BHV-plan - Nvb Bhv

advertisement
BHV-PLAN
1. Inhoud
2.
Basisgegevens bedrijf.................................................................................................................. 2
3.
Managementverklaring ................................................................................................................ 3
4.
BHV-organisatie ........................................................................................................................... 4
5.
BHV-materialen ........................................................................................................................... 5
5.1
Blus- en EHBO-middelen .................................................................................................... 5
5.2
Bluswatervoorzieningen ...................................................................................................... 5
5.3
Alarmering ........................................................................................................................... 5
6.
Instructies voor het personeel ..................................................................................................... 6
7.
Noodinstructiekaarten en onruim-plattegronden ......................................................................... 8
8.
Oefenen ....................................................................................................................................... 9
9.
Voorbeelden van formulieren, flowcharts, noodinstructiekaarten en plattegronden ................. 10
9.1
Registratieformulier incident ............................................................................................. 11
9.2
Adressenlijst medewerkers (*) .......................................................................................... 12
9.3
Registratieformulier opslag brandgevaarlijke materialen/gevaarlijke stoffen.................... 13
9.4
Registratieformulier beheer voorzieningen en BHV-materialen ....................................... 14
9.5
Voorbeeld van een instructiekaart .................................................................................... 15
9.6
Voorbeeld van een plattegrond ......................................................................................... 16
9.7
Instructies voor werknemers bij een ongeval .................................................................... 17
9.8
Instructie werknemers bij een brand ................................................................................. 18
9.9
Instructie werknemers bij een ontruiming ......................................................................... 19
9.10
OVEREENKOMST AANWIJZING BEDRIJFSHULPVERLENER ..................................... 20
9.11
Intrekking aanwijzing Bedrijfshulpverlener ........................................................................ 22
Model BHV-plan
1
2. Basisgegevens bedrijf
Toelichting: Vul hieronder de gegevens over uw bedrijf in. Vul ook belangrijke telefoonnummers in.
Het gaat hierbij om mensen uit uw bedrijf en uit omliggende bedrijven of woningen die bij een
incident gewaarschuwd moeten kunnen worden. Neem alle telefoonnummers op waarop deze
personen zouden kunnen worden bereikt, inclusief de mobiele telefoonnummers. Ook kunt u
hieronder de alarmnummers invullen, zowel de interne als de externe nummers.
Op de bijgevoegde Adressenlijst (zie pag. 14) kunt u desgewenst de namen en telefoonnummers
van uw eigen medewerkers invullen.
Bedrijf
: .....................................................................................
Straat en nummer : .....................................................................................
Postcode en plaats : .....................................................................................
Telefoonnummer : .....................................................................................
Faxnummer
: .....................................................................................
E-mail
: .....................................................................................
Nadere aanduidingen;
 Plaats hoofdingang: ...............................................................................
 Plaats andere ingangen: ............................................................……....
Het centrale telefoontoestel (tst.nr. ……..) bevindt zich:................................
Belangrijke telefoonnummers
NB Noteer naam/namen en telefoonnummers/gsm-nummers
Bedrijf
Directeur
: .....................................................................................
Bedrijfsleider
: .....................................................................................
Sleutelhouder(s)
: ……..............................................................................
Andere(n); .......... : .....................................................................................
Omgeving
Buurbedrijf/bedrijven
Omwonenden
Alarmnummers
Intern
: .....................................................................................
.....................................................................................
: .....................................................................................
.....................................................................................
: .....................................................................................
Extern
Ambulance
: 1-1-2............................................................................
Brandweer
: 1-1-2............................................................................
Politie
: 1-1-2............................................................................
Beveiligingsbedrijf : ……………………………………………………………..
Onderhoudsbedrijf Brandalarminstallatie: ……………………………………..
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Model BHV-plan
2
3. Managementverklaring
Met deze verklaring mandateer ik de organisatie en uitvoering van
Bedrijfshulpverlening aan het hoofd BHV.
De taken die de BHV moet uitvoeren zijn naast de wettelijke taken zoals
beschreven in de Arbowet ook de zorgplicht voor de beschikbaarheid van de op
het bedrijf geïnstalleerde kleine blusmiddelen en de zorgplicht voor het
functioneren en toegankelijk houden van de vluchtwegen.
Voor evenementen die buiten werktijd op het bedrijf worden georganiseerd, kan
de BHV ingezet worden als orde- en toezichthoudende dienst
Met de belendende bedrijven: bedrijf a. en bedrijf b. zijn afspraken gemaakt over
het elkaar wederzijds informeren en assisteren bij calamiteiten.
Voor de uitvoering van de BHV-taken wordt een jaarlijks oefen- en
trainingsschema opgesteld dat door mij moet worden geaccordeerd en voor het
operationeel houden van de BHV-organisatie wordt jaarlijks een budget
vastgesteld.
De BHV is tijdens werkuren inzetbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 u tot
17.30 u. Bij ziekte en vakanties moet een vervangingsregeling worden getroffen
die voldoende BHV-dekking geeft.
Model BHV-plan
3
4. BHV-organisatie
Toelichting: Het aantal benodigde BHV’ers waarover uw bedrijf moet beschikken, hangt onder meer
af van het aantal aanwezige personen (werknemers èn klanten/bezoekers). Houd er ook rekening
mee dat er altijd voldoende BHV’ers zijn om ziekte, verlof en vakantie op te vangen.
Kijk ook naar de mogelijkheid van samenwerking op het gebied van BHV met bedrijven in uw naaste
omgeving (winkelcentrum, bedrijventerrein).
Vul hieronder de naam/namen in van de BHV’er(s) van uw bedrijf met hun gevolgde opleiding(en),
datum herhalingscursus(sen), interne telefoonnummers en mobiele telefoonnummers. Indien er
meer BHV’ers zijn, kunt u hieronder ook hun BHV-functie aangeven (bijvoorbeeld: hoofd BHV,
plaatsvervangend hoofd BHV, BHV’er).
Naam
Model BHV-plan
BHV-functie
Overzicht BHV-er(s) (*)
BHVDatum BHVopleiding(en)
opleiding(en)
en
herhalingscursus(sen)
Tel.nr.
intern
Tel.nr.
mobiel
4
5. BHV-materialen
5.1 Blus- en EHBO-middelen
Toelichting: Geef aan welke blusmiddelen en EHBO-middelen in uw bedrijf aanwezig zijn. Op een
ontruimplattegrond van uw bedrijf moet met pictogrammen worden aangegeven waar deze middelen
te vinden zijn. [NB in het handboek Bedrijfshulpverlening van de NVB treft u voorbeeldplattegronden
aan]
In uw bedrijf zijn de volgende blusmiddelen en EHBO-middelen aanwezig (aankruisen
wat van toepassing is):
 Slanghaspel,
 Poederblusser,
 Koolzuursneeuwblusser,
 Sproeischuimblusser,
 Blusdeken,
 Sprinklerinstallatie,
 EHBO-tas of –doos,
 …………………….
5.2
Bluswatervoorzieningen
Toelichting: Geef aan of de brandweer bij het blussen van een brand gebruik kan maken van een
brandkraan of van een andere openbare bluswatervoorziening, bijvoorbeeld een rivier, haven, kanaal
of sloot. Het is belangrijk dat deze watervoorziening altijd toegankelijk is.
Beschrijf hoe de situatie is bij uw bedrijf en waar deze voorziening zich bevindt. U kunt deze
voorziening aangeven op de plattegrond van uw bedrijf.
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
5.3
Alarmering
Toelichting: Geef aan hoe in uw bedrijf alarm kan worden geslagen als er incident plaatsvindt. Denk
hierbij vooral aan:
- het aanroepen van alle aanwezigen (in een klein bedrijf);
- een afgesproken codewoord wordt geroepen of verspreid via intercom/omroepinstallatie
(bijvoorbeeld om paniek te voorkomen onder klanten/gasten);
- een brandmeldinstallatie met ontruiminstallatie.
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Model BHV-plan
5
6. Instructies voor het personeel
Toelichting: Geef aan alle werknemers minimaal de volgende informatie.
a. Wie de BHV’er(s) in het bedrijf is/zijn.
b. Wat de BHV-taken zijn.
In uw bedrijf kan een brand, ongeval of ander incident plaatsvinden. Om de
gevolgen hiervan zo veel mogelijk te beperken, beschikt uw bedrijf over een of meer
BHV-er(s).
Een BHV-er heeft de volgende taken:
- verlenen van eerste hulp
- blussen van een brand
- begeleiden van een ontruiming
- samenwerken met externe hulpverleningsdiensten (brandweer, ambulance en
politie).
c. Centraal punt/receptionist/telefonist
Toelichting: In veel bedrijven is er sprake van een centraal meldpunt waar een incident telefonisch
gemeld kan worden. Daar kunnen de BHV’er(s) opgeroepen worden en kan gebeld worden met
externe hulpverleningsdiensten. Soms wordt de telefoon bemand door een receptionist of telefonist.
In die bedrijven is het raadzaam om de receptionist(e) of telefonist(e) de bevoegdheid te geven om
externe hulpverleningsdiensten te bellen en haar of hem instructies te geven voor het omgaan met
de melding van een incident.
Als een bedrijf geen receptionist(e) of telefonist(e) heeft, moet een andere werknemer instructies
krijgen zodat deze die BHV-taak kan vervullen. Dat kan bijvoorbeeld iemand zijn die (bijna) altijd in
het bedrijf aanwezig is en die een vaste (centrale) werkplek heeft en over een telefoon beschikt.
Bestaat uw bedrijf uit weinig medewerkers dan is het zinvol om alle medewerkers deze instructies te
geven.
Medewerker(s) met de speciale taak om externe hulpverleners te alarmeren na een
interne melding van een incident:
Naam: ...........................................………….., telefoonnummer(s): ………………….
Naam: ...........................................………….., telefoonnummer(s): ………………….
d. Melding van een brand of ongeval
In bedrijven met een centraal meldingspunt:
1. Alarmeer het centrale punt/receptionist/telefonist
2. De telefonist (of andere medewerker) vraagt:
- wie u bent (naam, afdeling, verdieping, kamernummer,
telefoonnummer)
- wat er is gebeurd
- waar het incident is
- of er slachtoffer(s) zijn en wat hun toestand is
- of er bijzonderheden zijn.
3. De telefonist waarschuwt de BHV’er(s).
4. De BHV’er(s) voeren hun bedrijfshulpverleningstaken uit.
Model BHV-plan
6
5. De telefonist informeert – in overleg met de BHV’er(s) - zonodig brandweer,
ambulance of politie via 1-1-2.
In bedrijven zonder centraal meldingspunt:
Bij een klein bedrijf – zonder telefonist – kan een incident direct gemeld worden bij
de BHV’er. De BHV’er voert zijn bedrijfshulpverleningstaken uit en kan zonodig
een medewerker aanwijzen om de brandweer, ambulance of politie via 1-1-2 te
alarmeren.
NB: In geval van aanwezigheid van Gevaarlijke stoffen kunnen er extra
aandachtspunten zijn.
e. Aanwijzingen van de bedrijfshulpverleners
De werknemer dient bij een incident de aanwijzingen van de BHV’er(s) op te volgen.
f. Werkplekoriëntatie
Elke werknemer dient zich op zijn eigen werkplek op de hoogte te stellen van de
volgende gegevens:
- In welk gebouw, welke vleugel, welke bouwlaag en eventueel in welke ruimte
bevind ik mij?
- Waar bevinden zich de dichtstbijzijnde kleine brandblusmiddelen?
- Langs welke routes kan ik deze plek verlaten bij een incident?
- Bij welke verzamelplaats(en) buiten het gebouw hoor ik mij te melden bij een
ontruiming?
g. Noodinstructiekaart en ontruimplattegronden
In het bedrijf moeten één of meer noodinstructiekaarten hangen met informatie over
hoe de werknemer dient te handelen bij een brand of ongeval.
Ontruimplattegronden hangen op strategische plekken en geven de kortste
vluchtroute aan.
Model BHV-plan
7
7. Noodinstructiekaarten en onruimplattegronden
Toelichting: Zorg ervoor dat in uw bedrijf noodinstructiekaarten en ontruimplattegronden hangen. Er
zijn voorbeelden van beide opgenomen in hoofdstuk 7.
In uw bedrijf moeten voldoende noodinstructiekaarten - minimaal één op elke
verdieping, maar liefst in elke ruimte - hangen voor werknemers en bezoekers,
waarop is aangegeven hoe te handelen bij een brand of ongeval. Als er in uw bedrijf
een intern alarmnummer bestaat, dan vult u dit nummer in op de noodkaart. Is er
geen intern alarmnummer dan vult u het externe alarmnummer 1-1-2 in op de
noodinstructiekaart.
Noodinstructiekaarten moeten hangen op herkenbare plekken, bijvoorbeeld bij de
trappen, in een kantine en bij de receptie. Bestaat uw bedrijf uit meer verdiepingen
of locaties dan geldt dit voor elke verdieping of locatie.
Daarnaast moeten er in elk bedrijf voldoende ontruimplattegronden hangen, het
liefst naast de noodinstructiekaart. Ook hiervoor geldt dat er op elke etage een
ontruimplattegrond moet hangen, waarop is aangegeven op welke verdieping
iemand zich bevindt en wat de kortste vluchtroute is naar een veilig gebied. Op
een ontruimplattegrond wordt met pictogrammen en pijlen belangrijke
veiligheidsinformatie aangegeven, zoals:






de handbrandmelder(s)
de nooduitgangen
de vluchtroutes
de EHBO-middelen
de brandblusser(s)
de verzamelplaats buiten het gebouw
Model BHV-plan
8
8. Oefenen
Toelichting: Vul in onderstaand schema in wanneer er een BHV-oefening in uw bedrijf heeft
plaatsgevonden. Daarbij kan melding gemaakt worden van het soort incident dat is nagebootst, van
vertoonde gebrek(en) in de bedrijfshulpverlening en oplossing(en) daarvoor.
Bedrijven moeten ten minste één keer per jaar een ontruimoefening doen. Voor
kleinere bedrijven kan een simpele oefening ook zinvol zijn om bepaalde gebreken
naar voren te laten komen, bijvoorbeeld in het materiaal of de communicatie intern
of extern. Leg schriftelijk vast als er is geoefend en zorg voor evaluatie van de
oefening, zodat duidelijk is waar verbeteringen noodzakelijk zijn.
Datum
oefening
Soort
incident
BHV-oefeningen verricht
Vertoonde
Welke
Wie pakt
gebrek(en)
oplossing(en) gebrek(en)
voor
aan
gebrek(en)
Datum
oplossing(en)
aangebracht
Registreren incident
Ondanks alle BHV-maatregelen en voorzieningen in uw bedrijf, kan er toch een
incident plaatsvinden. Indien er werkelijk een incident heeft plaatsgevonden in uw
bedrijf, dan kunt u de gegevens hierover vastleggen met behulp van het
Registratieformulier incident (zie hiervoor pag. 13). Hierop kunt u aangeven
welke zaken verbeterd zouden kunnen worden.
Model BHV-plan
9
9. Voorbeelden van formulieren, flowcharts,
noodinstructiekaarten en plattegronden
Model BHV-plan
10
9.1 Registratieformulier incident
Melding incident
Datum:
……………………………………
Tijd:
...…………………………….. uur
Naam melder:
………………………………………………….…
Locatie/locatiecode:
…………………………………………………….
Telefoonnummer:
…………………………………………………….
Aard incident
 Brand
 Explosie
 Ongeval
 Incident met gevaarlijke stoffen
 Anders nl. ……………………………………………………………………………..
Alarmeren
Wie is er in eerste instantie gewaarschuwd?
Intern:




Extern:
 112
Is het ontruimingssignaal
gegeven?
 Ja
 Nee
 N.v.t.
Centraal punt/ receptionist/ telefonist
BHV-er(s)
Werkgever
Anders, nl. ……………………………………………
Bijzonderheden
Evaluatie (vermeld welke zaken verbetering behoeven, wie dat gaat doen en
wanneer dit moet zijn uitgevoerd)
Ingevuld door:
Model BHV-plan
Handtekening
11
9.2 Adressenlijst medewerkers (*)
Naam
Adres(sen)
Tel.nr(s) privé
Tel.nr. mobiel
Opmerkingen
(*) het gebruik van een (adressen)lijst van alle medewerkers is optioneel; indien u het handig vindt
om een dergelijke lijst centraal te bewaren, kunt u deze desgewenst in het BHV-plan opnemen.
Model BHV-plan
12
9.3 Registratieformulier
stoffen
opslag
brandgevaarlijke
materialen/gevaarlijke
Opslag brandgevaarlijke materialen
Locatie
Omschrijving/benaming
Specifieke kenmerken
Opslag gevaarlijke stoffen
Locatie
Specifieke kenmerken
Omschrijving/benaming
Tip
1. Als uw bedrijf is/wordt opgenomen in het Register Risicosituaties Gevaarlijke
Stoffen (RRGS), dan kan dit formulier vervangen worden door de gegevens
van het Register. Meer informatie:
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ienm#ref-vrom?id=16400#50
2. Voeg betreffende Veiligheidsinformatieblad(en) toe.
3. Geef de locatie(s) op de plattegrond(en) aan.
Model BHV-plan
13
9.4 Registratieformulier beheer voorzieningen en BHV-materialen
Gegevens
Frequentie
… per
jaar/maand/…
Uitgevoerd d.d. …
door …
Tekeningen/plattegronden
Bediening ventilatiesysteem
Liften
Automatische deurbediening
brandcompartimenten
Vluchtwegen
Brandmeldinstallatie (BMI)
Sprinklerinstallatie
Ontruimalarminstallatie
Brandcompartimenten
Brandblussers
Brandslanghaspels
Blusdekens
Eerstehulp-koffers
Communicatiemiddelen
Noodverlichting
Model BHV-plan
14
9.5 Voorbeeld van een instructiekaart
Wat te doen bij een incident?
1. Roep de BHV’er van de afdeling
Begane grond:
1e etage:
2e etage:
3e etage:
(naam BHV-er, toestel…)
(naam BHV’er, toestel…)
(naam BHV’er, toestel…)
(naam BHV’er, toestel…)
2. Volg de instructies op
Als de BHV’er niet reageert
bij brand






druk een handbrandmelder in of bel alarmtoestel ….
let op eigen veiligheid
waarschuw direct de werknemers in de omgeving
sluit ramen, deuren en kasten
schakel apparatuur uit
verlaat zo nodig het gebouw volgens de instructies
bij een ongeval



bel de receptie (toestel..)
vermeld:
 wie je bent
 waar het is gebeurd
 wat er is gebeurd
 hoeveel slachtoffers er zijn
blijf bij het slachtoffer







verlaat het gebouw als de slow whoop afgaat
schakel eigen apparatuur uit en stel goederen veilig
sluit deuren, ramen en kasten
verlaat het gebouw, volg de pictogrammen van de vluchtroute
maak geen gebruik van de lift
ga naar de verzamelplaats en meld je af
blijf op de verzamelplaats en wacht op instructies
bij ontruiming
Model BHV-plan
15
9.6 Voorbeeld van een plattegrond
Dit is een plattegrond van een bedrijf. Achter de kantine ligt de parkeerplaats, die
als verzamelplaats gebruikt kan worden bij een ontruiming.
Ontruimingsplattegrond Begane Grond
Receptie
Werkplaats
Kantoor
U bevindt zich hier
Kantine
Showroom
Legenda
Nooduitgang
Verzamelplaats
EHBO trommel
Brandblusser
Slanghaspel
Vluchtroute
Model BHV-plan
16
9.7 Instructies voor werknemers bij een ongeval
ONGEVAL
Alarmeer de BHV’er
BHV’er reageert niet
BHV’er arriveert
bel het intern
alarmnummer tst. …
bel 112
geef door:
 wie: uw naam en
telefoonnummer
 waar: adres/locatie van het
incident (verdieping, kamer)
 wat: wat er is gebeurd (aard en
omvang van het ongeval)
 aantal slachtoffers
blijf bij het slachtoffer
wacht op instructies van
de BHV’er
Model BHV-plan
wacht op instructies
van het
ambulancepersoneel
17
9.8 Instructie werknemers bij een brand
Brand of rook
Alarmeer de BHV’er
BHV’er arriveert
BHV’er reageert niet
bel intern alarmnummer
tst …
bel direct 112
geef door:
 wie: uw naam en telefoonnummer
 waar: de locatie van het incident
(verdieping, kamer)
 wat: wat er is gebeurd (ernst en
omvang van de brand of rook)
 of er slachtoffers zijn
handel volgens onderstaande procedure:
 let op eigen veiligheid
 waarschuw direct de werknemers in
de omgeving
 sluit ramen, deuren en kasten
 schakel apparatuur uit
 verlaat zo nodig het gebouw volgens
de instructies
wacht op instructies van de
BHV’er
Model BHV-plan
wacht op instructies van
de brandweer
18
9.9 Instructie werknemers bij een ontruiming
Ontruimen



zet pc’s uit en stel goederen veilig
neem persoonlijke bezittingen mee
sluit ramen, deuren en kasten

verlaat het gebouw via de veiligste
route
maak geen gebruik van de lift!

Model BHV-plan

meldt u bij op de verzamelplaats

wacht op nadere instructies van de
BHV’er
19
9.10 OVEREENKOMST AANWIJZING BEDRIJFSHULPVERLENER
Ondergetekenden,
De/het (invoeren bedrijf) verder te noemen werkgever,
ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door (naam bedrijfsvertegenwoordiger)
en
Naam: BHV-lid
Wonende te:
Adres:
Postcode en plaats:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Nationaliteit:
Verder te noemen BHV-lid verklaren hierbij een overeenkomst bedrijfshulpverlener
te hebben aangegaan onder de volgende voorwaarden:
* Algemeen
Op grond van wettelijke bepalingen is de werkgever verplicht een bedrijfshulpverleningsorganisatie op te richten en in stand te houden. De coördinatie en de leiding van de
BHV is in handen van de directeur facilitair en gedelegeerd aan het Hoofd BHV.
* Verbintenis/overeenkomst
Het BHV-lid gaat deze overeenkomst per (invoeren datum)aan. De looptijd van deze
overeenkomst is voor onbepaalde termijn. Tussentijds kan er door ontbinding van het
arbeidscontract met de werkgever of naar het oordeel van het Hoofd BHV, bepaald
worden dat deze overeenkomst wordt beëindigd.
De werknemer treedt vrijwillig toe tot de BHV-organisatie en kan deze overeenkomst op
elk moment ook zelf beëindigen
* Gezondheidsverklaring
Alvorens men BHV-lid kan worden, zal er door de Bedrijfsarts, een keuring
plaatsvinden, waarbij fysieke en geestelijke belastbaarheid getest worden. Bij het
voldoen aan de gestelde eisen zal een gezondheidsverklaring worden afgegeven.
Periodiek zal men deze test ondergaan.
* Verzekering
Voor het BHV-lid is er een ongevallen/invaliditeitsverzekering afgesloten, die dekking
geeft
bij deelname aan de BHV-taken. Een kopie polisblad hieromtrent is hierbij
gevoegd of reeds afgegeven.
* Taken
De BHV-taken worden uitgevoerd onder leiding van het Hoofd BHV enhebben betrekking
op o.a.:
-- Het reageren en anticiperen op alarmmeldingen op het complex van de
(invoeren bedrijf), volgens richtlijnen opgenomen in het BHV-plan.
-Hieronder wordt o.a. verstaan het bestrijdenen van brand en als gids voor de lokale
brandweer fungeren.
Model BHV-plan
20
- Het toepassen van levensreddende handelingen op gewonden en slachtoffers.
- Ingezet kunnen worden als orde- en toezichthoudende dienst bij gebeurtenissen.
- Het kunnen omgaan met communicatieapparatuur.
- Het in voorkomende gevallen gecoördineerd kunnen overgaan tot ontruiming.
- Het meedoen aan oefeningen/trainingen/opleidingen.
* Deskundigheid
Voor de uitoefening van de taken zal het BHV-lid een hierop afgestemde
opleiding dienen te volgen. Voorts zal, door oefening/training en herhalings- en
vervolgopleidingen, de parate deskundigheid op peil worden gehouden. Hiertoe
zal men op jaarbasis gemiddeld 85 %, of naar het oordeel van het Hoofd
BHV voldoende competent zijn de BHV-taken uit te voeren.
De kosten voor opleiding en de persoonlijke uitrusting en persoonlijke beschermiddelen
zijn voor rekening van de werkgever.
* Beschikbaarheid/bereikbaarheid
Het BHV-lid is tijdens de werkuren van maandag t/m vrijdag tussen 08.00 uur en 16.30
uur beschikbaar. E.e.a. zal volgens rooster vastgelegd worden. Hiertoe dient ieder
BHV-lid aan het hoofd BHV gegevens te verschaffen over aanwezigheid/afwezigheid.
Tijdens aanwezigheid op werkuren is het BHV-lid intern bereikbaar via de pieper
van de PersonenZoeklnstallatie (PZI). In geval van een oproep en/of het
uitoefenen van de BHV-taken worden de dagelijkse werkzaamheden hieraan
ondergeschikt.
Buiten deze uren kan er bij gebeurtenissen op(invoeren bedrijf) een beroep
worden gedaan op het BHV-lid. Hiertoe zal men extern bereikbaar zijn via een SMSbericht op zijn GSM-telefoon. Op een display verschijnt een telefoonnummer of een
afgesproken code.
* Vergoeding
Het BHV-lid krijgt voor het uitoefenen van de BHV-taken een bruto-vergoeding
van (€ --------) per jaar boven het salaris.
Als er buiten diensttijd geoefend wordt krijgt men een vergoeding van (€---------)
bruto per uur.
Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd
Deze vergoeding vervalt zodra deze overeenkomst wordt beëindigd.
Aldus overeengekomen en in drievoud opgemaakt en ondertekend
te (invoeren plaats ) op datum:
Gezien Hoofd BHV:
Werkgever:
Model BHV-plan
BHV-Iid:
21
9.11
Intrekking aanwijzing Bedrijfshulpverlener
Ondergetekenden,
De/het (invoeren bedrijf) verder te noemen werkgever,
ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door (naam bedrijfsvertegenwoordiger)
en
Naam: BHV-lid
Wonende te:
Adres:
Postcode en plaats:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Nationaliteit:
Verklaren hierbij een overeenkomst tot aanwijzing bedrijfshulpverlener
op (datum) te hebben beëindigd:
Wij bedanken u voor uw bereidwilligheid en inzet bij uw deelname aan de BHVorganisatie.
Aldus overeengekomen en in drievoud opgemaakt en ondertekend
te (invoeren plaats ) op datum:
Gezien Hoofd BHV:
Werkgever:
Werknemer
Model BHV-plan
22
Download