Besprekingsverslag vergaderingEN PROJECT BUNDELING BHV

advertisement
BESPREKINGSVERSLAG VERGADERINGEN
PROJECT BUNDELING BHV PER SEPARAAT BEDRIJVENTERREIN
Datum:
maandag 27 t/m vrijdag 31 januari 2014 (16.15 – 17.45 uur)
Locatie:
IW4, Transformatorstraat 1 te Veenendaal
1. Welkom
Parkmanager Geurt Valkenburg heet alle aanwezige hartelijk welkom.
Aan de hand van een PP-presentatie zal hij de aanwezigen meenemen in het project bundeling BHV.
In dit schriftelijke besprekingsverslag zal er niet diep ingegaan worden wat er gepresenteerd is. De bijgeleverde
PP-presentatie spreekt voor veel punten voor zichzelf.
2. Algemene informatie
Zie in deze de bijgeleverde PP-presentatie:
-
Blad 3 en 4
3. Doelstellingen
-
Verdere opmaat naar een ‘veilig’ bedrijventerrein
Onderzoek mogelijkheid ‘meeliften’ voor ondernemers met geen BHV-organisatie (door
welke oorzaak dan ook) op de aanwezige BHV-organisatie van de ‘buurman’
Bundeling verplichte herhalingscursussen
Gebundelde offerte controle op alle aanwezige brandblusmiddelen per bedrijventerrein
4. Inventarisatielijsten
Hieronder volgt een inventarisatie over alle V’daalse bedrijventerreinen (bijgewerkt!)
Datum
Bedrijventerrein
Geïnteresseerde
ondernemers
Met BHV
Zonder BHV
27.01.2014
28.01.2014
29.01.2014
30.01.2014
31.01.2014
Het Ambacht/Nijverkamp
De Faktorij/De Vendel
Compagnie
Compagnie-Oost
De Batterijen
47
48
19
15
19
44
43
18
15
12
3
5
1
0
7
Totaal
BHV’ers
219
115
34
49
66
148
132
16
484
TOTAAL
-1-
Document1
Vergaderingen project bundeling BHV – week 05 - 2014
Op de diverse bedrijventerreinen wordt er gebruik gemaakt van:
Het Ambacht/Nijverkamp 19 opleidingsinstanties
De Faktorij/De Vendel
21 opleidingsinstanties
Compagnie
10 opleidingsinstanties
Compagnie-Oost
7 opleidingsinstanties
De Batterijen
6 opleidingsinstanties
TOTAAL 38 verschillende opleidingsinstanties, waarvan 2 uit Veenendaal
5. Vervolg project
Financieel
Het financiële voordeel voor geïnteresseerde ondernemers met een BHV-organisatie is tweeledig:
1.
Het terugbrengen van 38 opleidingsinstantie naar bv. 1 of 2 moet een kostenvoordeel opleveren voor de
geïnteresseerde ondernemers
2.
Bijdrage vanuit de coop. vereniging
Overleg met besturen coop. verenigingen, welke financiële bijdrage vanuit de coop. vereniging, heeft tot
het volgende resultaat geleid:
Woensdag 12 februari jl. heeft het Platform haar akkoord gegeven op de volgende financiële bijdrage:
€ 50 per jaar per in dienst zijnde BHV’er onder de volgende condities:
 Deze bijdrage geldt niet voor:

leden zonder BHV-organisatie

niet-leden
 De BHV’er daadwerkelijk de herhalingscursus heeft doorlopen
 De ondernemer met BHV zijn BHV’ers beschikbaar stelt voor buren met geen BHV
 Een bijdrage per ondernemer welke niet hoger zal zijn dan de te betalen jaarlijkse
reclamebelasting voor die ondernemer
 Het Platform houdt zich het recht voor om ieder jaar een beslissing te nemen om deze
jaarlijkse bijdrage voor het volgende jaar te continueren (tijdens de ALV)
Organisatorisch
- Instellen projectgroep (van ieder bedrijventerrein een persoon)
- Inventariseren welke ondernemer met geen BHV mee kan ‘liften’ bij wie
- Start voorbereiding offerteprocedure opleidingsdiensten en –organisaties met o.a. opstellen groslijst
- Gebundelde offerte controle op alle brandblusmiddelen geïnteresseerde bedrijven
(start na fabrieksvakantie 2014)
6. Vragenronde / opmerkingen
Over alle bijeenkomsten zijn de vragen c.q. opmerkingen hieronder gebundeld.
Behandeling van deze vragen zullen meegenomen worden richting de nog in te stellen projectgroep bundeling
BHV.
- Gaan we per bedrijventerrein een opleidingsinstantie aanstellen? Of bv. twee? Vragensteller heeft een
duidelijke voorkeur voor een instantie om zodoende het effect van saamhorigheid te benadrukken
- AED’s kunnen ook aangemeld worden via een App. Beoordelen welke App. het beste is
- Komt er ook een kaart voor aanwezige BHV’ers / brandblusmiddelen (zoals AED’s) per bedrijventerrein?
- Vraag van V’daalse ondernemers welke meerdere filialen hebben binnen Nederland: kunnen deze
-2-
Document1
Vergaderingen project bundeling BHV – week 05 - 2014
-
nevenvestigingen ook meedoen in dit project?
Worden bij bundeling brandblusmiddelen ook bordjes vluchtroutes/ladders/noodverlichting etc.
meegenomen?
Voorkeur bij de grotere bedrijven om de herhaling ‘intercompany’ te geven
Wat schijft de wet voor i.v.m. herhalen: 1x per jaar of 2x per jaar?
Bij bundeling project brandblusmiddelen ook direct een lijst bijleveren voor vervangings/reparatiekosten
Is er een mogelijkheid om elkaar te helpen bij het opzetten van een RI&E en ontruimingsplan?
Komt er ook een gebundelde mogelijkheid tot het geven van alleen een AED-training?
Wat zijn mijn risico’s als mijn BHV’er bij de buurman geroepen wordt voor assistentie en dit loopt
verkeerd af?
Ik heb een BHV’er in dienst welke parttime werkt. Kan ik voor de afwezigheidsuren een beroep doen op
mijn buurman met BHV’ers?
Voor de spreiding en risico’s bij voorkeur de gunning geven aan twee instanties
7. Overhandigen recente AED-kaart
Tijdens elke separate bijeenkomst overhandigde Geurt de nieuwe up-to-date AED-kaart aan een van de aanwezige
ondernemers.
Gehoorde opmerkingen over deze kaart:
-
Is het mogelijk om deze kaart direct te verversen en rond te sturen als er aanvullingen bekend zijn? Dus
niet beperken tot 2x per jaar?
In de Platformvergadering van maandag 03 februari jl. is er door de voorzitters van de coop.
verenigingen besloten om gehoor te geven aan deze opmerking – 1x per 2 maanden (daar waar het
wenselijk is)
-
Kan de nummering aangepast worden aan de sortering per straat?
Deze opmerking is geaccordeerd door het Platform. Begin maart 2014 zal er een nieuwe kaart
verzonden worden met juiste nummering
-
Kan het logo Ondernemend Veenendaal aangepast worden zodat bij een print dit logo ook helder
tevoorschijn komt?
Logo zal aangepast worden met meer pixels om zodoende een goede printkwaliteit te waarborgen
8. Afsluiting
Geurt Valkenburg bedankt een ieder voor de aanwezigheid en de inbreng en nodigt de aanwezigen uit voor een
hapje en drankje.
-3-
Document1
Vergaderingen project bundeling BHV – week 05 - 2014
ACTIELIJST PROJECT BUNDELING BHV PER SEPARAAT BEDRIJVENTERREIN
GEURT VALKENBURG
Week 05 – Punt 5
Inventariseren
Welke ondernemer met geen BHV ‘meeliften’ op buurman met BHV
Week 05 – Punt 5
Huidige instanties herhalings- opleidingscursussen
Groslijst over heel V’daal maken
Week 05 – Punt 5
Instellen projectgroep
Bij voorkeur van ieder bedrijventerrein een vertegenwoordiger
Week 05 – Punt 7
AED-kaart
Nummering aanpassen aan de sortering per straat
Week 05 – Punt 7
AED-kaart
Logo Ondernemend Veenendaal met meer pixels
Week 05 – Punt 5
Controle brandblusmiddelen
Gebundelde offerte
-4-
NA FABRIEKSVAKANTIE!
Document1
Download