Beleid en Gezondheidsbevordering Publieke

advertisement
Foto Pharos/FSAN
Beleid en Gezondheidsbevordering Publieke
Gezondheidszorg voor Asielzoekers (PGA)
Lianne van Driel, aansturing PGA a.i.
Monica Overmars, projectleider preventie PGA
Nafisa Nur Osman, gezondheidsvoorlichter
Situatie PGA GGD Hart voor Brabant
Integraal team PGA 0-19 jarigen zorg
werkzaam op de centra:
1.AZC Grave (regulier)
2.AZC Oisterwijk (regulier en POL AMV)
3.Gilze (Glo)
4.KWE’s KWG’s
5.Vught VBL per 1 oktober a.s. gesloten
Administratie GGD Den Bosch
Situatie zomer 2010
- GGD-en verkeren nog in implementatiefase (werk
ging gewoon door)
- GGD Nederland voerde lang regie
• Late start lokale GGD-en
- Veel onduidelijkheden over lijnen
- Medewerkers “zoekende”
- Nog weinig verbindingen
- Herziene structuur (MOA-werkprocedures nog wel
relevant, maar organisatiecontouren spoorloos)
- Complex proces, zowel organisatorisch als
inhoudelijk
Wat is gebeurd tot nu toe:
- Strategische nota en communicatieplan PGA
- Integrale aanpak vanuit verschillende disciplines
- GGD op de kaart (voorlichtingsmateriaal, brieven in 9
talen,etc. inzet VETC-ers)
- Samenwerking COA (brede zin)(nadere overeenkomst)
- Samenwerking GCA (overeenkomsten)
- Managementinformatie (GGD Nederland)
- Meer structuur aangebracht in processen JGZ
(vaccinaties, KIDOS ingericht, contactmomenten bepaald,
werkinstructies aangepast etc)
- Financiën in beeld
- Werkplan (integraal) GB, AGZ ….JGZ (integraal vanaf 2012)
- Contacten inspectie positief
Overeenkomsten (met COA, GCA,
jeugdzorginstanties, scholen)waar we
afspraken hebben gemaakt over:
-Overeengekomen activiteiten (basis is
basistakenpakket) en extra activiteiten
-Locatiefaciliteiten
-Samenwerken
Speerpunten algemeen:
- Bekendheid GGD/PGA bij AZC’s
- Deskundigheidsbevordering en kennisoverdracht
- Betere opkomst asielzoekers
• Niet med gidsfunctie
• Flyers en betere communicatiemiddelen
• Opzoeken van asielzoekers
- Werkprocedures
- Informatieverbetering
- Integraal werken
- Combinatie van voorlichtingen
- Samenwerken ander teams en scholen (MDO’s etc
- Afspraken ketenpartners
Speerpunten 2012 en 2013
- In samenwerking met COA en GCA
bepalen:
Voorlichting
Aandachtsgebieden
Overlegvormen
Samenwerkingsovereenkomsten jeugd 0-19
jarigen
• Probleem GGD:
- ICT op centra
•
•
•
•
Speerpunten 2011-2012:
Speerpunten inhoudelijk:
- Wijzer in de liefde
- Seksuele gezondheid(integrale benadering met JGZ etc)
- Voeding (vitamine d en snoepgebruik)
- VGV (project)
- Hygiëne in relatie tot ziek zijn
Gezondheidsbevordering Publieke Gezondheidszorg
voor Asielzoekers (PGA)
Gezondheidsbevordering/Gezondheidsvoorlichting enopvoeding (GVO) is een van de taken in het kader van de
Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers (PGA) die door de
regionale GGD-en in opdracht van GGD Nederland wordt
uitgevoerd.
Gezondheidsbevordering Publieke Gezondheidszorg
voor Asielzoekers (PGA)
Landelijke GVO thema’s worden jaarlijks bepaald in overleg met:
- GGD’en
- COA en
- Partners in de zorgketen.
Bron: input gezondheidsbevorderaars, zorgketenpartners en resultaten
wetenschappelijk onderzoek
Gezondheidsbevordering Publieke Gezondheidszorg
voor Asielzoekers (PGA)
Wetenschappelijke gegevens Seksuele gezondheid
- Abortus en tienerzwangerschappen komen bij
asielzoekers vaker voor dan bij de Nederlandse bevolking
- Betrouwbare cijfers over het voorkomen van soa/hiv bij
asielzoekers zijn nog niet beschikbaar:
Gezondheidsbevordering Publieke Gezondheidszorg
voor Asielzoekers (PGA)
Wetenschappelijke gegevens Seksuele gezondheid
- Het sterftecijfer voor asielzoekers aan Hiv/Aids bij mannen
en bij vrouwen is meer dan tien keer zo hoog is als onder
de Nederlandse bevolking.
- Ook de sterfte aan infectieuze hepatitis is sterk verhoogd.
- Sterfte aan deze infectieziekten wordt zowel voor mannen
als voor vrouwen vooral gezien bij asielzoekers uit Afrika.
Gezondheidsbevordering Publieke Gezondheidszorg
voor Asielzoekers (PGA)
Landelijk beleid relevant voor PGA
- Beleidsbrief Seksuele Gezondheid, VWS, 27/11/2009:
extra aandacht nodig voor bevorderen seksuele gezondheid
nieuwe Nederlanders.
- Soa/Hiv preventie geprioriteerd op basis van cijfers over
het voorkomen in landen van herkomst.
Gezondheidsbevordering Publieke Gezondheidszorg
voor Asielzoekers (PGA)
Wetenschappelijke gegevens
Psychische gezondheid
- Uit onderzoek onder asielzoekers wereldwijd blijkt dat psychische
en psychiatrische gezondheidsproblemen onder asielzoekers erg
vaak voorkomen in vergelijking met de algemene bevolking.
- Landelijk beleid relevant voor PGA: depressiepreventie (wie?)
Gezondheidsbevordering Publieke Gezondheidszorg
voor Asielzoekers (PGA)
Wetenschappelijke gegevens
Opvoeding – preventie kindermishandeling
Uit de nationale prevalentiestudie kindermishandeling blijkt dat
kindermishandeling vaker voorkomt bij ‘gezinnen van nieuw allochtone
herkomst’, veelal gevlucht uit Afrika en Oost Europese landen.
Landelijk beleid
Aanpak huiselijk geweld
Meldcode Kindermishandeling
Gezondheidsbevordering Publieke Gezondheidszorg voor
Asielzoekers (PGA)
Preventie kindermishandeling/ Vrouwelijke Genitale Verminking
Inschatting: jaarlijks worden 50 meisjes in Nederland besneden. Asielzoekers
worden gezien als risicogroep
Landelijk beleid: Meisjesbesnijdenis c.q. Vrouwelijke Genitale Verminking
(VGV) is een specifieke vorm van kindermishandeling en als vorm van
mishandeling strafbaar volgens de Nederlandse wetgeving.
- Handelingsprotocol VGV bij minderjarigen 2010
- Aanpak Huiselijk Geweld
Gezondheidsbevordering Publieke Gezondheidszorg
voor Asielzoekers (PGA)
Wetenschappelijke gegevens
Voeding
Overgewicht en obesitas komt bij kinderen in de centrale opvang veel vaker voor dan
bij allochtone kinderen
Mondhygiëne
In het onderzoek ‘Gevlucht-Gezond?’ onder volwassen asielzoekers zijn
gebitsproblemen het frequentst genoemde chronische gezondheidsprobleem
Gezondheidsbevordering Publieke Gezondheidszorg
voor Asielzoekers (PGA)
Wetenschappelijke gegevens
Verdrinking
Asielzoekers blijken ook een hoger risico te lopen op sterfte door
verdrinking dan andere nieuwe Nederlanders (onderzoek 2002-2005,
daarna?).
Gezondheidsbevordering Publieke Gezondheidszorg
voor Asielzoekers (PGA)
GVO thema’s PGA 2012
- Seksuele en reproductieve gezondheid (VGV en -soa/aids)
- Weerbaarheid
- Hygiëne en Veiligheid
=
Regionaal thema gezondheidsbevordering PGA 2012
Per centrum: afspraken vastleggen in jaarwerkplan
Gezondheidsbevordering Publieke Gezondheidszorg
voor Asielzoekers (PGA)
GVO thema’s PGA 2012 toelichting
Weerbaarheid: heeft raakvlakken met seksuele
gezondheid: omgaan met grensoverschrijdend
gedrag, geestelijke gezondheid, veiligheid en
omgaan met verleidingen (alcohol en drugs).
Gezondheidsbevordering Publieke Gezondheidszorg
voor Asielzoekers (PGA)
Werkplan AZC Grave 2012
- Weerbaarheidstraining COA in combinatie met voorlichting seksuele gezondheid GGD.
Doelgroep: vrouwen en meisjes. Onderwerp ligt gevoelig. Denk aan overbrugging
cultuurverschillen
- Twee activiteiten op twee scholen in Grave. Opties: Mondhygiëne.
Doelgroep: ouders en kinderen.
Uitvoering
Somalische Gezondheidsvoorlichter GGD in samenwerking met GVO medewerker.
Gezondheidsbevordering Publieke Gezondheid
voor Asielzoekers (PGA)
Werkplan AZC GILZE 2012
- Seksuele gezondheid/VGV en weerbaarheid voor pubermeiden
- Seksuele Gezondheid/VGV: cursus Vrouw en Gezondheid voor
volwassenen
- Mondgezondheid 2 x
Uitvoering
Somalische gezondheidsvoorlichter GGD in samenwerking met GVO
medewerker GGD
Gezondheidsbevordering Publieke Gezondheidszorg
voor Asielzoekers (PGA)
Werkplan AZC Oisterwijk 2012
- Seksuele vorming AMV school: vier bijeenkomsten met sociaal verpleegkundige
Soa/Sense
- Vraaggericht: bijvoorbeeld Voorlichting over Scabiës
- Volwassenen: voorlichting seksuele gezondheid/preventie VGV: Cursus Vrouw en
Gezondheid in samenwerking met de verloskundige
- Basisschool: seksuele gezondheid en weerbaarheid. Mondgezondheid
Uitvoering
Somalische gezondheidsvoorlichter GGD in samenwerking met GVO medewerker GGD
Gezondheidsbevordering Publieke Gezondheidszorg
voor Asielzoekers (PGA)
KWE en KWG
Projectplan Interventie jeugdigen in KinderWoonGroep en
KleineWoonEenheid.
Doelstelling onderzoeksproject: Op een gestructureerde wijze
jongeren
woonachtig in een KWE/KWG in beeld brengen bij de GGD:
Signaal: veel psychische problemen.
- Samenwerking Kompaan/ de Bocht
- Extra aandacht voor Preventie en Begeleiding
Internationale Schakelklassen/ ISK
- ISK Opstart Wijzer in de Liefde en project
voorlichting seksuele gezondheid
- Overkoepelend: Brug slaan naar reguliere zorg.
Asielzoekers ondersteunen die versneld in de
maatschappij komen. Bijvoorbeeld ISK,
Wijkgezondheidswerk (WGW), huisartsen en
regulier onderwijs
Gezondheidsbevordering Publieke Gezondheidszorg
voor Asielzoekers (PGA)
Werkplan 2012
Vragen – Ideeën?
Toelichting Nafisa
cursus Vrouw en Gezondheid/ cursus Man en Gezondheid
Voorlichting Qat gebruik
VK 6 februari 2009 Zero Tolerance Day
Senegal is bijna besnijdenisvrij
Gezondheidsbevordering Publieke Gezondheidszorg
voor Asielzoekers (PGA)
- VRAGEN?
- TIPS
- Rondje GGD-en
Bespreekpunten
1.
2.
Positionering t.o.v. de zorgcoördinatietaak van de huisarts: individueel
casemanagement en ketenafstemming binnen de curatieve zorg is geen PGA-taak
maar een taak van de huisarts.
Het zogenaamd multidisciplinair overleg (MDO) op locatie is verantwoordelijkheid
COA.
Stelling:
De landelijke PGA-taak m.b.t. coördinatie van de zorgketen sluit goed aan bij de
taak afstemming publiek-curatie in de wet PG. De GGD’en pakken dit als
vanzelfsprekend op.
Vragen:
1)
Neemt de GGD deel aan MDO’s van COA?
2)
Welke gezondheidsthema’s m.b.t. asielzoekers hebben baat bij meer
samenwerking publiek-curatief?
3)
Zijn er andere thema’s dan genoemd waarvoor behoefte is aan landelijke
kaderdocumenten of formats.
Download