HLB Online Gebruiksvoorwaarden

advertisement
Gebruiksvoorwaarden
Partijen:
3.
Duur overeenkomst
A.
HLB Nannen Accountants & Belastingadviseurs, gevestigd te Emmen aan
de Waanderweg 16b, 7812 HZ, hierna te noemen: “HLB”.
3.1
Deze overeenkomst gaat in op de dag dat de toegangscode door of middels
HLB wordt verstrekt/toegezonden en geldt voor de bepaalde tijd van één jaar.
B.
“Opdrachtgever” .
3.2
Na het verstrijken van de looptijd van één jaar wordt de overeenkomst
telkens stilzwijgend voor één jaar verlengd.
3.3
De diensten “Digitaal akkoord aangiften” en “HLB Online P&S” kunnen
jaarlijks met inachtneming van onderstaande opzegtermijn worden beëindigd.
3.4
Opzegging kan uitsluitend schriftelijk geschieden voor 15 september van het
betreffende kalenderjaar. Bij te late opzegging zijn de jaarlijkse licentiekosten
voor het daaropvolgende jaar verschuldigd op basis van de aantallen zoals in
het jaar van opzegging van toepassing was.
3.5
Opdrachtgever is bij beëindiging van de overeenkomst aan HLB een
eenmalige vergoeding verschuldigd van € 250,- vanwege het aanhouden van
de data in het kader van de wettelijke bewaartermijn van 7 jaren.
Vooraf:
-
-
-
HLB ondersteunt de door haar aangeboden financiële en administratieve
diensten door middel van HLB Online. De diensten van HLB Online worden
uitsluitend als aanvullende diensten beschikbaar gesteld aan bestaande
cliënten, aan wie HLB reeds diensten op het gebied van accountancy,
belastingadvies, salarisverwerking en/of overig advies verleent.
Deze overeenkomst betreft slechts het gebruik van de HLB Online portal met
achterliggende Programmatuur. Begeleiding bij de ingebruikname, alsmede
dienstverlening op het gebied van accountancy, belastingadvies,
salarisverwerking en overig advies zijn niet inbegrepen.
De diensten van HLB Online geven slechts het recht op toegang tot- en
gebruik van de HLB Online portal met achterliggende software via een
externe internetverbinding.
-
Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor een werkende
internetverbinding.
-
Opdrachtgever wil een abonnement op HLB Online aangaan.
-
Partijen wensen het gebruik en de toegang tot de programmatuur en de
diensten en voorwaarden waaronder het gebruik plaatsvindt nader vast te
leggen in deze overeenkomst.
4.
Data
4.1
Aan het einde van de overeenkomst kan opdrachtgever HLB verzoeken de
data in een nader overeen te komen opmaak c.q. bestand aan opdrachtgever
te verstrekken. HLB spant zich in dat binnen veertien dagen een kopie wordt
gemaakt van de data van Opdrachtgever en deze kopie in de betreffende
opmaak aan Opdrachtgever tegen een vergoeding van € 250,- ter
beschikking wordt gesteld.
4.2
HLB maakt geen tussentijdse back-ups en is derhalve niet aansprakelijk voor
eventueel verlies van gegevens. Voor zover HLB wel back-ups maakt, kan
Opdrachtgever hier geen rechten aan ontlenen.
En komen daartoe overeen als volgt:
5.
Vergoeding
1.
5.1
Bij het aangaan van deze overeenkomst zal Opdrachtgever de jaarlijkse
abonnementskosten van de verschillende diensten, zoals vastgelegd in
artikel 2.1 van deze overeenkomst, bij vooruitbetaling verschuldigd zijn.
5.2
Voor de eenmalige opstart- en conversiekosten en instructie van HLB Online
P&S gaan wij uit van een driejarige overeenkomst. Alsdan zullen wij deze
kosten voor onze rekening nemen. Indien u zou besluiten om binnen drie
jaren het gebruik van HLB Online P&S te stoppen, zullen wij dit bedrag na
evenredigheid verrekenen. Het genoemde bedrag zullen wij in drie jaren
afschrijven.
6.
Opschorting en ontbinding
6.1
HLB heeft het recht om, indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet
tijdig voldoet aan één van zijn verplichtingen uit hoofde van deze of een
andere tussen HLB en Opdrachtgever gesloten overeenkomst, danwel de
door HLB gehanteerde algemene voorwaarde(n), zonder ingebrekestelling of
rechterlijke tussenkomst deze overeenkomst voor ten hoogste zes maanden
op te schorten, danwel deze te ontbinden.
6.2
Dit recht tot opschorting of ontbinding ontstaat ook indien sprake is van
faillissement, surseance van betaling, curatele, stillegging, liquidatie of
gehele of gedeeltelijke overdracht van (de onderneming van) Opdrachtgever.
6.3
In geval van de ontbinding en de in het vorige lid genoemde gevallen zullen
alle openstaande vorderingen, die HLB op dat moment op Opdrachtgever
heeft, direct volledig opeisbaar zijn.
6.4
Een dergelijke ontbinding doet niets af aan het recht van HLB op vergoeding
van de door haar geleden schade.
Definities
Gebruiksrecht:
Het door middel van deze overeenkomst aan
Opdrachtgever verstrekte gebruiksrecht op de
Programmatuur.
Authenticatie:
Door de (service)provider te leveren dienst voor controle
bij het inloggen op de portal.
HLB Online P&S:
Het door derden te leveren softwarepakket voor het
aanleveren van personeels- en/of salarisgegevens ten
behoeve van de salarisverwerking.
2.
Gebruiksrecht
2.1
Opdrachtgever kan via HLB Online gebruik maken van een of meer van de
volgende diensten:
2.2
2.3
Diensten
HLB Online:

portal (service)provider + authenticatie
Digitaal akkoord (aangiften):

IB/VPB-aangifte

Aangifte Loonheffingen

Btw aangifte

Publicatiestukken KvK
Salarisverwerking:

HLB Online P&S
Administratie:

Scan & Boek inkoopfacturen
HLB verleent hierbij een niet-exclusief, niet overdraagbaar gebruiksrecht op
de Programmatuur voor de duur van deze overeenkomst aan Opdrachtgever,
welk recht Opdrachtgever hierbij aanvaardt.
Het Gebruiksrecht wordt gerealiseerd door middel van door HLB te
verstrekken unieke toegangscodes en door externe toegang via een
beveiligde infrastructuur.
2.4
Deze overeenkomst behelst voor HLB slechts een inspanningsverbintenis,
nimmer een resultaatsverbintenis.
2.5
HLB spant zich tot het uiterste in teneinde te zorgen de Programmatuur fouten virusvrij is en te allen tijde beschikbaar voor gebruik door Opdrachtgever.
Opdrachtgever erkent hierbij dat HLB hierbij volledig afhankelijk is van
software en diensten van derden en HLB is mitsdien nimmer aansprakelijk
voor fouten in en schade door het gebruik van de Programmatuur.
2.6
HLB garandeert derhalve niet het ononderbroken en ongestoord gebruik van
de Programmatuur.
2.7
HLB zal alle in HLB P&S Online ingevoerde gegevens controleren en
fiatteren voor verdere verwerking. Overig ingevoerde data die voor een juiste
salarisverwerking niet noodzakelijk is wordt niet gecontroleerd en gefiatteerd.
2.8
Indien via Digitaal akkoord aangiften een document door Opdrachtgever is
gefiatteerd, is Opdrachtgever hiervoor aansprakelijk.
Versie: september 2015
7.
Overig
7.1
Opdrachtgever dient te allen tijde zijn volledige medewerking te verlenen aan
alle door of middels HLB gedane verzoeken.
7.2
Voor eventuele vragen kan Opdrachtgever zich wenden tot de telefonische
helpdesk van HLB welke tijdens de gebruikelijke kantoortijden bereikbaar is.
Voor alle vragen buiten deze overeenkomst en voor ICT zaken geldt het
gebruikelijke uurtarief. Voor specifieke vragen voor bepaalde software zal
HLB de gestelde vraag doorspelen naar de betreffende toeleverancier. HLB
spant zich in de gestelde vraag zo spoedig mogelijk te (laten) beantwoorden.
7.3
Op deze overeenkomst zijn de Algemene voorwaarden HLB Online van
toepassing en subsidiair de Algemene voorwaarden HLB Nederland.
Opdrachtgever verklaart door akkoord te gaan met deze overeenkomst in het
bezit te zijn van een exemplaar van beide voorwaarden, op de hoogte te zijn
van de inhoud daarvan en daarmee akkoord te gaan.
Pagina 1 van 1
Download