Amfetamines en het effect op hetgeheugen

advertisement
©AuxiPress s.a./n.v.
VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL
VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL
2753
de Apotheker
23.08.2010
Circulation: 9000
26ae3f
Page: 1
392
Amfetamines en het effect op het geheugen
Menig student zal vorige week enthousiast met de krant hebben gezwaaid Pep
middelen lees bepaalde amfetamines helpen wel degelijk om
te verbeteren Middelen die ook tegen ADHD helpen zouden de geheugenopslag
effectief bevorderen Dat bewijst een onderzoek aan de VUB De wetenschappers raden
echter aan om het hele onderzoek verantwoord te kaderen
1 Désirée De Poot
dezelfde lijn zullen ljggen zegt VUB profes
sor ErJc Soetens Het effect mag dan wel lang
blijven hangen we moeten er wel rekening
mee houden dat het activerende effect van de
molecule altijd gevolgd en gecompenseerd
wordt door een dalend effect Daardoor zien
we studenten die
Detweedezit komt eraan en
voor vele studenten is
context kan reconstrueren kan zJch
Éï
gemakkeljjker Jets herinneren of
gemakkelijker iets herkennen
elk mJddel goed
noeg om de studie efficiën
tie wat op te krikken Dat
steeds meer studenten
teruggrijpen naar amfe
i^
Voor dat laatste is nu we
tenschappelijk bewezen
dat d amfetamJne daarbJj
weten Dit is trouwens
helpt zelfs op lange ter
mijn en als het middel
zelf al is uitgewerkt De
wetenschappers spre
de eerste opmerking
ken van een versterkt
van de onderzoekers
bindingsmechanisme
tamines in de vorm van
methylfenidaat is ge
na het nemen van
amfetamines er op het examen helemaal
door zitten tenzjj ze maar bijjven siJkken
Een erg gevaarlijke situatie We hebben bo
vendien ondervonden dat het mJddel niet
voor alles werkt Wat het kortetermijngeheu
gen betreft was het effect zoals verwacht on
bestaand We hebben sterke resultaten als het
gaat om het herJnneringseffect en nu dus ook
op het herkenningseffect van verbale Jnforma
tJe in het langetermijngeheugen Maar in te
genstelling tot dJerexperJmenten Js er abso
luut geen effect op ruimtelijk inzicht
van de VUB het onder
zoek is niet gebeurd met
methylfenidaat maar
met dextro amfetamine
een middel dattrouwensal
leen op voorschrift verkregen
kan worden en magistraal be
reid moet worden Dextro amfeta
mine wordt inderdaad gebruikt in de
^Hf Geen onderzoek
^M met methylfenidaat
Het onderzoek Js gebeurd
met dextro amfetamine
niet met methylfenidaat Met
die molecule Js nog geen enkel
gelijkaardig onderzoek uitgevoerd
maar ik vermoed dat de resultaten in
Internet
Als de studenten al uit de artikels hebben
onthouden dat het effect wetenschappelijk
bewezen is met dextro amfetamJne dan volgt
de vraag hoe ze eraan kunnen komen Hier komt
het tweede gevaar om de hoek loeren d amfe
tamine wordt online aangeprezen en verkocht
met alle gevaren van dien
behandeling van ADHD en narcolepsie en kan
ernstige bijwerkingen hebben
Langetermijngeheugen
Dat d amfetamine een positief effect heeft op
het verbale langetermijngeheugen wist men al
uitvorigonderzoek Nu heeft men echter kunnen
uitzoeken dat het verbeterde geheugen te wijten
is aan het efficiënter werken van het contextge
heugen Als we ons iets willen herinneren dan
proberen we datgene wat we willen terughalen
te situeren in de context Een bepaald woord
stond op een bepaalde plaats op een blad net
onder een titel of met fluo aangeduid Wie die
De VOS saga deel drie
Voorschrijvenopstofna m kortweg VOSgenoemd is en blijft e n tieJkel puntin het gene smiddelenbeleid 1
maart de VOS nota werd voorgesfeld leek het wel alsof een klein bommetje in de medische en farmaceutische wereld
ontplofte Pharma be reageerde razend De farmaceutische sector werd immers bij het opmaken van de VOS nota
compleet genegeerd Voor een keer vond pharma be een uitgesproken partner bij FeBelGen maar dan vooral voor het NO
SWITCH gedeelte van de nota dat over de NTI s ging Ook de artsensyndicaten en zelfs de APB deden een duit in het zakje
Alleen die laatsten zagen de VOS nota graag komen tot grote ontevredenheid van de artsen Nu vier maanden en vele
nactitjes slapen later reageert het FAGG Rustig en gefuncieercl Zie bk 4
DDP
AuxiPress s.a./n.v. Parc Goemaere Chaussée de Wavre 1945 Waversesteenweg B­1160 Bruxelles/Brussel
T +32(0)2 514 64 91 F +32(0)2 514 64 92 [email protected] www.auxipress.be
Page 1 / 1
Download