Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten

advertisement
Aan de Voorzitter van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Binnenhof 4
Den Haag
Bezuidenhoutseweg 67
2594 AC Den Haag
Postbus 20061
Nederland
www.rijksoverheid.nl
Onze Referentie
Minbuza-2017.66216
Bijlage(n)
1
Datum 20 april 2017
Betreft Oceanennotitie
Geachte Voorzitter,
Hierbij bied ik u, mede namens de Minister van Infrastructuur en Milieu, de
Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de Staatssecretaris van
Economische Zaken, en in afstemming met de Caribische delen van het
Koninkrijk, een oceanennotitie aan. Met deze notitie komt het kabinet tegemoet
aan de toezegging aan uw Kamer om de zichtbaarheid van het beleid ten aanzien
van de bescherming en het duurzaam gebruik van internationale gebieden,
waaronder internationale wateren, te vergroten (Tweede Kamer, vergaderjaar
2015-2016, 31 271, nr. 22). Daarnaast geeft deze notitie weer hoe het Koninkrijk
invulling geeft aan Sustainable Development Goal 14 (verantwoord beheer van
zeeën en oceanen) van de VN.
Belang van gezonde oceanen
Het belang van gezonde oceanen voor het Koninkrijk en de wereld kan nauwelijks
worden overschat. Oceanen spelen een cruciale rol in het leefbaar houden van de
aarde door het produceren van zuurstof en het opnemen van warmte en CO2.
Daarnaast vormen oceanen een belangrijke bron van werkgelegenheid in de
scheepvaart-, toerisme-, visserijsector en de maritieme industrie, en dragen bij
aan wereldwijde economische groei en welvaart. Oceanen zijn belangrijke
verbindingswegen voor mensen, landen en handelsstromen, en spelen in
toenemende mate een rol in de voedselvoorziening van een groeiende
wereldbevolking.
De oceanen verkeren in een slechte gezondheid, waardoor de bovenstaande
(gebruiks)functies onder druk komen te staan. De gevolgen van verzuring en
opwarming van de oceanen, waaronder veranderende biodiversiteit en
zeespiegelstijging, zijn al zichtbaar in de Noordzee en de Caribische zee.
Daarnaast resulteert menselijk handelen in, op en rond de zeeën en oceanen op
veel plaatsen in marien zwerfvuil, onderwatergeluid en overbevissing. Een
duurzaam gebruik en behoud van de oceanen en een goede invulling van SDG 14
vragen een internationale, ambitieuze inzet, binnen de kaders van het VNZeerechtverdrag, gericht op adequaat internationaal beheer. Momenteel is de
Pagina 1 van 2
mondiale juridische en bestuurlijke structuur ontoereikend om de
toekomstbestendigheid van de oceanen te garanderen.
Inzet van het Koninkrijk
Onze Referentie
Minbuza-2017.66216
Het Koninkrijk werkt actief aan het versterken van het internationaal beheer van
de oceanen door bindende afspraken ter bescherming van de oceanen te maken,
handhaving van de wet- en regelgeving op volle zee te bevorderen, en onderlinge
samenwerking en coördinatie tussen de voor oceaanbeheer relevante
internationale, regionale en sectorale gremia te versterken. Zo is het Koninkrijk
nauw betrokken bij de totstandkoming van bindende afspraken voor de
bescherming van biodiversiteit in gebieden buiten de nationale rechtsmacht van
staten en bij de ontwikkeling van beleid en regelgeving ten aanzien van
diepzeemijnbouw.
Daarnaast zet het Koninkrijk zich in om de economische ontwikkelingen op volle
zee, die mogelijkheden bieden voor economische groei in kuststaten, waaronder
Small Island Developing States en ontwikkelingslanden, op een duurzame en
inclusieve manier te laten plaatsvinden. Hierbij wordt de nadruk gelegd op het
verduurzamen van economische activiteiten op zee, door in internationale gremia
strengere milieueisen op te stellen, en het ontwikkelen van nieuwe, duurzame
economische mogelijkheden in de mariene en maritieme sector (blauwe groei). Zo
zet het Global Network for Action on Blue Growth and Food Security, waarvan het
Koninkrijk covoorzitter is, nieuwe en innovatieve activiteiten en partnerschappen
op om blauwe groei te bevorderen. Kennis, expertise en innovaties van
Nederlandse en Caribische kennisinstellingen en bedrijven spelen daarbij een
belangrijke rol.
Voortdurende gezamenlijke inspanning
In de bijgevoegde oceanennotitie zijn de beleidsuitgangspunten, acties en
ambities van het Koninkrijk verder uitgewerkt. De notitie beschrijft geen nieuw
beleid maar heeft tot doel de nationale en internationale inzet van het Koninkrijk
te optimaliseren door coördinatie tussen en integraliteit in de aanpak van de
verschillende beleidsterreinen te bevorderen.
Met deze notitie zijn de problemen op volle zee natuurlijk nog niet opgelost.
Verantwoord oceaanbeheer vraagt een voortdurende inspanning van het kabinet,
in samenwerking met andere landen, nationale en internationale organisaties, de
private sector en het maatschappelijk middenveld. Met een omvangrijke
maritieme sector, toonaangevende maritieme en mariene kennisinstituten en
maatschappelijke initiatieven die bijdragen aan de gezondheid van de oceanen is
het Koninkrijk een belangrijke partner om de toekomstbestendigheid van de
oceanen te waarborgen.
De Minister van Buitenlandse Zaken,
Bert Koenders
Pagina 2 van 2
Download