Projectplan Kinderen van de Steenfabriek

advertisement
Carry each other’s burdens
Projectplan
Kinderen van de Steenfabriek
Helpen van kinderen door middel van huisvesting, levensonderhoud en (christelijk)
onderwijs, wiens ouders in een steenfabriek werken.
Organisatie:
Stichting PECA
Projectleider:
Sylvester Bhatti
Projectperiode:
Onbepaald
Nunspeet, 15 maart 2016
2
Projectplan Kinderen van de Steenfabriek
Inhoudsopgave
1.
Inleiding .......................................................................................................................... 3
2.
Achtergrond en Organisatie ............................................................................................ 4
3.
4.
2.1
Ontstaan van het project ......................................................................................... 4
2.2
Projectverantwoordelijke ......................................................................................... 4
2.3
Project uitvoerder .................................................................................................... 5
2.4
Project details.......................................................................................................... 5
2.4.1
Organisatie ....................................................................................................... 5
2.4.2
Rapportage ...................................................................................................... 5
Project Doel.................................................................................................................... 6
3.1
Doel van PECA ....................................................................................................... 6
3.2
Doel van het project ................................................................................................ 6
3.3
Resultaten ............................................................................................................... 6
3.4
Toekomst ................................................................................................................ 6
Project beschrijving ........................................................................................................ 7
4.1
4.1.1
Huisvesting ...................................................................................................... 7
4.1.2
Levensonderhoud ............................................................................................ 7
4.1.3
Onderwijs ......................................................................................................... 7
4.1.4
Geestelijk ondersteuning .................................................................................. 7
4.1.5
Dagprogramma ................................................................................................ 7
4.2
5.
Project activiteiten ................................................................................................... 7
Project begunstigden............................................................................................... 8
Financiën.......................................................................................................................18
5.1
Kosten ....................................................................................................................18
5.2
Financiering............................................................................................................18
www.peca-eu.com
3
Projectplan Kinderen van de Steenfabriek
1. Inleiding
Vanwege de grote nood onder Pakistaanse gezinnen waarvan de ouders in steenfabrieken
werken, wil PECA graag wat betekenen voor deze gezinnen. Deze ouders doen zwaar werk
in steenfabrieken voor een loon waarvan ze niet of nauwelijks rond kunnen komen. De
kinderen uit zulke gezinnen mogen niet werken en kunnen vanwege geldgebrek ook niet
naar school. Tijdens een bezoek aan Pakistan in februari 2016 heeft PECA vijf van zulke
gezinnen geholpen door de ouders uit de steenfabrieken te halen en te helpen een nieuw
leven op te starten. Hierbij bleek dat het moeilijk is om de ouders te helpen en beter is om de
kinderen te helpen om hen een nieuwe toekomst te bieden. Daarom heeft PECA het project
‘Kinderen van de Steenfabriek’ opgezet.
In dit projectplan wordt het project ‘Kinderen van de Steenfabriek’ verder uitgewerkt. Het doel
van dit plan is om meer duidelijkheid te geven over de situatie van de kinderen en om de
plannen van PECA voor deze kinderen uitgebreid toe te lichten. Het doel van het project zelf
is om de kinderen een toekomstperspectief te bieden door hen uit de vicieuze cirkel van een
leven lang werken in de steenfabriek te halen. Bovendien wil PECA hen levensonderhoud en
(christelijk) onderwijs bieden om de kinderen te helpen ontwikkelen.
Dit projectplan is opgedeeld in verschillende onderdelen. Allereerst zal de achtergrond en
organisatie van dit project beschreven worden in hoofdstuk 2. Vervolgens worden in
hoofdstuk 3 de doelen en resultaten van het project verder uitgewerkt. Hoofdstuk 4 geeft
meer inzicht in de details van de activiteiten binnen het project. Als laatste worden de
financiën voor dit project toegelicht in hoofdstuk 5.
www.peca-eu.com
4
Projectplan Kinderen van de Steenfabriek
2. Achtergrond en Organisatie
Dit hoofdstuk beschrijft de belangrijkste achtergrondinformatie van het project ‘Kinderen van
de Steenfabriek’.
2.1
Ontstaan van het project
In Pakistan zijn veel steenfabrieken. In deze steenfabrieken is het keihard werken voor een
laag loon onder zware omstandigheden. Het gebeurt vaak dat christenen in deze
steenfabrieken werken voor een moslimbaas omdat ze ooit geld van hem geleend hebben.
Om de lening terug te kunnen betalen worden ze verplicht om voor hem te werken. Velen
van hen werken lange dagen en soms zelfs nachten voor een miserabel maandsalaris waar
ze niet of nauwelijks van rond kunnen komen. Het gevolg daarvan is dat ze de schuld niet
kunnen afbetalen en de rente ook niet kunnen betalen waardoor de schuld alleen maar
toeneemt. Zolang de schuld niet afgelost wordt, moeten ze voor hun baas blijven werken en
aangezien ze de schuld nooit zelf zullen kunnen aflossen, zijn ze voor hun leven lang slaaf in
de steenfabriek. Dit kan generaties lang doorgaan als niemand voor hen de schuld aflost.
Daarnaast zijn deze mensen vaak laaggeletterd omdat ze geen of bijna geen onderwijs
gehad hebben. Dit resulteert vaak in problemen, bijvoorbeeld dat ze beschuldigd worden van
het ‘beledigen’ van de koran of de islam, terwijl ze zich daar zelf niet bewust van zijn (omdat
ze bijvoorbeeld niet kunnen lezen). Volgens de wet in Pakistan staan er zware straffen op
het beledigen van de islam, Mohammed of de koran. Daarom worden deze christenen ook
vaak zwaar gestraft als er problemen zijn. Bijvoorbeeld een man die in het vuur gegooid
werd en daardoor één arm is verloren en grote verwondingen op zijn rug heeft opgelopen.
Toch moet hij blijven werken voor zijn baas.
PECA wil deze mensen heel graag helpen. In februari 2016 heeft PECA bijvoorbeeld vijf
gezinnen geholpen door de vader of moeder vrij te kopen en een microkrediet te bieden om
een ‘nieuw leven’ te starten waarin ze zelf geld kunnen gaan verdienen. Met dit microkrediet
hebben deze mensen samen met PECA bijvoorbeeld winkeltjes opgestart. De mensen die
PECA vrij gekocht heeft hadden een relatief lage schuld, maar PECA kan niet alle mensen
helpen omdat de schulden soms opgelopen zijn tot duizenden euro’s. Daarom hebben een
aantal ouders (die we niet konden helpen) ons gesmeekt om hun kinderen dan mee te
nemen en voor hen te zorgen. De kinderen mogen namelijk sinds kort niet meer in de buurt
van de steenfabrieken komen omdat de overheid dat verboden heeft, maar als beide ouders
werken en de kinderen niet naar school kunnen zijn de kinderen dus alleen en is er voor hen
ook geen andere toekomst dan een leven lang werken in de steenfabriek.
PECA heeft, tijdens de reis in februari 2016, 27 kinderen opgenomen en voorziet hen in
onderdak, levensonderhoud, onderwijs en geestelijke ondersteuning. Zij staan onder
begeleiding van een echtpaar die dagelijks bij hen is. Dit projectplan gaat over deze 27
kinderen.
2.2
Projectverantwoordelijke
PECA is een in Nederland geregistreerde organisatie die zich inzet voor de verbetering van
de politieke, sociale en religieuze situatie van de Pakistaanse christenen in Europa en
Pakistan. PECA is de initiatiefnemer van het project ‘Kinderen van de Steenfabriek’ en
daarmee ook de eindverantwoordelijke van het project.
Gegevens PECA:
Naam:
Stichting PECA (Pakistaanse Europese Christelijke Alliantie)
Contactpersoon:
Sylvester Bhatti
www.peca-eu.com
5
Projectplan Kinderen van de Steenfabriek
Adres:
De Kievit 18
Postcode:
8251 JL Dronten
Telefoon:
0321-785165
Email:
[email protected]
IBAN-nummer:
NL19 INGB 0006 5196 30 t.n.v. stichting PECA
2.3
Project uitvoerder
Zoals in paragraaf 2.1 al beschreven staat, worden de kinderen begeleid door een echtpaar
dat dagelijks bij hen is. Zij dragen zorg voor de kinderen in het dagelijkse leven. De kinderen
krijgen daarnaast onderwijs op een aangelegen school van The Saviours Welfare, een
partner organisatie van PECA.
2.4
Project details
Het project ‘Kinderen van de Steenfabriek’ is opgestart in februari 2016 en heeft nog geen
bepaalde einddatum. De kinderen zullen net zo lang geholpen worden totdat zij op eigen
benen kunnen staan. De uitvoer van het project vindt plaats in Lahore, Pakistan.
2.4.1 Organisatie
Er is een nauwe samenwerking tussen het bestuur van PECA in Nederland en de
projectuitvoerders in Lahore, Pakistan. Door middel van telefonisch contact en skype wordt
er gecommuniceerd over het project ‘Kinderen van de Steenfabriek’. Het project zal
gesponsord worden door verschillende partijen. Het bestuur van PECA in Nederland is
eindverantwoordelijk voor het project en zal de contacten met de verschillende betrokken
partijen onderhouden. Sponsors zullen bij voorkeur via email door PECA op de hoogte
gehouden worden van de ontwikkelingen en veranderingen van de kinderen.
2.4.2 Rapportage
PECA zal per periode van een jaar schriftelijk verslag doen van de activiteiten onder de
kinderen. De verslaglegging zal bestaan uit een financiële verantwoording, narratieve
verslaglegging en een aantal foto’s. Daarnaast wil PECA de sponsors op de hoogte houden
van de belangrijkste ontwikkelingen. Indien gewenst kunnen sponsors via PECA ook contact
houden met het gesponsorde kind of regelmatige updates krijgen van de situatie.
www.peca-eu.com
6
Projectplan Kinderen van de Steenfabriek
3. Project Doel
Dit hoofdstuk omschrijft het doel van stichting PECA en het doel van het project ‘Kinderen
van de Steenfabriek’. Daarnaast worden de verwachte resultaten en de toekomst van het
project beschreven.
3.1
Doel van PECA
PECA werkt onder Pakistaanse christenen in en buiten Pakistan die gevlucht zijn of door hun
geloofsovertuiging ernstig gevaar lopen. PECA verzorgt noodopvang en zet zich in om de
situatie van deze christenen te verbeteren.
De missie van PECA vinden we terug in de Galaten 6:2: “Draagt elkanders lasten, en vervult
alzo de wet van Christus.” En Hebreeën 13:2: “Vergeet de herbergzaamheid niet; want
hierdoor hebben sommigen onwetend engelen geherbergd.”
3.2
Doel van het project
Het doel van het project ‘Kinderen van de Steenfabriek’ is: de kinderen een
toekomstperspectief bieden door hen uit de vicieuze cirkel van een leven lang werken in de
steenfabriek te halen en om de kinderen te helpen ontwikkelen door hen levensonderhoud
en (christelijk) onderwijs bieden totdat zij zelf in hun dagelijkse levensonderhoud (en bij
voorkeur ook van hun nabije familie) kunnen voorzien.
3.3
Resultaten
PECA verwacht met dit project verschillende resultaten te halen voor de kinderen. Allereerst
verwacht PECA dat de kinderen een rustiger leven zullen krijgen door het vaste
dagprogramma (zie paragraaf 4.1.5) wat voor hen opgesteld is. Daarnaast zullen deze
kinderen door de geestelijke ondersteuning en begeleiding leren om te leven als christen in
een antichristelijke omgeving. Door het onderwijs wat de kinderen krijgen zullen ze leren
lezen en schrijven en zich verder ontwikkelen voor de toekomst zodat ze een goede baan
kunnen krijgen en niet in de steenfabriek hoeven te werken. Uiteindelijk zullen de kinderen
zelfstandig worden en genoeg kunnen verdienen om voor zichzelf, en indien mogelijk ook
voor hun ouders, te zorgen. Kortom: kan het toekomstperspectief voor deze kinderen enorm
veranderen door de hulp van PECA.
3.4
Toekomst
Zoals eerder al beschreven is het project ‘Kinderen van de Steenfabriek’ gestart in februari
2016. Voor dit project is geen einddatum vastgesteld, PECA heeft besloten om dit project vol
te houden zolang de nood er blijft. De verwachting is dat de nood voorlopig niet zal afnemen,
omdat er veel gezinnen zijn waarvan de ouders moeten werken in de steenfabrieken. PECA
verwacht daarom ook dat het aantal kinderen, wat opgevangen gaat worden door PECA, zal
toenemen. PECA wil zoveel mogelijk kinderen helpen, mits de capaciteit het toelaat. Voor de
kinderen zelf beëindigd het project wel op een bepaald tijdstip, namelijk als zijn in staat zijn
om op eigen benen te kunnen staan. Zodra de kinderen zelfstandig genoeg zijn, kunnen ze
in hun eigen onderhoud gaan voorzien en geld gaan verdienen voor hen zelf en eventueel
voor hun familie. Bovenal hebben deze kinderen de zegen van God nodig, daarom ziet
PECA het gebed als het belangrijkste hulpmiddel voor deze kinderen en voor de toekomst.
www.peca-eu.com
7
Projectplan Kinderen van de Steenfabriek
4. Project beschrijving
Hoofstuk 4 beschrijft de inhoud van het project ‘Kinderen van de Steenfabriek’, opgedeeld in
een beschrijving van de activiteiten en een beschrijving van de begunstigden.
4.1
Project activiteiten
De kinderen worden door PECA en haar partners geholpen door middel van huisvesting,
levensonderhoud, onderwijs en geestelijke ondersteuning.
4.1.1 Huisvesting
De 27 kinderen worden opgevangen in het één van de woonvertrekken van het Wijkgebouw
van de partnerorganisatie ‘The Saviours Welfare’ in Kahliq Nagar, Lahore De nodige
sanitaire voorzieningen zijn gereed gemaakt voor de kinderen, voor elk kind is er een
slaapplek en het benodigde beddengoed is gemaakt. Bovendien wordt er voorzien in gas en
elektriciteit. Het wijkgebouw bevindt zich in Lahore op hetzelfde terrein als het schoolgebouw
waar de kinderen overdag naar toe gaan. Rondom het wijkgebouw en het schoolgebouw is
een plein voor de kinderen om te spelen, dit plein is in februari 2016 nog uitgebreid vanwege
de aankomst van de 27 kinderen. Rondom het hele terrein is een muur ter beveiliging, aan
twee kanten is een poort met een beveiliger vanwege het dreigende gevaar voor christelijke
instellingen in Lahore.
4.1.2 Levensonderhoud
PECA biedt de kinderen levensonderhoud door middel van voedsel, verzorgingsmiddelen
(zeep, tandpasta, etc.) en kleding. Shazia en Razia zijn twee koks die dagelijks drie
maaltijden voor de kinderen bereiden. In het dagelijkse leven worden de kinderen verzorgt
en begeleid door Pastoor Nazir en zijn vrouw Shazia. Bij aankomst hebben de kinderen een
extra set kleding gekregen.
4.1.3 Onderwijs
De kinderen krijgen basisonderwijs in het aangelegen schoolgebouw van de
partnerorganisatie. Hier leren ze basisvaardigheden als lezen en schrijven, maar ook
gewoontes en structuur wordt hen hier aangeleerd. ’s Middag maken de kinderen hun
huiswerk onder begeleiding van Faryad Anayat, de docent. Door middel van dit onderwijs
kunnen de kinderen ontwikkelen en ontplooien als investering voor de toekomst. Op de lange
termijn kunnen de kinderen dankzij dit onderwijs in betere levensomstandigheden leven. Het
onderwijs stelt de kinderen in staat om zich te ontplooien en later een eigen inkomen te gaan
verdienen op een geschikt niveau. Hiermee kunnen ze in eigen hun levensonderhoud
voorzien.
4.1.4 Geestelijk ondersteuning
Naast gewoon onderwijs krijgen de kinderen ook geestelijke begeleiding. Elke dag wordt
begonnen met een samenkomst waarin de bijbel open gaat en gebeden wordt. Bovendien
worden er op de zondagen kerkdiensten bijgewoond. Door het begeleidende echtpaar
krijgen de kinderen ook geestelijke ondersteuning in het dagelijkse leven.
4.1.5 Dagprogramma
Voor de 27 kinderen is een gedetailleerd dagprogramma opgesteld zoals te zien is in
onderstaande tabel. Door middel van dit gedetailleerde dagprogramma is er een duidelijke
structuur voor alle kinderen.
www.peca-eu.com
8
Projectplan Kinderen van de Steenfabriek
TIJD
06.00-07.00
07.00-07.20
07.20-07.30
07.30-08.00
08.00-13.00
13-00-13.45
13.45-14.00
14.00-14.30
14.30-15.30
15.30-17.00
17.00-18.30
18.30-19.30
19.30-20.30
20.30-20.45
20.45-21.00
4.2
ACTIVITEIT
 Kinderen worden wakker
 Kinderen moeten hun bed opmaken
 Kinderen moeten zich wassen en schooluniform aantrekken
 Ochtendgebed met schriftlezing in de kerkzaal van The Saviour’s
Church
 Kinderen gaan naar de eetzaal
 Tafel dekken en aan tafel gaan voor ontbijt
 Ontbijt
 School
 Kinderen gaan naar de eetzaal voor lunch
 Kinderen gaan terug naar de zaal en trekken hun schooluniform
uit.
 Kinderen ruimen de zaal op
 Kinderen rusten uit
 Kinderen maken huiswerk onder begeleiding van een docent
 Kinderen mogen spelen op de schoolplein
 Kinderen gaan naar de eetzaal voor avondeten
 Na het eten wast ieder kind zijn eigen bord af
 Kinderen trekken hun pyjama aan
 Kinderen krijgen vrije tijd
 Avondgebed in de zaal
 Kinderen maken zich klaar om naar bed te gaan
 Om 9 uur ligt iedereen in bed
Project begunstigden
In onderstaande tabellen zijn de persoonsgegevens, inclusief foto, van de 27 begunstigden
van dit project opgenomen. De kinderen staan op volgorde van leeftijd per gezin.
www.peca-eu.com
9
Projectplan Kinderen van de Steenfabriek
Persoonsgegevens:
Naam:
Shamaun Sitar
Geboortedatum:
03-07-2002
Gezinssituatie:
Shamaun komt uit een gezin van 4
kinderen. Zijn broertjes, Patras ,
Marqas en Samual women ook in
het Wijkgebouw. Shamaun is het
oudste kind.
Persoonsgegevens:
Naam:
Patras Sitar
Geboortedatum:
02-04-2003
Gezinssituatie:
Patras komt uit een gezin van 4
kinderen. Zijn broertjes,
Shahmaun, Marqas en Samual
wonen ook in het Wijkgebouw.
Persoonsgegevens:
Naam:
Samual Sitar
Geboortedatum:
02-01-2007
Gezinssituatie:
Samual komt uit een gezin van 4
kinderen. Zijn broertjes, Patras ,
Marqas en Shamaun women ook
in het Wijkgebouw. Samual is het
jongste kind.
www.peca-eu.com
10
Projectplan Kinderen van de Steenfabriek
Persoonsgegevens:
Naam:
Marqas Sitar
Geboortedatum:
01-02-2005
Gezinssituatie:
Marqas komt uit een gezin van 4
kinderen. Zijn broertjes, Patras ,
Shamaun en Samual women ook
in het Wijkgebouw.
Persoonsgegevens:
Naam:
Muqadas Rafiq
Geboortedatum:
03-03-2003
Gezinssituatie:
Muqadas heeft drie oudere broers
en drie oudere zussen. Zij is thuis
het jongste kind.
Persoonsgegevens:
Naam:
Muqadas Pervez
Geboortedatum:
03-04-2003
Gezinssituatie:
Muqadas komt uit een gezin met 5
kinderen. Haar zusjes Aneeta en
Sameenta en broertjes Haroon en
Samsun wonen samen met haar
ook in het Wijkgebouw. Muqadas is
het oudste kind van het gezin.
www.peca-eu.com
11
Projectplan Kinderen van de Steenfabriek
Persoonsgegevens:
Naam:
Aneeta Pervez
Geboortedatum:
02-09-2005
Gezinssituatie:
Aneeta komt uit een gezin met 5
kinderen. Haar zusjes Muqadas en
Sameenta en broertjes Haroon en
Samsun wonen samen met haar
ook in het Wijkgebouw. Aneeta en
haar zus Sameeta zijn een
tweeling.
Persoonsgegevens:
Naam:
Sameeta Pervez
Geboortedatum:
02-09-2005
Gezinssituatie:
Sameeta komt uit een gezin met 5
kinderen. Haar zusjes Muqadas en
Ameeta en broertjes Haroon en
Samsun wonen samen met haar
ook in het Wijkgebouw. Sameeta
en haar zus Aneeta zijn een
tweeling
Persoonsgegevens:
Naam:
Samsun Pervez
Geboortedatum:
08-09-2008
Gezinssituatie:
Samsun komt uit een gezin met 5
kinderen. Zijn zusjes Muqadas,
Aneeta, Sameenta en broertje
Haroon wonen samen met hem
ook in het Wijkgebouw.
www.peca-eu.com
12
Projectplan Kinderen van de Steenfabriek
Persoonsgegevens:
Naam:
Haroon Pervez
Geboortedatum:
03-04-2009
Gezinssituatie:
Haroon komt uit een gezin met 5
kinderen. Zijn zusjes Muqadas,
Aneeta, Sameenta en broertje
Samsun wonen samen met hem
ook in het Wijkgebouw. Haroon is
het jongste kind.
Persoonsgegevens:
Naam:
Buta Patras
Geboortedatum:
02-05-2003
Gezinssituatie:
Buta woont samen met zijn
broertjes Adeel en Nabeel in het
Wijkgebouw. Buta is het oudste
kind van het gezin.
Persoonsgegevens:
Naam:
Adeel Patras
Geboortedatum:
01-02-2006
Gezinssituatie:
Adeel woont samen met zijn
broertjes Buta en Nabeel in het
Wijkgebouw. Adeel is het middelste
kind van het gezin.
www.peca-eu.com
13
Projectplan Kinderen van de Steenfabriek
Persoonsgegevens:
Naam:
Nabeel Patras
Geboortedatum:
02-04-2010
Gezinssituatie:
Nabeel woont samen met zijn
broertjes Adeel en Buta in het
Wijkgebouw. Nabeel is het jongste
kind van het gezin.
Persoonsgegevens:
Naam:
Sagar Javed
Geboortedatum:
05-07-2003
Gezinssituatie:
Sagar komt uit een gezin van 6
kinderen. Zijn twee oudste broers
wonen thuis, maar zijn jongste
broer Sagar en zusjes Suneha en
Sana wonen samen met hem in het
Wijkgebouw.
Persoonsgegevens:
Naam:
Sana Javed
Geboortedatum:
02-03-2005
Gezinssituatie:
Sana komt uit een gezin van 6
kinderen. Haar twee oudste broers
wonen thuis, maar haar 2 broers
Majad en Sagar en zusje Suneha
wonen samen met haar in het
Wijkgebouw.
www.peca-eu.com
14
Projectplan Kinderen van de Steenfabriek
Persoonsgegevens:
Naam:
Majad Javed
Geboortedatum:
06-09-2008
Gezinssituatie:
Majad komt uit een gezin van 6
kinderen. Zijn twee oudste broers
wonen thuis, maar zijn oudere
broer Sagar en zusjes Suneha en
Sana wonen samen met hem in het
Wijkgebouw.
Persoonsgegevens:
Naam:
Suneha Javed
Geboortedatum:
02-01-2009
Gezinssituatie:
Suneha komt uit een gezin van 6
kinderen. Haar twee oudste broers
wonen thuis, maar haar 2 broers
Majad en Sagar en zusje Sana
wonen samen met haar in het
Wijkgebouw.
Persoonsgegevens:
Naam:
Sahil Aslam
Geboortedatum:
01-02-2004
Gezinssituatie:
Sahil komt uit een gezin van 7
kinderen. Sahil heeft één oudere
broer die werk heeft. Twee
broertjes en drie zusjes van Sahil
wonen bij zijn oma in een klein
dorpje en zijn no te jong om naar
school te gaan.
www.peca-eu.com
15
Projectplan Kinderen van de Steenfabriek
Persoonsgegevens:
Naam:
Harun Ashraf
Geboortedatum:
03-06-2005
Gezinssituatie:
Harun komt uit een gezin van 6
kinderen. Harun is het oudste kind
van het gezin. Zijn zusje Rimsha
en broertje Samsun wonen ook
met hem in het Wijkgebouw. De
drie andere kinderen zijn nog te
jong om naar school te gaan.
Persoonsgegevens:
Naam:
Rimsha Ashraf
Geboortedatum:
03-06-2006
Gezinssituatie:
Rimsha komt uit een gezin van 6
kinderen. Haar broertjes Harun en
Samsun wonen ook met hem in het
Wijkgebouw. De drie andere
kinderen zijn nog te jong om naar
school te gaan.
Persoonsgegevens:
Naam:
Samsun Ashraf
Geboortedatum:
01-01-2007
Gezinssituatie:
Samsun komt uit een gezin van 6
kinderen. Zijn zusje Rimsha en
broertje Harun wonen ook met hem
in het Wijkgebouw. De drie andere
kinderen zijn nog te jong om naar
school te gaan.
www.peca-eu.com
16
Projectplan Kinderen van de Steenfabriek
Persoonsgegevens:
Naam:
Sajida Khalid
Geboortedatum:
06-07-2006
Gezinssituatie:
Sajida heeft nog drie broertjes,
maar zij is de jongste thuis.
Persoonsgegevens:
Naam:
Sahil Nazim
Geboortedatum:
05-08-2006
Gezinssituatie:
Sahil komt uit een gezin met 4
meisjes en 2 jongens. Zijn oudste
drie zussen wonen thuis, maar zijn
broertje Sagar en zusje Muskan
wonen samen met hem in het
Wijkgebouw.
Persoonsgegevens:
Naam:
Sagar Nazim
Geboortedatum:
06-09-2008
Gezinssituatie:
Sagar komt uit een gezin met 4
meisjes en 2 jongens. Zijn oudste
drie zussen wonen thuis, maar zijn
broertje Sahil en zusje Muskan
wonen samen met hem in het
Wijkgebouw.
www.peca-eu.com
17
Projectplan Kinderen van de Steenfabriek
Persoonsgegevens:
Naam:
Muskan Nazim
Geboortedatum:
02-07-2009
Gezinssituatie:
Muskan komt uit een gezin met 4
meisjes en 2 jongens. haar oudste
drie zussen wonen thuis, maar
haar broertjes Sahil en Sagar
wonen samen met haar in het
Wijkgebouw.
Persoonsgegevens:
Naam:
Samsun Maqsud
Geboortedatum:
03-04-2009
Gezinssituatie:
Samsun komt uit een gezin van
twee kinderen. Samen met zijn
zusje Saira woont hij in het
Wijkgebouw.
Persoonsgegevens:
Naam:
Saira Maqsud
Geboortedatum:
05-02-2011
Gezinssituatie:
Saira komt uit een gezin van twee
kinderen. Samen met haar oudere
broer Samsun woont zij in het
Wijkgebouw.
www.peca-eu.com
18
Projectplan Kinderen van de Steenfabriek
5. Financiën
Dit hoofdstuk beschrijft de financiën voor het project ‘Kinderen van de Steenfabriek’,
5.1
Kosten
De uitgaven voor het project ‘Kinderen van de Steenfabriek’ berekend in februari 2016, zijn in
onderstaande tabel opgenomen.
Omschrijving:
Gas:
Elektriciteit:
Kok 1:
Kok 2:
Verzorgers:
Verzorging (zeep of tandpasta etc.):
Voedsel (€ 150,00 per week):
Kosten per maand:
€ 150,00
€ 125,00
€ 60,00
€ 60,00
€ 100,00
€ 135,00
€ 600,00
€ 1230,00
27 x €45,55
Totaal:
Totaal per kind:
De kosten uit bovenstaande tabel zijn gebaseerd op de hulp aan 27 kinderen, die in februari
2016 opgenomen zijn. De totale kosten zijn verdeeld over de 27 kinderen en komen uit op
€45,55 per maand per kind.
5.2
Financiering
PECA verwacht dit project te kunnen financieren middels sponsoring vanuit de achterban
door organisaties en particulieren. Door middel van eenmalige bijdragen kan er gesponsord
worden. Maar de voorkeur gaat uit naar een maandelijkse sponsoring. PECA streeft ernaar
om via particulieren een maandelijkse sponsoring voor één of meerdere kinderen te
verwerven. Zodat de sponsor met de betreffende kinderen ook contacten kan gaan
onderhouden en daardoor het sponsordoel specifieker en concreter wordt voor de sponsor.
www.peca-eu.com
Download