bracht het Inka-rijk zoo niet zijn grootste
vormden lea, Nasca, Pisco in het Zuiden dan toch zijn belangrijkste uitbreiding.
één groep en stond Chincha, ten Noorden Wat daarna nog in het Noorden en het
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards