Gewasdiversiteit

advertisement
Gewasdiversiteit
Goed voor bodem en gewas, uitdaging voor de boer
POP3 festival Flevoland; 8 maart 2017
Wiepie Haagsma
Biodiversiteit 20e eeuw
Afname van biodiversiteit:
bedreiging ecosystemen
Landbouw:
> Monoculturen
> schaalvergroting
< gewasdiversiteit
> Controle < ecosysteem beheer
Besef: biodiversiteit verhogen
2
Omdenken naar meer diversiteit
Binnen gewassen...... Genetische variatie
Tussen gewassen ..... Mengteelten, perceelsdimensies
In de bodem ......
Op het bodemoppervlak
In tijd en ruimte
Van monocultuur tot gewasmengsel
Vruchtwisseling/rotatie
Functionele agrobiodiversiteit
Strokenteelt
Beddenteelt
Rijenteelt
Rassenmengsels
Gewasmengsels
Waarom gewasdiversiteit
continuïteit voor functionele biodiversiteit
discontinuïteit in waard voor pathogenen
> Slagingskans
> Bodembedekking
> Beworteling
> Opbrengst
> Nutriënten opname en overdracht
> biodiversiteit boven- en ondergronds
> Structuur
Vruchtwisseling en
functionele agrobiodiversiteit
6
Strokenteelt tot gewasmengsels
Conflicterende doelen?
 De markt vraagt om uniformiteit
 (huidige) mechanisatie vraagt uniformiteit
 Economie en beleid (subsidies) werken uniformiteit in de
hand
 Onderzoek en productie is reductionistisch ingericht en
niet op complexe interacties
Al economisch haalbaar
• Perceelsranden en bloemenstroken
• minder intensieve grondbewerking
• Groenbemester(mengsels) en onderzaai
• Voldoende organische stofaanvoer
• mengteelten voedergewassen
• Vruchtwisseling
• rassenmengsels
Uitdagingen
• Teelttechniek, Gewascombinaties, afzet,.......
• GPS, ICT, sensoren, remote sensing, ICT, ....
• Rijpaden, strokenteelten, CTF, menggewassen,
uitsorteren mengsels, opslag en integraal gebruik van
data, kleinschalige lichte mechanisatie, automatische
oogstmechanisatie, ....
Uitdaging in omdenken
Wie denkt er mee???
11
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards